Lý thuyết và bài tập đại cương về kim loại

Chia sẻ: duybaotn

Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn: Nhóm IA (trừ H), nhóm IIA: các kim loại này là những nguyên tố s Nhóm IIIA (trừ B), một phần của các nhóm IVA, VA, VIA: các kim loại này là những nguyên tố p. Các nhóm B (từ IB đến VIIIB): các kim loại chuyển tiếp, chúng là những nguyên tố d. Họ lantan và actini (xếp riêng thành hai hàng ở cuối bảng): các kim loại thuộc hai họ này là những nguyên tố f. Nhận xét: đa số các nguyên tố hóa học đã biết là nguyên tố kim loại (trên 80 %)....

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Lý thuyết và bài tập đại cương về kim loại

ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
Lý thuyết đại cương về kim loại (THPT)
I – VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BẢNG TUẦN HOÀN

- Nhóm IA (trừ H), nhóm IIA: các kim loại này là những nguyên tố s
- Nhóm IIIA (trừ B), một phần của các nhóm IVA, VA, VIA: các kim loại này là
những nguyên tố p
- Các nhóm B (từ IB đến VIIIB): các kim loại chuyển tiếp, chúng là những nguyên tố d
- Họ lantan và actini (xếp riêng thành hai hàng ở cuối bảng): các kim loại thuộc hai
họ này là những nguyên tố f
* Nhận xét: đa số các nguyên tố hóa học đã biết là nguyên tố kim loại (trên 80 %)
II – CẤU TẠO VÀ LIÊN KẾT TRONG TINH THỂ KIM LOẠI

1. Cấu tạo nguyên tử kim loại

- Hầu hết các nguyên tử kim loại có 1, 2 hoặc 3 electron ở lớp ngoài cùng
- Bán kính nguyên tử của các nguyên tố kim loại (ở phía dưới, bên trái bảng tuần
hoàn) nhìn chung lớn hơn bán kính nguyên tử các nguyên tố phi kim (ở phía trên,
bên phải bảng tuần hoàn)

2. Cấu tạo mạng tinh thể kim loại

Có ba kiểu mạng tinh thể kim loại đặc trưng là lập phương tâm khối, lập
phương tâm diện và lục phương
1
ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
3. Liên kết kim loại

Là liên kết hóa học hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa ion dương kim loại nằm
ở các nút mạng tinh thể và các electron tự do di chuyển trong toàn bộ mạng lưới
tinh thể kim loại .
Ion dương kim loại
Hút nhau

III – TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI

1. Tính chất chung

Kim loại có những tính chất vật lí chung là: tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt
và ánh kim

a) Tính dẻo: các lớp mạng tinh thể kim loại khi trượt lên nhau vẫn liên kết được
với nhau nhờ lực hút tĩnh điện của các electron tự do với các cation kim loại.
Những kim loại có tính dẻo cao là Au, Ag, Al, Cu, Zn…
b) Tính dẫn điện: nhờ các electron tự do có thể chuyển dời thành dòng có hướng
dưới tác dụng của điện trường. Nói chung nhiệt độ của kim loại càng cao thì tính
dẫn điện của kim loại càng giảm. Kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag, tiếp sau là Cu,
Au, Al, Fe…
c) Tính dẫn nhiệt: nhờ sự chuyển động của các electron tự do mang năng lượng
(động năng) từ vùng có nhiệt độ cao đến vùng có nhiệt độ thấp của kim loại. Nói
2
ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
chung kim loại nào dẫn điện tốt thì dẫn nhiệt tốt
d) Ánh kim: nhờ các electron tự do có khả năng phản xạ tốt ánh sáng khả kiến (ánh
sáng nhìn thấy).

Tóm lại: những tính chất vật lí chung của kim loại như trên chủ yếu do các
electron tự do trong kim loại gây ra .

2. Tính chất riêng

a) Khối lượng riêng: phụ thuộc vào khối lượng nguyên tử, bán kính nguyên tử và
kiểu cấu trúc mạng tinh thể. Li là kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất (d = 0,5 g/
cm3) và osimi (Os) có khối lượng riêng lớn nhất (d = 22,6 g/cm3). Các kim loại có
khối lượng riêng nhỏ hơn 5 g/cm3 được gọi là kim loại nhẹ (như Na, K, Mg, Al…)
và lớn hơn 5 g/cm3 được gọi là kim loại nặng (như Fe, Zn, Pb, Cu, Ag, Au…)
b) Nhiệt độ nóng chảy: phụ thuộc chủ yếu vào độ bền liên kết kim loại. Kim
loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Hg (–39oC, điều kiện thường tồn tại ở
trạng thái lỏng) và kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là W (vonfam, 3410oC)
c) Tính cứng: phụ thuộc chủ yếu vào độ bền liên kết kim loại. Kim loại mềm
nhất là nhóm kim loại kiềm (như Na, K…do bán kính lớn, cấu trúc rỗng nên liên
kết kim loại kém bền) và có những kim loại rất cứng không thể dũa được (như W,
Cr…)

IV – TÍNH CHẤT HÓA HỌC CHUNG CỦA KIM LOẠI

Tính chất đặc trưng của kim loại là tính khử (nguyên tử kim loại dễ bị oxi hóa
thành ion dương):
M → Mn+ + ne

1. Tác dụng với phi kim

-Tác dụng với oxi : hầu hết các kim loại (trừ Ag, Au, Pt)
Ví dụ: 4Al + 3O2 → 2Al2O3

4Fe + 3O2( dư) → 2Fe2O3

3Fe + 2O2 (kk) → Fe3O4

2Fe + O2 (thiếu) → 2FeO
3
ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
- Tác dụng với halogen : các kim loại phản ứng hầu hết với F2,với Cl2, Br2(trừ Au,
Pt), với I2 (chỉ một số kim loại phản ứng). sản phẩm tạo ra là các muối halogenua.

Zn + Cl2 → ZnCl2

- Tác dụng với lưu huỳnh (hầu hết các kim loại)

Hg + S → HgS (xảy ra ở điều kiện thường)

- Ngoài ra các kim loại còn tác dụng với nitơ tạo ra nitrua, với photpho tạo ra
photphua, vớicacbon, silic tạo ra cacbua,silicua ….

2. Tác dụng với axit

a) Đối với dung dịch HCl, H2SO4 loãng (không có tính oxi hoá ở gốc axit):

M + nH+ → Mn+ + n/2H2
(M đứng trước hiđro trong dãy thế điện cực chuẩn)

b) Đối với H2SO4 đặc, HNO3 (axit có tính oxi hóa mạnh):
- Kim loại thể hiện nhiều số oxi hóa khác nhau khi phản ứng với H2SO4 đặc, HNO3
sẽ đạt số oxi hóa cao nhất
- Hầu hết các kim loại phản ứng được với H2SO4 đặc nóng (trừ Pt, Au) và H2SO4
đặc nguội (trừ Pt, Au, Fe, Al, Cr…), khi đó S+6 trong H2SO4 bị khử thành S+4 (SO2) ;
So hoặc S-2 (H2S)
- Hầu hết các kim loại phản ứng được với HNO3 đặc nóng (trừ Pt, Au) và HNO3
đặc nguội (trừ Pt, Au, Fe, Al, Cr…), khi đó N+5 trong HNO3 bị khử thành N+4 (NO2)
- Hầu hết các kim loại phản ứng được với HNO3 loãng (trừ Pt, Au), khi đó N+5
trong HNO3 bị khử thành N+2 (NO) ; N+1 (N2O) ; No (N2) hoặc N-3 (NH4+)
- Các kim loại có tính khử càng mạnh thường cho sản phẩm khử có số oxi hóa càng
thấp. Các kim loại như Na, K…sẽ gây nổ khi tiếp xúc với các dung dịch axit .

-Một số kim loại bị thụ động hoá khi phản ứng vói H2SO4 đặc nguội, HNO3 đặc
nguội như: Fe, Al, Cr…


Ví dụ: 2Fe + 6H2SO4 (đặc) Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

4Mg + 5H2SO4 (đặc) 4MgSO4 + H2S + 4H2O


4
ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
Cu + 4HNO3 (đặc) → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
3Cu + 8HNO3 (loãng) → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

3. Tác dụng với dung dịch muối

- Điều kiện để kim loại M đẩy được kim loại X ra khỏi dung dịch muối của nó:
+ M đứng trước X trong dãy thế điện cực chuẩn
+ Cả M và X đều không tác dụng được với nước ở điều kiện thường
+ Muối tham gia phản ứng và muối tạo thành phải là muối tan: xM (r) + nXx+ (dd)
→ xMn+ (dd) + nX (r)
- Khối lượng chất rắn tăng: ∆m↑ = mX tạo ra – mM tan
- Khối lượng chất rắn giảm: ∆m↓ = mM tan – mX tạo ra
- Hỗn hợp các kim loại phản ứng với hỗn hợp dung dịch muối theo thứ tự ưu tiên:
kim loại khử mạnh nhất tác dụng với cation oxi hóa mạnh nhất để tạo ra kim loại
khử yếu nhất và cation oxi hóa yếu nhất
- Với nhiều anion có tính oxi hóa mạnh như NO3-, MnO4-,…thì kim loại M sẽ khử
các anion trong môi trường axit (hoặc bazơ) .
Ví dụ: - Khi cho Zn vào dung dịch CuSO4 ta thấy lớp bề mặt thanh kẽm dần
chuyển qua màu đỏ và màu xanh của dung dịch bị nhạt dần do phản ứng:

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu↓

- Khi cho kim loại kiềm Na vào dung dịch CuSO4 ta thấy có sủi bọt khí không màu
và xuất hiện kết tủa keo xanh do các phản ứng:

Na + H2O → NaOH + 1/2H2

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4
- Khi cho bột Cu vào dung dịch Cu(NO3)2 có vài giọt HCl ta thấy có khí không
màu thoát ra và hóa nâu trong không khí do phản ứng:

3Cu + Cu(NO3)2 + 8HCl → 4CuCl2 + 2NO + 4H2O

4. Tác dụng với nước
5
ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
- Các kim loại mạnh như Li, Na, K, Ca, Sr, Ba…khử nước dễ dàng ở nhiệt độ
thường theo phản ứng: M + nH2O → M(OH)n + n/2H2. Kim loại Mg tan rất chậm
và Al chỉ tan khi ở dạng hỗn hống (hợp kim của Al và Hg)
- Các kim loại trung bình như Mg, Al, Zn, Fe…phản ứng được với hơi nước ở
nhiệt độ cao tạo oxit kim loại và hiđro

Ví dụ: Mg + H2O(h) MgO + H2

3Fe + 4H2O(h) Fe3O4 + 4H2

Fe + H2O(h) FeO + H2
- Các kim loại có tính khử yếu như Cu, Ag, Hg…không khử được nước dù ở nhiệt
độ cao

5. Tác dụng với dung dịch kiềm

Các kim loại mà hiđroxit của chúng có tính lưỡng tính như Al, Zn, Be, Sn, Pb…
tác dụng được với dung dịch kiềm (đặc). Trong các phản ứng này, kim loại đóng
vai trò là chất khử, H2O là chất oxi hóa và bazơ làm môi trường cho phản ứng
Ví dụ: phản ứng của Al với dung dịch NaOH được hiểu là phản ứng của Al với
nước trong môi trường kiềm và gồm hai quá trình:

2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2
Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4]


Cộng hai phương trình trên ta được một phương trình:
2Al + 6H2O + 2NaOH → 2Na[Al(OH)4] + 3H2

6. Tác dụng với oxit kim loại

Các kim loại mạnh khử được các oxit kim loại yếu hơn ở nhiệt độ cao thành kim
loại
Ví dụ: 2Al + Fe3O4 2Fe + Al2O3

V – DÃY THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN CỦA KIM LOẠI

Dãy thế điện cực chuẩn của kim loại là dãy sắp xếp các kim loại theo thứ tự tăng dần
thế điện cực chuẩn
6
ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
Dãy thế điện cực chuẩn của kim loại còn được gọi là dãy thế oxi hóa – khử chuẩn
của kim loại, hoặc dãy thế khử chuẩn của kim loại. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng,
người ta dùng tên dãy sao cho phù hợp


* ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI
1. Sự ăn mòn kim loại
Sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng hóa học của môi
trường xung quanh gọi là sự ăn mòn kim loại
M - ne → Mn+
a. Ăn mòn hóa hoc
-Ăn mòn hóa học là sự phá hủy kim loại do kim loại phản ứng hóa
học với chất khí hoặc hơi nước ở nhiệt độ cao
-Sự ăn mòn thường xảy ra ở những thiết bị của lò đốt, chi tiết của động cơ đốt
trong hoặc thiết bị tiếp xúc với hơi H2O ở nhiệt độ cao.
Ví dụ:
0
t
3Fe + 2H2O = Fe3O4 + 4H2↑
+ Bản chất: Là quá trình oxi hóa khử trong đó electron của kim loại được
chuyển trực tiếp sang môi trường tác dụng.
b. Ăn mòn điện hóa
-Là sự phá hủy kim loại do kim loại tiếp xúc với dung dịch chất điện li tạo
nên dòng điện.
Ví dụ: Kim loại tiếp xúc với không khí ẩm ...
+ Bản chất của sự ăn mòn điện hóa
Là một quá trình oxi hóa khử xảy ra trên bề mặt điện cực.
c. Cách chống sự ăn mòn
- Cách li kim loại với môi trường
- Dùng hợp kim chống gỉ (hợp kim inoc)
7
ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
- Dùng chất chống ăn mòn (chất kìm hãm)

VI. ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI.

-Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là khử iôn kim loại Mn+ có trong thành
phần các hợp chất như ôxít,sunfua,halogen tạo thành kim loại theo

sơ đồ : Mn+ +ne → M

-Do đó người ta thường áp dụng các phương pháp sau:

+Phương pháp dùng chất khử hoá học (nhiệt luyện):dùng chất khử hoá học
CO,H2,C,Al…để khử iôn kim loại trong ôxít ở nhiệt độ cao.

VD: Fe2O3 + CO → Fe + CO

+Phương pháp thuỷ luyện :dùng kim loại tự do có tinhd khử mạnh hơn để khử
iôn kim loại khác trong dung dịch muối.Thường được dùng để điều chế kim
loại hoạt động trung bình và yếu.

VD: Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

+Phương pháp điện phân:Dùng dòng điện một chiều để khử iôn kim loại trong
hợp chất

VD:Điện phân muối CaCl2 nóng chảy
Catôt ← CaCl2 nóng chảy → anôt
Ca2+ Cl-
Ca2+ + 2e = Ca 2Cl- - 2e = Cl2
Điện 
CaCl2 phân Ca + Cl2
Nóng chảy
+Phương pháp nhiệt phân huỷ:Dùng điều chế kim loại mà hợp chất của chúng
dễ bị phân huỷ bởi nhiệt.
VD: Fe(CO)5 t Fe + 5CO
0
→

******
8
ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
Phần II: Bài tập trắc nghiệm

I.Tính chất vật lí và đặc điểm cấu tạo

Câu1: Liên kết kim loại tạo thành là do:

A.Sự góp chung electron của các nguyên tử kim loại.

B.Các electron tự do gắn kết các iôn dương kim loại với nhau.

C.Tương tác tĩnh điện giữa mỗi iôn kim loại với electron hoá trị.

D.Sự góp chung electron đồng thời với sự tương tác tĩnh điện.

Câu2: Hãy sắp xếp các ion sau đây theo thứ tự bán kính nhỏ dần : Na+, O2-,
Al3+, Mg2+
A. Na+> O2-> Al3+>Mg2+ B. O2-> Na+>Mg2+> Al3+
C. O2-> Al3+>Mg2+> Na+ D. Na+> Mg2+> Al3+> O2-

Câu3:Kim loại có tính ánh kim tính dẻo,dẫn điện,dẫn nhiệt là do:

A.Các electron tự do trong nguyên tử kim loại.

B.Nguyên tử có ít electron ở lớp ngoài cùng.

C.Kim loại dễ bị ôxi hoá trong các phương trình phản ứng.

D.Có cấu tạo mạng tinh thể kim loại

Câu4: Sắp xếp các kim loại sau theo thứ tự giảm dần tính dẫn điện:

A.Cu, Ag, Al, Fe B. Ag, Cu, Al, Fe

C.Fe, Cu, Ag, Al. D. Al, Fe, Cu, Ag
9
ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
Câu5: So với các nguyên tử của nguyên tố phi kim thuộc cùng một chu
kì.Nguyên tử cúa các nguyên tố kim loại dễ nhường elêctron để tạo thành iôn
dương. Đó là do nguyên tử kim loại có:

A.Bán kính lớn hơn,số electron lớp ngoài cùng ít hơn,lực liên kết với hạt nhân
của lớp electron ngoài cùng yếu hơn.

B. Bán kính lớn hơn,số electron lớp ngoài cùng nhiều hơn,lực liên kết với hạt
nhân của lớp electron ngoài cùng mạnh hơn.

C.Bán kính nhỏ hơn,số electron lớp ngoài cùng ít hơn,lực liên kết với hạt nhân
của những electron lớp ngoài cùng mạnh hơn.

D.Bán kính nhỏ hơn,số electron lớp ngoài cùng nhiều hơn,lực liên kết với hạt
nhân của những electron lớp ngoài cùng mạnh hơn.

Câu6:Chọn câu sai liên quan đến nguyên tử kim loại.

A.Bán kính nguyên tử lớn hơn so với phi kim cùng chu kì.

B.Lớp vỏ electron ngoài cùng thường có ít điện tử.

C.Lực hút yếu giữa hạt nhân với electron hóa trị.

D. Điện tích hạt nhân lớn hơn so với phi kim cùng chu kì.

Câu7: Các ion X+, Y- và nguyên tử Z có cấu hình elecctron 1s22s22p6?

A. K+, Cl- và Ar B. Li+, Br- và Ne C. Na+, Cl- và Ar D. Na+, F- và Ne.

Câu8: Chọn phát biểu không đúng:

A.Liên kết iôn và liên kết kim loại đều do lực hút tĩnh điện.

B.Liên kết kim loại và liên kết cộng hoá trị đều do góp chung electron.

C.Liên kết iôn do lực hút tĩnh điện giữa iôn dương và âm.

D.Liên kết kim loại do lực hút giữa 1 electron và một iôn kim loại.

Câu9: Kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất trong các kim loại sau.

A.Cs B.Hg C.Na D.Rb

Câu10: Chọn cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố kim loại:
10
ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
2 2 6 2
1.1s 2s 2p 3s 2.1s22s22p63s23p4

3.1s22s22p63s23p63d64s2 4.1s22s22p5 6.1s22s22p63s23p3
5.s22s22p63s23p63d64s1

A.1,4,6 B.1,3,5 C.2,4,5 D.2,5,6

Câu11: Kim loại có những tính chất vật lí chung nào?

A.Tính dẻo,nhiệt độ nóng chảy,dẫn điện,dẫn nhiệt.

B.Tính cứng,có ánh kim,dẫn điện,dẫn nhiệt.

C.Nhiệt độ nóng chảy,tính cứng,dẫn nhiệt, ánh kim.

D.Tính dẻo, ánh kim,dẫn điện,dẫn nhiệt.

Câu12: Chọn kim loại dẫn điện và nhiệt cao nhất:

A.Ag B.Cu C.Au D.Al

Câu13: Những kim loại khác nhau có độ dẫn điện dẫn nhiệt khác nhau.Sự
khác nhau đó được quyết định bởi đặc điểm nào sau đây:

A.Có tỉ khối khác nhau

B.Kiểu mạng tinh thể không giống nhau

C.Mật độ elêtrôn tự do khác nhau

D.Mật độ các iôn dương khác nhau

Câu14: Một nguyên tố A có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s1.Vị trí
nguyên tố trong bảng tuần hoàn là:

A.Chu kì 4,nhóm IA B.Chu kì 4,nhóm IB

C.Chu kì 4,nhóm VIB D.A,B,C đều đúng.

Câu15: Cho biết Cu (Z = 29). Trong cac cấu hình electron sau, cấu hình
́

electron nao là của đông?
̀ ̀

A. 1s22s22p63s23p63d104s1 B. 1s22s22p63s23p63d94s2

11
ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
2 2 6 2 6 1 10
C. 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d D. 1s22s22p63s23p64s23d9

II. Điều chế, điện phân,nhận biết và tách chất.
Câu1: Điện phân(điện cực trơ,có vách ngăn)một dung dịch chứa các iôn
Fe3+,Fe2+,Cu2+ thứ tự các iôn bị khử xảy ra ở catot là:

A.Fe3+,Cu2+,Fe2+ B.Fe2+,Cu2+,Fe3+

B.Fe2+,Fe3+,Cu2+ D.Fe3+,Fe2+,Cu2+.

Câu 2: Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl (với điện

cực trơ) .Để dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu
hồng thì điều kiện của a và b là :

A.a=2b B.b=2a C.b2a

Câu 3: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng cả 3 phương pháp thuỷ
luyện,nhiệt luyện và điện phân.

A.Al B.Cu C.Mg D.Al và Cu

Câu 4: Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm CuCl2 ; HCl ; NaCl với điện cực trơ,
màng ngăn xốp. Hỏi trong quá trình điện phân pH của dung dịch thế nào?

A.không thay đổi B.tăng lên.

C.giảm xuống. D.lúc đầu tăng sau đó giảm

Câu5: Để điều chế được cả 3 kim loại Na, Cu, Al người ta dùng phương
pháp nào sau đây

A. Nhiệt luyện B. Thủy luyện

C. Điện phân dung dịch D. Điện phân nóng chảy

Câu 6: Điện phân dung dịch muối nitrat của kim loại M với điện cực trơ. Sau
một thời gian t,ta ngắt dòng điện thấy trong dung dịch vẫn còn ion Mn+ ; lượng
khí bay ra ở anot là 2,24 lít(đktc) và ở catôt tăng thêm 12,8g kim loại M là :

A.Ag B.Au. C.Cu. D.Fe


12
ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
Câu7: Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ,không có vách ngăn sản
phẩm thu được gồm:
A.H2,Cl2,NaOH B.H2 và nước giaven

C.H2,Cl2 và nước giaven D.H2,Cl2,NaOH và nước giaven.

Câu 8: Điện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng đồng thì màu xanh của dung
dịch không thay đổi. Nhận định nào sau đây là đúng?

A.Lượng Cu bám vào catot bằng lượng Cu tan ra ở anot

B.Thực chất là quá trình điện phân nước

C.Không xảy ra phản ứng điện phân

D.Cu vừa tạo ra ở catôt lại tan ngay.

Câu9: Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp

điện phân dung dịch muối của chúng là:

A. Ba, Ag, Au. B. Fe, Cu, Ag

C. Al, Fe, Cr. D.Mg, Zn, Cu.

Câu 10: Khi điện phân có màng ngăn, điện cực trơ của dung dịch 1 muối, giá
trị pH ở khu vực gần 1 điện cực tăng lên.Dung dịch muối đem điện phân là:

A. NaNO3 B. AgNO3 . C. NaCl . D. CuSO4

Câu11: Chọn phát biểu đúng:

A.Nguyên tắc điều chế kim loại là khử iôn kim loại thành kim loại.

B.Phương pháp điện phân được áp dụng để điều chế tất cả các kim loại.

C. Điều chế kim loại kiềm bằng phương pháp điện phân dung dịch.

D.Phương pháp nhiệt luyện ít được dùng vì tốn hao nhiên liệu.

Câu12: Phương pháp thủy luyện là phương pháp dùng kim lọai có tính khử
mạnh để khử ion kim lọai khác trong hợp chất nào:

A.Muối ở dạng khan B.Dung dịch muối

13
ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
C.Oxit kim loại D.Hiđrôxit kim lọai.

Câu13: Điện phân 100 ml dung dịch CuSO4 0,2M với cường độ dòng điện I=
9,65 A. Khối lượng Cu bám bên catot khi thời gian điện phân t1=200s và
t2=500s (với hiệu suất 100%) lần lượt là:

A. 0,32g và 0,64 g ; B. 0,64 g và 1,28 g ;

C. 0,64 g và 1,32 g ; D. 0,32 g và 1,28 g .

Câu14: Người ta không thường dùng phương pháp nào sau đây để điều chế
kim loại:

A. Phương pháp nhiệt luyện B. Phương pháp thủy luyện

C. Phương pháp điện phân D. Phương pháp nhiệt phân muối

Câu15: Những kim loại sau đây kim loại nào được điều chế bằng phương
pháp nhiệt luyện:

A.Fe,Al,Cu,Sn B.Al,Mg,Fe,Zn

C.Fe,Pb,Cu,Ni D.Na,K,Ca,Ba.

Câu16: Điện phân dung dịch NaCl,AgNO3,CuCl2.Thứ tự điện phân ở catot là:

A.Na+,H2O,Cu2+,Ag+ B.Ag+,Cu2+,H2O

C.Ag+,Cu2+,Na+,H2O D.H2O,Ag+,Cu2+,Na+.

Câu17: Phương pháp thuỷ luyện được sử dụng nhiều để điều chế kim loại
trong phòng thí nghiệm.Dùng phương pháp đó có thể điều chế được

A.Kim loại mà iôn dương của nó có tính ôxi hoá yếu.

B.Kim loại có tính khử trung bình và yếu.

C.Kim loại kiềm và kiềm thổ.

D.Các kim loại mà cặp ôxi hó khử của no đứng trước cặp Zn2+/Zn.

Câu18: Điện phân hoàn toàn một dung dịch chứa Ag2SO4,CuSO4,NiSO4 sẽ thu
được thứ tự kim loại ở catot là:
A.Ni,Cu,Ag B.Ag,Ni,Cu C.Ni,Ag,Cu D.Ag,Cu,Ni.
14
ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
Câu19: Điện phân nóng chảy hoàn toàn 1,9 g muối clorua của một kim loại
hoá trị II thu được 0,48 g kim loại ở catot.Kim loại đã điện phân là:

A.Zn B.Mg C.Cu D.Fe

Câu20: Điện phân 1 lít dung dịch AgNO3 với điện cực trơ thu được dung dịch
có pH=2 xem thể tích không đổi.Lượng Ag thu được ở catot là:

A.0,216 B.1,08 C.0,54 D.kết quả khác.

Câu21: Khi điều chế kim loại các iôn kim loại đóng vai trò là chất:

A.Bị khử B.Bị ôxi hoá C.chất cho proton D.Chất nhận proton

Câu22: Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung
dịch là:

A.Al,Mg B.Mg,Zn C.Na,Fe D.Cu,Ag.

Câu 23: Có các dung dịch không màu: AlCl3, NaCl, MgCl2, FeSO4 đựng

trong các lọ mất nhãn. để nhận biết các dung dịch trên, chỉ cần dùng một

thuốc thử là:

A. Dung dịch NaOH. B. Dung dịch AgNO3.

C. Dung dịch BaCl2. D. Dung dịch quỳ tím.

Câu24:Tách riêng Cu có lẫn Zn,Sn,Pb ta có thể dùng dung dịch:

A.HNO3 B.HCl C.H2SO4 D.Cu(NO3)2

Câu25 :Tách lượng Ag(Lượng Ag không đổi) từ hỗn hợp Ag,Fe,Cu.Dùng dung
dịch nào sau đây.

A.HNO3 đặc B.HCl

C.Fe(NO3)3 D.AgNO3

Câu26: Một tấm kim loại Au bị bám một lớp Fe ở bề mặt. Ta có thể

rửa lớp Fe để loại tạp chất trên bề mặt bằng dung dịch nào sau đây

A.dd CuSO4 dư B.dd FeSO4 dư


15
ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
C.dd FeCl3 dư D.dd ZnSO4 dư

Câu27: Điện phân 100ml dung dịch CuSO4 0,2M và AgNO3 0,1M với cường
độ dòng điện I= 3,86 A. Tính thời gian điện phân để được một lượng kim lọai
bám trên catot là 1,72 g ?

A. 250 s ; B. 1000 s ; C. 500 s ; D. 750 s.

Câu28: Để tách riêng Na,Fe ra khỏi hỗn hợp cần dùng ít nhất các hoá chất nào
sau đây:

A.H2O B.H2O,HCl C.HCl D.A,C đều đúng
Câu 29: Điện phân 200ml dung dịch AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,2 M với điện
cực trơ thì I=0,804 A ,hiệu suất 100%; sau thời gian t, ta ngắt

dòng điện lấy catot tăng lên 3,44 gam. Thời gian điện phân là: A.3600”
B.7200” C.4800” D.5400”

Câu30: Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất là dung dịch CuSO4 .Dùng hóa
chất nào để loại bỏ tạp chất?

A.Cu dư,lọc B.Zn dư,lọc C.Fe dư,lọc D.Al dư,lọc

Câu31: Điện phân 500ml dd CuSO4 0,4M với cường độ I=10A trong thời gian
t,ta thấy có 560ml khí(đktc)thoát ra ở anot .Giả thiết rằng các điện cực trơ và
hiệu suất điện phân là 100%.khối lượng catot tăng lên và thời gian điện phân t
là:

A.3.2gam;16/5//. B.6.4gam;16/5//.

C.4,8gam;16/5// D.3,2gam;16/15//.

Câu32: Điện phân dung dịch KCl bão hòa. Sau một thời gian điện phân, dung
dịch thu được có môi trường:

A. axit mạnh B. kiềm C. trung tính D. axit yếu.

Câu33: Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại anôt xảy ra

A. sự oxi hoá ion Cl-. B. sự oxi hoá ion Na+.

C. sự khử ion Cl-. D. sự khử ion Na+.
16
ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
Câu34: Kim loại có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là:

A.Ca,Fe B.Mg,Zn C.Na,Cu D.Fe,Cu.

Câu35:Bằng phương pháp điện phân nóng chảy MCln hoặc M(OH)n sẽ điều
chế được kim loại M là:

A.Al,Ag B.Fe,Cu

C.Phân nhóm chính nhóm IA D.Phân nhóm chính nhóm IIA.

II.Dãy điện hoá kim loại
Câu 1: Một pin điện hoá có điện cực Zn nhúng trong dung dịch ZnSO4 và điện cực
Cu nhúng trong dung dịch CuSO4. Sau một thời gian pin đó phóng điện thì khối
lượng

A. Điện cực Zn giảm còn khối lượng điện cực Cu tăng.

B. Cả hai điện cực Zn và Cu đều tăng.

C. Điện cực Zn tăng còn khối lượng điện cực Cu giảm.

D. Cả hai điện cực Zn và Cu đều giảm

Câu2: Bản chất của ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa giống và khác nhau
như thế nào?

A. Giống là cả hai đều phản ứng với dung dịch chất điện li, khác là có và
không có phát sinh dòng điện.

B. Giống là cả hai đều là sự ăn mòn, khác là có và không có phát sinh dòng
điện.

C. Giống là cả hai đều phát sinh dòng điện, khác là chỉ có ăn mòn hóa học mới
là quá trình oxi hóa khử.

D. Giống là cả hai đều là quá trình oxi hóa khử, khác là có và không có

phát sinh dòng điện.

Câu3: Phản ứng nào sau đây không thể xảy ra được?

A. Ni + Fe2+ = Ni2+ + Fe B. Mg + Cu2+ = Mg2+ + Cu
17
ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
+ 2+
C. Pb + 2Ag = Pb + 2Ag D. Fe + Pb2+ = Fe2+ + Pb.

Câu4: Trong pin điện hoá sự khử:

A.Chỉ xảy ra ở catot B.Chỉ xảy ra ở anot

C.Xảy ra ở anot và catot D.Không xảy ra ở catot và anot

Câu 5: Để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép, người ta gắn các tấm Zn ở ngoài vỏ
tàu (phần chìm dưới nước biển). Người ta đã bảo vệ kim loại

khỏi bị ăn mòn bằng cách nào sau đây?

A. Cách li kim loại với môi trường B. Dùng phương pháp điện hóa

C. Dùng Zn làm chất chống ăn mòn D. Dùng Zn là kim loại không gỉ

Câu 28: Một vật được chế tạo từ hợp kim Fe-Cu.Vật này để trong không khí
ẩm,vật sẽ:

A. không bị ăn mòn B. ăn mòn hoá học.

C. ăn mòn điện hoá. D.ăn mòn vi sinh vật.

Câu 7: Pin điện hóa được tạo thành từ các cặp oxi hóa khử sau đây : Fe2+/Fe và
Pb2+/Pb; Fe22+/Fe và Zn2+/Zn; Fe2+/Fe và Sn2+/Sn; Fe2+/Fe và Ni2+/Ni. Số trường
hợp sắt là cực âm :

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

Câu8: Cho dãy kim loại sau, dãy nào xếp theo chiều giam của tính khử
̉

A. Mg, Mn, Al, Fe2+ ,Cu B. Al, Mg, Mn, Fe2+,Cu

C. Mg, Al, Mn, Fe2+,Cu D. Mg, Al, Mn,Cu , Fe2+

Câu9: Ngâm một lá Niken trong các dung dịch muối sau: MgSO4, CuSO4, AlCl3,
ZnCl2, Pb(NO3)2 Với dung dịch muối nào thì phản ứng có thể xảy ra?

A.MgSO4, CuSO4 B.CuSO4, Pb(NO3)2

C. ZnCl2, Pb(NO3)2 D.AlCl3, Pb(NO3)2.

Câu10: Khẳng định nào sau đây sai?

18
ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
A.Fe có khả năng tan trong dung dịch FeCl3 dư.

B.Cu có khả năng tan trong dung dịch FeCl2 dư.

C.Cu có khả năng tan trong dung dịch FeCl3 dư.

D.Fe có khả năng tan trong dd CuCl2 dư.

Câu11: Cho suất điện động chuẩn của các pin điện hoá: Zn-Cu là 1,1V; Cu-Ag
0
là 0,46V. Biết thế điện cực chuẩn EAg +
Ag
= +0,8V. Thế điện cực chuẩn

E0 + Zn và ECu+ Cu có giá trị lần lượt là:
Zn
0
A. +1,56V và + 0,64V B. -1,46V và - 0,34V

C. -0,76V và + 0,34V D. -1,56V và + 0,64V.

Câu12: Sự phá hủy thép trong không khí ẩm được gọi là:

A. Sự khử B. Sự ăn mòn điện hóa học

C. Sự oxi hóa D. Sự ăn mòn hóa học

Câu13: Cho từng kim loại Al,Sn,Cu,Ag lần lượt vào mỗi dung dịch muối
Al3+,Sn2+,Cu2+,Ag+.Số lượng phản ứng xảy ra là:

A.3 B.4 C.5 D.6

Câu14: Trong dãy sau dãy nào được sắp xếp theo chiều tăng dần tính khử:

A.Sn,Al,Zn,Mg,Ca B.Al,Fe,Zn,Ca,Mg

C.Fe,Al,Zn,Ca,Mg D.Fe,Zn,Al,Mg,Ca.
Câu15: Một sợi dây phơi quần áo bằng đồng được nối với một sợi dây nhôm.
Có hiện tượng gì xảy ra ở chỗ nối hai kim lọai khi để lâu ngày trong không khí
ẩm ?

A.Chỉ có sợi dây nhôm bị ăn mòn;

B.Chỉ có sợi dây đồng bị ăn mòn;

C.Cả hai sợi dây đồng thời bị ăn mòn;

D.Không có hiện tượng gì xảy ra.

19
ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
Câu16: Tiến hành bốn thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3;

- Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4;

- Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3;

- Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung

dịch HCl.Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là

A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

Câu17: Hãy cho biết sự sắp xếp nào sau đây đúng với chiều tăng dần về tính
oxi hoá. Xét với cặp Fe3+/Fe2+?

A. Al3+ < Cu2+ < Fe3+ < Ag+ B. Cu2+ < Fe3+ < Al3+ < Ag+

C. Al3+ < Fe3+ < Cu2+ < Ag+ D. Ag+ < Cu2+ < Al3+ < Fe3+

Câu18: Trong số các kim loại dưới đây có bao nhiêu kim loại có thể khử Fe3+
trong dung dịch thành kim loại : Zn, Na, Cu, Al, Fe, Ca, Mg

A. 2 B. 3 C. 4 D.6


Câu19: Cho viên bi Fe vao ống nghiệm đựng dung dịch HCl, sau đó cho tiếp
̀

viên bi Cu vào ống nghiệm trên ta thấy khí bay ra liên tục . Hỏi kim loại nào bị

ăn mòn và ăn mòn theo kiểu gì?

A.Fe bị ăn mòn hoá học B.Cu bị ăn mòn hoá học

C.Fe bị ăn mòn điện hoá D. Cu bị ăn mòn điện hoá

Câu 20: Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I), Zn-Fe (II), Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi
tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn
mòn trước là:

A. I; II và III B. I; II và IV C. I; III và IV D. II; III và IV20
ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
Câu21: Từ kết quả Zn + Co2+ → Co + Zn2+ và Co2+ không phản ứng với
Pb.Thứ tự tính ôxi hoá tăng dần các iôn là:

A.Co2+,Pb2+,Zn2+ B.Pb2+,Co2+,Zn2+

C.Zn2+, Co2+,Pb2+. D. Co2+, Zn2+,Pb2+.
Câu22: Cho suất điện động chuẩn Eo của các pin điện hoá: Eo(Cu-X) = 0,46V;
Eo(Y-Cu) = 1,1V; Eo(Z-Cu) = 0,47V (X, Y, Z là ba kim loại). Dãy

các kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải là

A. Z, Y, Cu, X. B. X, Cu, Z, Y.

C. Y, Z, Cu, X. D. X, Cu, Y, Z

Câu23: Biết thứ tự sắp xếp của cặp ôxi hoá khử như sau:

Mg2+/Mg, Zn2+/Zn, Fe2+/Fe, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+ ,Ag+/Ag

a.Có bao nhiêu kim loại khử được Fe3+ về Fe2+:

A.1 B.2 C.3 D.4

b.Có bao nhiêu kim loại đẩy được Fe ra khỏi dung dịch Fe2+.

A.2 B.3 C.4 D.5

Câu24: Cho 2 cặp oxi hoá -khử Al3+/ Al và Ag+/ Ag có phương trình ion thu gọn

A.Al3+ + 3Ag  Al + Ag+ C. Al + Ag+  Al3+ + Ag

B.Al + 3 Ag+  Al3+ +3 Ag D. Al3+ + 3 Ag+  Al + 3Ag

Câu25: Cho thứ tự các cặp oxi hóa- khử sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+;
Ag+/Ag. Trong các dung dịch muối và kim loại sau:Fe(NO3)2, Cu(NO3)2,
Fe(NO3)3, Fe, Cu, Ag thì dung dịch AgNO3 có thể tác dụng với:

A. Fe, Cu, dung dịch Fe(NO3)2. B. Fe, Cu.

C. Fe, Cu, dung dịch CuSO4. D. Fe, dung dịch Fe(NO3)2.

Câu26: Xảy ra ăn mòn điện hoá khi kim loại không nguyên chất đặt trong
môi trường

A.Có chứa axít B.Có chứa chất điện li
21
ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
C.Không có chất điện li D.Không có axít.

Câu27: Cho một số giá trị thế điện cực chuẩn E0(V):Mg2+/Mg : –2,37; Zn2+/Zn : –
0,76V; Pb2+/Pb : –0,13; Cu2+/Cu : +0,34V.
Cho biết pin điện hóa chuẩn tạo ra từ cặp nào có sức điện động nhỏ nhất?
A. Mg và Cu B. Zn và Pb C. Pb và Cu D. Zn và Cu

Câu28: Hiện tượng xảy ra khi cho một đinh Fe vào dd CuSO4 là:

A. chất rắn màu đỏ bám trên đinh sắt, màu xanh của dd nhạt dần.

B. chất rắn màu đen bám trên đinh sắt, màu xanh của dd nhạt dần.

C. chất rắn màu đỏ bám trên đinh sắt, dung dịch không màu chuyển

sang màu lục nhạt

D. chất rắn màu đen bám trên đinh sắt

Câu29: Cách sắp xếp nào sau đây theo chiều tăng dần tính oxi hóa:

A. Na+ < Mn2+ < Al3+ < Fe2+ < Cu2+ B. Na+ < Al3+ < Mn2+ < Cu2+ < Fe2+

C. Na+ < Al3+
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản