Luyện từ và câu - TỔNG KẾT VỐN TỪ (1)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
71
lượt xem
8
download

Luyện từ và câu - TỔNG KẾT VỐN TỪ (1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Tổng kết được các từ đồng nghĩa và trái nghĩa nói về các tính cách: nhân hậu, trung thực, dũng cảm, cần cù. Biết nêu ví dụ về những hành động thể hiện những tính cách trên hoặc trái ngược với những tính cách trên. - Biết thực hành tìm những từ ngữ miêu tả tính cách con người trong một đoạn văn tả người.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu - TỔNG KẾT VỐN TỪ (1)

  1. Luy n t và câu: T NG K T V N T I. M c tiêu, nhi m v : - T ng k t ư c các t ng nghĩa và trái nghĩa nói v các tính cách: nhân h u, trung th c, dũng c m, c n cù. Bi t nêu ví d v nh ng hành ng th hi n nh ng tính cách trên ho c trái ngư c v i nh ng tính cách trên. - Bi t th c hành tìm nh ng t ng miêu t tính cách con ngư i trong m t o n văn t ngư i. II. dùng d y h c: - M t s t phi u kh to HS làm BT. - B ng k s n các c t HS làm BT 1. - M t s trang t i n ti ng Vi t. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh
  2. 1. Ki m tra: (4') 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Làm bài t p. (28-30’) a) Hư ng d n HS làm BT 1. (15’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài. GV phát phi u cho các nhóm. - Các nhóm trao i, th o lu n và ghi k t qu vào phi u. - Cho HS trình bày k t qu . - GV nh n xét, ch t l i. b) Hư ng d n HS làm BT 2. (15’)
  3. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài theo nhóm. - Các nhóm trao i. - Cho HS trình bày k t qu . - GV nh n xét, ch t l i. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản