Lý thuyết cơ sở điều khiển tự động (P6)

Chia sẻ: Khinh Kha Kha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
55
lượt xem
13
download

Lý thuyết cơ sở điều khiển tự động (P6)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lý thuyết cơ sở điều khiển tự động (p6)', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lý thuyết cơ sở điều khiển tự động (P6)

 1. Moân hoïc LYÙ THUYEÁT ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG Giaûng vieân: Huyønh Thaùi Hoaøng Boä moân Ñieàu Khieån Töï Ñoäng Khoa Ñieän – Ñieän Töû Ñaïi hoïc Baùch Khoa TP.HCM Email: hthoang@dee.hcmut.edu.vn 11 April 2006 © H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM 1
 2. Chöông 6 MOÂ TAÛ TOAÙN HOÏC HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN RÔØI RAÏC 11 April 2006 © H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM 2
 3. Noäi dung chöông 6 Khaùi nieäm Pheùp bieán ñoåi Z Haøm truyeàn Phöông trình traïng thaùi 11 April 2006 © H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM 3
 4. Khaùi nieäm 11 April 2006 © H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM 4
 5. Heä thoáng ñieàu khieån duøng maùy tính soá r(kT) u(kT) uR(t) c(t) Maùy tính soá D/A Ñoái töôïng cht(kT) A/D Caûm bieán “Maùy tính soá” = thieát bò tính toaùn döïa treân cô sôû kyõ thuaät vi xöû lyù (vi xöû lyù, vi ñieàu khieån, maùy tính PC, DSP,…). Öu ñieåm cuûa heä thoáng ñieàu khieån soá: Linh hoaït Deã daøng aùp duïng caùc thuaät toaùn ñieàu khieån phöùc taïp Maùy tính soá coù theå ñieàu khieån nhieàu ñoái töôïng cuøng moät luùc 11 April 2006 © H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM 5
 6. Heä thoáng ñieàu khieån rôøi raïc r(kT) u(kT) uR(t) c(t) Xöû lyù rôøi raïc Khaâu giöõ Ñoái töôïng cht(kT) Laáy maãu Caûm bieán Heä thoáng ñieàu khieån rôøi raïc laø heä thoáng ñieàu khieån trong ñoù coù tín hieäu taïi moät hoaëc nhieàu ñieåm laø (caùc) chuoãi xung. 11 April 2006 © H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM 6
 7. Laáy maãu döõ lieäu Laáy maãu laø bieán ñoåi tín hieäu lieân tuïc theo thôøi gian thaønh tín hieäu rôøi raïc theo thôøi gian. x(t) x (t) * Bieåu thöùc toaùn hoïc moâ taû quaù T trình laáy maãu: x(t) +∞ X * ( s) = ∑ x(kT )e − kTs t k =0 0 Ñònh lyù Shannon x*(t) 1 f = ≥ 2 fc t T 0 Neáu coù theå boû qua ñöôïc sai soá löôïng töû hoùa thì caùc khaâu chuyeån ñoåi A/D chính laø caùc khaâu laáy maãu. 11 April 2006 © H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM 7
 8. Khaâu giöõ döõ lieäu Khaâu giöõ döõ lieäu laø khaâu chuyeån tín hieäu rôøi raïc theo thôøi gian thaønh tín hieäu lieân tuïc theo thôøi gian Khaâu giöõ baäc 0 (ZOH): giöõ tín x*(t) xR (t) ZOH hieäu baèng haèng soá trong thôøi x*(t) gian giöõa hai laàn laáy maãu. t 0 Haøm truyeàn khaâu giöõ baäc 0. xR(t) 1 − e −Ts GZOH ( s) = t s 0 Neáu coù theå boû qua ñöôïc sai soá löôïng töû hoùa thì caùc khaâu chuyeån ñoåi D/A chính laø caùc khaâu giöõ baäc 0 (ZOH). 11 April 2006 © H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM 8
 9. Pheùp bieán ñoåi Z 11 April 2006 © H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM 9
 10. Ñònh nghóa pheùp bieán ñoåi Z Cho x(k) laø chuoãi tín hieäu rôøi raïc, bieán ñoåi Z cuûa x(k) laø: +∞ X ( z ) = Z {x(k )} = ∑ x(k ) z − k k = −∞ Trong ñoù: − z = eTs (s laø bieán Laplace) Z − X(z) : bieán ñoåi Z cuûa chuoãi x(k). Kyù hieäu: x(k ) ←→ X ( z ) Neáu x(k) = 0, ∀ k < 0: +∞ X ( z ) = Z {x(k )} = ∑ x(k ) z − k k =0 Mieàn hoäi tuï (Region Of Convergence – ROC) ROC laø taäp hôïp taát caû caùc giaù trò z sao cho X(z) höõu haïn. 11 April 2006 © H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM 10
 11. YÙ nghóa cuûa pheùp bieán ñoåi Z Giaû söû x(t) laø tín hieäu lieân tuïc trong mieàn thôøi gian, laáy maãu x(t) vôùi chu kyø laáy maãu T ta ñöôïc chuoåi rôøi raïc x(k) = x(kT). Bieåu thöùc laáy maãu tín hieäu x(t) +∞ * X (s) = ∑ x(kT )e − kTs k =0 Bieåu thöùc bieán ñoåi Z chuoãi x(k) = x(kT). +∞ X ( z) = ∑ x( k ) z −k k =0 Do z = eTs neân veá phaûi cuûa hai bieåu thöùc laáy maãu vaø bieán ñoåi Z laø nhö nhau, do ñoù baûn chaát cuûa vieäc bieán ñoåi Z moät tín hieäu chính laø rôøi raïc hoùa tín hieäu ñoù . 11 April 2006 © H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM 11
 12. Tính chaát cuûa pheùp bieán ñoåi Z Cho x(k) vaø y(k) laø hai chuoãi tín hieäu rôøi raïc coù bieán ñoåi Z laø: Z {x(k )} = X ( z ) Z {y (k )} = Y ( z ) Tính tuyeán tính: Z {ax (k ) + by (k )} = aX ( z ) + bY ( z ) Tính dôøi trong mieàn thôøi gian: Z {x ( k − k0 )} = z − k0 X ( z ) Tæ leä trong mieàn Z: Z {a k x(k )}= X (a −1z ) dX ( z ) Ñaïo haøm trong mieàn Z: Z {kx(k )} = − z dz Ñònh lyù giaù trò ñaàu: x(0) = lim X ( z ) z →∞ Ñònh lyù giaù trò cuoái: x(∞) = lim(1 − z −1 ) X ( z ) z →1 11 April 2006 © H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM 12
 13. Bieán ñoåi Z cuûa caùc haøm cô baûn Haøm dirac: δ(k) 1 neáu k = 0 1 δ (k ) =  0 neáu k ≠ 0 k 0 Z {δ (k )} = 1 Haøm naác ñôn vò: u(k) 1 neáu k ≥ 0 1 u (k ) =  0 neáu k < 0 k 0 z Z {u (k )} = z −1 11 April 2006 © H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM 13
 14. Bieán ñoåi Z cuûa caùc haøm cô baûn r(k) Haøm doác ñôn vò: 1 kT neáu k ≥ 0 r (k ) =  k 0 neáu k < 0 0 Tz Z {u (k )} = (z − 1)2 Haøm muõ: x(k) e-akT neáu k ≥ 0 1 x(k ) =  0 neáu k < 0 k 0 z Z {x(k )} = z − e −aT 11 April 2006 © H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM 14
 15. Haøm truyeàn cuûa heä rôøi raïc 11 April 2006 © H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM 15
 16. Tính haøm truyeàn töø phöông trình sai phaân r(k) c(k) Heä rôøi raïc Quan heä vaøo ra cuûa heä rôøi raïc coù theå moâ taû baèng phöông trình sai phaân a0c(k + n) + a1c(k + n − 1) + ... + an−1c(k + 1) + anc(k ) = b0 r (k + m) + b1r (k + m − 1) + ... + bm−1r (k + 1) + bm r (k ) trong ñoù n>m, n goïi laø baäc cuûa heä thoáng rôøi raïc Bieán ñoåi Z hai veá phöông trình treân ta ñöôïc: a0 z nC ( z ) + a1 z n−1C ( z ) + ... + an−1 zC ( z ) + anC ( z ) = b0 z m R ( z ) + b1 z m−1R ( z ) + ... + bm−1 zR ( z ) + bm R ( z ) 11 April 2006 © H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM 16
 17. Tính haøm truyeàn töø phöông trình sai phaân Laäp tæ soá C(z)/R(z) , ta ñöôïc haøm truyeàn cuûa heä rôøi raïc: C ( z ) b0 z m + b1 z m−1 + ... + bm−1 z + bm G( z) = = R ( z ) a0 z n + a1 z n−1 + ... + an−1 z + an Haøm truyeàn treân coù theå bieán ñoåi töông ñöông veà daïng: C ( z ) z − ( n−m ) [b0 + b1 z −1 + ... + bm−1 z − m+1 + bm z − m ] G( z) = = R( z ) a0 + a1 z −1 + ... + an−1 z −n+1 + an z −n 11 April 2006 © H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM 17
 18. Tính haøm truyeàn töø phöông trình sai phaân - Thí duï Tính haøm truyeàn cuûa heä rôøi raïc moâ taû bôûi phöông trình sai phaân: c(k + 3) + 2c(k + 2) − 5c(k + 1) + 3c(k ) = 2r (k + 2) + r (k ) Giaûi: Bieán ñoåi Z hai veá phöông trình sai phaân ta ñöôïc: z 3C ( z ) + 2 z 2C ( z ) − 5 zC ( z ) + 3C ( z ) = 2 z 2 R( z ) + R( z ) C ( z) 2z2 + 1 ⇒ G( z) = = 3 R( z ) z + 2 z 2 − 5 z + 3 C ( z) z −1 (2 + z −2 ) ⇔ G( z) = = R( z ) 1 + 2 z −1 − 5 z −2 + 3 z −3 11 April 2006 © H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM 18
 19. Tính haøm truyeàn cuûa heä rôøi raïc töø sô ñoà khoái Caáu hình thöôøng gaëp cuûa caùc heä thoáng ñieàu khieån rôøi raïc: R(s) C(s) + GC(z) ZOH G(s) − T H(s) C ( z) GC ( z )G ( z ) Haøm truyeàn kín cuûa heä thoáng: Gk ( z ) = = R ( z ) 1 + GC ( z )GH ( z ) trong ñoù: GC (z ) : haøm truyeàn cuûa boä ñieàu khieån, tính töø phöông trình sai phaân −1  G(s)  −1  G ( s) H ( s)  G ( z ) = (1 − z )Z   GH ( z ) = (1 − z )Z    s   s  11 April 2006 © H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM 19
 20. Tính haøm truyeàn cuûa heä rôøi raïc töø sô ñoà khoái. Thí duï 1 Tính haøm truyeàn kín cuûa heä thoáng: R(s) C(s) + ZOH G(s) − T = 0.5 3 G ( s) = s+2 −1 G (s)  −1  3  Giaûi: G ( z ) = (1 − z )Z   = (1 − z )Z    s   s ( s + 2)  3 z (1 − e −2×0.5 ) = (1 − z −1 ) 2 ( z − 1)( z − e −2×0.5 ) ⇒ 0.948  a  z (1 − e − aT ) G( z) = z − 0.368 Z =  s ( s + a )  ( z − 1)( z − e −aT ) 11 April 2006 © H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản