Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ :CÁI ĐẸP

Chia sẻ: fordec

1. Làm quen với các câu tục ngữ liên quan đến cái đẹp . Biết nêu các hoàn cảnh sử dụng các câu tục ngữ đó . 2. Tiếp tục mở rộng , hệ thống vốn từ , nắm nghĩa các từ miêu tả mức độ cao của cái đẹp , biết đặt câu với các từ đó .

Nội dung Text: Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ :CÁI ĐẸP

Luy n t và câu

M R NG V N T :CÁI PI)M c ích yêu c u :

1. Làm quen v i các câu t c ng liên quan n cái p . Bi t nêu các hoàn c nh
s d ng các câu t c ng ó.

2. Ti p t c m r ng , h th ng v n t , n m nghĩa các t miêu t m c cao
c a cái p , bi t t câu v i các t ó.II) dùng d y h c :

B ng ph ghi s n n i dung b ng BT1 . M t t gi y kh to h c sinh làm
BT3 , 4.III)Các ho t ng d y h c :

Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò

A. Bài cũ :

GV ki m tra 2 HS c l i o n văn k l i cu c nói 2 HS cl i o n
chuy n gi a em và b m .....có d u g ch ngang .( văn .
BT III.2 , ti t LTVC)

B.D y bài m i :

1.Gi i thi u bài .
GV nêu yêu c u , m c ích bài .

Bài t p 1 : +HS c yêu c u
c a BT , làm bài vào
v ho c VBT.

+ HS phát bi u ý
Gv m b ng ph ã k b ng BT 1, m i 1 HS có
ki n .
ý ki n úng lên b ng ánh d u + vào c t ch nghĩa
thích h p v i t ng câu t c ng , ch t l i l i gi i
úng .

Nghĩa

T c ng

P. ch t quý hơn v pbên ngoài + Hs nh m HTL các
câu t c ng .
Hình th c thư ng th ng nh t v i n.dung

T t g ......

+Ngư i thanh ti ng nói .....

+Cái n t .....

+Trông m t mà .........

Con l n có béo .......

+
Bài t p 2 :

+ GV m i 1 em làm m u : nêu 1 trư ng h p có th
+ HS c yêu c u
dùng câu t c ng “T t gô hơn t t nư c sơn”. c a BT2.GV lưu ý : Các hi n tư ng ho c nh n nh nêu + HS suy nghĩ , tìm
trong các câu t c ng nhi u khi trái ngư c nhau ( nh ng trư ng h p
So sánh : Con l n có béo thì c lòng m i ngon / có th s d ng 1
T t g hơn t t nư c sơn ) . i u này cho th y th c trong 4 câu t c ng
t i s ng r t phong phú , không th l y m t quan trên .
i m có s n – dù là sáng su t – áp d ng vào m i
+ HS phát bi u ý
trư ng h p mà ph i v n d ng m t cách bi n ch ng
ki n .
, phù h p v i hoàn c nh c th .

Bài t p 3 , 4 :

GV nh c HS : như ví d ( M ) , HS có th tìm
nh ng t ng có th i kèm v i t “ p”.

+ GV phát t gi y kh to cho HS trao i theo
nhóm . Các em vi t các t ng miêu ta m c cao
cua rcái p . Sau ó t câu v i m i t ó . Nhóm
nào làm và dán nhanh lên b ng .
+ HS c yêu c u
Lơì gi i : bài t p 3 , 4 .
Các t ng miêu t tuy t v i , tuy t

m c cao c a cái di u , tuy t tr n ,

p mê h n , mê li .....

+ Phong c nh nơi + i di n các nhóm
ây p tuy t v i. tr l i . C l p nh n
xét và ch m i m thi
ua .
+ B c tranh p mê

h n.

+ HS làm vào v
BT.
3 3. C ng c và d n dò : HS l ng nghe và
th c hi n .
+ Gv nh n xét ti t h c .V nhà HTL 4 câu t c ng .
Chu n b mang nh gia ình làm bài t p 2 .
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản