LÝ THUYẾT MỞ RỘNG TRƯỜNG VÀ LÝ THUYẾT GALOIS

Chia sẻ: meoden89nd

Mục đích của đề tài này là chứng minh tồn tại đa thức bậc 5 không giải được bằng căn thức, không tồn tại công thức chung nào cho việc tìm nghiệm của phương trình bậc 5 từ các hệ số của nó thông qua hữu hạn các bước cộng, trừ, nhân, chia và khai căn các hệ số của nó. ABSTRACT The aim of this topic is showing the existence of quintic polynomial which is not solvable by radicals. So, there cannot exist any general formula for obtaining the roots of a quintic polynomial from its coefficients in...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản