Lý thuyết kế toán

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

1
629
lượt xem
237
download

Lý thuyết kế toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm của kế toán có thể được hiểu là: a) là nghệ thuật ghi chép, phân loại, tổng hợp dưới hình thức tiền tệ các nghiệp ụ kinh tế phát sinh. b) Là hoạt động dịch vụ với chức năng cung cấp thông tin về các hoạt động của đơn vị cho các nhà quản lý

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lý thuyết kế toán

 1. lý thuyÕt kÕ to¸n http://svhubt.info C©u 1: Kh¸i niÖm cña kÕ to¸n cã thÓ ®−îc hiÓu lμ: A. Lμ nghÖ thuËt ghi chÐp, ph©n lo¹i, tæng hîp d−íi h×nh thøc tiÒn tÖ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh... B. Lμ ho¹t ®éng dÞch vô víi chøc n¨ng cung cÊp th«ng tin vÒ c¸c ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ cho c¸c nhμ qu¶n lý... C. Lμ ng«n ng÷ cña kinh doanh. D. TÊt c¶ c¸c kh¸i niÖm nãi trªn ®Òu ®óng. §¸p ¸n D. C©u 2: KÕ to¸n lμ g×? A. Lμ c«ng viÖc céng, trõ, nh©n, chiA. B. Lμ c«ng viÖc sao chÐp, ghi chÐp mäi ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ. C. Lμ c«ng viÖc thu thËp, xö lý, kiÓm tra, ph©n tÝch vμ cung cÊp th«ng tin kinh tÕ - tμi chÝnh d−íi h×nh thøc gi¸ trÞ... D. TÊt c¶ c¸c kh¸i niÖm nãi trªn ®Òu ®óng. §¸p ¸n C. C©u 3: KÕ to¸n lμ g×? A. Lμ khoa häc nc c¸c hiÖn t−îng sè lín; B. Lμ khoa häc ph©n tÝch, tæng hîp c¸c sè liÖu, tμi liÖu ®Ò cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho c¸c nhμ qu¶n lý; C. Lμ khoa häc thu nhËn, xö lý vμ cung cÊp toμn bé th«ng tin vÒ tμi s¶n vμ sù vËn ®éng cña nã trong c¸c ®¬n vÞ ®Ó kiÓm tra toμn bé tμi s¶n... D. TÊt c¶ c¸c kh¸i niÖm nãi trªn ®Òu ®óng. §¸p ¸n C. C©u 4: KÕ to¸n cã vai trß quan träng nμo: A. Ph©n lo¹i, tæng hîp sè liÖu, tμi liÖu ®Ó cung cÊp th«ng tin. B. Thu thËp, ph©n lo¹i th«ng tin ®Çy ®ñ, kÞp thêi. 1
 2. C. Cung cÊp th«ng tin ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c cho c¸c nhμ qu¶n lý vμ c¸c ®èi t−îng sö dông th«ng tin. D. TÊt c¶ c¸c vai trß nãi trªn. §¸p ¸n C. C©u 5: Vai trß chñ yÕu kÕ to¸n lμ: A. Thu thËp, ph©n lo¹i, tæng hîp th«ng tin. B. Ph¶n ¸nh, ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. C. KiÓm tra, gi¸m s¸t t×nh h×nh thu - chi, t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é... D. TÊt c¶ c¸c néi dung nãi trªn. §¸p ¸n C. C©u 6 : KÕ to¸n cã chøc n¨ng c¬ b¶n nμo: A. X¸c ®Þnh môc tiªu cho ®¬n vÞ. B. Dù ®o¸n vμ ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C. Ghi chÐp, ph¶n ¸nh (b»ng tiÒn) mét c¸ch cã hÖ thèng, kÞp thêi, ®Çy ®ñ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh... D. TÊt c¶ c¸c chøc n¨ng nãi trªn. §¸p ¸n C C©u 7: Trong c¸c chøc n¨ng d−íi ®©y, chøc n¨ng nμo thuéc chøc n¨ng cña kÕ to¸n. A. Ghi chÐp, ph¶n ¸nh (b»ng tiÒn) c¸c NVKT ph¸t sinh. B. Ph©n lo¹i c¸c NVKT theo c¸c tiªu thøc thÝch hîp. C. Tæng hîp c¸c th«ng tin ®· ®−îc ph©n lo¹i ®Ó h×nh thμnh c¸c b¸o c¸o tμi chÝnh. D. TÊt c¶ c¸c chøc n¨ng nãi trªn. §¸p ¸n D. C©u 8: Trong c¸c chøc n¨ng d−íi ®©y, chøc n¨ng nμo kh«ng ph¶i lμ chøc n¨ng cña kÕ to¸n: A. X¸c ®Þnh c¸c môc tiªu; B. Dù ®o¸n, ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ; 2
 3. C. KiÓm tra gi¸m s¸t ho¹t ®éng x· héi; D. TÊt c¶ c¸c chøc n¨ng nãi trªn. §¸p ¸n D. C©u 9: KÕ to¸n cã nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n nμo: A. §Çy ®ñ, kÞp thêi. B. Trung thùc, kh¸ch quan. C. DÔ hiÓu, liªn tôc vμ cã thÓ so s¸nh ®−îc. D. TÊt c¶ c¸c yªu cÇu nãi trªn. §¸p ¸n D. C©u 10: §èi t−îng nghiªn cøu cña kÕ to¸n ®uîc hiÓu lμ: A. Lμ c¸c hiÖn t−îng kinh tÕ sè lín. B. Lμ c¸c qu¸ tr×nh vμ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C. Lμ tμi s¶n vμ sù vËn ®éng cña tμi s¶n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh... D. Lμ vèn vμ nguån vèn cña ®¬n vÞ. §¸p ¸n C C©u 11: Néi dung nμo trong c¸c néi dung d−íi ®©y kh«ng thuéc ®èi t−îng nghiªn cøu cña kÕ to¸n: A. Vèn vμ nguån vèn cña ®¬n vÞ. B. Qu¸ tr×nh vμ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. C. C¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vμ ho¹t ®éng kh¸c. D. TÊt c¶ c¸c néi dung nãi trªn. §¸p ¸n D. C©u 12: KÕ to¸n cã nhiÖm vô c¬ b¶n nμo: A. LËp c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ng¾n h¹n, dμi h¹n cho c¸c ®¬n vÞ. B. TÝnh to¸n, ph¶n ¸nh, ghi chÐp kÞp thêi, ®Çy ®ñ sè hiÖn cã vÒ tμi s¶n vμ sù biÕn ®éng cña tμi s¶n. C. So s¸nh ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c môc tiªu do chÝnh ®¬n vÞ ®Æt ra. D. TÊt c¶ c¸c nhiÖm vô nãi trªn. 3
 4. §¸p ¸n B. C©u 13: NhiÖm vô c¬ b¶n cña kÕ to¸n lμ: A. Dù ®o¸n vμ x©y dùng c¸c chØ tiªu vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. B. So s¸nh gi÷a thùc tÕ víi kÕ ho¹ch cña c¸c chØ tiªu. C. KiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc gi÷ g×n b¶o qu¶n vμ sö dông tμi s¶n, t×nh h×nh thu - chi, ph¸t hiÖn vμ ng¨n ngõa c¸c hiÖn t−îng tiªu cùc... D. TÊt c¶ c¸c nhiÖm vô nãi trªn. §¸p ¸n C. C©u 14: Trong c¸c nhiÖm vô d−íi ®©y, nhiÖm vô nμo lμ nhiÖm vô cña kÕ to¸n: A. TÝnh to¸n, ph¶n ¸nh, ghi chÐp kÞp thêi, ®Çy ®ñ... c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. B. KiÓm tra viÖc gi÷ g×n, b¶o qu¶n vμ sö dông tμi s¶n, c¸c ho¹t ®éng thu - chi, ph¸t hiÖn ng¨n ngõa c¸c hiÖn t−îng tiªu cùc... C. Cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho c¸c nhμ qu¶n lý... D. TÊt c¶ c¸c nhiÖm vô nãi trªn. §¸p ¸n D C©u 15: §¬n vÞ kÕ to¸n ®−îc hiÓu lμ : A. Lμ ®¬n vÞ tiÒn tÖ ®−îc sö dông trong kÕ to¸n. B. Lμ ®¬n vÞ ®o l−êng ®−îc sö dông trong kÕ to¸n. C. Lμ ®èi t−îng ¸p dông luËt kÕ to¸n vμ cã lËp b¸o c¸o tμi chÝnh. D. Bao gåm tÊt c¶ c¸c néi dung nãi trªn. §¸p ¸n C. C©u 16: §¬n vÞ tiÒn tÖ ®−îc quan niÖm lμ: A. Lμ ®¬n vÞ ®o l−êng ®−îc sö dông trong kÕ to¸n. B. Lμ ®¬n vÞ ®−îc sö dông chÝnh thøc trong sæ kÕ to¸n vμ lËp b¸o c¸o tμi chÝnh. C. Lμ ®¬n vÞ kÕ to¸n. D. TÊt c¶ c¸c quan niÖm nãi trªn. §¸p ¸n B. 4
 5. C©u 17: Kú kÕ to¸n ®−îc quan niÖm lμ: A. Lμ kú më sæ kÕ to¸n. B. Lμ kú kho¸ sæ kÕ to¸n. C. Lμ thêi gian qui ®Þnh ®¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i nép b¸o c¸o. D. TÊt c¶ c¸c quan niÖm nãi trªn. §¸p ¸n C. C©u 18: C¬ së dån tÝch ®−îc quan niÖm lμ: A. Lμ sè c«ng dÇn c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. B. Lμ viÖc ghi sæ ë thêi ®iÓm thùc tÕ cña viÖc thu, chi tiÒn. C. Lμ viÖc ghi sæ c¸c NVKT ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn tμi s¶n, nî ph¶i tr¶, doanh thu, chi phÝ ë thêi ®iÓm ph¸t sinh mμ kh«ng dùa vμo thêi ®iÓm thu, chi... D. Lμ tÊt c¶ c¸c quan niÖm nãi trªn. §¸p ¸n C. C©u 19: Ho¹t ®éng liªn tôc ®−îc quan niÖm lμ: A. Doanh nghiÖp ho¹t ®éng liªn tôc; B. Doanh nghiÖp tiÕp tôc ho¹t ®éng b×nh th−êng trong t−¬ng lai; C. Kh«ng cã ý ®Þnh ngõng ho¹t ®éng hoÆc thu hÑp nhiÒu quy m« ho¹t ®éng. D. TÊt c¶ c¸c quan niÖm nãi trªn. §¸p ¸n D. C©u 20: Trong kÕ to¸n, gi¸ gèc ®−îc quan niÖm lμ: A. Gi¸ kÕ to¸n cña tμi s¶n vμo thêi ®iÓm lËp kÕ ho¹ch. B. Gi¸ dù to¸n cña tμi s¶n vμo thêi ®iÓm lËpcdù to¸n . C. Gi¸ trÞ hîp lý cña tμi s¶n vμo thêi ®iÓm ®−îc ghi nhËn. D. TÊt c¶ c¸c quan niÖm nãi trªn. §¸p ¸n C. C©u 21: §èi víi gi¸ gèc, kÕ to¸n cã thÓ: A. Kh«ng ®−îc ®iÒu chØnh trong mäi tr−êng hîp. B. §−îc ®iÒu chØnh cho phï hîp víi thùc tÕ. 5
 6. C. §−îc ®iÒu chØnh khi ph¸p luËt, chuÈn mùc kÕ to¸n cho phÐp. D. §−îc ®iÒu chØnh khi chñ doanh yªu cÇu. §¸p ¸n C. C©u 22: Trong kÕ to¸n, nguyªn t¾c phï hîp ®−îc hiÓu lμ: A. Sè liÖu kÕ to¸n ph¶i phï hîp víi thùc tÕ. B. Ph−¬ng ph¸p kÕ to¸n ph¶i phï hîp víi nghiÖp vô kinh tÕ. C. H×nh thøc kÕ to¸n ph¶i phï hîp víi lo¹i h×nh doanh nghiÖp. D. ViÖc ghi nhËn doanh thu vμ chi phÝ ph¶i phï hîp víi nhau. §¸p ¸n D. C©u 23: Trong kÕ to¸n nguyªn t¾c nhÊt qu¸n ®−îc quan niÖm lμ: A. Thêi h¹n ghi sæ ph¶i nhÊt qu¸n. B. §¬n vÞ ®o l−êng ph¶i nhÊt qu¸n. C. ChÝnh s¸ch kÕ to¸n vμ ph−¬ng ph¸p kÕ to¸n ph¶i nhÊt qu¸n trong kú kÕ to¸n. D. §¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i nhÊt qu¸n . §¸p ¸n C. C©u 24: Nguyªn t¾c thËn träng trong kÕ to¸n ®−îc quan niÖm lμ: A. Lμ viÖc ghi chÐp ph¶i thËn träng. B. Lμ viÖc tÝnh to¸n, ph¶n ¸nh ph¶i thËn träng : C. Lμ tÝnh thËn träng cña c¸n bé kÕ to¸n. D. Lμ viÖc xem xÐt, c©n nh¾c, ph¸n ®o¸n ph¶i thËn träng ®Ó lËp c¸c −íc tÝnh cña kÕ to¸n trong ®iÒu kiÖn kh«ng ch¾c ch¾n. §¸p ¸n D. C©u 25: Trong kÕ to¸n, nguyªn t¾c träng yÕu ®−îc quan niÖm lμ: A. C¸c ho¹t ®éng kinh tÕ träng yÕu cña doanh nghiÖp. B. C¸c nghiÖp vô kinh tÕ träng yÕu ph¸t sinh. C. NÕu thiÕu nã cã thÓ lμm sai lÖch b¸o c¸o kÕ to¸n; D. C¸c vÊn ®Ò hÖ träng cu¶ doanh nghiÖp. §¸p ¸n C. 6
 7. C©u 26: Trong c¸c ph−¬ng ph¸p d−íi ®©y, ph−¬ng ph¸p nμo kh«ng thuéc ph−¬ng ph¸p kÕ to¸n. A. Ph−¬ng ph¸p chøng tõ. B. Ph−¬ng ph¸p tμi nguyªn. C. Ph−¬ng ph¸p so s¸nh . D. Ph−¬ng ph¸p tæng hîp vμ c©n ®èi. §¸p ¸n C. C©u 27: Ph−¬ng ph¸p nμo trong c¸c ph−¬ng ph¸p d−íi ®©y kh«ng thuéc ph−¬ng ph¸p kÕ to¸n: A. Ph−¬ng ph¸p chøng tõ. B. Ph−¬ng ph¸p tμi kho¶n. C. Ph−¬ng ph¸p tÝnh gi¸. D. Ph−¬ng ph¸p ph©n tæ. §¸p ¸n D. C©u 28: §Ó thùc hiÖn ®−îc nhiÖm vô cña m×nh, kÕ to¸n sö dông ph−¬ng ph¸p nμo: A. Ph−¬ng ph¸p chøng tõ; B. Ph−¬ng ph¸p tμi kho¶n. C. Ph−¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vμ tæng hîp c©n ®èi. D. TÊt c¶ c¸c ph−¬ng ph¸p nãi trªn. §¸p ¸n D. C©u 29: Néi dung cña ph−¬ng ph¸p chøng tõ ®−îc thÓ hiÖn th«ng qua: A. C¸c b¶n chøng tõ (vËt mang tin...) B. C¸c mÉu chøng tõ. C. C¸ch ghi chÐp cña chøng tõ. D. TÊt c¶ c¸c néi dung nãi trªn. §¸p ¸n A. C©u 30: Néi dung cña ph−¬ng ph¸p chøng tõ thÓ hiÖn th«ng qua: A. C¸c b¶n chøng tõ (vËt mang tin, ph©n tö chøa ®éng th«ng tin). 7
 8. B. ViÖc lu©n chuyÓn chøng tõ. C. C¶ A vμ B ®Òu sai. D. C¶ A vμ B ®Òu ®óng. §¸p ¸n D. C©u 31: ViÖc lu©n chuyÓn chøng tõ ®−îc quan niÖm lμ: A. Lμ vßng quay cña chøng tõ ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng truyÒn tin. B. Lμ viÖc ho¸n ®æi chøng tõ ®Ó thùc hiÖn viÖc truyÒn tin. C. Lμ viÖc chuyÓn ®æi h×nh thøc chøng tõ . D. Lμ ®−êng ®i cña chøng tõ ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng truyÒn tin. §¸p ¸n D. C©u 32: ViÖc lu©n chuyÓn chøng tõ cã thÓ ®−îc tæ chøc theo m« h×nh: A. Song song. B. Liªn tiÕp. C.Võa song song, võa liªn tiÕt. D. TÊt c¶ c¸c m« h×nh trªn. §¸p ¸n D. C©u 33: Th«ng qua ph−¬ng ph¸p chøng tõ , kÕ to¸n cã thÓ: A. Thu nhËn, ph©n lo¹i, xö lý ®−îc c¸c th«ng tin. B. Cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c th«ng tin cho qu¶n lý. C. KiÓm tra, gi¸m s¸t ®−îc qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. D. TÊt c¶ c¸c ý nghÜa nãi trªn. §¸p ¸n D. C©u 34: Chøng tõ kÕ to¸n ®−îc quan niÖm lμ: A. Lμ c¬ së së ph¸p lý cho mäi sè liÖu, tμi liÖu cña kÕ to¸n. B. Lμ c¬ së ph¸p lý ®Ó gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp. C. Lμ ®iÓm khëi ®Çu cña qu¸ tr×nh kÕ to¸n. D. TÊt c¶ c¸c néi dung nãi trªn. §¸p ¸n D. 8
 9. C©u 35: Theo møc ®é cña tμi liÖu trong chøng tõ, chøng tõ KT cã thÓ ®−îc ph©n thμnh. A. Chøng tõ thèng nhÊt b¾t buéc. B. Chøng tõ h−íng dÉn C. C¶ A vμ B ®Òu ®óng. D. C¶ A vμ B ®Òu sai. §¸p ¸n D. C©u 36: Theo quy ®Þnh cña Nhμ n−íc vÒ chøng tõ kÕ to¸n, chøng tõ kÕ to¸n ®−îc ph©n thμnh: A. Chøng tõ gèc. B. Chøng tõ tæng hîp. C. C¶ A vμ B ®Òu sai. D. C¶ A vμ B ®Òu ®óng . §¸p ¸n C. C©u 37: Theo møc ®é cña tμi liÖu trong chøng tõ, CTKT ®−îc ph©n thμnh: A. Chøng tõ gèc . B. Chøng tõ tæng hîp. C. C¶ A vμ B ®Òu sai. D. C¶ A vμ B ®Òu ®óng . §¸p ¸n D. C©u 38: Theo quy ®Þnh cña Nhμ n−íc, chøng tõ kÕ to¸n ®−îc ph©n thμnh A. Chøng tõ thèng nhÊt b¾t buéc. B. Chøng tõ h−íng dÉn. C. C¶ A vμ B ®Òu sai. D. C¶ A vμ B ®Òu ®óng. §¸p ¸n D. C©u 39: YÕu tè c¬ b¶n cña chøng tõ KT bao gåm: A. Tªn gäi, ngμy lËp vμ sè liÖu chøng tõ. B. Tªn ®Þa chØ , ch÷ ký vμ dÊu (nÕu cã) cña c¸ nh©n, ®¬n vÞ cã liªn quan; 9
 10. C. Néi dung cña NVKT ph¸t sinh vμ ®¬n vÞ ®o l−êng. D. TÊt c¶ c¸c néi dung nãi trªn. §¸p ¸n D. C©u 40: C«ng viÖc nμo d−íi ®©y kh«ng thuéc tr×nh tù xö lý vμ lu©n chuyÓn chøng tõ: A. In vμ lËp chøng tõ. B. KiÓm tra lu©n chuyÓn chøng tõ. C. Tæ chøc lu©n chuyÓn chøng tõ. D. Tæ chøc b¶o qu¶n vμ l−u gi÷ chøng tõ. §¸p ¸n A. C©u 41: Tr×nh tù xö lý vμ lu©n chuyÓn chøng tõ kÕ to¸n bao gåm: A. KiÓm tra vμ hoμn chØnh chøng tõ. B. Tæ chøc lu©n chuyÓn chøng tõ. C. Tæ chøc b¶o qu¶n vμ l−u gi÷ chøng tõ. D. TÊt c¶ c¸c b−íc nãi trªn . §¸p ¸n D. C©u 42: Ph−¬ng ph¸p tμi kho¶n lμ ph−¬ng ph¸p ®−îc kÕ to¸n sö dông ®Ó: A. Ph©n lo¹i c¸c ®èi t−îng kÕ to¸n. B. Ph¶n ¸nh ghi chÐp, kiÓm tra t×nh h×nh hiÖn cã vμ sù vËn ®éng cña tõng ®èi t−îng kÕ to¸n. C. C¶ A vμ B ®Òu ®óng. D. C¶ A vμ B ®Òu sai . §¸p ¸n D. C©u 43: Mçi tμi kho¶n kÕ to¸n ®−îc më ra ®Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vμ sù vËn ®éng cña: A. Mét ®èi t−îng kÕ to¸n. B. Cña mét nghiÖp vô kÕ to¸n. C. Cña mét tμi s¶n . D.Cña nhiÒu ®èi t−îng kÕ to¸n. 10
 11. §¸p ¸n A. C©u 44: KÕt cÊu cña tμi kho¶n kÕ to¸n ®−îc chia thμnh: A. Mét bªn. B. NhiÒu bªn. C. Hai bªn. D. TÊt c¶ c¸c ph−¬ng ¸n nãi trªn. §¸p ¸n C. C©u 45: Sè ph¸t sinh cña kÕ to¸n ®−îc quan niÖm lμ: A. Sè hiÖn cã ®Çu kú. B. Sè hiÖn cã cuèi kú. C. Sè biÕn ®éng trong kú. D. TÊt c¶ c¸c ph−¬ng ¸n nãi trªn. §¸p ¸n C. C©u 46: Lo¹i (nhãm) tμi kho¶n nμo d−íi ®©y kh«ng thuéc lo¹i tμi s¶n (nhãm TK) khi ph©n lo¹i TK dùa vμo néi dung kinh tÕ: A. Lo¹i TK (nhãm) ph¶n ¸nh vèn kinh doanh. B. Lo¹i TK (nhãm) ph¶n ¸nh nguån vèn kinh doanh. C. Lo¹i TK chñ yÕu. D. Lo¹i (nhãm) TK ph¶n ¸nh vμ qu¸ tr×nh kÕt qu¶ kinh doanh. §¸p ¸n C. C©u 47: Khi ph©n lo¹i TK theo néi dung kinh tÕ th× kh«ng bao gåm lo¹i TK nμy: A. Lo¹i (nhãm) TK ph¶n ¸nh vèn kinh doanh. B. Lo¹i TK nghiÖp vô. C. Lo¹i TK ph¶n ¸nh nguån vèn kinh doanh. D. Lo¹i TK ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh vμ kÕt qu¶ kinh doanh. §¸p ¸n B. C©u 48: Lo¹i TK nμo d−íi ®©y kh«ng thuéc lo¹i TK khi ph©n lo¹i TK dùa vμo c«ng dông vμ kÕt cÊu cña TK. 11
 12. A. Lo¹i TK ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh kinh doanh. B. Lo¹i TK chñ yÕu. C. Lo¹i TK ®iÒu chØnh. D. Lo¹i TK nghiÖp vô. §¸p ¸n A. C©u 49: Theo néi dung kinh tÕ, TK kÕ to¸n ®−îc ph©n thμnh: A. Lo¹i (nhãm)TK ph¶n ¸nh vèn kinh doanh. B. Lo¹i (nhãm) TK ph¶n ¸nh nguån vèn kinh doanh. C. Lo¹i (nhãm) TK ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh vμ kÕt qu¶ kinh doanh. D. TÊt c¶ c¸c ph−¬ng ¸n nãi trªn. §¸p ¸n D. C©u 50: Theo c«ng dông vμ kÕt cÊu, TK kÕ to¸n ®−îc ph©n thμnh: A. Lo¹i TK chñ yÕu. B. Lo¹i TK ®iÒu chØnh. C. Lo¹i TK nghiÖp vô. D. TÊt c¶ c¸c lo¹i nãi trªn. §¸p ¸n D. 12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản