Lý thuyết hành vi người sản xuất

Chia sẻ: ntgioi120404

Hàm sản xuất: xác định sản lượng tối đa có thể đạt được sản xuất từ bất kỳ khối lượng cho trước nào của đầu vào với một trình độ công nghê nhất định.Sản xuất ngăn hạn là khoảng thời gian mà hãng sản xuất không thể thay đổi tất cả các đầu vào, có ít nhất đầu vào cố định

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Lý thuyết hành vi người sản xuất

Ch−¬ng IV:
Lý thuyÕt hμnh vi ng−êi s¶n xuÊt

I. Lý thuyÕt ng−êi s¶n xuÊt:

1. Hμm s¶n xuÊt:
1.1. Hμm s¶n xuÊt: x¸c ®Þnh s¶n l−îng tèi ®a cã
thÓ ®¹t ®−îc s¶n xuÊt tõ bÊt kú khèi l−îng cho
tr−íc nμo cña ®Çu vμo víi mét tr×nh ®é c«ng nghÖ
nhÊt ®Þnh .
Q max = F (L, K) ( L: labour; K : capital)
§Çu vμo, §Çu ra
Hμm s¶n xuÊt phæ biÕn nhÊt cña c¸c doanh
nghiÖp lμ hμm s¶n xuÊt Cobb - Douglas cã d¹ng:
Q = A.K.L (α; β > 0, < 1)
+A lμ h»ng sè , tuú thuéc vμo ®¬n vÞ ®o l−êng , ®Çu
ra, ®Çu vμo , biÓu thÞ tr×nh ®é c«ng nghÖ s¶n xuÊt .
+α, β lμ h»ng sè cho biÕt tÇm quan träng t−¬ng ®èi
cña lao ®éng vμ vèn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.

+ Mçi ngμnh s¶n xuÊt vμ c«ng nghÖ kh¸c nhau th× α,
β kh¸c nhau.
+ α, β biÓu thÞ hiÖu suÊt theo qui m« s¶n xuÊt cña
h·ng.
=> VËy hiÖu suÊt: lμ mèi t−¬ng quan gi÷a
®Çu vμo vμ ®©ï ra.

* NÕu: α + β < 1: Hμm s¶n xuÊt biÓu thÞ hiÖu
suÊt gi¶m theo qui m« (®©ï vμo t¨ng nhiÒu h¬n
®Çu ra)
α + β = 1: Hμm s¶n xuÊt biÓu thÞ hiÖu suÊt
kh«ng ®æi theo qui m«.

α + β > 1: Hμm s¶n xuÊt biÓu thÞ hiÖu suÊt t¨ng
theo qui m« (hÇu hÕt c¸c h·ng cã ®iÒu nμy).
2. S¶n xuÊt trong ng¾n h¹n: (s¶n xuÊt víi 1
®Çu vμo biÕn ®æi)
S¶n xuÊt ng¾n h¹n lμ kho¶ng thêi gian mμ h·ng
s¶n xuÊt kh«ng thÓ thay ®æi tÊt c¶ c¸c ®Çu vμo, cã
Ýt nhÊt lμ 1 ®Çu vμo cè ®Þnh.
MPPL(Marginal physical product): lμ sù thay ®æi
cña sè l−îng s¶n phÈm ®Çu ra khi cã sù thay ®æi cña
1 ®¬n vÞ ®Çu vμo lao ®éng (L).
MPPL = Q/ L = Q'(L)
APPL: s¶n phÈm hiÖn vËt b×nh qu©n (Average
physical product): lμ sè l−îng s¶n phÈm ®Çu ra
tÝnh cho 1 ®¬n vÞ ®Çu vμo lao ®éng. APPL = Q/L
K L Q MPPL A PPL

1 0 0 0 0
1 1 10 10 10

1 2 21 11 10,5
1 3 31 10 10,33

1 4 39 8 9,75

1 5 42 3 8,4

1 6 42 0 7

1 7 40 -2 5,71
Κ Nguyªn nh©n:
Víi K kh«ng ®æi sè lao ®éng t¨ng lªn (L t¨ng)
=>cho sè c«ng nh©n trªn mét m¸y gi¶m vμ
t¨ng lªn ®Õn mét møc nμo ®ã sÏ khiÕn cho
nhμ x−ëng còng kh«ng ®ñ chç, thiÕu m¸y mãc
.. c¶n trë thao t¸c s¶n xuÊt => NSL§ gi¶m =>
Q gi¶m => MPPL gi¶m dÇn khi L t¨ng lªn do
mçi L t¨ng gãp thªm 1 l−îng gi¶m dÇn vμo
qu¸ tr×nh SX. §iÒu nμy phæ biÕn víi mäi h·ng
=> c¸c nhμ kinh tÕ kh¸c kh¸i qu¸t thμnh qui
luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn.
Κ Qui luËt ®−îc ph¸t biÓu nh− sau:

" S¶n phÈm hiÖn vËt cËn biªn cña 1 ®Çu vμo
biÕn ®æi sÏ gi¶m dÇn khi h·ng t¨ng c−êng sö
dông ®Çu vμo biÕn ®æi ®ã".
Nguyªn nh©n lμ do khi L t¨ng mμ K kh«ng ®æi
dÉn ®Õn t×nh tr¹ng kh«ng hîp lý gi÷a K vμ L
khiÕn n¨ng suÊt lao ®éng gi¶m dÇn => NSL§
cËn biªn gi¶m dÇn.

Chó ý: MPPL qua ®iÓm max cña APPL v×
APPL = Q/L => (APPL)' =
3. S¶n xuÊt dμi h¹n : Longterm production
(S¶n xuÊt víi 2 ®Çu vμo biÕn ®æi)

S¶n xuÊt dμi h¹n lμ kho¶ng thêi gian ®ñ ®Ó
lμm cho tÊt c¶ c¸c ®Çu vμo cña h·ng biÕn ®æi.


3.1. §−êng ®ång l−îng (Isoquant)

§−êng ®ång l−îng m« t¶ nh÷ng kÕt hîp ®Çu
vμo kh¸c nhau ®em l¹i cïng 1 møc s¶n l−îng.
Κ §Æc ®iÓm cña ®−êng ®ång l−îng
- C¸c ®−êng ®ång l−îng dèc xuèng tõ tr¸i sang
ph¶i vμ låi so víi gèc to¹ ®é.

- Mét ®−êng ®ång l−îng thÓ hiÖn 1 møc s¶n l−îng
nhÊt ®Þnh, c¸c ®−êng ®ång l−îng kh¸c nhau cã
møc s¶n l−îng kh¸c nhau.

- §−êng ®ång l−îng cμng xa gèc to¹ ®é cμng cã
møc s¶n l−îng cao h¬n.
- C¸c ®−êng ®ång l−îng kh«ng thÓ c¾t nhau
- §é dèc cña ®−êng ®ång l−îng = - K/ L
K/ L = MRTS
(Marginal rates of technicalsubstitution)
§é dèc cña ®−êng ®ång l−îng ph¶n ¸nh tû lÖ thay
thÕ kü thuËt cËn biªn cña c¸c yÕu tè ®Çu vμo lμ
gi¶m dÇn
=> T¹i sao ΔK /ΔL gi¶m dÇn?
Víi 1 l−îng ΔL t¨ng kh«ng ®æi , ΔK ngμy cμng gi¶m ®i
®iÒu nμy x¶y ra do qui luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn chi
phèi. NÕu di chuyÓn trªn ®−êng ®ång l−îng, L t¨ng lªn
mét l−îng nhÊt ®Þnh, lóc nμy khi L t¨ng lªn theo qui
luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn sÏ khiÕn MPPl gi¶m xuèng,
tr¸i l¹i khi K gi¶m ®i khiÕn cho MPPk t¨ng lªn, dÉn
®Õn ®Ó t¨ng mét l−îng L nh− cò cμng ngμy chØ cÇn
gi¶m Ýt h¬n mét l−îng K nμo ®ã => MRTS gi¶m dÇn.
K/ L = MRTS
(Marginal rates of technicalsubstitution)
§é dèc cña ®−êng ®ång l−îng ph¶n ¸nh tû lÖ thay
thÕ kü thuËt cËn biªn cña c¸c yÕu tè ®Çu vμo lμ
gi¶m dÇn. T¹i sao ΔK /ΔL gi¶m dÇn?

Khi ΔL t¨ng MPPl gi¶m mμ ΔK gi¶m th× MPPk
t¨ng (qui luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn). Nªn ®Ó t¨ng
mét l−îng ΔL nh− ban ®Çu (mμ møc s¶n l−îng ®Çu
ra vÇn kh«ng ®æi) th× ngμy cμng chØ cÇn gi¶m mét
l−îng ΔK Ýt h¬n MRTS gi¶m dÇn.
ΔK . MPPk + ΔL . MPPl = 0
- ΔK /ΔL = MPPl/MPPk
K

K1 A1


K2
A2
Q1

0 L1 L2 L

ΔK . MPPk + ΔL . MPPl = 0
Mét sè ®−êng ®ång l−îng ®Æc biÖt
* §−êng ®ång l−îng lμ ®−êng th¼ng

KK2 A2

K1 A1
Isoquant

0 L2 L1 L
* §−êng ®ång l−îng cã d¹ng ch÷ L

K


K2 Q2

K1 Q1


0 L
L1 L2
3.2. §−êng ®ång phÝ (Iso cost)


§−êng ®ång phÝ thÓ hiÖn nh÷ng kÕt hîp ®Çu vμo kh¸c
nhau mμ h·ng cã thÓ mua ®−îc víi mét tæng cho phÝ
cho tr−íc.

Ph−¬ng tr×nh: L.w + K.r = TC (1)
K: t− b¶n; w: tiÒn l−¬ng; L: lao ®éng;r: tiÒn thuª t− b¶n
(1) => K =
K

TC/r
K2 A2

K1 A1
TC/w
0 L
L2 L1
3. Lùa chän kÕt hîp ®Çu vμo tèi −u:

K TC


B

A
K* Q3
q2
C Q1
L
0 L*
II. Chi phÝ s¶n xuÊt
1. Chi phÝ ng¾n h¹n
1.1. ChÝ phÝ cè ®Þnh chÝ phÝ biÕn ®æi, tæng chi phÝ
FC (fixed cost) lμ những chi phÝ kh«ng ®æi khi møc
sản l−îng thay ®æi

VC (variable cost) lμ nh−ng chi phÝ thay ®æi khi
møc sản l−îng thay ®æi: nguyªn vËt liÖu, nh©n
c«ng..
TC (total cost) lμ toμn bé chi phÝ cè ®Þnh vμ biÕn
®æi ®Ó sản xuÊt ra møc sản l−îng.

TC = FC + VC
C TC


VC

FC0 Q
TC = FC + VC
1.2. Chi phÝ b×nh qu©n

AFC: (Average fixed cost) AFC = FC/ Q

AVC (Average variable cost) AVC = VC/ Q

ATC (Average total cost) ATC = TC / Q

ATC = AFC + AVC
ΚH×nh biÓu diÔn AFC, AVC, ATC
C
ATC

AVC


AFC

0 Q
III. ChÝ phÝ kinh tÕ vμ chi phÝ kÕ to¸n

1. Chi phÝ kinh tÕ = CP t−êng minh + CP Èn

* Chi phÝ t−êng (explicit):

* Chi phÝ Èn (implicit):

2. Chi phÝ kÕ to¸n
III. Lîi nhuËn

*Kh¸i niÖm lîi nhuËn

* Lîi nhuËn kinh tÕ

* Lîi nhuËn kÕ to¸n

* C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng tíi lîi nhuËn
LN = TR – TC = P . Q – ATC . Q
= Q. ( P - ATC )
Ch−¬ng V:
ThÞ tr−êng c¹nh tranh vμ ®éc quyÒn
I. ThÞ tr−êng vμ ph©n lo¹i thÞ tr−êng

* Kh¸i niÖm thÞ tr−êng

* Ph©n lo¹i thÞ tr−êng

* C¸c tiªu thøc ph©n lo¹i
Lo¹i Sè Lo¹i Søc Hμng H×nh
thÞ VÝ dô l−îng s¶n m¹nh rμo ra thøc
tr−ên ng−êi phÈm thÞ nhËp CT phi
g sx tr−ên gi¸
S¶n g
CT phÈm RÊt Kh«ng Kh«ng Kh«ng
®ång
HH n«ng nhiÒu nhÊt cã cã cã
nghiÖp

CT B¾t ®Çu B¾t ®Çu Qu¶ng
DÇu géi, NhiÒu Ph©n cã nh−ng cã nh−ng c¸o,
®Q bia... biÖt thÊp thÊp khuyÕn
m¹i
Qu¶ng
Xe m¸y, Mét sè Ph©n Cao Cao c¸o,
®Q «t«, dÇu biÖt hoÆc khuyÕn
T® má gièng m·i,
thanh
to¸n
Kh«ng
®iÖn, 1 h·ng Duy RÊt cao RÊt cao cã, nÕu
®Q ®−êng nhÊt qu¶ng
s¾t c¸o chØ
®Ó giíi
thiÖu
II. ThÞ tr−êng c¹nh tranh hoμn h¶o
( Perfect competitive market)

1. §Æc ®iÓm


2. §−êng cÇu vμ ®−êng doanh thu cËn biªn


H·ng chÊp nhËn gi¸ s½n cã trªn thÞ tr−êng
nªn ®−êng cÇu h·ng CTHH lμ ®−êng n»m
ngang, t¹i møc gi¸ c©n b»ng cña thÞ tr−êng
P P MC
Stt
ATC


Pe Pe
D=MR


Dtt
0 0 Qe Q
Qe Q
H·ng b¸n mäi s¶n phÈm ë møc gi¸ Pe
=> P = MR => ®−êng doanh thu cËn biªn
trïng víi ®−êng cÇu


* Chøng minh: Q* t¹i ®ã P = MC h·ng ®¹t
lîi nhuËn tèi ®a


* Chó ý: §iÒu kiÖn ®Ó cã lîi nhuËn P > ATC
§iÒu kiÖn ®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn P = MC
4. §iÓm hoμ vèn, ®ãng cöa hay tiÕp tôc s¶n xuÊt

* §iÓm hoμ vèn

TR = TC = FC + VC
P.Q = FC + AVC. Q
Qhv = FC/(P - AVC)

* §iÓm ®ãng cöa hay tiÕp tôc s¶n xuÊt
P ATC
MC


A AVC
Pa
I
Pe
D =M R
B
Pb
Pe’
C

0 Q* Q
5. §−êng cung cña CTHH vμ ®−êng cung ngμnh
* H·ng CTHH cã P = MC nªn ®−êng cung
cña h·ng CTHH trïng víi ®−êng MC
P
MC
AVC
P2
P1


0 Q1 Q2 Q
5. ThÆng d− s¶n xuÊt (Producer surplus)

P
MC
Pe
D = MR
P2
P1
P0

Q
0 Q1 Q2 Q3
* Mèi quan hÖ gi÷a thÆng d− s¶n xuÊt vμ lîi nhuËn:PS = TR - VC = TR - ( TC -FC )
=> PS = TR - TC + FC = ∏ + FC


=> PS cã mèi quan hÖ tû lÖ thuËn víi ∏ vμ FC
III. ThÞ tr−êng ®éc quyÒn (Monopoly market)

1. Kh¸i niÖm

2. §Æc ®iÓm

3. Nguyªn nh©n:


4. §−êng cÇu vμ ®−êng doanh thu cËn biªn
P, C
MR D


0 Q
5. QuyÕt ®Þnh s¶n xuÊt cña nhμ ®éc quyÒn b¸n

* Nhμ ®éc quyÒn tèi ®a hãa lîi nhuËn t¹i møc
s¶n l−îng Q* t¹i ®ã MR = MC


*Gi¸ b¸n P* ®−îc x¸c ®Þnh trªn ®−êng cÇu D

* Lîi nhuËn cùc ®¹i lμ:
∏max = (P* - ATC). Q*
P


MC
P1 A1
A ATC
P*
P2 A2
Pb B

MR D
0 Q1 Q* Q2 Q
* H·ng §Q kh«ng cã ®−êng cung hay nãi
c¸ch kh¸c kh«ng cã mèi quan hÖ hμm sè gi÷a
P vμ Qs.* Trong §Q sù dÞch chuyÓn cña ®−êng cÇu cã
thÓ lμm P thay ®æi Q gi÷ nguyªn, hoÆc P gi÷
nguyªn Q thay ®æi hoÆc c¶ P vμ Q ®Òu thay ®æi.
P P
MC
D1 MC
P1 P1
D2
P2
P2
D2

MR2 D1
MR2
MR1 MR1
0 Q1 Q 0 Q1Q2 Q
P
MC
P2


P1 D2

MR2

MR1 D1
0 Q*1 Q*2 Q
6. Søc m¹nh ®éc quyÒn b¸n

§Q b¸n ®Æt P > MC=> cã søc m¹nh §Q b¸n

Abba Lerner ®−a ra L n¨m 1934
L = P - MC ; (0 < L < 1)
P

* Chó ý: - L >> => søc m¹nh §Q cμng lín
- L = 0 => P = MC, kh«ng cã søc m¹nh §Q
7. Ph©n biÖt gi¸: (Price Discrimination)
7.1. Ph©n biÖt gi¸ hoμn h¶o (cÊp 1)
P MC P MC

P*
P*’ CS
PS PS
D
MR = D
MR
0 Q* Q*’ Q 0 Q*’ Q
7.2. Ph©n biÖt gi¸ cÊp 2:
P

P1
P2
P*’

P*’ ATC
MC
MR D
Q1 Q2 Q*
0 Q*’ Q
7.3. Ph©n biÖt gi¸ cÊp 3:
MR1 =MR2 =MRtt; Q1 + Q2 = Qtt
P MC
P2

P1

D1

MRtt
D2
MR1 MR2

0 Q2 Q1 Qtt Q
7.4. §Æt gi¸ theo thêi gian (thêi kú)

P

P1
P2
MC

D2
MR1 D1 MR2
Q
0 Q1 Q2
7.5. §Æt gi¸ theo thêi ®iÓm (cao ®iÓm)

P MC
P2
P1

D2
MR2
MR1 D1
Q
0 Q1 Q2
7.6. §Æt gi¸ hai phÇn:

P


CS

P* MC
Q1 Q2 Q3 Q4 Q*
Q
0
IV. ThÞ tr−êng c¹nh tranh kh«ng hoμn h¶o
(Imperfect competition market)
1. C¹nh tranh ®éc quyÒn
* Kh¸i niÖm: Lμ thÞ tr−êng cã nhiÒu h·ng
cung cÊp vμ b¸n s¶n phÈm nh−ng s¶n phÈm
cña mçi h·ng cã sù ph©n biÖt
* §Æc ®iÓm:
- Cã nhiÒu ng−êi b¸n

- S¶n phÈm kh¸c nhau (dÞ biÖt ho¸)
-Mçi h·ng lμ ng−êi s¶n xuÊt duy nhÊt ®èi víi
s¶n phÈm cña m×nh nªn cã søc m¹nh thÞ
tr−êng tuy nhiªn L cña h·ng CT§Q thÊp h¬n
so víi §Q v× cã nhiÒu h·ng kh¸c s¶n xuÊt c¸c
s¶n phÈm cã kh¶ n¨ng thay thÕ

- ViÖc ra nhËp hay rót khái thÞ tr−êng lμ t−¬ng
®èi dÔ

- H×nh thøc c¹nh tranh chñ yÕu lμ qu¶ng c¸o
®Ó dÞ biÖt ho¸ s¶n phÈm cñam×nh, hËu m·i, ...
* Nguyªn nh©n dÉn ®Õn ®éc quyÒn:
- Sù qui ®Þnh cña ChÝnh phñ; vÝ dô ®iÖn lùc
- Do ®iÒu kiÖn tù nhiªn cho phÐp; Kim B«i...
- C¸c h·ng dùng lªn hμng rμo ng¨n c¶n sù gia
nhËp cña h·ng kh¸c th«ng qua: tÝnh hiÖu suÊt
t¨ng theo qui m«, b»ng ph¸t mÝnh s¸ng chÕ,
kiÓm so¸t yÕu tè ®Çu vμo, lao ®éng, hay do
qu¶ng c¸o liªn tôc t¹o t©m lý tiªu dïng.
- Sù t¸c ®éng qua l¹i gi÷a c¸c h·ng (hîp t¸c, cÊu
kÕt); VD thÞ tr−êng dÇu má CTHH=>CT§Q
* §−êng cÇu cña h·ng CT§Q
- §−êng cÇu cña h·ng CT§Q chÝnh lμ ®−êng
cÇu thÞ tr−êng v× tuy thÞ tr−êng cã nhiÒu h·ng
sx nh−ng c¸c s¶n phÈm kh¸c nhau
- §−êng cÇu cña hμng CT§Q dèc xuçng tõ
tr¸i sang ph¶i tuy nhiªn tho¶i h¬n so víi §Q
* X¸c P*,Q*, lîi nhuËn cña h·ng CT§Q
Q* x¸c ®Þnh t¹i MR =MC, P* x¸c ®inh trªn ®−êng cÇu

CT§Q cã P thÊp h¬n vμ Q cao h¬n so víi §Q
=> L cña CT§Q còng thÊp h¬n so víi §Q
* C©n b»ng dμi h¹n cña h·ng CT§Q
P LN P LMC
P* MC A
P* LAC
ATC

D


MR MR D
0 Q* Q 0 Q* Q
- Ng¾n h¹n LN>0 => h·ng nhËp ngμnh=> thÞ
phÇn gi¶m => D dÞch chuyÓn sang tr¸i tiÕp xóc
LAC =>LN = 0 ®¹t c©n b»ng dμi h¹n
- So s¸nh c©n b»ng DN cña CTHH vμ CT§Q
+ Gièng: NH cã LN > 0 => c¸c h·ng nhËp
ngμnh, cuèi cïng ®¹t c©n b»ng DH khi LN = 0
+ Kh¸c: CTHH cung t¨ng S d/c sang ph¶i,
CT§Q cÇu gi¶m, D dÞch chuyÓn sang tr¸i

* Chó ý : Trong dμi h¹n hμng CT§Q cã thÓ
ph¶i s¶n xuÊt víi c«ng suÊt thõa?
2. ThÞ tr−êng ®éc quyÒn tËp ®oμn
2.1. Kh¸i niÖm: Lμ thÞ tr−êng chØ cã mét sè
h·ng s¶n xuÊt vμ b¸n s¶n phÈm. C¸c s¶n
phÈm gièng nhau gäi lμ §Q T§ thuÇn tuý,
s¶n phÈm kh¸c nhau gäi lμ §QT§ ph©n biÖt

2.2. §Æc ®iÓm:

- Cã 1 sè h·ng trªn thÞ tr−êng nh−ng cã qui
m« rÊt lín
- C¸c h·ng phô thuéc lÉn nhau, mét h·ng ra
quyÕt ®Þnh ph¶i c©n nh¾c ph¶n øng cña c¸c
®èi thñ (ph¶n øng nhanh qua gi¸ hoÆc ph¶n
øng chËm b»ng viÖc ®−a ra s/p míi


- Hμng rμo ra nhËp rÊt cao nªn sù gia nhËp
ngμnh lμ rÊt khã th«ng qua: tÝnh kinh tÕ
theo qui m«, b¶n quyÒn hoÆc bÞ c¸c h·ng cò
liªn kÕt “tr¶ ®òa”
2.3.M« h×nh ®−êng cÇu gÉy khóc trong thÞ
tr−êng CT§Q (The kinked demand curve model)


* C¸c h·ng §QT§ ®Òu biÕt r»ng:

+ Nªó mét h·ng t¨ng gi¸ th× c¸c h·ng cßn l¹i
kh«ng t¨ng gi¸

+ NÕu mét h·ng gi¶m gi¸ th× c¸c h·ng cong
l¹i sÏ ph¶i gi¶m gÝa theo
P D2
MC2 MC1


P*
D1
MR1
MR2
0 Q
Q*
- §Æc ®iÓm c¬ b¶n khi ®−êng cÇu g·y khóc
th× ®−êng doanh thu cËn biªn MR ®øt qu·ng
(gi¸n ®o¹n t¹i møc s¶n l−îng Q*)

- S¶n l−îng tõ 0 => Q* h·ng cã ®−êng cÇu
tho¶i (D1, MR1), cÇu co d·n lín theo gi¸

- S¶n l−îng tõ Q* trë lªn h·ng cã ®−êng cÇu
dèc (D2, MR2), cÇu co d·n Ýt theo gi¸

Tõ c¸c ®Æc ®iÓm nμy nªn h·ng §QT§ cã
®−êng cÇu g·y khóc lμ kÕt hîp cña D1vμ D2
- T¹i Q* MR bÞ ®øt qu·ng, hay cã kho¶ng
trèng gäi lμ “líp ®Öm chi phÝ” cho phÐp
h·ng gi÷ ®−îc gi¸ vμ s¶n l−îng khi chi phÝ
cËn biªn MC thay ®æi trong líp ®Öm.

- “Líp ®Öm chi phÝ” t¹o cho c¸c h·ng §QT§
cã kh¶ n¨ng gi÷ sù æn ®Þnh trong gi¸ vμ s¶n
l−îng tèi −u, t¹o nªn tÝnh “cøng nh¾c” cña
gi¸ vμ s¶n l−îng.
2.4. Lý thuyÕt trß ch¬i:
- Lý thuyÕt trß ch¬i m« t¶ nh÷ng quyÕt ®Þnh
th«ng minh nhÊt cña c¸c h·ng phô thuéc
lÉn nhau. Nh÷ng trß ch¬i kinh tÕ tiÕn hμnh
mét c¸ch hîp t¸c hoÆc kh«ng hîp t¸c.
- NÕu c¸c h·ng hîp t¸c th× sÏ cã hîp ®ång
rμng buéc khiÕn hä cã thÓ ho¹ch ®Þnh nh÷ng
chiÕn l−îc chung (vμ ng−îc l¹i).
- NÕu hîp t¸c th× P cao vμ Q gi¶m, lîi nhuËn
t¨ng tuy nhiªn th−êng kh«ng ch¾c ch¾n, do
c¸c h·ng th−êng ph¸ cam kÕt ®Ó t¨ng lîi
nhuËn cho riªng m×nh.
Ch−¬ng VI: ThÞ tr−êng søc lao ®éng

I. Cung søc lao ®éng
1. Kh¸i niÖm:
W S

W2


W1
0 t1 t2 t
2. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn cung søc lao ®éng
2.1. ¸p lùc vÒ kinh tÕ
2.2. ¸p lùc vÒ mÆt t©m lý x· héi

2.3. Sù b¾t buéc ph¶i lμm viÖc

2.4. Giíi h¹n vÒ thêi gian tù nhiªn

2.5. Ých lîi cËn biªn cña lao ®éng vμ nghØ ng¬i

- Ých lîi cËn biªn cña nghØ ng¬i lμ l−îng Ých lîi t¨ng
thªm do mét giê nghØ ng¬i bæ sung mang l¹i (MUnn)
I’ch lîi cËn biªn cña lao ®éng lμ Ých lîi t¨ng thªm tõ
viÖc tiªu dïng nh÷ng hμng ho¸ dÞch vô cã thÓ mua ®−îc
b»ng tiÒn c«ng cña 1 giê lao ®éng bæ sung. (MUlv)

MUnn vμ MUlv còng tu©n theo qui luËt Ých lîi cËn biªn
gi¶m dÇn

Thêi gian lao ®éng tèi −u x¶y ra t¹i ®iÓm mμ Ých lîi cËn
biªn b»ng chi phÝ cËn biªn.

* §iÓm x¸c ®Þnh thêi gian lao ®éng tèi −u lμ ®iÓm tho¶ m·n:
MUlv = MClv mμ MClv = MUnn
=> ®iÓm ®ã lμ ®iÓm Ých lîi cËn biªn cña lμm viÖc
b»ng Ých lîi cËn biªn cña nghØ ng¬i: MUlv = MUnn
MUlv = MClv mμ MClv = MUnn
MUlv MUnn
A’
A Mu’lv
MUnn MUlv
t1 t2 TGlv
0
0
TGnn
3. §−êng cung lao ®éng vßng vª phÝa sau
(Backward-bending supply curve)
w

w2 SL

w3


w1

0 t1 t2 t3 t
II. CÇu vÒ lao ®éng
1. Kh¸i niÖm:
- CÇu vÒ lao ®éng lμ dÉn xuÊt, thø ph¸t, ph¸t sinh
(derived demand) nã phô thuéc vμo s¶n l−îng cña
doanh nghiÖp.
W
W1W2
Dl
L
0 L1 L2
2. S¶n phÈm doanh thu cËn biªn cña lao ®éng:
MRPl- Marginal Revenue Product of Labour
* S¶n phÈm cËn biªn cña lao ®éng
(Marginal product of labour)
MRPl = Q/ L = Q’l
MPl tu©n theo qui luËt n¨ng suÊt cËn biªn gi¶m dÇn
* MRPl = TR / L= MR. MPL
* CTHH: MR = P => MRPL = P . MPL
* §Q: MR # P => MRPL = MR.MPL # P.MPL
Ch−¬ng VII: Sù trôc trÆc cña thÞ tr−êng
vμ vai trß ®iÒu tiÕt cña ChÝnh phñ
I.Sù trôc trÆc cña thÞ tr−êng
Nhãm A (giÇu)
C
A

B


0
Nhãm B(nghÌo)
1. ThÞ tr−êng c¹nh tranh kh«ng hoμn h¶o
P,C
MC
CS
P*d D
b1 a1
P*c C
a2
P’d
D
MR
0 Q*d Q*c Q
Tõ ®iÓm D=>C: CS thªm a1+b1;PS thªm a2 -b1
- Sù trôc trÆc cña thÞ tr−êng g©y nªn mÊt kh«ng
cho x· héi (DWL: Dead weight loss)
- XuÊt hiÖn c¸c chi phÝ kh«ng cã lîi cho nÒn kinh
tÕ: qu¶ng c¸o, vËn ®éng hμnh lang...
2. ¶nh h−ëng ngo¹i øng (externality)
* Khi nμo xuÊt hiÖn ¶nh h−ëng ngo¹i øng: khi
mét ho¹t ®éng tiªu dïng hay s¶n xuÊt cã t¸c ®éng ®èi
víi c¸c ho¹t ®éng tiªu dïng hay s¶n xuÊt kh¸c.

* Cã 2 lo¹i ¶nh h−ëng ngo¹i øng:
2.1. ¶nh h−ëng ngo¹i øng tiªu cùc:khi mét ho¹t
®éng cña mét bªn ¸p ®Æt nh÷ng chi phÝ cho mét bªn
kh¸c
* VÝ dô: xÐt ¶nh h−ëng ngo¹i øng tiªu cùc do « nhiÔm
tõ viÖc s¶n xuÊt s¬n tæng hîp (gi¶ sö ®©y lμ mét ngμnh
s¶n xuÊt trong thÞ tr−êng CTHH).

MSC: Marginal social cost- chi phÝ cËn biªn cña x·
héi do cã ¶nh h−ëng ngo¹i øng
MEC: Marginal externality cost- chi phÝ cËn biªn
ngo¹i øng
MSC = MC + MEC
MEC dèc lªn tõ 0 v× kh«ng s¶n xuÊt kh«ng cã ¶nh h−ëng
T¹i B ch−a tÝnh ®Õn MEC nªn s¶n xuÊt lμ Q2, P2;

T¹i A cã tÝnh ®Õn MEC => P = MSC, s¶n xuÊt Pe,Qe

P MSC
CP
A
Pe
B MC
P2
MEC

D
0 Qe Q2 Q
2.1. ¶nh h−ëng ngo¹i øng tÝch cùc: XuÊt hiÖn khi
ho¹t ®éng cu¶ mét bªn lμm lîi cho mét bªn kh¸c

* VÝ dô: hμng ho¸ c«ng céng, ho¹t ®éng quèc phßng, an
ninh, khu vui ch¬i c«ng viªn, v−ên hoa c«ng céng,..

Lîi Ých cËn biªn cña x· héi: MSB Marginal social benefit lμ
tæng lîi Ých mμ thùc tÕ XH thu ®−îc tõ thªm mét nhμ trång hoa.

Lîi Ých cËn biªn ngo¹i øng: (MEB: Marginal externality
benefit) lμ Ých lîi thùc sù thu ®−îc tõ viÖc cã thªm mét nhμ n÷a
trång hoa
CP cËn biªn(MC): lμ chi phÝ ®Ó thªm mét hé gia ®×nh trång hoa

MSB = MU + MEB
T¹i A ch−a tÝnh ®Õn MEU s¶n xuÊt t¹i Qa
T¹i B ®· tÝnh ®Õn MEU khuyÕn khÝch t¨ng Q tõ Qa=> Qb
Tam gi¸c ABC lμ ¶nh h−ëng ngo¹i øng tÝch cùc mang l¹i
P,C
Pa A


C B MC
Pb
MSB
MU
MEB
0 Qa Qb Q
3. Sù tån t¹i cña hμng hãa c«ng céng (Public goods):
3.1.Hμng ho¸ t− nh©n: Lμ c¸c hμng ho¸ dÞch vô ®−îc mua
b¸n b×nh th−êng trªn thÞ tr−êng vμ viÖc tiªu dïng cña ng−êi
nμy lo¹i trõ viÖc tiªu dïng cña ng−êi kh¸c.
2 ®Æc ®iÓm lμ: cã thÓ lo¹i bá (excludabitity)vμ cã thÓ gi¶m
bít (disminishability): c¾t tãc, ti vi...
3.2. Hμng ho¸ c«ng céng (Public goods): Hμng ho¸ c«ng
céng lμ nh÷ng hμng ho¸ dÞch vô mμ viÖc tiªu dïng cña ng−êi
nμy kh«ng lo¹i trõ sù tiªu dïng cña ng−êi kh¸c.
* VÝ dô: ho¹t ®éng quèc phßng, b¶o vÖ tÇng «z«n, c«ng viªn...
Trôc trÆc do kh«ng ®¸p øng ®−îc lîi Ých riªng mμ cho tÊt c¶
Trôc trÆc 2 gi¸ b»ng 0 nªn luîng tiªu dïng lμ v« cïng lín
* Hμng ho¸ c«ng céng còng g©y nªn mét t×nh tr¹ng lμ sù
tr«ng chê, û n¹i vμo Nhμ n−íc cña nh÷ng kÎ ¨n kh«ng,
kh«ng chÞu ®Çu t− hoÆc ph¸ ho¹i hay sö dông l·ng phÝ
c¸c hμng ho¸ c«ng céng.

* vÝ dô: qui ®Þnh kh«ng ®−îc ph¸ ho¹i c©y cèi nh−ng
nhiÒu ng−êi cø ®μo hoa mang vÒ nhμ ®Ó trång råi l¹i ®Ó
Nhμ n−íc mang hoa ®Õn trång l¹i.

=> §Ó kh¾c phôc sù trôc trÆc nμy nμy cÇn cã sù phèi
hîp tËp thÓ; sù hîp t¸c gi÷a c¸c c¸ nh©n vμ tËp thÓ ®Ó cã
thÓ ®¹t ®−îc c¸c kÕt qu¶ nh− mong muèn. Mét x· héi
cμng v¨n minh th× cμng cã nhiÒu hμng ho¸ c«ng céng.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản