Lý thuyết kế toán đại cương

Chia sẻ: songngoc

Kế toán giúp cho doanh nghiệp theo dõ i thườ ng xuyên tình hình hoạ t động sản xuất của doanh nghiệp cũ ng như theo dõ i thị trườ ng để điều tiết sản xuất => doanh nghiệp hoạt động tốt, tránh thâm lạm tà i sản nhờ kiểm soát nội bộ.

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: Lý thuyết kế toán đại cương

LYÙ THUYEÁT KEÁ TOAÙN ÑAÏI CÖÔNG

Caâu 1: Phaân tích vai tro va nhieäm vuï cuûa keá toaùn
ø ø
Nhieäm vuï :
_ Baûo veä ta i saûn cuûa doanh nghieäp.
ø
_ Phaûn aùnh va giaùm ñoác tình hình thöï c hieän Keá toaùn ta i chính cuûa doanh nghieäp.
ø ø
_ Phaûn aùnh, giaùm ñoác vieäc chaáp ha nh chính saùch, cheá ñoä Keá toaùn, ta i chính cuûa nha
ø ø ø
nöôùc.
_ Phaùt hieän khaû naêng tieàm naêng trong doanh nghieäp.
Vai tro : ø
+ Ñoái vôùi doanh nghieäp:
_ Keá toaùn giuùp cho doanh nghieäp theo do i thöô ng xuyeân tình hình hoaï t ñoäng saûn xuaát
õ ø
cuûa doanh nghieäp cu ng nhö theo do i thò tröô ng ñeå ñieàu tieát saûn xuaát => doanh nghieäp
õ õ ø
hoaï t ñoäng toát, traùnh thaâm laï m ta i saûn nhô kieåm soaùt noäi boä.
ø ø
_ Keá toaùn cung caáp ta i lieäu cho doanh nghieäp ñeå la m cô sôû hoaï ch ñònh caùc hoaï t ñoäng
ø ø
saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp => thaáy ñöôï c hieäu quaû cuûa coâng vieäc => vaï ch
ra höôùng hoaï t ñoäng cho töông lai.
_ Keá toaùn cu ng giuùp cho ngöô i quaûn lyù ñieàu hoa ñöôï c tình hình ta i chính cuûa doanh
õ ø ø ø
nghieäp.
_ Keá toaùn la cô sôû giuùp giaûi quyeát tranh tuï ng khieáu toá vì ñöôï c phaùp luaät coi la baèng
ø ø
chöùng veà haø nh vi thöông maï i.
_ Keá toaùn cô sôû ñaûm baûo vö ng chaéc trong söï giao dòch buoân baùn.
õ
_ Do söï phaùt trieån cuûa khoa hoï c coâng ngheä => haï giaù saûn phaåm va quaûn lyù doanh
ø
nghieäp kòp thô i ra quyeát ñònh phu hôï p …treân cô sôû soá lieäu cuûa Keá toaùn.
ø ø
_ Keá toaùn cho 1 keát quaû ta i chính ro reät, vö ng chaéc.
ø õ õ
+ Ñoái vôùi nha nöôùc:
ø
_ Nha nöôùc coù theå theo do i ñöôï c söï phaùt trieån cuûa caùc nga nh saûn xuaát kinh doanh tö
ø õ ø ø
ñoù toång hôï p ñöôï c söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá quoác gia.
_ Nha nöôùc la m troï ng ta i giaûi quyeát söï tranh chaáp veà quyeàn lôï i giö a caùc doanh
ø ø ø õ
nghieäp.
_ Tìm ra caùch tính thueá toát nhaát traùnh thaát thu thueá, haï n cheá sai laàm trong chính saùch
thueá.
_ Keá toaùn cung caáp caùc dö kieän hö u ích cho caùc quyeát ñònh kinh teá, chính trò, xa hoäi…
õ õ õ
xaùc ñònh ñöôï c khaû naêng traùch nhieäm, cöông vò quaûn lyù va cung caáp caùc dö kieän hö u
ø õ õ
ích cho vieäc ñaùnh giaù khaû naêng toå chöùc va la nh ñaï o.
ø õ
_ Ñoái vôùi neàn kinh teá, keá toaùn giuùp chính quyeàn trong vieäc soaï n thaûo va ban ha nh
ø ø
chính saùch thueá, caùc chính saùch keá toaùn khaùc cho thích hôï p.

Caâu 2: Trình ba y caùc coâng vieäc cuûa neàn keá toaùn (pp thu nhaäp, phaân hoaï ch, xöû lyù
ø
va toång hôï p)?
ø
_ Laäp chöùng tö keá toaùn: phaûn aùnh caùc nghieäp vuï keá toaùn phaùt sinh va hoa n tha nh va o
ø ø ø ø ø
caùc tô chöùng tö theo maãu quy ñònh, theo thô i gian va ñòa ñieåm phaùt sinh nghieäp vuï ñoù.
ø ø ø ø
_ Kieåm keâ: la coâng vieäc cuûa keá toaùn du ng caân, ñong, ño, ñeám…ñeå xaùc ñònh soá löôï ng
ø ø
va chaát löôïng cuûa caùc loaï i vaät tö, tieàn…Tö ñoù ñoái chieáu vôùi soá lieäu trong soå keá toaùn
ø ø
ma coù bieän phaùp xöû lyù kòp thô i.
ø ø
_ Tính giaù caùc ñoái töôï ng keá toaùn: la 1 coâng vieäc cuûa keá toaùn, bieåu hieän baèng giaù trò taát
ø
caû nhö ng TS cuûa doanh nghieäp nhô ñoù ma moï i ñoái töôï ng cuûa keá toaùn ñeàu ñöôïc bieåu
õ ø ø
hieän cu ng moät thöôùc ño tieàn teä, tö ñoù coù theå toång hôï p nhö ng chæ tieâu caàn thieát baèng
ø ø õ
tieàn cho doanh nghieäp va cho caû neàn kinh teá.
ø
_ Tính giaù tha nh: la 1 coâng vieäc cuûa keá toaùn toång hôï p chi phí phaùt sinh trong ky cuûa
ø ø ø
doanh nghieäp bieåu hieän baèng tieàn tö ñoù xaùc ñònh giaù tha nh saûn phaåm => giuùp doanh
ø ø
nghieäp thaáy ñöôï c hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh ñeå coù keá hoaï ch haï giaù cho phu hôï p.
ø
_ Môû ta i khoaûn keá toaùn: la 1 coâng vieäc cuûa keá toaùn phaûn aùnh va giaùm ñoác 1 caùch
ø ø ø
thöô ng xuyeân, lieân tuï c va coù heä thoáng tö ng ñoái töôï ng keá toaùn rieâng bieät trong hoaï t
ø ø ø
ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp (moãi ñoái töôï ng keá toaùn rieâng bieät coù
nhieàu ñieåm khaùc nhau veà moï i maët => caàn môû moät ta i khoaûn töông öùng.
ø
_ Ghi soå keùp: la 1 coâng vieäc cuûa keá toaùn du ng ghi 1 nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh va o ít
ø ø ø
nhaát hai ta i khoaûn theo ñuùng noäi dung kinh teá va moái quan heä khaùch quan cuûa caùc ta i
ø ø ø
khoaûn giuùp cho vieäc giaùm ñoác chaët che caùc hoaï t ñoäng kinh teá ta i chính cuûa doanh
õ ø
nghieäp.
_ Laäp baùo caùo keá toaùn : baùo caùo keá toaùn ñöôï c toång hôï p soá lieäu tö caùc soå keá toaùn theo
ø
caùc chæ tieâu kinh teá veà ta i saûn va tình hình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh trong ky cuûa
ø ø ø
doanh nghieäp giuùp cho vieäc ñaùnh giaù va phaân tích tình hình hoaï t ñoäng saûn xuaát kinh
ø
doanh, qua ñoù ñeà ra caùc bieän phaùp ñeå söû duï ng, ñieàu ha nh mang laï i hieäu quaû cao nhaát.
ø

Caâu 3: Trình ba y khaùi nieäm va keát caáu cuûa baûng caân ñoái keá toaùn
ø ø
+Khaùi nieäm: baûng caân ñoái keá toaùn la 1 baûng baùo caùo ta i chính toång hôï p, phaûn aùnh
ø ø
toång quaùt toa n boä giaù trò TS hieän coù va nguoàn hình tha nh ta i saûn ñoù cuûa doanh nghieäp
ø ø ø ø
taï i 1 thô i ñieåm nhaát ñònh.
ø
+ Keát caáu: baûng caân ñoái keá toaùn goàm 2 phaàn:
_ Phaàn beân traùi (phaàn treân) du ng phaûn aùnh keát caáu cuûa voán kinh doanh ma danh tö keá
ø ø ø
toaùn goï i la phaàn ta i saûn.
ø ø
_ Phaàn beân phaûi (phaàn döôùi) du ng phaûn aùnh nguoàn hình tha nh cuûa ta i saûn hay co n goï i
ø ø ø ø
la phaàn nguoàn voán.
ø
+ Phaàn ta i saûn: phaûn aùnh toa n boä giaù trò ta i saûn hieän coù cuûa doanh nghieäp taï i thô i
ø ø ø ø
ñieåm baùo caùo theo cô caáu ta i saûn va hình thöùc toàn taï i trong quaù trình hoaï t ñoäng saûn
ø ø
xuaát kinh doanh cuûa DN, goàm:
_ Ta i saûn löu ñoäng va ñaàu tö ngaén haï n.
ø ø
_ ta i saûn coá ñònh va ñaàu tö da i haï n.
ø ø ø
+ Phaàn nguoàn voán: phaûn aùnh nguoàn hình tha nh TS hieän coù cuûa DN taï i thô i ñieåm baùo
ø ø
caùo, goàm:
_ Nôï phaûi traû.
_ Nguoàn voán chuû sôû hö u.
õ
Moãi phaàn cuûa baûng ñeàu ñöôï c phaûn aùnh theo 3 coät: ma soá, soá ñaàu naêm, soá cuoái ky .
õ ø
Cô sôû dö lieäu ñeå laäp baûng la caên cöù va o soå keá toaùn toång hôïp va chi tieát, baûng caân ñoái
õ ø ø ø
keá toaùn ky tröôùc.
ø

Caâu 4: Trình ba y khaùi nieäm, keát caáu, noäi dung cuûa baûng keát quaû hoaï t ñoäng kinh
ø
doanh.
* Khaùi nieäm: baûng keát quaû hoaï t ñoäng kinh doanh la baùo caùo ta i chính toång hôï p phaûn
ø ø
aùnh tình hình va keát quaû kinh doanh trong moät ky keá toaùn cuûa DN, chi tieát theo hoaï t
ø ø
ñoäng kinh doanh chính va hoaï t ñoäng khaùc, tình hình thöï c hieän nghóa vuï ñoái vôùi NN veà
ø
thueá va caùc khoaûn phaûi noäp khaùc, tình hình thueá giaù trò gia taêng ñöôï c khaáu trö , ñöôï c
ø ø
hoa n laï i, ñöôï c mieãn giaûm.
ø
* Keát caáu va noäi dung: goàm 2 phaàn chính:
ø
+ Phaàn 1: La i – loã
õ
_ toång doanh thu: la moïi soá tieàn thu ñöôï c do baùn ha ng hoùa.
ø ø
_ Caùc khoaûn giaûm trö : caùc khoaûn la m giaûm doanh thu nhö chieát khaáu, giaûm giaù…
ø ø
_ Doanh thu thuaàn: doanh thu baùn ha ng ña trö caùc khoaûn giaûm trö .
ø õ ø ø
_ Giaù voán ha ng baùn: phaûn aùnh moï i giaù trò mua cuûa ha ng hoùa, giaù tha nh saûn phaåm, chi
ø ø ø
phí tröï c tieáp cuûa caùc dòch vuï ña baùn trong ky .
õ ø
_ Lôï i nhuaän goäp : phaûn aùnh cheânh leäch giö a doanh thu thuaàn va giaù voán ha ng baùn.
õ ø ø
_ Chi phí baùn ha ng.ø
_ Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp.
_ Lôï i nhuaän thuaàn hoaï t ñoäng kinh doanh: baèng lôï i nhuaän goäp trö chi phí baùn ha ng va
ø ø ø
chi phí quaûn lyù doanh nghieäp.
_ Thu nhaäp hoaï t ñoäng ta i chính. ø
_ Lôï i nhuaän hoaï t ñoäng ta i chính. ø
_ Chi phí hoaï t ñoäng ta i chính. ø
_ Caùc khoaûn thu nhaäp baát thöô ng. ø
_ Chi phí baát thöô ng. ø
_ Lôï i nhuaän baát thöô ng. ø
_ Toång lôï i nhuaän tröôùc thueá.
_ thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp.
_ Lôï i nhuaän sau thueá .
+ Phaàn 2: tình hình thöïc hieän nghóa vuï vôùi nha nöôùc ø
_ Thueá
_ Caùc khoaûn phaûi noäp khaùc.
_ Toång soá thueá co n phaûi noäp naêm tröôùc chuyeån sang ky na y.
ø ø ø
+ Phaàn 3 : Thueá GTGT ñöôï c khaáu trö , ñöôï c mieãn giaûm
ø
_ Thueá GTGT ñöôï c khaáu trö . ø
_ Thueá GTGT ñöôï c hoa n laï i. ø
_ Thueá GTGT ñöôï c mieãn giaûm.

Caâu 5 : Chöùng tö keá toaùn la gì? yù nghóa va taùc duï ng cuûa chöùng tö keá toaùn.
ø ø ø ø
+ Chöùng tö keá toaùn la nhö ng chöùng minh baèng giaáy tô veà nghieäp vuï kinh teá ta i chính
ø ø õ ø ø
ña phaùt sinh va thöï c söï hoa n tha nh.
õ ø ø ø
+ YÙ nghóa va taùc duï ng:
ø
_ Laäp chöùng tö keá toaùn la coâng vieäc ñaàu tieân cuûa keá toaùn. Noù la phöông phaùp phaûn
ø ø ø
aùnh caùc nghieäp vuï kinh teá ta i chính phaùt sinh va ñöôï c hoa n tha nh theo maãu qui ñònh,
ø ø ø ø
theo thô i gian va ñòa ñieåm phaùt sinh. Tö ñoù la m cô sôû ghi va o soå keá toaùn.
ø ø ø ø ø
_ Do noù la coâng vieäc ñaàu tieân trong toa n boä coâng taùc keá toaùn cuûa ñôn vò neân coù aûnh
ø ø
höôûng ñaàu tieân va tröï c tieáp ñeán chaát löôï ng cuûa coâng taùc keá toaùn => caàn ñaûm baûo tính
ø
chính xaùc va kòp thô i. Ñoàng thô i veà noäi dung phaûi ñaûm baûo tính hôï p leä va hôï p phaùp.
ø ø ø ø
_ Nhô caùc chöùng tö keá toaùn ma moï i nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh trong doanh nghieäp
ø ø ø
ñeàu ñöôï c phaûn aùnh ñaày ñuû ñeå keá toaùn coù theå giaùm ñoác tröôùc, trong va sau khi nghieäp
ø
vuï kinh teá phaùt sinh va hoa n tha nh, nhô caùc chöùng tö keá toaùn ma caáp treân truyeàn ñaï t
ø ø ø ø ø ø
meänh leänh va chæ thò coâng taùc cuûa ñôn vò cho caáp döôùi thöï c hieän, ñoàng thô i chöùng
ø ø
minh vieäc thöï c hieän cuûa mình.

Caâu 6: Trình ba y caùc caùch phaân loaï i chöùng tö keá toaùn
ø ø
* Do ta i saûn va nguoàn voán trong ñôn vò bao goàm raát nhieàu loaï i coù noäi dung va coâng
ø ø ø
duï ng keá toaùn khaùc bieät. Cho neân chöùng tö keá toaùn ñöôï c qui ñònh bao goàm nhieàu loaï i
ø
ñeå phaûn aùnh ñöôï c tính chaát ña daï ng cuûa ta i saûn va nguoàn voán. Heä thoáng chöùng tö keá
ø ø ø
toaùn bao goàm nhö ng chöùng tö ñöôï c xaùc laäp ñeå phaûn aùnh theo trong tö ng loaï i chæ tieâu:
õ ø ø
+ Chæ tieâu lao ñoäng va tieàn löông
ø
+ Chæ tieâu ha ng toàn kho.
ø
+ Chæ tieâu baùn ha ng. ø
+ Chæ tieâu tieàn teä.
+ Chæ tieâu ta i saûn coá ñònh.
ø
* Ñeå ñaùp öùng yeâu caàu quaûn lyù va kieåm tra cuûa nha nöôùc cu ng nhö yeâu caàu hoaï ch toaùn
ø ø õ
noäi boä taï i ñôn vò ña chia la m hai phaân heä:
õ ø
+ Phaân heä chöùng tö keá toaùn coù tính baét buoäc.
ø
+ Phaân heä chöùng tö keá toaùn coù tính chaát höôùng daãn.
ø
* Ñeå hieåu ñöôï c chöùng tö nhaèm coù theå söû duï ng chuùng moät caùch toát nhaát thì vieäc phaân
ø
loaï i la caàn thieát. Phaân loaï i ñaàu tieân, phoå bieán va deã hieåu la phaân loaï i theo trình töï xöû
ø ø ø
lyù va coâng duï ng cuûa chöùng tö keá toaùn : chöùng tö goác, chöùng tö ghi soå.
ø ø ø ø

Caâu 7: Trình ba y trình töï xöû lyù chöùng tö keá toaùn
ø ø
Chöùng tö khi ñöôï c chuyeån giao ñeán boä phaän keá toaùn thì ñöôï c keá toaùn xöû lyù theo moät
ø
trình töï sau:
+ Kieåm tra chöùng tö : xem xeùt tính hôï p phaùp, hôï p lyù, vieäc tính toaùn treân chöùng tö , vieäc
ø ø
ghi ñaày ñuû caùc yeáu toá nhö qui ñònh gì khoâng? Xem coù vi phaï m gì khoâng?
+ Hoa n chænh chöùng tö : sau khi kieåm tra caàn hoa n chænh moät soá noäi dung caàn thieát ñeå
ø ø ø
ñaûm baûo vieäc ghi soå keá toaùn ñöôï c nhanh choùng va chính xaùc.
ø
+ Toå chöùc luaân chuyeån chöùng tö ñeå ghi soå keá toaùn: Do chöùng tö keá toaùn ñöôï c laäp ôû
ø ø
nhieàu boä phaän va cuoái cu ng ñöôï c taäp trung ôû boä phaän keá toaùn neân caàn phaûi toå chöùc
ø ø
luaân chuyeån chöùng tö kinh teá moät caùch khoa hoï c ñeå xaùc ñònh ñöô ng ñi cuï theå cuûa tö ng
ø ø ø
loaï i chöùng tö khi ñi qua nhieàu boä phaän theo qui ñònh ro rang.
ø õ ø
+ Baûo quaûn va löu trö chöùng tö : sau khi ghi soå thì phaûi ñöôï c baûo quaûn chu ñaùo va coù
ø õ ø ø
heä thoáng ñeå tieän kieåm tra khi caàn thieát vì moï i soá lieäu phaûn aùnh trong soå keá toaùn ñeàu
tö chöùng tö va chæ ñöôï c …huûy khi coù quyeát ñònh cuûa hoäi ñoàng ñaùnh giaù ta i lieäu löu trö .
ø ø ø ø õ

Caâu 8: Kieåm keâ la gì? Trình ba y caùc loaï i, caùc pp kieåm keâ va vai tro cuûa keá toaùn
ø ø ø ø
trong kieåm keâ.
+ Kieåm keâ la moät coâng vieäc cuûa keá toaùn du ng ñeå kieåm tra taï i choã caùc loaï i ta i saûn cuûa
ø ø ø
DN nhö NVL. Tha nh phaåm, ha ng hoùa, tieàn maët…baèng caùch caân, ñong, ñeám ñeå xaùc
ø ø
ñònh soá löôïng va chaát löôï ng thöï c teá cuûa ta i saûn nhaèm ñoái chieáu vôùi soå ghi treân soå keá
ø ø
toaùn tö ñoù phaùt hieän söï cheânh leäch giö a soá thöï c teá va soá ghi treân soå keá toaùn.
ø õ ø
+ Caùc loaï i kieåm keâ:
_ Theo phaïm vi kieåm keâ coù 2 loaï i: kieåm keâ tö ng phaàn, kieåm keâ toa n phaàn.
ø ø
_ Theo thô i gian tieán ha nh kieåm keâ coù 2 loaï i: kieåm keâ ñònh ky , kieåm keâ baát thöô ng.
ø ø ø ø
+ Caùc pp kieåm keâ: tuy theo ñoái töôïng kieåm keâ ma söû duï ng pp kieåm keâ phu hôï p.
ø ø ø
_ Kieåm keâ hieän vaät: caân, ñong, ño, ñeám tröï c tieáp taï i choã ñoái töôï ng ñöôï c kieåm keâ. Khi
kieåm keâ phaûi coù maët cuûa ngöô i chòu traùch nhieäm baûo quaûn hieän vaät, phaûi chuù yù tôùi soá
ø
löôï ng va chaát löôï ng cuûa hieän vaät.
ø
_ Kieåm keâ tö ng maët: caùc chöùng khoaùn coù giaù trò nhö tieàn thì ñeám tröï c tieáp tö ng loaï i va
ø ø ø
ñoái chieáu vôùi soá qu y. Khi kieåm keâ phaûi laäp bieân baûn kieåm keâ qu y theo maãu nhö qui
õ õ
ñònh.
_ Kieåm keâ TGNH va caùc khoaûn thanh toaùn: thì tieán ha nh ñoái chieáu soá dö tö ng khoaûn
ø ø ø
giö a soå keá toaùn cuûa doanh nghieäp va soá cuûa ngaân ha ng hay ñôn vò coù quan heä thanh
õ ø ø
toaùn.
+ Vai tro cuûa keá toaùn trong kieåm keâ: Coù vai tro raát quan troï ng vì keá toaùn la moät tha nh
ø ø ø ø
vieân chuû yeáu trong ban kieåm keâ va keá toaùn coù traùch nhieäm giaûi quyeát nhö ng khoaûn
ø õ
cheânh leäch ta i saûn treân bieân baûn kieåm keâ. Do ñoù, noù coù vai tro quan troï ng tröôùc, trong
ø ø
va sau khi kieåm keâ. Vieäc phaûn aùnh va xöû lyù cheânh leäch soá lieäu kieåm keâ la m cho soá
ø ø ø
lieäu keá toaùn chính xaùc, trung thöï c va ñoù la cô sôû ñeå laäp caùc baùo caùo ta i chính cuûa
ø ø ø
doanh nghieäp.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản