LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ TRONG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN, chương 2

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
165
lượt xem
78
download

LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ TRONG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ điều chỉnh có 2 nhiệm vụ: hệ 1) Khuếch đại tín hiệu sai lệch nhỏ của hệ. Tạo hàm điều khiển đảm bảo chất lượng động và tĩnh của Bộ điều chỉnh tỷ lệ (P) dùng KĐTT Hình 2.2 Mạch nguyên lý và đặc tính của bộ điều chỉnh 2) Bộ điều chỉnh tích phân (I) Hình 2.3 Sơ đồ nguyên lý bộ điều chỉnh tích phân Hình 2.4 Đặc tính quá độ bộ điều chỉnh tích phân Bộ điều chỉnh tích phân tỷ lệ (PI) R1 U 1W U1 R1 U2 R2 C2 Hình 2.5 Sơ đồ nguyên lý bộ điều chỉnh PI 4)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ TRONG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN, chương 2

  1. Chương 2: Caùc boä ñieàu chænh Boä ñieàu chænh coù 2 nhieäm vuï: - Khueách ñaïi tín hieäu sai leäch nhoû cuûa heä. - Taïo haøm ñieàu khieån ñaûm baûo chaát löôïng ñoäng vaø tónh cuûa heä 1) Boä ñieàu chænh tyû leä (P) duøng KÑTT Hình 2.2 Maïch nguyeân lyù vaø ñaëc tính cuûa boä ñieàu chænh 2) Boä ñieàu chænh tích phaân (I) C2 U 1W R1 U1 R1 U2
  2. Hình 2.3 Sô ñoà nguyeân lyù boä ñieàu chænh tích phaân Hình 2.4 Ñaëc tính quaù ñoä boä ñieàu chænh tích phaân 3) Boä ñieàu chænh tích phaân tyû leä (PI) C2 R1 R2 U 1W U1 R1 U2 Hình 2.5 Sô ñoà nguyeân lyù boä ñieàu chænh PI 4) Boä ñieàu chænh PID, tyû leä tích phaân ñaïo haøm
  3. Hình 2.6 Ñaëc tính quaù ñoä boä ñieàu chænh PI Z C2 C2 R2 R3 R2 Ui C3 R1 U2 U1 C3 U 1W R2 U1 R1 I2 U2 a) b) Hình 2.7 Sô ñoà nguyeân lyù vaø thay theá maïch phaûn hoài cuûa boä ñieàu chænh PID
  4. Hình 2.8 Ñaëc tính quaù ñoä boä ñieàu chænh PID a) Ñaëc tính lyù töôûng; b) Ñaëc tính thöïc teá 5) Boä ñieàu chænh thích nghi C2 R1 R2 U 1W U ñk U1 R1 U2 Hình 2.9 Boä ñieàu chænh thích nghi PI 6) Boä ñieàu chænh xung W fW NR D L T CS A UR fT Hình 2.10 Caáu truùc boä ñieàu chænh xung 7) Boä ñieàu chænh soá NW NE NR TS RD SW N T ST Hình 2.11 Caáu truùc boä ñieàu chænh soá 2.2.2 Thieát bò ño löôøng
  5. Trong heä thoáng ñieàu chænh töï ñoäng truyeàn ñoäng ñieän caàn phaûi ño löôøng caùc tham soá cuûa ñaïi löôïng ñieàu chænh ñieän aùp, doøng ñieän toác ñoä, vò trí, momen, coâng suaát, taàn soá v.v... Ñoä chính xaùc cuûa caùc thieát bò ño löôøng coù aûnh höôûng raát lôùn ñeán chaát löôïng ñieàu chænh, bôûi vì nhieäm vuï cuûa noù laø phaûi phaûn aùnh chính xaùc traïng thaùi laøm vieäc cuûa heä ñeå töø ñoù ñi ñieàu khieån heä. Do vaäy yeâu caàu ñoái vôùi caùc thieát bò ño löôøng laø phaûi baûo ñaûm ñoä chính xaùc cao trong cheá ñoä ñoäng vaø cheá ñoä tónh, ngoaøi ra phaûi baûo ñaûm khoâng bò nhieãu loaïn beân ngoaøi taùc ñoäng. Thöïc teá bao giôø cuõng toàn taïi sai soá trong thieát bò ño, nhöõng sai soá ñoù veà cô baûn coù theå chia laøm 3 loaïi: a) Khi khoâng giöõ ñöôïc yeâu caàu veà tyû leä ta goïi laø sai soá tónh b) Vì ñaàu ra cuûa thieát bò ño löôøng thöôøng coù boä loïc, töùc haøm truyeàn cuûa noù coù theâm khaâu quaùn tính baäc moät, gaây ra sai soá ñoäng. Ñeå haïn cheá sai soá naøy ta caàn choïn haèng soá thôøi gian boä loïc nhoû hôn toång haèng soá thôøi gian nhoû cuûa heä thöïc teá thöôøng choïn tf < 5 ms. c) Ñaàu ra cuûa thieát bò ño löôøng thöôøng coù nhieãu xoay chieàu. Tín hieäu kyù sinh naøy ñöa vaøo boä ñieàu chænh seõ laøm sai leäch chöùc naêng boä ñieàu chænh. Vì vaäy thöôøng boá trí boä loïc, maïch loïc coù haèng soá thôøi gian lôùn daãn ñeán sai soá ñoäng. Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà naøy, thí duï nhö heä truyeàn ñoäng thyristor - ñoäng cô moät chieàu, khi thieát keá phaûi tính toaùn sao cho taàn soá toái thieåu cuûa tín hieäu nhieãu phaûi lôùn hôn haøng chuïc laàn taàn soá f0 (f0 = mf, m laø soá xung ra cuûa chænh löu, f laø taàn soá löôùi). Ngaøy nay ñeå naâng cao ñoä chính xaùc cuûa heä thoáng truyeàn ñoäng ñieän, ngöôøi ta duøng thieát bò ño löôøng soá. Luùc ñoù ngoaøi vieäc
  6. quan taâm ñeán ñoä chính xaùc vaø ñoä taùc ñoäng nhanh cuûa caùc boä bieán ñoåi A/D vaø D/A.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản