Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ SỨC KHOẺ

Chia sẻ: grandic

1. Kiến thức : Mở rộng và tích cực hoá vốn từ thuộc chủ điểm sức khoẻ của học sinh. - Cung cấp cho hs một số thành ngữ, tục ngữ liên quan đến sức khoẻ. - Biết giữ gìn, bảo vệ sức khoẻ của mình thông qua đó biết tìm nhiều từ về vấn đề sức khoẻ.

Nội dung Text: Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ SỨC KHOẺ

Môn : Luy n t và câu (Ti t 40)

Tên bài d y : M R NG V N T S C KHOI. M C TIÊU :

1. Ki n th c : M r ng và tích c c hoá v n t thu c ch i m s c kho

c a h c sinh.

- Cung c p cho hs m t s thành ng , t c ng liên quan n s c kho .

- Bi t gi gìn, b o v s c kho c a mình thông qua ó bi t tìm nhi u t v

v n s c kho .
II. CHU N B :

- Giáo viên : Bút da, m t s t phi u kh to vi t n i dung 1, 2, 3

- H c sinh : V bài t p
III. HO T NG D Y H C :
Ti n trình Phương pháp d y h c


d yh c Ho t ng c a Th y Ho t ng c a trò


Bài cũ : - G i 2 h c sinh c l i o n văn c a mình và cho - 02 hs c và tr

các em phân bi t CN, VN trong m t s câu k . l i

- Gv nh n xét và ghi i m .

- Gv nêu yêu c u c a bài h c hôm nay: Trong
Bài m i :
th c t cu c s ng, con ngư i c n có s c kho

làm vi c, h c t p, Ti t h c hôm nay giúp em th c

hành t t (GV ghi ) - HS gi sgk .

Ho t ng 1
- Gv phát gi y, bút d cho nhóm 4 làm vi c . GV - Nhóm 4

(Nhóm 4) cho hs c yêu c u bài .

Bài t p 1: a. Tìm t ch ho t ng có l i cho s c kho . - Hs tìm t

b. T ch c i m c a m t cơ th kho m nh Vd : i b , ch y, du

l ch, d o dai, nhanh

nh n.
Ho t ng 2 : GV nh n xét và tuyên dương ‘

- Cho hs c bài .
- HS c
- GV nêu yêu c u c a bài t p 2 cho h c sinh ti n
- HS vi t vào v
hành c p nhóm vi t vào v nháp .

- GV cho h c sinh c
- HS c các t tìm
- GV ghi t : bóng á, bóng chuy n, c u lông,
ư c
qu n v t, b n súng, ua mô tô.

- GV cho hs c yêu c u bài t p 3
Ho t ng 3
- Các t thi ua ghi
- GV hư ng d n cho HS chơi trò chơi ‘’ ti p s c’’
(Ti p s c) b ng
- Gv ghi :
Bài t p 3
VD : Kho như voi , trâu, hùm

Nhanh như c t, ch p, gió, sóc .

- Gv cho hs c yêu c u
Bài t p 4 - HS c
- GV cho h c sinh gi i thích (N u không ư c Gv

gi i thích)

- ăn, ng ư c là có s c kho t t.

- Có s c kho t t sung sư ng ch ng kém gì

- Cho hs làm vào v câu 1, câu 2
C ng c và d n Câu 3,4 làm v nhà vào v bài t p nhà. - HS làm vào v


- Chu n b ti t h c sau ‘’ Câu k ai th nào ?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản