LUYỆN TỪ VÀ CÂU - MỞ RỘNG VỐN TỪ NHÂN HẬU, ĐOÀN KẾT

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
311
lượt xem
41
download

LUYỆN TỪ VÀ CÂU - MỞ RỘNG VỐN TỪ NHÂN HẬU, ĐOÀN KẾT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Mở rộng và hệ thống vốn từ theo chủ điểm:Thương người như thể thương thân. -Hiểu nghĩa và biết cách dùng các từ ngữ theo chủ điểm. -Hiểu nghĩa một số từ và đơn vị cấu tạo từ gốc Hán Việt có trong baì và biết cách dùng các từ đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUYỆN TỪ VÀ CÂU - MỞ RỘNG VỐN TỪ NHÂN HẬU, ĐOÀN KẾT

  1. LUY N T VÀ CÂU M R NG V N T NHÂN H U, OÀN K T L P :4 I-M c tiêu: -M r ng và h th ng v n t theo ch i m:Thương ngư i như th thương thân. -Hi u nghĩa và bi t cách dùng các t ng theo ch i m. -Hi u nghĩa m t s t và ơn v c u t o t g c Hán Vi t có trong baì và bi t cách dùng các t ó. II- dùng d y h c: -Gi y kh to k s n + bút d . III-Ho t ng d y và h c: Th i gian Giáo viên H c sinh 5 phút 1-Bài cũ
  2. -Y/c hs tìm các ti ng ch ngư i -2 hs lên b ng m i hs tìm 1 lo i, trong gia ình mà ph n v n: dư i l p làm gi y nháp. +Có 1 âm,… -có 1 âm:cô,chú ,b ,m ,dì… +Có 2 âm,… -có 2 âm:bác ,thím, ông, anh… -Nh n xét các t tìm ư c. 2-D y bài m i: 2.1-Gi i thi u: 1 phút 2.2-Hư ng d n làm bài t p: 7 phút Bài 1: -G i hs c yêu c u. -2 hs c thành ti ng y/c trong sgk. Chia hs thành nhóm. y/c hs suy -Ho t ng nhóm. nghĩ,tìm t và vi t vào gi y, -Y/c 6 nhóm lên dán phi u lên b ng . -Gv và hs cùng nh n xét,các -Nh n xét ,b sung các t ng mà nhóm phi u úng và b sung. b n chưa tìm ư c. +Th hi n lòng thương ngư i +Trái nghĩa v i nhân h u và yêu thương. +Th hi n tinh th n ùm b c ,giúp . +Trái nghĩa v i ùm b c và giúp .
  3. Bài tâp2: 7 phút -G i hs c y/c. -2 hs c thành ti ng y/c trong sgk. -K s n 1 ph n b ng thành 2 c t v i n i dung bài t p 2a ,2b. -Y/c hs trao i theo nhóm ôi, Th o lu n làm bài. làm vào gi y nháp. -G i 2 hs lên b ng làm bài t p. -2 hs lên b ng làm bài t p. -G i 2 hs nh n xét ,b sung. -Nh n xét ,b sung bài c a b n. -Ch t l i l i gi i úng. -L i gi i: +Ti ng “nhân “có nghĩa là ngư i:nhân dân ,nhân lo i ,nhân tài, công nhân. +Ti ng “nhân “có nghĩa là thương ngư i:nhân h u ,nhân c ,nhân t ,nhân ái. +H i hs v nghĩa c a các t ng v a s p x p.N u hs không gi i nghĩa ư c gv có th cung c p cho hs. Bài t p3: -1 hs c thành ti ng trư c l p. -G i 1 hs c y/c. -Hs t t câu.M i hs t 2 câu (1 câu t
  4. -Y/c hs t làm bài. nhóm a, 1 câu t nhóm b) -5-6 hs lên b ng vi t. -G i hs ã vi t các câu mình ã +Nhân dân ta có lòng n ng nàn yêu nư c. t lên b ng. +B em là công nhân. +Toàn nhân lo i u căm ghét chi n tranh. +Bà em r t nhân h u. +Ngư i Vi t Nam ta giàu lòng nhân h u. +M con bà nông dân r t nhân c. -Hs nh n xét. Gv và hs nh n xét. 7 phút -2 hs c y/c trong sgk. Bài t p 4: -Nhóm th o lu n. -G i hs c y/c. -Y/c hs th o lu n theo nhóm ôi -Nhóm n i ti p nhau trình bày ý ki n c a v ý nghĩa c a t ng câu t c ng . mình. -G i i di n nhóm trình bày. -Y/c hs l p nh n xét.
  5. Gv ch t l i l i gi i úng. c a t ng câu t c ng . 3-C ng c và d n dò; -Nh n xét ti t h c. -D n hs v nhà h c thu c các t ng ,thành ng v a tìm ư c và chu n b bài sau. IV-Bài t p hư ng d n luy n t p thêm: 7 phút +Em hãy vi t 1 o n văn ng n (8- 10 câu) có n i dung: nhân h u , oàn k t. 1 phút
Đồng bộ tài khoản