Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ: Ý CHÍ - NGHỊ LỰC (4)

Chia sẻ: fordec

-Củng cố và hệ thống hóa các từ ngữ đã học trong các bài thuộc chủ điểm Có chí thì nên -Hiểu ý nghĩ của các từ thuộc chủ điểm Có chí thì nên -Ôn luyện về danh từ, động từ, tính từ -Luyện viết một đoạn văn theo chủ đề Có chí thì nên . Câu văn đúng nữ pháp, giàu hình ảnh, dùng từ hay

Nội dung Text: Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ: Ý CHÍ - NGHỊ LỰC (4)

Luy n t và câu

M R NG V N T : Ý CHÍ - NGH L C
I. M c tiêu:

-C ng c và h th ng hóa các t ng ã h c trong các bài thu c ch i m Có chí thì nên

-Hi u ý nghĩ c a các t thu c ch i m Có chí thì nên

-Ôn luy n v danh t , ng t , tính t

-Luy n vi t m t o n văn theo ch Có chí thì nên . Câu văn úng n pháp, giàu hình nh,
dùng t hay

II. dùng d y h c

- b ng nh a, bút vi t b ng

III. Các ho t ng d y- h c
Ho t ng c a GV Ho t ng c a hs

A. Bài cũ:

-Th nào là tính t ? -3hs trình bày

-Tìm nh ng t miêu t m c khác nhau c

c i m sau: xanh, th p

-Nh n xét- Ghi i m - c bài

B. Bài m i

1. Gi i thi u bài: -1hs c
-Nêu m c tiêu bài h c- Ghi bài lên b ng-Làm vi cnhóm 4

2. HD làm bài t p a/Nói lên ý chí , ngh l c con ngư i: quy

Bài1: chí, quy t tâm, b n gan, b n lòng, kiên nh
trì, kiên nghi, kiên tâm, kiên cư ng, kiên quy
- G i hs c n i dung bài
v ng tâm, v ng chí, v ng d , v ng lòng…
-Chia nhóm, Y/c hs th o lu n và tìm t
b/Nói lên th thách i v i ý chí, ngh l c
-Cho i di n nhóm lên trình bày
c a con ngư i: khó khăn, gian khó, gian kh

gian nan, gian lao, gian truân, th thách,
-Nh n xét, ch t l i ý úng
thách th c, châm gai…

- t câu v i các t v a tìm ư c bài 1
Bài2:
+Ngư i thành t u là ngư i bi t b n chí
-Bài t p y/c ta làm gì?
trong s nghi p c a mình
-Cho hs t làm bài
-M i l n vư t qua ư c gian khó là m i l
-G i hs c câu mình v a t
con ngư i ư c trư ng thành.
-Nh n xét , s a sai cho hs
-M t hs c.
Bài3:
-Ngư i có ý chí, ngh l c nên vư t qua nhi
-Y/c hs c bài
th thách, t ư c thành công.
- o n văn y/c vi t v n i dung gì?
- ó là ngư i hàng xóm, ngư i thân, em xem
-B ng cách nào em bi t ư c ngư i ó?
trên ti vi, em c báo….
-Y/c hs làm bài, nh c các em có th s d ng
-Làm bài
thành ng , t c ng cho ph n m o n hay k
-G i hs trình bày o n văn

-Nh n xét, s a l i cho hs

3. C ng c - D n dò

- Nh n xét gi h c

-D n hs h c bài – CBB:Câu h i và d u ch


LUY N T VÀ CÂU

CÂU H I VÀ D U CH M H I


I.M c tiêu:

-Hi u tác d ng c a câu h i

-Bi t d u hi u ch nh c a câu h i là t nghi v n và dâu ch m h i

-Xác nh ư c câu h i trong o n văn

-Bi t t câu h phù h p v i n i dung và m c ích

II. dùng d y h c:

-Gi y kh to, k s n c t BT1 và bút d .

-B ng ph ghi s n áp án ph n nh n xét

III.Các ho t ng d y và h c

Ho t dông c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh
A.Ki m tra bài cũ

B.D y-h c bài m i

1.Gi i thi u bài -M SGK, c th m, dùng bút chìg ch
chân dư i các câu h i
-Nêu m c tiêu – Ghi bài lên b ng

2. Ph n nh n xét
-Các câu h i:
Bài 1
1.Vì sao qu bóng không có cánh mà v n
-Yêu c u h c sinh m SGK trang 125
bay ư c?
c th m bài Ngư i tìm ư ng lên các
vì sao và tìm các câu h i trong bài. 2.Câu làm th nào mà mua ư c nhi u
sách v và d ng c thí nghi m như th ?
-G i h c sinh phát bi u.Giáo viên có
th ghi nhanh câu h i lên b ng

Bài 2,3 +Câu h i 1 là c a Xi-ôn-c p -xki t h i
mình
-H i:
+Câu h i 2 là c a m t ngư i b n h i Xi-
+ Các câu h i y là c a ai và h i ai
ôn-c p-xki.

+Các câu h i này u có d u ch m h i và
+Nh ng d u hi u nào giúp em nh n ra
t dùng h i Ví sao?.Như th nào?
ó là câu h i?
+Câu h i dùng h i nh ng i u mà
+Câu h i dùng làm gì?
mình chưa bi t.
+Câu h i dùng h i ai?
+Câu h i dùng h i ngư i khác hay h i
-Treo b ng ph , phân tích cho h c chính mình.
sinh hi u
- c và l ng nghe.
3 Ghi nh :
-G i h c sinh c ph n ghi nh -2 H c sinh c thành ti ng.

-G i h c sinh c câu h i h i -Ti p n i c câu mình d t
ngư i khác và h i chính mình
+M ơi, s p ăn cơm chưa?

+T i sao mình l i quên nh ?
-Nh n xétcâu h c sinh t, khen
+Minh này, câu có mang hai bút không?
nh ng em hi u bài, t câu úng, hay.

4.Hư ng d n làm bài t p:

Bài 1
-1 h c sinh c thành ti ng
-G i h c sinh c yêu c u và m u
-Ho t ng trong nhóm
-Chia nhóm 4 h c sinh , phát phi u và
bút d cho t ng nhóm.Yêu c u h c
sinh t làm bài. -Nh n xét, b xung

-Nhóm nào làm xong trư c dán phi u -Ch a bài (N u sai)
lên b ng. Các nhóm khác nh n xét, b -1 h c sinh c thành ti ng
xung.
- c th m câu văn
-K t lu n l i gi i úng

Bài 2
-2 H c sinh cùng th c hành ho c 1 h c
-G i h c sinh c yêu c u và m u sinh th c hành cùng giáo viên
-Vi t b ng câu văn: V nhà, bà k l i HS2:-V nhà, bà c k l i chuy n x y ra
chuy n, khi n Cao Bá Quát vô cùng cho Cao Bá Quát nghe.
ân h n.
HS2:-Bà c k l i chuy n b quan cho
-G i 2 h c sinh gi i lên th c hành lính u i b2 ra kh i huy n ư ng
h i- áp m u ho c giáo viên h i -1 h c
HS2:-Cao Bá Quát ân h n vì mình ch
sinh tr l i
x u nên bà c b u i kh i c a quan.,
HS1:-V nhà bà c làm gì? không gi ư c n i oan c.

(GV) -2 h c sinh ng i cùng bàn th c hành trao
i
HS1:-Bà c k l i chuy n gì?
-3 n 5 c p h c sinh trình bày
(GV)
-L ng nghe
HS1:-Vì sao Cao Bá Quát ân h n?

(GV)
-1 h c sinh c thành ti ng
-Yêu câu h c sinh th c hành h i- áp
theo c p. -L n lư t nói câu c a mình

-G i h c sinh trình bày trư c l p.

-Nh n xét v cách t câu h i, ng
i u trình bày và cho i m t ng h c
sinh

Bài 3

-G i h c sinh c yêu c u và m u

-Yêu c u h c sinh t t câu

-G i h c sinh phát bi u

-Nh n xét , tuyên dương h c sinh t
câu hay , h i úng ng i u.

5.C ng c , d n dò:

-H i: Nêu tác d ng và d u hi u nh n
bi t câu h i?

-D n h c sinh v nhà c bài vi t 1
o n văn ng n ( 3 n 5 câu) trong ó
có s d ng câu h i.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản