Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ môi trường

Chia sẻ: Muc Hapgung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
52
lượt xem
5
download

Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: - Mở rộng vốn từ ngữ về môi trường và bảo vệ môi trường. 2. Kĩ năng: - Viết được đoạn văn có đề tài gắn với nội dung bảo vệ môi trường . 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh yêu Tiếng Việt, ý thức bảo vệ môi trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ môi trường

  1. LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ: BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Môû roäng voán töø thuoäc chuû ñieåm “Baûo veä moâi tröôøng.” 2. Kó naêng: - Bieát gheùp moät soá töø goác Haùn vôùi tieáng thích hôïp ñeå thaønh töø phöùc, reøn kyõ naêng giaûi nghóa moät soá töø töø ngöõ noùi veà moâi tröôøng, töø ñoàng nghóa. 3. Thaùi ñoä: - Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc tìm töø thuoäc chuû ñieåm vaø yeâu quyù, baûo veä moâi tröôøng. II. Chuaån bò: + GV: Giaáy khoå to – Töø ñieån Tieáng Vieät, baûng phuï. + HS: Chuaån bò noäi dung baøi hoïc. III. Caùc hoaït ñoäng:
  2. T HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOAÏT ÑOÄNG CUÛA G GIAÙO VIEÂN HOÏC SINH 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: Quan heä töø. - Theá naøo laø quan heä töø? • Hoïc sinh söûa baøi 1, 2, 3 • Giaùo vieân nhaän xeùtù - Caû lôùp nhaän xeùt. 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Trong soá nhöõng töø ngöõ gaén vôùi chuû ñieåm. Giöõ laáy maøu xanh, baûo veä moâi tröôøng, coù moät soá töø ngöõ goác Haùn. Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em naém ñöôïc nghóa cuûa töø 32’ ngöõ ñoù.
  3.  Ghi baûng töïa baøi. Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng:  Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh môû roäng heä thoáng hoùa voán töø thuoäc chuû ñieåm Baûo veä moâi tröôøng. Luyeän taäp moät soá kyõ naêng giaûi nghóa moät soá töø ngöõ noùi - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu veà moâi tröôøng, töø ñoàng baøi 1. nghóa. - Caû lôùp ñoïc thaàm. Phöông phaùp: Thaûo - Hoïc sinh trao ñoåi töøng luaän, buùt ñaøm, ñaøm thoaïi. caëp. * Baøi 1: - Ñaïi dieän nhoùm neâu. - Giaùo vieân choát laïi: phaàn - Caû lôùp nhaän xeùt. nghóa cuûa caùc töø. - Hoïc sinh neâu ñieåm
  4. gioáng vaø khaùc cuûa caùc töø. + Gioáng: Cuøng laø caùc yeáu toá veà moâi tröôøng. • Neâu ñieåm gioáng vaø + Khaùc: Neâu nghóa cuûa khaùc. töøng töø. + Caûnh quang thieân - Hoïc sinh noái yù ñuùng: A nhieân. – B2 ; A2 – B1 ; A3 – B3. + Danh lam thaéng caûnh. + Di tích lòch söû. • Giaùo vieân choát laïi.  Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh bieát gheùp moät soá töø goác Haùn vôùi - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu tieáng thích hôïp ñeå taïo baøi 2. thaønh töø phöùc. - Caû lôùp ñoïc thaàm.
  5. Phöông phaùp: Thaûo - Thaûo luaän nhoùm baøn. luaän nhoùm, ñaøm thoaïi. - Nhoùm tröôûng yeâu caàu * Baøi 2: caùc baïn neâu tieáng thích hôïp ñeå gheùp thaønh töø • Yeâu caàu hoïc sinh thöïc phöùc. hieän theo nhoùm. - Cöû thö kyù ghi vaøo giaáy, • Giao vieäc cho nhoùm ñaïi dieän nhoùm trình baøy. tröôûng. - Caùc nhoùm nhaän xeùt. - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 3. • Giaùo vieân choát laïi. - Hoïc sinh laøm baøi caù 2’ nhaân. - Hoïc sinh phaùt bieåu. * Baøi 3: - Caû lôùp nhaän xeùt. • Coù theå choïn töø giöõ gìn.
  6.  Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. 1’ Muïc tieâu: Khaéc saâu kieán - Hoïc sinh thi ñua (3 em/ thöùc. daõy). Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, ñoäng naõo. - Thi ñua 2 daõy. - Tìm töø thuoäc chuû ñeà: Baûo veä moâi tröôøng  ñaët caâu. 5. Toång keát - daën doø: - Laøm baøi taäp vaøo vôûû. - Hoïc thuoäc phaàn giaûi nghóa töø. - Chuaån bò: “Luyeän taäp quan heä töø”
  7. - Nhaän xeùt tieát hoïc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản