Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRUNG THỰC - TỰ TRỌNG ( Tiết 12 )

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
285
lượt xem
28
download

Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRUNG THỰC - TỰ TRỌNG ( Tiết 12 )

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm : trung thực - tự trọng -Hiểu được nghĩa của các từ ngữ thuộc chủ điểm :Trung thực -Tự trọng. --Sử dụng các từ thuộc chủ điểm để nói , để viết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRUNG THỰC - TỰ TRỌNG ( Tiết 12 )

  1. LUY N T VÀ CÂU M R NG V N T : TRUNG TH C - T TR NG ( Ti t 12 ) I-M c tiêu: -M r ng v n t thu c ch i m : trung th c - t tr ng -Hi u ư c nghĩa c a các t ng thu c ch i m :Trung th c - T tr ng. --S d ng các t thu c ch i m nói , vi t. II- dùng d y h c : -B ng l p vi t s n bài t p 1 . -The ghi các t : t tin , t kiêu , t ti , t hào , t tr ng , ,t ái . -Gi y kh to.
  2. III-Ho t ng d y và h c : Tg H c sinh Giáo viên 1-Bài cũ: -G i 2 hs lên - 2 hs lên b ng th c hi n b ng th c hi n yêu yêu c u. c u. 1)Vi t 5 danh t chung . -L p l ng nghe. 2) Vi t 5 danh t riêng. -Nh n xét , ghi i m. -2 hs c thành ti ng . 2 Bài m i : -Th o lu n theo nhóm ôi. 2.1 Gi i thi u: -Hs làm bài , nh n xét , b Trong gìơ luy n sung. t và câu hôm nay,
  3. chúng ta cùng m -L p ch a bài. r ng và h htoongs - 2 hs c l i bài. hoá các t ng thu c ch i m : trung th c - -2 hs cl i bài . T tr ng . -Th o lu n trong nhóm. -Gv ghi lên b ng. -Hs 2 nhóm thi. 2.2 -Hư ng d n hs làm bài t p : Bài 1 : -Y/c hs c y/c và n i dung . -2 hs c l i l i gi i úng - Y/c hs th o lu n theo nhóm ôi và +trung thành. làm bài. +trung kiên . -G i hs làm nhanh lên b ng ghép t ng thích h p . - hs khác nh n +trung nghĩa . xét ,b sung . +trung h u . -Gv nh n xét,
  4. k t lu n l i gi i úng . +trung th c. -G i hs c bài -1 hs c thành ti ng . ã hoàn ch nh . - Tho lu n theo nhóm 4. Bài 2 : -Dán bài ,nh n xét , b -G i hs c yêu sung. c u và n i dung. - Y/c hs ho t -Hs ch a bài vào v . ng trong nhóm. -T ch c thi Trung Trung gi a 2 nhóm th o có nghĩa là “ có nghĩa là lu n xong trư c dư i gi a “ “m t lòng m t hình th c . d “ +Nhóm1 : ưa ra t . trung trung thu thành . +Nhóm 2: tìm nghĩa c a t . trung trung bình nghĩa . Sau ó i l i . Nhóm2 s ưa ra trung nghĩa c a t , nhóm1 trung tâm kiên . tìm t . trung -N u nhóm nào
  5. nói sai 1 t , l p t c th c . cu c chơi d ng l i và trung g i nhóm k ti p. h u. -Nh n xét tuyên dương các nhóm ho t ng sôi n i , tr l i úng . -2 hs c thành ti ng . -K t lu n l i - 1 hs c . gi i úng. -Hs ti p n i nhau t câu. +M t lòng m t Ví d : d g n bó v i lí tư ng hay v i ngư i nào ó +L p em không có h c là : sinh trung bình. +Trư c sau như + êm trung thu th t vui và m t không gì lay lí thú. chuy n: +Hà N i là trung tâm kinh t , chính tr c a c nư c. n i là : +Các chi n sĩ công an luôn trung thành b o v T qu c. +M t lòng m t d vì vi c nghĩa là : +B n minh là ngư i trung th c. + Ăn nhân h u , thành th t , trư c +Ph n Vi t Nam r t
  6. sau như m t là : trung h u , m ang . +Ngay th ng , +Tr n Bình Tr ng là th t thà là : ngư i trung nghĩa. Bài 3: +B i ta r t trung kiên v i lí tư ng cách m ng. -G i hs c yêu c u. -Cho l p ho t ng nhóm 4. -Nhóm nào làm xong trư c dán phi u lên b ng . -Các nhóm khác nh n xét., b sung. --K t lu n v l i gi i úng
  7. -G i 2 hs c l i 2 nhóm t . Bài 4 : -G i hs c yêu c u. -G i hs t câu . gv nh c nh , s a ch a các l i v câu s d ng t cho t ng hs . -Gv nh n xét ,tuyên dương nh ng hs t câu hay. 3- C ng c và d n dò: -Nh n xét ti t
  8. h c -D n hs v nhà vi t l i bài t p 1, bài t p 4 vào v . -Chu n b bài sau:Cách vi t hoa tên ngư i ,tên a lí Vi t Nam.
Đồng bộ tài khoản