Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ: HẠNH PHÚC

Chia sẻ: corolla

- Hiểu được thế nào là hạnh phúc, là một gia đình hạnh phúc. Mở rộng, hệ thống hoá vốn từ về hạnh phúc. - Biết đặt câu với những từ chứa tiếng phúc.

Nội dung Text: Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ: HẠNH PHÚC

Luy n t và câu: M R NG V N T :

H NH PHÚC

I. M c tiêu, nhi m v :


- Hi u ư c th nào là h nh phúc, là m t gia ình h nh phúc. M r ng, h

th ng hoá v n t v h nh phúc.


- Bi t t câu v i nh ng t ch a ti ng phúc.


II. dùng d y h c:


- M t vài t phi u kh to HS làm BT.


-T i n ng nghĩa ti ng Vi t, S tay t ng ti ng Vi t ti u h c…


III. Các ho t ng d y- h c:
Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh1. Ki m tra: (4')
2. Bài m i:Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1')Ho t ng 2: Làm bài t p.a) Hư ng d n HS làm BT 1.- Cho HS c yêu c u và giao vi c.- Cho HS làm bài + trình bày k t qu . - HS làm bài cá

nhân.- GV nh n xét, ch t l i.b) Hư ng d n HS làm BT 2.- Cho HS c yêu c u và giao vi c.- Cho HS làm bài. - HS làm bài theo

nhóm
- GV phát phi u cho các nhóm.- Cho HS trình bày. - i di n nhóm lên

dán phi u trên b ng.- L p nh n xét.- GV nh n xét, ch t l i.c) Hư ng d n HS làm BT 3.( Cách ti n hành như BT 2)d) Hư ng d n HS làm BT 4.- Cho HS c yêu c u và giao vi c.- Cho HS làm bài và trình bày k t qu . - HS làm bài cá

nhân.- GV nh n xét, ch t l i.
3. C ng c , d n dò: (2')- GV nh n xét ti t h c.- Chu n b bài ti p.
Rút kinh nghi m :


.........................................................................................................................................


.........................................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản