Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 16

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
71
lượt xem
34
download

Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lý thuyết và bài tập ôn thi cđ đh môn hóa - chương 16', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 16

  1. CHƯƠNG XVI. ANDEHIT I. Công th c - c u t o - cách g i tên 1. Công th c t ng quát : R(CHO)m, m ≥ 1. R có th là H ho c g c hiđrocacbon và đ c bi t có h p ch t OHC − CHO trong đó m = 2, R không có. − Anđehit no, m ch th ng m t l n anđehit có CTPT: CnH2n+1 − CHO v i n ≥ 0. 2. C u t o phân t −Đ ng phân có th do: +M ch C khác nhau. +V trí các nhóm ch c. +Đ ng phân v i xeton và rư u chưa no. Ví d : Anđehit C3H7 − CHO có các đ ng phân 3. Cách g i tên a) Tên thông d ng: G i theo tên axit h u cơ tương ng. Ví d . H − CHO : anđehit fomic. CH3 − CHO : anđehit axetic. b) Danh pháp qu c t : Thêm đuôi al vào tên hiđrocacbon no tương ng (v s C). Ví d . H − CHO : metanal CH3 − CHO : etanal. CH2 = CH − CH2 − CHO : butenal. II. Tính ch t v t lý − Nhi t đ sôi c a anđehit th p hơn c a rư u tương ng vì gi a các phân t anđehit không có liên k t hiđro. − Đ tan trong nư c gi m d n khi tăng s nguyên t C trong phân t . III. Tính ch t hoá h c 1. Ph n ng oxi hoá a) Ph n ng tráng gương: Tác d ng v i AgNO3 trong NH3. b) Ph n ng v i Cu(OH)2 và nư c feling:
  2. (màu đ g ch) (nư c feling) Các ph n ng này là các ph n ng đ c trưng đ nh n bi t anđehit. c) V i oxi không khí có mu i Mn 2+ xúc tác: 2. Ph n ng c ng a) C ng h p H2: Ph n ng kh anđehit thành rư u b c nh t. b) C ng h p HX: 3. Ph n ng trùng h p anđehit: Có nhi u d ng. * T o polime: 4. Ph n ng trùng ngưng : Gi a anđehit fomic và phenol t o thành polime phenolfomanđehit. 5. N u g c R chưa no, anđehit d dàng tham gia ph n ng c ng và ph n ng trùng h p. Ví d (Ph n ng c ng đây trái v i quy t c Maccôpnhicôp). IV. Đi u ch − Tách H2 kh i rư u b c nh t. − Oxi hoá êm d u rư u b c nh t. − H p nư c vào axetilen đư c anđehit axetic. − Thu phân d n xu t th 2 l n halogen: V. Gi i thi u m t s anđehit 1. Fomanđehit HCHO − Là ch t khí, có mùi x c, tan nhi u trong nư c.
  3. − Dd 37 − 40% g i là fomon dùng nhi u trong y h c. − Đi u ch : Tr c ti p t CH4. − Fomanđehit đư c dùng làm ch t sát trùng, ch t o nh a phenolfomanđehit. 2. Anđehit axetic CH3 − CHO − Là ch t l ng, tan nhi u trong nư c, nhi t đ sôi = 52,4oC, b oxi hoá thành axit acrilic, b kh thành rư u anlylic. − Đi u ch b ng cách tách nư c kh i glixerin. V. XETON 1. C u t o Trong đó R, R' là nh ng g c hiđrocacbon có th gi ng ho c khác nhau. Ví d . 2. Tính ch t v t lý − Axeton là ch t l ng, các xeton khác là ch t r n, thư ng có mùi thơm. − Axeton tan vô h n trong nư c, các xeton khác có đ tan gi m d n khi m ch C tăng. − Axeton dùng làm dung môi và nguyên li u d u đ t ng h p m t s ch t h u cơ. 3. Tính ch t hoá h c Kh năng ph n ng kém anđehit 3.1. Khó b oxi hoá. Không có ph n ng tráng gương và không có ph n ng v i Cu(OH)2. Khi oxi hoá m nh thì đ t m ch cacbon. 3.2. Ph n ng c ng − Kh b ng H2 thành rư u b c 2. 4. Đi u ch − Tách H2 kh i rư u b c 2: − Oxi hoá rư u b c 2. − Th y phân d n xu t th 2 l n halogen:
  4. − C ng nư c vào đ ng đ ng c a axetilen BÀI T P 1. Công th c chung c a anđehit no đơn ch c là 10. Nhi t đ sôi c a anđêhit th p hơn nhi t đ A. CnH2nCHO. B.CnH2n+1CHO. sôi c a rư u tương ng do. C. CnH2n + 2CHO. D. CnH2n - 1 CHO. A. Anđehit có kh i lư ng mol phân t bé hơn 2. Cho 0,87 gam m t anđehit no đơn ch c X rư u tương ng. ph n ng hoàn toàn v i Ag2O trong dd B. Anđehit có liên k t hyđrô gi a các phân t . amoniac sinh ra 3,24 gam b c kim lo i. Công C. Anđehit nh hơn nư c. th c c u t o c a X là D. Anđehit không có liên k t hyđro gi a các A. CH3CHO. B. CH3CH2CHO. phân t . C. HCHO. D.CH3CH2CH2 CHO. 11. Cho 0,1mol HCHO tác d ng h t v i dd 3. Fomon hay fomalin là: AgNO3 trong NH3 thì kh i lư ng Ag thu đư c A.D2 ch a kho ng 40% anđêhit fomic là. B.D2 ch a kho ng 20% anđêhit fomic A. 21,6g B. 43,2 (g) C.D2 ch a kho ng 40% axit fomic C. 12,6g D. 2,43g D.D2 ch a kho ng 20% axit fomic 12. Cho 0,01 mol HCHO tác d ng h t v i 4. Anđêhit axetic không th đi u ch tr c ti p Ag20 dư trong dd NH3, đun nóng thì kh i t ch t nào dư i đây: lư ng Ag thu đư c là: A.Axetilen B.Vinylaxetat A. 2,16(g) B. 2,43 (g) C.Axit axetic D.Rư u êtylic C. 1,26 (g) D. 4,32 (g) 5. Ch t h u cơ nào sau đây không pư v i 13. T kh i hơi c a anđehit X v i nitơ là 2. Ag2O.NH3 Công th c c u t o c a X là: A. Axêtilen B. Mêtyl fomiat A. HCHO B. H- CO-CO-H C. Axit fomic D. Vinyl axêtat C. C2H3CHO D. CH3CHO 6. Các axit Fomic, acrylic, propionic có tính 14. M t anđehit no đơn ch c có t ch t gi ng nhau là: kh i hơi so v i H2 b ng 29. Công th c c a A. Đ u t.d d2 Br2 anđehit là: B. Đ u pư NH3, NaHCO3 A. HCHO B. C2H5CHO C. Đ u là axit no đơn ch c C. CH3CHO D.C3H7CHO D. Đ u t.d d2 Ag2O.NH3 15. Ch t h u cơ X ch ch a 1 lo i nhóm ch c, 7. Cho sơ đ bi n hoá sau: MA = 58. Cho 8,7g X tác d ng v i Ag20 trong Glucozơ → X H 2 SO 4 d→ Y → CH3CHO   ,t 0 NH3 dư thì thu đư c 64,8g Ag. Công th c c u t o c a X là: Tên c a Y là: A. HCHO B. C2H5CHO A. Andehitfomic B. Etylen C. CHO D. CHO C. Axit propionic D. Etanol CHO CH2-CHO 8. Có th phân bi t các dd: glucozơ, glixêrin, 16. Axit fomic không tác d ng v i ch t nào HCOOH, CH3CHO và C2 H5OH b ng th t trong các ch t sau? các thu c th sau: A. CH3OH A. hh [CuSO4 + NaOH(dư,t0)], nư c Svayde B. C6H5NH2 B. Quỳ tím, dd AgNO3/NH3; Cu(OH)2 C. NaCl C. [CuSO4 + NaOH(t0)], dd AgNO3. NH3 D. Cu(OH)2 (môi trư ng OH- đun nóng)' D. dd Br2, dd AgNO3. NH3 17. Cho 2 sơ đ ph n ng sau: 9. Tìm m t thu c th dùng đ phân bi t các ch t riêng bi t sau: Glucozơ, glixerin, etanol, a) C2 H5 OH + O2 Men gi m X + H2 O andehit axetic ( Dd loãng) A. Na kim lo i b) 2C2H5 OH + O2 Cu,t → 2Y + 2H2O  B. Nư c brom CTCT c a X và Y l n lư t là: C. Cu(OH)2 trong môi trư ng ki m A. CH3-COOH, CH3-CHO D. [Ag(NH3)2 ]OH B. CH3-COOH, CO2
  5. C. CH3-CHO, CH3 -COOH th tan đư c, th y kh i lư ng bình tăng 11,8g. D. CO2, CH3-COOH L y dd trong bình cho tác d ng v i dd AgNO3 18. Ba ch t: Rư u n-propylic, axit axetic, este trong NH3 thu đư c 21,6g b c kim lo i. Kh i metylfomiat có kh i lư ng phân t b ng nhau. lư ng CH3OH t o ra trong ph n ng h p hiđro Nhi t đ sôi (t0s) c a ba ch t này đư c s p x p c a HCHO là: như sau: A. 8,3g B. 9,3 g A. t0s c a rư u > t0s c a axit > t0s c a este. C. 10,3g D. 1,03g B. t0s c a axit > t0s c a rư u > t0s c a este 26. Cho h n h p g m 0,1 mol HCOOH và 0,2 C. t0s c a este > t0s c a rư u > t0s c a axit mol HCHO tác d ng h t v i dd AgNO3 trong D. t0s c a rư u = t0s c a este = t0s c a axit . NH3 thì kh i lư ng Ag thu đư c là: 19. Trong s các ch t sau: HCOOH, CH3CHO, A. 108g . B. 10,8g. CH3 CH2OH, CH3COOH ch t v a có kh năng C. 216g. D. 21,6g. tham gia ph n ng tráng b c, v a có kh năng 27. Dãy các ch t sau đ u có ph n ng tráng tác d ng v i Na gi i phóng H2 là: gương A. HCOOH. B. CH3CHO. A) HCHO, HCOOH, CH3CHO,HO-(CHOH)4-CHO C. CH3CH2OH. D. CH3COOH. B) HCHO, HCOOH, CH3CHO, CH2=CH-COOH 20. Trong s các ch t sau: Glixerin, CH3CHO, C) HCHO, CH3CHO, HO-(CHOH)4-CHO, CH3 CH2OH, CH3COOH nh ng ch t có kh HO-CH2-CH2OH D) HCHO, C2H5OH, CH3COOH, CH3CHO năng tác d ng v i Cu(OH)2 là: 28. Chia h n h p A g m andehit axetic, axit A. Glixerin, CH3CH2OH, CH3CHO. axetic, axit fomic thành hai ph n. Ph n 1 cho B. Glixerin, CH3CH2OH, CH3COOH. tác d ng v i Ag2O.dd NH3. Ph n 2 cho tác C. CH3CH2OH, CH3COOH, CH3CHO. d ng v i NaHCO3. T ng s ph n ng x y ra D. Glixerin, CH3CHO, CH3COOH. c a c hai ph n là 21. Có 9 gam h n h p A g m CH3CHO và A) 4 ph n ng B) 2 ph n ng rư u no đơn ch c X tác d ng v i Na dư thu C) 3 ph n ng D) 5 ph n ng đư c 1,12 lít khí H2 (ĐKTC). Cũng 9 gam h n 29. Có th nh n ra các l hoá ch t riêng bi t h p A trên tác d ng v í dd AgNO3 .NH3 dư ch a dd andehit fomic, rư u etylic, axit axetic, thu đư c 21,6 gam Ag. axit fomic ch b ng: CTPT c a rư u no đơn ch c X là: A) Cu(OH)2 B) Quỳ tím A. CH3OH. B. C2H5 OH. C) Dd NH3 có hoà tan Ag2O D) Na C. C3H7OH. D. C4H9OH. 30. Ch t h u cơ A có công th c C3H6O, A có 22. S bi n đ i nhi t đ sôi c a các ch t theo ph n ng tráng b c. A là: dãy: CH3CHO, CH3COOH, C2H5 OH là: A) Andehit propionic B) Andehit acrylic A. tăng. B. gi m. C) Andehit axetic D) Axeton C. không thay đ i. D. v a tăng v a gi m. 31. Ch t h u cơ B có công th c C3H6O2 v a có 23. Chia h n h p g m hai anđehit no đơn ch c ph n ng v i Na gi i phóng ra H2, v a có ph n thành hai ph n b ng nhau: ng tráng b c. B có c u t o là: - Đ t cháy hoàn toàn ph n th nh t thu A) HO-CH2CH2CHO ho c CH3-CH(OH)-CHO đư c 0,54g H2O. B) HO-CH2CH2CHO - Ph n th hai c ng H2(Ni, t0 ) thu C) CH3-CH(OH)-CHO đư c h n h p X. D) HCOO-CH2CH3 N u đ t cháy hoàn toàn X thì th tích khí CO2 32. H n h p A g m hai andehit đơn ch c là thu đư c( đktc) là: đ ng đ ng k ti p nhau. Khi cho 1 mol A tác A. 0,112 lít B. 0,672 lít d ng v i Ag2 O dư trong dd NH3 thu đư c 3 C. 1,68 lít D. 2,24 lít mol Ag. A g m: 24. Có b n ch t l ng đ ng trong b n l b m t A) HCHO và CH3CHO nhãn: toluen, rư u etylic, dd phenol, dd axit B) CH3CHO và (CHO)2 fomic. Đ nh n bi t b n ch t đó có th dùng C) CH3CHO và CH2=CH-CHO thu c th nào sau đây? D) HCHO và C2H5CHO A. Dùng quỳ tím, nư c brom, natri hiđroxit. 33. T metan, phenol cùng v i các ch t vô cơ B. Natri cacbonat, nư c brom, natri kim lo i không ch a C, các đi u ki n c n thi t có th C. Quỳ tím, nư c brom và dd kali cacbonat. đi u ch đư c nh a phenolfomandehit qua sơ D. C A, B, C đ u đúng. đ sau: 25. Cho h n h p HCHO và H2 đi qua ng đ ng b t Ni nung nóng. D n toàn b h n h p A) CH4 → CH3Cl → CH3OH → HCHO → thu đư c sau ph n ng vào bình nư c l nh đ Nh a phenol fomandehit ngưng t hơi ch t l ng và hoà tan các ch t có B) CH4 → CH3Cl → HCHO →
  6. Nh a phenol fomandehit B. C6H4BrCH3, C6H4(OH)CH3, C6H5CHO C) CH4 → C2H2 → C6H6 → C6H5Cl → C. C6H5CH2Br, C6H5CH2OH, C6H5COOH C6H5OH → Nh a phenol fomandehit D. C6H5CHO, C6H5CH2OH, C6H5COOH D) CH4 → CH3CHO → 44. Cho các ch t sau: Nh a phenol fomandehit (1) CH3COOH (2) CH3CHO 34. Đ t cháy hoàn toàn m t andehit cho CO2 (3) C6H12O6 (4) C6H5 OH và H2O có s mol b ng nhau. Andehit đó có Ch t nào có kh năng hoà tan Cu(OH)2 công th c t ng quát là: nhi t đ thư ng? A) CnH2n+1CHO B) CnH2n(CHO)2 A. 1,2 B. 2,3 C) CnH2n-1CHO D) CnH2n+1CHO ho c C. 3,4 D. 1,3 Cn H2n(CHO)2 45. Anđehit axetic có tính oxi hoá khi tác d ng 35. Ch t h u cơ A no phân t ch ch a ch c v i: andehit và có công th c đơn gi n là C2 H3O. A A. dd nư c brôm B. 02 (xt Mn2+, t0 ) có công th c phân t là C. Ag20 (trong dd NH3); đung nóng A) C4H6O2 B) C2H3O D. H2 (Ni, t0) C) C6H9O3 D) HO-CH2-CHO 46. Axit fomic có ph n ng tráng gương vì 36. H n h p A g m hai andehit đơn ch c là trong phân t : đ ng đ ng k ti p có t kh i hơi so v i H2 là A. có nhóm ch c anđehit CHO. 24. A g m A) CH3CHO và C2 H5CHO B. có nhóm ch c cacboxyl COOH . B) HCHO và CH3CHO C. có nhóm cabonyl C=O. C) CH3CHO và C2H3CHO D. lí do khác. D) C2H3CHO và C3H5CHO 37. Ph n ng gi a fomandehit và phenol đ t o 47. Fomon là dd có ch a thành nh a phenolfomandehit thu c l ai ph n A) HCHO 40% B) CH3CHO 40% ng: C) HCHO 10% D) CH3COOH 10% A) Trùng ngưng B) Trùng h p 48. Ch t h u cơ A đơn ch c v a hòa tan đư c C) Tách D) C ng Cu(OH)2 t o dd xanh lam, v a có ph n ng 38. Khi oxi hóa ch t h u cơ A đơn ch c b ng tráng gương. A là: CuO, đun nóng thu đư c s n ph m có ph n A) H-COOH B) CH3-COOH ng tráng gương. A là C) CH2(OH)-CH(OH)-CH2(OH) A) rư u b c I B) andehit D) CH3CHO C) axit h u cơ D) rư u b c II 49. Cho 3,0 gam m t anđehit tác d ng h t v i 39. Ch t h u cơ A có ph n ng tráng gương, dd AgNO3 trong ammoniac, thu đư c 43,2 phân t A có ch a nhóm ch c: gam b c kim lo i. Công th c c u t o c a A) –CHO B) –COOH anđehit là: C) -NH2 D) -OH 40. C p ch t đ ng đ ng là: A. HOC – CHO B. CH2 = CH – CHO A) Axit fomic và axit propionic C. H – CHO D. CH3 – CH2 – CHO B) Axit fomic và axit aminoaxetic 50. Cho h n h p HCHO và H2 đi qua ng C) Andehit fomic và andehit acrylic D) Axit axetic và metyl axetat đ ng b t Ni nung nóng. D n toàn b h n h p 41. Đ t cháy hoàn toàn 6g m t anđehit đơn thu đư c sau ph n ng vào bình nư c l nh đ ch c X thu đư c ngưng t hơi ch t l ng và hoà tan các ch t có 0,2 mol C02 và 3,6 g H20. Công th c c u t o c a A là: th tan đư c, th y kh i lư ng bình tăng 11,8g. A. HCHO B. CH3CHO L y dd trong bình cho tác d ng v i dd AgNO3 C. C2H3 CHO D.C2H5CHO trong NH3 thu đư c 21,6g b c kim lo i. Kh i 42. Cho 3,0 gam m t anđehit tác d ng h t v i lư ng CH3OH t o ra trong ph n ng h p hiđro dd AgNO3 trong ammoniac, thu đư c 43,2 gam b c kim lo i. Công th c c u t o c a c a HCHO là: anđehit là: A. 8,3g B. 9,3 g A. HOC – CHO B. CH2 = CH – CHO C. 10,3g D. 1,03g C. H – CHO D. CH3 – CH2 – CHO 43. Ch n các ch t phù h p v i dãy chuy n hoá. C6H5CH3 " X"Y"Z"C6H5COOH A. C6H5CH2Br, C6H5CH2OH, C6H5CHO
Đồng bộ tài khoản