Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 17

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
79
lượt xem
33
download

Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 17

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lý thuyết và bài tập ôn thi cđ đh môn hóa - chương 17', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 17

 1. CHƯƠNG XVII. AXIT, ESTE, CH T BÉO, XÀ PHÒNG A. AXIT CACBOXXYLIC I. Công th c - c u t o - cách g i tên 1. Công th c. Axit h u cơ (còn g i là axit cacboxylic là nh ng h p ch t có m t hay nhi u nhóm cacboxyl (−COOH) liên k t v i nguyên t C ho c H. Công th c t ng quát: R(COOH)n R có th là H hay g c hiđrocacbon. − R = O, n = 2 → axit oxalic: HOOC − COOH − N u R là g c hiđrocacbon chưa no, ta có axit chưa no. − N u R có nhóm ch c khác ch a axit, ta có axit t p ch c. Axit no m t l n axit có công th c t ng quát. 2. C u t o Do nguyên t O hút m nh c p electron liên k t c a liên k t đôi C = O đã làm tăng đ phân c c c a liên k t O − H. Nguyên t H tr nên linh đ ng, d tách ra. Do v y tính axit đây th hi n m nh hơn nhi u so v i phenol. b) nh hư ng c a g c R đ n nhóm - COOH: + N u R là g c ankyl có hi u ng c m ng +I (đ y electron) thì làm gi m tính axit. G c R càng l n hay b c càng cao. +I càng l n, thì tính axit càng y u. Ví d : Tính axit gi m d n trong dãy sau. + N u trong g c R có nhóm th gây hi u ng c m ng −I (như F > Cl > Br > I hay NO2 > F > Cl > OH) thì làm tăng tính axit. Ví d : Tính axit tăng theo dãy sau. + N u trong g c R có liên k t b i Ví d : + N u có 2 nhóm −COOH trong 1 phân t , do nh hư ng l n nhau nên cũng làm tăng tính axit. c) nh hư ng c a nhóm −COOH đ n g c R: Nhóm −COOH hút electron gây ra hi u ng −I làm cho H đính C v trí α tr nên linh đ ng, d b th .
 2. Ví d : 3. Cách g i tên a) Tên thông d ng: Thư ng b t ngu n t tên ngu n nguyên li u đ u tiên đã dùng đ tách đư c axit. Ví d Axit fomic (axit ki n), axit axetic (axit gi m) b) Danh pháp qu c t : Tên axit = Tên hiđrocacbon tương ng +oic. CH3 − CH2 − COOH : propanoic CH2 = CH − CH2 − COOH : butenoic. II. Tính ch t v t lý c a axit no, m ch h m t l n axit (CnH2n+1COOH) − Ba ch t đ u dãy đ ng đ ng là ch t l ng, có v chua, tan vô h n trong nư c, đi n li y u trong dd. − Nh ng ch t sau là ch t l ng, r i ch t r n, đ tan gi m d n. Nhi t đ sôi tăng d n theo n. − Gi a các phân t axit cũng x y ra hi n tư ng liên h p phân t do liên k t hiđro. Do đó, axit có nhi t đ sôicao hơn anđehit và rư u tương ng III. Tính ch t hoá h c 1. Ph n ng nhóm ch c − COOH a) Trong dd nư c đi n li ra ion H+ (H3O), làm đ gi y quỳ (axit y u). R càng nhi u C, axit đi n li càng y u. b) Ph n ng trung hoà c) Hoà tan kim lo i đ ng trư c H trong dãy Bêkêtôp. d) Đ y m nh axit y u hơn ra kh i mu i: 2. Ph n ng do nhóm OH c a − COOH a) Ph n ng este hoá v i rư u: b) Ph n ng t o thành halogenua axit: c) Ph n ng h p H2 t o thành anđehit
 3. d) Ph n ng t o thành anhiđrit axit: e) Ph n ng t o thành amit và nitril 3. Ph n ng g c R D th halogen v trí α : Sau đó ti p t c th h t H t o thành CCl3 − COOH. Nh ng d n xu t th halogen có tính axit m nh hơn axit axetic. IV. Đi u ch 1. Thu phân este 2. Oxi hoá các hiđrocacbon − Oxi hoá hiđrocacbon no b ng O2 c a không khí v i ch t xúc tác (các mu i Cu2+, Mn 2+, Cr3+,…) P = 7 − 20 atm và đun nóng s thu đư c axit béo có t 10 -20 nguyên t C trong phân t . 3. Oxi hoá rư u b c 1 thành anđehit r i thành axit. 4. Th y phân d n xu t trihalogen 5. T ng h p qua nitril V. Gi i thi u m t s axit 1. Axit fomic H − COOH − Là ch t l ng, không màu, tan nhi u trong nư c, có mùi x c, nhi t đ sôi = 100,5oC. − Trong phân t có nhóm ch c anđehit −CHO nên có tính kh m nh c a anđehit.
 4. Ví d : − Axit fomic có trong n c ki n, trong m t s trái cây, trong m hôi đ ng v t. − Đi u ch : có th đi u ch t CO và NaOH (cho CO đi qua ki m nóng) − Axit fomic đư c dùng làm ch t kh trong ngành nhu m, t ng h p các h p ch t h u cơ khác. 2. Axit axetic CH3 − COOH − Là ch t l ng, không màu, tan nhi u trong nư c, có mùi chua, x c, nhi t đ sôi = 118,5oC. − Dd 5 − 8% là gi m ăn. − Đi u ch : ngoài các phương pháp chung, axit axetic còn đư c đi u ch b ng nh ng cách sau. + Đi t axetilen. + Cho rư u etylic lên men gi m. + Chưng khô g : trong l p nư c có 10% CH3COOH. Trung hoà b ng vôi thành (CH3COO)2Ca. Tách mu i ra r i ch hoá b ng H2SO4 đ thu axit axetic. − Axit axetic đư c dùng trong công nghi p th c ph m, trong công nghi p dư c ph m và k ngh s n xu t ch t d o và tơ nhân t o. 3. Axit béo có KLPT l n. Quan tr ng nh t là C15H31COOH C17H35COOH (axit panmitic) (axit stearic) − C hai đ u có c u t o m ch th ng, không phân nhánh. − Là nh ng ch t r n như sáp, không màu. − Không tan trong nư c nhưng tan nhi u trong dung môi h u cơ. − Ph n ng v i ki m và tan trong dd ki m. Mu i c a các axit này v i Mg và kim lo i ki m th (Ca, Ba, …) không tan trong nư c. VI. AXIT KHÔNG NO 1. C u t o − Có n i đôi trong g c R, do đó có th có đ ng phân hình h c. Ví d axit crotonic
 5. − Tính axit m nh hơn so v i axit no tương ng. 2. Tính ch t − Ph n l n các axit chưa no là ch t l ng. − Ngoài các ph n ng thông thư ng c a axit h u cơ, các axit chưa no còn đư c đ c trưng b ng. + Ph n ng c ng. + B oxi hoá. + Ph n ng trùng h p thành polime. Ví d : 3. Gi i thi u m t s axit chưa no 3.1. Axit acrilic CH2 = CH − COOH − Là ch t l ng không màu, mùi x c, tan vô h n trong nư c, tan nhi u trong rư u, ete. − Este c a axit acrilic dùng đ s n xu t ch t d o. 3.2. Axit metacrylic − Là ch t l ng không màu, tan đư c trong nư c, rư u, ete. − Este c a nó v i rư u metylic đư c trùng h p đ ch t o thu tinh h u cơ (plexiglat). 3.3. Axit sorbic CH3 − CH = CH − CH = CH − COOH − Ch t tinh th màu tr ng, ít tan trong nư c. − Dùng đ b o qu n th c ph m. 3.4. Axit oleic − Là ch t l ng như d u. − Có trong d u đ ng, th c v t dư i d ng este v i glixerin, đ c bi t có t i 80% trong d u oliu. − Ph n ng v i hiđro t o thành axit stearic.
 6. − Mu i oleat c a Na, K dùng làm xà phòng gi t. Các oleat c a Ca, Mg không tan trong nư c. VII. DIAXIT 1. C u t o Trong phân t có 2 nhóm cacboxyl −COOH nh hư ng đ n nhau làm tính axit tăng. Hai nhóm −COOH cách nhau càng xa, tính axit càng gi m. 2. Tính ch t v t lý Là nh ng ch t tinh th , tan đư c trong nư c, đ tan gi m khi s nguyên t C tăng. 3. Gi i thi u m t s điaxit 3.1. Axit oxalic HOOC − COOH − Là ch t tinh th , thư ng d ng C2H2O4 . 2H2O. − Khi đun nóng d b m t CO2. − D b oxi hoá Axit oxalic đư c dùng làm ch t kh và đ đ nh phân KMnO4. − Đi u ch 3.2. Axit ađipic HOOC − (CH2)4 − COOH − Dùng đ s n xu t nh a t ng h p (amit), s i t ng h p (nilon) − Đi u ch Oxi hóa xiclohexan (l y t d u m ). 3.3. Tính ch t hoá h c − Tính ch t axit th hi n m nh hơn so v i axit đơn ch c. Trong dd nư c đi n li hai n c, n c 1 m nh hơn n c 2. − Ngoài nh ng tính ch t chung c a axit, các đa axit còn tham gia. + Ph n ng trùng ngưng v i điamin + Ph n ng v i rư u 2 l n rư u t o thành chu i polieste
 7. VIII. AXIT THƠM 1. C u t o − Là d n xu t c a hiđrocacbon thơm có nhóm −COOH m ch nhánh. − Nhân benzen hút electron làm tăng đ linh đ ng c a H trong nhóm −COOH, do đó axit thơm có tính axit m nh hơn axit no m ch h . − Nhóm −COOH có tính hút electron, do đó làm tăng tính b n c a nhân benzen, làm ph n ng th trên nhân benzen khó hơn và thư ng x y ra v trí meta. 2. Tính ch t − Các axit cacboxylic thơm là ch t tinh th , ít tan trong nư c. − Tính axit: th hi n m nh hơn axit no m ch h . − Các axit này cũng tham gia các ph n ng đ c trưng chung cho nhóm −COOH. − Ph n ng trên nhân benzen: 3. Gi i thi u m t s axit thơm 3.1. Axit benzoic C6H5 − COOH − Là ch t tinh th hình kim, không màu, nhi t đ sôi = 122,4 oC. Ít tan trong nư c l nh, tan nhi u hơn trong nư c nóng. − Có tính sát trùng, đư c dùng trong y h c, đ b o qu n th c ph m, đ t ng h p các h p ch t h u cơ (thu c nhu m) − Đi u ch : Oxi hoá toluen có xúc tác 3.2. Axit phtalic C6H4(COOH)2 − Thư ng g p d ng ortho và para. − Axit ortho - phtalic là ch t tinh th , tan nhi u trong nư c nóng. Khi đun nóng, không nóng ch y mà b m t nư c t o thành anhiđrit phtalic.
 8. − Đi u ch b ng cách oxi hoá naphtalen 3.3. Axit salixilic HO − C6H4 − COOH − Là ch t tinh th , nhi t đ nóng ch y = 159 oC, ít tan trong nư c, tan trong các dung môi h u cơ. − Dùng làm thu c sát trùng, ch thu c ch a b nh, b o qu n th c ph m. IX. Gi i thi u m t s axit có nhóm ch c pha t p − Là ch t tinh th không màu, tan nhi u trong nư c. − Tính axit m nh hơn axit axetic (K = 1,48 . 10−4). − Có trong nhi u lo i th c v t (c c i đư ng, nho), trong qu chưa chín. 2. Axit lactic (α − hiđroxi propionic) − Là ch t tinh th , không màu, hút m m nh và ch y r a. − Tan nhi u trong nư c. − Có trong s a chua, t o thành khi lên men lactic m t s ch t đư ng. Ví d . − Axit lactic đư c dùng trong công nghi p thu c nhu m (c m màu), công nghi p thu c da, công nghi p th c ph m và dư c ph m. 3. Axit malic (axit táo) − Là ch t tinh th , tan nhi u trong nư c. − Có ch a trong m t s qu (táo, nho). − Dùng trong công nghi p th c ph m. − Là ch t tinh th , tan nhi u trong nư c. − Có nhi u trong các lo i qu , đ c bi t là nho (nên có tên là axit rư u vang) − Mu i kali - natri tactrat. KOOC − CHOH − CHOH − COONa Hoà tan đư c Cu(OH)2 t o thành dd Feling, dùng làm thu c th anđehit và các hiđratcacbon.
 9. 5. Axit limonic hay axit xitric (axit chanh) − Là ch t tinh th , tan nhi u trong nư c. − Có nhi u trong chanh và m t s qu chua khác. B. ESTE 1. C u t o và g i tên 1.1. Công th c − Este là s n ph m c a ph n ng este hoá gi a axit h u cơ ho c axit vô cơ v i rư u. Ví d : − Có th phân este thành các lo i Lo i 1: Este c a axit đơn ch c và rư u đơn ch c có công th c c u t o chung G c R và R' có th gi ng nhau,ho c khác nhau, có th là g c hiđrocacbon no ho c không no N u R và R' đ u là g c no m ch h thì CTPT chung c a este là: CnH2nO2 (n ≥ 2) Lo i 2: Este c a axit đa ch c và rư u đơn ch c. Công th c chung là R - (COOR')n, trong đó R' là g c rư u hoá tr 1. Lo i este này có: este trung hoà và este axit. Ví d : đimetyl ađipat metyl hiđroađipat Lo i 3: Este c a axit đơn ch c và rư u đa ch c. Công th c chung là (R - COO)n - R'. Ví d : Có nh ng este t o thành b i nhi u g c axit khác nhau. Ví d :
 10. 1.2. Tên g i Tên thông thư ng c a este đư c g i như sau Tên este = Tên g c hiđrocacbon c a rư u + tên g c axit có đuôi at. Ví d : 2. Tính ch t v t lý − Este c a các rư u đơn ch c và axit đơn ch c (có s nguyên t C không l n l m) thư ng là ch t l ng, d bay hơi, có mùi thơm d ch u c a các lo i hoa qu khác nhau. Nh ng este có KLPT cao thư ng là ch t r n. − Nhi t đ sôi c a este so v i axit cùng CTPT th p hơn vì không có s t o thành liên k t hiđro. − Các este ít tan trong nư c (so v i axit và rư u t o ra nó), nhưng tan nhi u trong các dung môi h u cơ. 3. Tính ch t hoá h c 3.1. Ph n ng thu phân. Ph n ng thu n ngh ch, mu n ph n ng x y ra hoàn toàn ph i thưc hi n trong môi trư ng ki m: 3.2. Ph n ng xà phòng hoá (khi đun nóng) v i ki m: 3.3. N u este có g c axit chưa no thì có th tham gia ph n ng c ng và ph n ng trùng h p gi ng như hiđrocacbon chưa no. Ví d : 4. Đi u ch a. Th c hi n ph n ng este hoá b. T mu i và d n xu t halogen c a hiđrocacbon c. T halogenua axit và ancolat. d. T anđehit axit và rư u
 11. 5. Gi i thi u m t s este thư ng g p a. Etyl axetat CH3 − COO − C2H5 − Là ch t l ng không màu, mùi đ c trưng, nhi t đ sôi = 77oC. − ít tan trong nư c. Đư c dùng làm dung môi cho h p ch t cao phân t và dùng ch t o sơn. b. Isoamyl axetat CH3COOCH2CH2CH (CH3)2 − Là ch t l ng không màu, mùi lê, nhi t đ sôi = 142oC − H u như không tan trong nư c. − Dùng làm dung môi và làm ch t thơm trong ngành th c ph m và hương li u c. Este c a các lo i hoa qu . T o thành mùi thơm c a các hoa qu . Ví d Etyl fomiat HCOO − C2H5 : mùi rư u rum Amyl fomiat HCOO − C5H11 : mùi anh đào. Etyl butyrat C3H7 − COO − C2H5 : mùi mơ Isoamyl butyrat C3H7 − COO − C5H11 : mùi d a. d. Este c a axit acrilic và axit metacrilic C 2 este đ u d trùng h p t o thành các polime poliacrilat trong su t, không màu. Polimetyl acrilat dùng đ s n xu t màng keo, da nhân t o. Polimetyl metacrilat dùng đ ch thu tinh h u cơ có đ trong su t cao hơn thu tinh silicat, cho tia t ngo i đi qua, ch răng gi , m t gi . C. CH T BÉO 1. Thành ph n − Ch t béo (ngu n g c đ ng v t, th c v t) là este c a glixerin v i axit béo (axit h u cơ m t l n axit m ch th ng, kh i lư ng phân t l n). Các ch t béo đư c g i chung là glixerit. Công th c t ng quát c a ch t béo. Trong đó R, R', R'' có th gi ng nhau ho c khác nhau. − M t s axit béo thư ng g p. Hai axit sau đây có nhi u n i đôi cũng thư ng g p trong d u: − Thư ng g p các glixerit pha t p. Ví d :
 12. − Trong ch t béo, ngoài este c a glixerin v i axit béo còn có m t lư ng nh axit d ng t do đư c đ c trưng b i ch s axit. Ch s axit c a m t ch t béo là s miligam KOH c n thi t đ trung hoà axit t do trong m t gam ch t béo. Ví d : M t ch t béo có ch s axit b ng 9 - Nghĩa là đ trung hoà 1 gam ch t béo c n 9 mg KOH 2. Tính ch t v t lý − Các ch t béo th c t không tan trong nư c nhưng tan nhi u trong rư u, ete và các dung môi h u cơ khác. − ph thu c thành ph n axit trong ch t béo: n u ch t béo ch y u t axit no thì th r n (m ), ch y u t axit chưa no thì th l ng (d u). − Ch t béo đ ng v t : glixerit c a axit no panmitic, stearic nên th r n. − Ch t béo th c v t : glixerit c a axit chưa no oleic nên th l ng. 3. Tính ch t hoá h c a. Ph n ng thu phân Ch t béo ít tan trong nư c nên không b thu phân b i nư c l nh hay nư c sôi. Đ thu phân ch t béo ph i đun nóng trong nư c áp su t cao (25atm) đ đ t đ n nhi t đ cao (220 oC): Có th dùng axit vô cơ (axit sunfuric loãng) đ tăng t c đ ph n ng thu phân. Axit béo không tan trong nư c, đư c tách ra. b. Ph n ng xà phòng hoá N u ch t béo v i ki m : Các mu i t o thành là xà phòng tan trong dd. Khi thêm NaCl vào h n h p ph n ng, xà phòng s n i lên thành l p, đông đ c. Glixerin tan trong dd đư c tách b ng cách chưng phân đo n. c. Ph n ng c ng c a glixerit chưa no, bi n d u thành m . Quan tr ng nh t là ph n ng c ng hiđro (s hiđro hoá) bi n glixerit chưa no (d u) thành glixerit no (m ). Ví d : d. Các glixerit chưa no d b oxi hoá ch n i đôi.
 13. − Làm m t màu dd KMnO4. − B oxi hoá b i oxi c a không khí. 4. ng d ng c a ch t béo Dùng làm th c ph m: khi ăn, nh men c a d ch t y, ch t béo b thu phân thành axit béo và glixerin r i b h p th qua mao tr ng ru t vào bên trong ru t. Nh quá trình tiêu hoá nó bi n thành năng lư ng nuôi cơ th . D. XÀ PHÒNG 1. Thành ph n Xà phòng là mu i c a kim lo i ki m (Na, K) v i các axit béo kh i lư ng phân t l n (có m ch cacbon dài > 12 nguyên t C) Các axit béo ch y u đ s n xu t xà phòng là panmitic, stearic, oleic. Xà phòng r n là h n h p mu i Na c a các axit béo, ch y u là natri stearat, natri panmiat. Các xà phòng K đ u là xà phòng l ng. 2. Đi u ch xà phòng a. Hoà tan các axit béo vào dd ki m (xôđa) Các axit béo có th đi u ch t d u m b ng cách oxi hoá các parafin có s nguyên t cacbon l n hơn 30 b ng oxi (không khí) có mu i mangan xúc tác: b Đun nóng ch t béo v i ki m (xà phòng hoá ch t béo) 3. Tác d ng t y r a c a xà phòng Phân t xà phòng g m − M t g c hiđrocacbon m ch dài (ví d C15H31, C17H35, C17H33,…) khó tan trong nư c nhưng d tan trong các dung môi không c c (như d u, m ). − M t nhóm phân c c (là −COONa hay −COOK) có kh năng đi n li thành ion nên d tan trong nư c,nhưng không tan trong d u m . Vì v y xà phòng có tính ch t đ c bi t là tính ho t đ ng b m t. Xà phòng làm gi m s c căng b m t c a nư c, làm cho nư c d th m ư t các gi t d u, m và các ch t b n trên b m t. Khi gi t, r a b ng xà phòng, g c R c a phân t xà phòng bám vào ch t b n, nhóm phân c c (−COONa) chuy n (hoà tan) ch t b n vào nư c dư i d ng nhũ tương hay huy n phù, do đó làm s ch v t gi t, r a. M t khác, xà phòng là mu i c a axit y u nên phân t xà phòng b thu phân t o ra môi trư ng ki m giúp cho vi c nhũ tương hoá ch t keo: Trong nư c c ng xà phòng t o thành các mu i panmiat, oleat, stearat (canxi, magie, s t) k t t a, do đó xà phòng m t tác d ng t y r a. 4. Các ch t t y r a t ng h p Ngoài xà phòng thư ng, hi n nay ngư i ta còn dùng nhi u lo i ch t t y r a t ng h p khác nhau. Đó cũng là nh ng ch t ho t đ ng b m t, thu c m y lo i sau.
 14. a. Nh ng ch t t y r a sinh ion (iongen) Phân t g m g c hiđrocacbon R và nhóm phân c c. Ngoài lo i R - COONa, còn có nh ng ch t ho t đ ng b m t nh ion ph c t p. Ví d : − Các ankyl sunfat: R − O − SO3Na (R có > 11C) − Các ankyl sunfonat: R − SO3Na, đi u ch b ng cách. (R có 10 − 20 nguyên t C) − Các ankyl aryl sunfonat: Nh ng ch t ho t đ ng b m t nh cation ph c t p. Ví d : b. Nh ng ch t t y r a không sinh ion Phân t ch a g c R không phân c c và các nhóm phân c c như −OH, −O− (ete). Ví d : R : có th có t i 18C, n : có th b ng 6 − 30 tuỳ theo công d ng. Các ch t t y r a trên v n gi đư c tác d ng t y r a c trong môi trư ng axit và nư c c ng.
 15. BÀI T P 1. Khi trùng h p CH2=CH-OCOCH3 thu m t màu D2 nư c Brom. V y X có công th c đư c c u t o là: A. polistiren. B. polivinyl axetat. A.CH2 = CH – COOH C. polibutađien. D. polietilen. B.HCOO – CH = CH2 2. Tính ch t hoá h c đ c trưng c a nhóm C. HOC – CH2 – CHO cacboxyl là: A. Tham gia ph n ng tráng gương D.CH3 – CO - CHO B. Tham gia ph n ng v i H2, xúc tác Ni 10. Ch t X là m t h p ch t đơn ch c C. Tham gia ph n ng v i axit vô cơ m ch h , tác d ng đư c v i dd NaOH có kh i D. Tham gia ph n ng este hoá lư ng phân t là 88 dvc. Khi cho 4,4g X tác 3. Thu c th c n dùng đ nh n bi t 3 dd: d ng v a đ v i dd NaOH, cô c n dung dich CH3 COOH, C2H5OH, CH3CHO l n lư t là: sau ph n ng đư c 4,1g ch t r n. X là ch t nào A. Natri, quỳ tím trong các ch t sau: B. Quỳ tím, dd Ag2O . NH3 A. Axit Butanoic B. Metyl Propionat C. Quỳ tím, đá vôi C. Etyl Axetat D. Isopropyl Fomiat . D. Natri, đá vôi 11. Đi u ki n ph n ng este hoá đ t hi u 4. Cho sơ đ sau: su t cao nh t là gì? C4H10 → X → Y → CH3COOC2H5 ; X, A. Dùng dư rư u ho c axit Y l n lư t là: B. Chưng c t đ este ra kh i h n h p C. Dùng H2SO4 đ c hút nư c và làm xúc A. C2H4, C2H5 OH tác cho ph n ng B. C2 H4, CH3COOH D. C 3 đáp án trên. C. CH4, CH3COOH 12. Ch t h u cơ X có CTPT C3H4O2. D. CH3COOH, CH3 COONa 5. S n ph m thu đư c khi thu phân Ch t X th a mãn sơ đ pư: X + H2 → Y, vinylaxetat trong dd ki m là: Y + NH3 → CH3CH2COONH4. A. M t mu i và m t rư u Ch t X là ch t nào sau đây: A. CH2 – CH = O ( RCOO ) C H + 3 NaOH  3RCOONa + C3 H 5 (OH ) → 0 t 3 3 5 CH = O B. M t mu i và m t anđehit B. H –COO – CH = CH2 C. M t axit cacboxylic và m t rư u D. M t axit cacboxylic và m t xeton C. CH2 = CH – COOH 6. Ph n ng D. CH3 – C – CH = O 3 thu c lo i ph n ng: || A. thu phân B. xà phòng hoá O C. este hoá D. nitro hoá 13. Nh ng ch t sau, ch t nào không 7. M t ch t h u cơ A có CTPT C3H6O2 ph n ng v i HNO3.H2SO4đ, t0 th a mãn: A. Rư u Etylic B. Phenol A tác d ng đư c v i Na, v i dd NaOH B. C. Glixerin D. Axit axetic đun nóng và Ag2O.NH3. 14. Cho 2 ch t h u cơ C2H4O2; C3 H6O2 V y A có CTCT là: m ch h . Các ch t này có đ c đi m chung sau: A.C2H5COOH B.CH3-COO- CH3 A. Đ u là axit no đơn ch c C.H-COO- C2H5 D.HOC-CH2-CH2 OH B. Đ u là este đơn ch c C. Đ u có pư v i dd NaOH 8. Cho các ch t C6H5OH, C2H5OH, D. Trong phân t có 1 liên k t π CH3COOH. Phương án nào sau đây th hi n s 15. X là 1 axit đơn ch c có pư v i dd s p x p các ch t trên theo chi u gi m d n đ linh Br2. X là ch t nào sau đây: đ ng c a nguyên t Hidro: A. Axit Stearic B. Axit metacryic A.CH3COOH, C2H5OH, C6H5OH C. Axit fomic D. Axit propionic B.C2H5OH, C6H5OH, CH3COOH 16. Công th c chung sau đây là c a ch t nào: CnH2nO2 (m ch h đơn ch c) C.C6H5OH, C2H5OH, CH3COOH A. Axit không no đơn ch c D.CH3COOH, C6H5OH, C2H5OH B. Este no đơn ch c 9. Ch t h u cơ X có công th c phân C. Là anđêhit no đơn ch c t là C3H4O2 tho mãn: X tác d ng v i D2 D. V a có nhóm ch c rư u v a có nhóm NaOH (to), không tác d ng v i Na2CO3, X làm ch c anđêhit
 16. 17. Tính axit c a ch t axit axetic, axit A. 4,2,3,1 D.1,4,3,2 phenic, axit cacbonic và rư u Etylic gi m d n C.1,3,4,2 D.2,3,4,1 theo dãy sau: A. Axit axetic, rư u Etylic, axit 23. Trong các ch t: rư u etylic, phenol, cacbonic, axit phenic axitaxetic, ch t ph n ng đư c v i c 3 ch t : B. Axit axetic, axit cacbonic, axit ddNaOH, Na, CaCO3 là: phenic, rư u Etylic C. Tính axit c a 4 ch t trên tương đương A. Rư u etylic C. Axit axetic nhau vì c 4 đ u là axit y u. B. Phenol D. Phenol và axit axetic D. C 3 đáp án trên đ u sai. 24. Ph n ng nào sau đay ch ng t phênol có 18. Ch t X có CTPT C3H4 O2. X không ph n ng Na, ch pư v i NaOH, v i H2 và dd tính axit và tính axit y u? Br2, X là ch t nào sau đây: A. Phenol ph n ng v i kim lo i ki m A. CH2 – CH = O và bazơ ki m. CH = O B. Phenol ph n ng v i nư c brôm. B. H –COO – CH = CH2 C. CH2 = CH – COOH B. Phenol ph n ng v i kim lo i ki m. D.CH3 – C – CH = O D. Phenol ph n ng v i bazơ ki m và b || axit cacbonic đ y ra kh i natriphenolat. O 19. Ch t X, Y th a mãn sơ đ sau là ch t 25. Este X có CTCP C4H6O2 nào: X Bi t X thu phân trong môi trư ng ki m t o ra mu i và anđêhit. C2H5OH CH3COOH Công th c c u t o c a X là. A. CH3COOCH= CH2 Y B. HCOOCH2- CH= CH2 A. Rư u etylic, Etyl axetat C. HCOOCH2- CH= CH2 B. Anđêhit axetic, Etyl axetat D. CH3COOCH2 CH3 C. Anđêhit axetic, Metyl axetat D. C2H4, CH3COONa 26. Xà phòng hoá 22,2g h n h p 2 este là 20. M t ch t h u cơ X m ch h có kh i HCOOC2H5 và CH3COOCH3 đã dùng h t 200 lư ng phân t là 60 đvC th a mãn đi u ki n sau: ml dd NaOH. N ng đ mol/l c a dd NaOH là. X không tác d ng v i Na, X tác d ng A. 0,5 M B. 1 M v i d2 NaOH, và X ph n ng v i Ag2O.NH3. V y X là ch t nào trong các ch t sau: C. 1,5 M D. 2M A. CH3COOH B. HCOOCH3 27. Xà phòng hoá hoàn toàn 11,1 g h n C. C3 H7OH D. HO – CH2 – CHO h p hai este là HC00C2H5 và CH3C00CH3 đã 21. Trong thành ph n c a m t s d u đ dùng h t 100 ml dd NaOH pha sơn có este c a glixerin v i các axit không A. 0,5 M B. 1 M C. 1,5M D. 2M no C17H13COOH (axit oleic), C17H29COOH 28. M t este X đư c t o ra b i m t axit (axit linoleic). Hãy cho bi t có th t o ra đư c no đơn ch c và rư u no đơn ch c có bao nhiêu lo i este (ch a 3 nhóm ch c este) dA.C02=2. Công th c phân t c a X là: A. C2H402 B. C3H602 c a glixerin v i các g c axit trên? C. C4H6 02 D.C4H802 A. 4 B.5 29. Đ trung hoà 30ml dd m t axit h u C.6 D.2 cơ no, đơn ch c c n 60ml dd NaOH 0,2M. 22. Hãy s p x p đ linh đ ng c a N ng đ mol/l c a dd axit là: nguyên t H trong nhóm ch c (- OH, -COOH) A. 0,2M B. 0,4M theo th t gi m d n. C. 0,02M D. 0,04M CH3COOH (1) C2 H5OH(2) 30. Axit Fomic không tác d ng v i các C3H5(OH)3(3) C6 H5OH(4) ch t nào trong các ch t sau
 17. A.CH3OH B.NaCl C. 1, 2, 4 D. 3, 5 C.C6H5NH2 D.Cu(OH)2 (xt OH-, to) 37. Đun nóng 0,1 mol X v i lư ng v a 31. Cho các ch t CH3CHO, HCOOH, đ dd NaOH thu đư c 13,4g mu i c a axit h u C2 H5OH, CH3COOH. Phương án nào sau đây th hi n s s p x p các ch t trên theo chi u cơ đa ch c B và 9,2g rư u đơn ch c C. Cho tăng d n c a nhi t đ sôi: rư u C bay hơi 1270C và 600 mmHg s A. CH3CHO, HCOOH, C2H5OH, CH3COOH chi m th tích 8,32 lít. B. CH3CHO, C2H5OH,HCOOH, CH3COOH Công th c phân t c a ch t X là: C. HCOOH, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH COOCH3 H2C COOCH3 D. C2H5OH, HCOOH, CH3COOH, CH3CHO HC COOCH3 32. Ch t C4H8O2 có s đ ng phân este là: C COOCH3 A. Hai B. Ba COOCH3 H2 A. B. C. B n D. Năm O OC2H5 O OCH3 33. Nh n bi t axit Fomic và axit metacrylic b ng cách nào sau đây chưa đúng: A. Dd Br2 B. Tráng b c D. Cu(OH)2.NaOH t0 OC2H5 OCH C. Na2CO3 C. O D. O 3 34. Cho các ch t sau: CH3C0OH (1) CH3 -CHOH- CH3 (2) 38. Cho 8g canxicacbua tác d ng v i HOCH2 - CH2 - CH2OH (3) nư c thu đư c 2,24lít axetilen ( đktc). L y HOCH2-CHOH - CH2OH (4) khí sinh ra cho h p nư c khi có m t xúc tác Ch t tác d ng v i Na và Cu(OH)2 là: HgSO4, sau đó chia s n ph m thành hai ph n A. (1), (4) B. (2), (3) C. (3), (4) D. (1), (2) b ng nhau: H p ch t h u cơ C4H802 có s đ ng - Ph n 1: Đem kh b ng H2 (Ni, to) phân este là: thành rư u tương ng. A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 - Ph n 2: oxi hóa (xúc tác Mn2+) thu 35. X p theo th t đ phân c c tăng đư c axit tương ng. d n c a liên k t O−H trong phân t c a các Th c hi n ph n ng este hóa rư u và ch t sau: C2H5OH (1), CH3COOH (2), axit trên trên thu đư c m(g) este (bi t r ng CH2 =CH−COOH (3), C6H5OH (4), hi u su t các ph n ng h p nư c, ph n ng CH3C6H4OH (5), C6H5CH2OH (6) là: kh , oxi hóa và este hóa b ng 80%). m có giá tr là: A. (1) < (6) < (5) < (4) < (2) < (3). A. 2,2528g B. 2,2528g B. (6) < (1) < (5) < (4) < (2) < (3). C. 4,5056g D. 4,5050g C. (1) < (2) < (3) < (4) < (5) < (6). 39. Cho 4,2g este đơn ch c no E tác D. (1) < (3) < (2) < (4) < (5) < (6). d ng h t v i dd NaOH ta thu đư c 4,76g mu i 36. Thu phân các h p ch t sau trong natri. V y công th c c u t o c a E có th là: môi trư ng ki m: A CH3 – COOCH3 B.C2H5COOCH3 1. CH3 – CHCl2 C. CH3COOC2H5 D. HCOOC2H5 2. CH3 – COO – CH =CH2 40. Chia h n h p X g m hai axit (Y là 3. CH3 – COOCH2 – CH = CH2 axit no đơn ch c, Z là axit không no đơn ch c 4. CH3 – CH2 – CH =Cl ch a m t liên k t đôi). S nguyên t trong Y, OH Z b ng nhau. Chia X thành ba ph n b ng nhau: 5. CH3 – COOCH3 - Ph n 1 tác d ng h t v i 100ml dd NaOH 2M. S n ph m t o ra có ph n ng tráng Đ trung hòa lư ng NaOH dư c n 150ml dd gương là: H2SO4 0,5M. A. 2 B. 1, 2 - Ph n 2: Ph n ng v a đ v i 6,4g Br2
 18. - Ph n 3: Đ t cháy hoàn toàn thu đư c 3,36 lít 49. H s t lư ng tương ng trong ph n CO2 (đktc). S mol c a Y, Z trong X là: ng CH3COONa + O2 → Na2CO3 + CO2 + H2O l n lư t là A. 0,01 và 0,04. B. 0,02 và 0,03. A) 2, 4, 1, 3, 3 C) 1, 3, 3, 3, 4 C. 0,03 và 0,02. D. 0,04 và 0,01. B) 2, 5, 1, 3, 3 D) 2, 3, 1, 2, 3 41. Đ t cháy hoàn toàn h n h p X g m 50. Khi cho axit axetic tác d ng v i HO- CH2-CH2-OH có th thu đư c các este 2 este no đơn ch c ta thu đư c 1,8g H2O. Th y A) CH3COO-CH2-CH2-OOCCH3 và phân hoàn toàn h n h p 2 este trên ta thu đư c CH3COO-CH2-CH2OH h n h p Y g m m t rư u và axit. N u đ t B) CH3COO-CH2 -CH2-OH và cháy 1.2 h n h p Y thì th tích CO2 thu đư c CH3COO-CH2-CH2-COO-CH3 C) CH3-OOC-CH2-CH2-OH và đktc là: CH3COO-CH2-CH2-OOC-CH3 A. 2,24lít B. 3,36lít D) CH3COO-CH2-CH2-OH và C. 1,12lít D. 4,48lít CH3-OOC-CH2-CH2-COO-CH3 51. Axit CH2=CH-COOH có ph n ng 42. Đ t cháy hoàn toàn m t lư ng h n đư c v i t t c các ch t trong dãy sau: h p hai este cho s n ph m cháy qua bình đ ng A) Na, dd Br2,Cu(OH)2,CH3OH, CaCO3, MgO P2O5 dư th y kh i lư ng bình tăng thêm 6,21g, B) Na, MgO, KOH, CH3OH, C6H5OH, dd Br2 C) Na, NaOH, Cu(OH)2, dd Br2, C2H5OH, Cu sau đó cho qua dd Ca(OH)2 dư thu đư c 34,5g D) K, NaHCO3, dd Br2, CH3OH, Ag, Cu(OH)2 k t t a. Các este nói trên thu c lo i: 52. S ch t h u cơ đơn ch c ng v i A. No đơn ch c B. Không no đơn ch c CTPT C4H8O2 là: C. No đa ch c D. Không no đa ch c. A) 6 ch t B) 8 ch t C) 4 ch t D) 13 ch t 43. Xà phòng hóa este C4H8O2 thu đư c 53. Axit axetic có ph n ng đư c v i các rư u etylic. Axit t o thành este đó là ch t trong dãy sau: A) axit axetic C) axit propionic A) Mg, CuO, KOH, C2H5OH B) axit fomic D) axit oxalic B) Dd Br2, Mg, CuO, KOH, C2H5OH 45. Phân tích đ nh lư ng m t axit h u cơ C) KOH, C2 H5OH, HCl, Cu đơn ch c A k t qu cho 40% C và 6,66% H. A D) Mg, NaHCO3, KOH, C2H5OH có công th c là: 54. Cho sơ đ sau: C2H2 → A → B → D A) CH3COOH C) HCOOH → CH3COO-C2H5. Các ch t A, B, D tương B) CH2=CH-COOH D) (COOH)2 ng là 46. Cho m t axit không no m ch h A) CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH ch a m t liên k t đôi C=C, đơn ch c tác d ng B) C2H4, C2H6O2, C2H5OH v i m t rư u no đơn ch c thu đư c este X có C) C4H4, C4H6, C4H10 công th c t ng quát là: D) C2H6, C2H5Cl, CH3COOH A) CnH2n-2O2 C) CnH2nO2 55. S lư ng axit ng v i công th c B) CnH2n-2O4 D) CnH2n+2O2 phân t C5H10O2 là 47. Cho sơ đ chuy n hóa sau: A) 4 B) 2 H 2O CuO A g 2O A C) 3 D) 5 C2H4 A B C D 56. Đ t cháy hoàn toàn 6 gam m t axit . Các ch t A, B, C, D trong sơ đ l n lư t là: no đơn ch c thu đư c 4,48 lít khí CO2 (đktc). A) C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH, Axit đó là: CH3COO-C2H5 A) Axit axetic B) Axit fomic B) C2H5OH, CH3COOH, CH3CHO, C) Axit propionic D) Axit butiric CH3 COO-C2H5 57. X là m t axit h u cơ no đơn ch c. C) CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH, Khi đ t cháy hoàn toàn 6,8 gam mu i natri c a CH3 COO-C2H5 X s n ph m thu đư c g m Na2CO3, H2O và D) CH3COOH, CH3CHO, C2H5OH, 1,12 lít CO2 (đktc). X là: CH3 COO-C2H5 A) Axit fomic B) Axit axetic 48. H s t lư ng tương ng trong ph n C) Axit propionic D) Axit butiric ng C2 H5COOH + O2 → CO2 + H2O l n lư t 58. Axit cacboxylic là: là A) Nh ng h p ch t h u cơ phân t ch a nhóm A) 2, 7, 6, 6 C) 1, 3, 3, 3 cacboxyl liên k t v i g c hidrocacbon B) 2, 5, 2, 3 D) 1, 2, 2, 3
 19. B) Nh ng h p ch t h u cơ phân t ch a nhóm A) (CH3COOH và HOOC-COOH) ho c cacboxyl liên k t v i g c hidrocacbon không (C2H5COOH và HOOC-COOH) no B) CH3COOH và HOOC-COOH C) Nh ng h p ch t h u cơ phân t ch a nhóm C) C2H5COOH và HOOC-COOH cacboxyl liên k t v i g c hidrocacbon no D) C2H5COOH và HOOC-CH2-COOH D) Nh ng h p ch t h u cơ phân t ch a nhóm 66. Ch t h u cơ X có ph n ng v i -CHO liên k t v i g c hidrocacbon NaHCO3 t o ra khí CO2. Phân t X ch a 59. Dãy các ch t đư c s p x p theo nhóm: chi u tăng v nhi t đ sôi là: A) –CHO B) –OH A) H-COO-C2H5 , C2H5 OH, CH3 COOH, C) -NH2 D) -COOH C2 H5COOH 67. A (m ch h ) là este c a m t axit h u B) C2H5COOH, CH3COOH, C2 H5OH, cơ no đơn ch c v i m t rư u no đơn ch c. T H-COO-C2H5 kh i hơi c a A so v i H2 là 44. A có công th c C) H-COO-C2H5, CH3COOH, phân t là: C2 H5OH, C2H5COOH A) C3H6O2 B) C2H4O2 D) C2H5OH, CH3COOH, C) C4H8O2 D) C2H4O H-COO-C2H5, C2H5COOH 68. Có th chuy n hóa tr c ti p t lipit 60. Axit cacboxylic không no đơn ch c: l ng sang lipit r n b ng ph n ng: A) Nh ng ch t h u cơ phân t có m t nhóm - A) Tách nư c B) Hidro hóa COOH liên k t v i g c hidrocacbon không no C) Đ hidro hóa D) Xà phòng hóa B) Nh ng ch t h u cơ phân t có nhóm - 69. Ph n ng th y phân este trong môi COOH liên k t v i g c hidrocacbon không no trư ng ki m g i là ph n ng: C) Nh ng ch t h u cơ phân t có m t nhóm - A) Este hóa B) Xà phòng hóa COOH liên k t v i g c hidrocacbon no C) Tráng gương D) Trùng ngưng D) Nh ng ch t h u cơ phân t có nhóm - 70. C p ch t đ u có th hòa tan Cu(OH)2 COOH liên k t v i g c hidrocacbon no t o ra dd màu xanh lam là: 61. Axit h u cơ B có c u t o m ch A) Rư u etylic và andehit axetic không phân nhánh và có công th c đơn gi n là B) Glucozơ và phenol C3 H5O2. B có công th c phân t là: C) Glixerin và anilin A) C6H10O4 B) C3H5O2 D) Axit axetic và glixerin C) CH3COOH D) C2H3COOH 71. Lipit (ch t béo) là: 62. Dãy các ch t sau đ u có kh năng tác A) Este c a glixerin v i các axit béo d ng v i dd NaHCO3 : B) Este c a các axit béo v i rư u etylic A) HCOOH, CH3COOH, HOOC-COOH, C) Este c a glixerin v i axit nitric HO-CH2-COOH D) Este c a glixerin v i axit clohidric B) CH3COOH, C6H5OH, HCOOH, 72. Công th c chung c a este gi a axit CH2 =CH-COOH cacboxylic no đơn ch c và rư u no đơn ch c là C) HCOOH, CH3COOH, HOOC-COOH, HO-CH2-CH2-OH A.CnH2n+1O2 . B. CnH2nO2 . D) CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, C.CnH2n+1O. D. CnH2n-1O2. CH2 =CH-COOH 63. A là m t este đơn ch c có công th c 73. Khi thu phân este E trong môi đơn gi n là C2H4O. Khi xà phòng hóa hoàn trư ng ki m(dd NaOH) ngư i ta thu đư c natri toàn 4,4 gam A b ng NaOH thu đư c 4,1 gam mu i khan. A là axetat và etanol. V y E có công th c là A) etylaxetat B) n-propylfomiat A.CH3COOCH3. B.HCOOCH3. C) iso-propylfomiat D) metylpropionat 64. Đi u ch axit axetic b ng phương C.CH3COOC2H5 . D. C 2H5COOCH3. pháp lên men gi m tr c ti p t 74. Hai ch t h u cơ X, Y có cùng công A) rư u etylic B) andehit axetic C) axetilen D) glucozơ th c phân t là C3H4O2. X tác d ng v i 65. H n h p A ch a hai axit cacboxylic Na2CO3, rư u etylic, có ph n ng trùng h p. Y no đ u có c u t o m ch th ng và không có tác d ng v i KOH, không tác d ng v i kim ph n ng tráng gương. Đ trung hòa 1,5 mol hh A c n 2 mol NaOH. Khi đ t cháy hoàn toàn lo i Na. X, Y có công th c c u t o thu g n l n 0,15 mol A thì thu đư c 8,96 lít CO2 (đktc). lư t là: Hai axit có trong A là:
 20. A. C2H5COOH và CH3COOCH3. C. H- COO- CH= CH- CH3 C.CH2= CHCOOH và HCOOCH=CH2. D. CH2= CH- COO- CH3 B. CH2=CHCOOCH3 và C2 H3COOH. 82. Cho dãy các axit: phenic, picric, D.CH2=CHCOOHvà CH3COOCH=CH2. p-nitrophenol, t trái sang ph i tính ch t axit: A. tăng B. gi m 75. Cho các ch t : C. không thay đ i D. v a tăng v a gi m 1.dd brom 2.CaCO3 83. Tính ch t axit c a dãy đ ng đ ng c a 3.ddHCl 4. dd NaOH axit fomic bi n đ i theo chi u tăng c a kh i Axit acrylic có th tác d ng đư c v i các lư ng mol phân t là: ch t sau: A. tăng B. gi m A. 1, 2, 3. B. 1, 2, 4. C. không thay đ i D. v a gi m v a tăng C. 2, 3, 4. D. 1, 3, 4. 84. Cho m t dãy các axit: acrylic, 76. Cho các ch t: H2 O, C2 H5OH, propionic, butanoic. T trái sang ph i tính ch t CH3 COOH, C6 H5OH. Ch t có nguyên t hiđro axit c a chúng bi n đ i theo chi u: trong nhóm –OH linh đ ng nh t là A. tăng B. gi m A.H2 O. B. C2H5 OH. C. không thay đ i D. v a gi m v a tăng C. CH3COOH D.C6H5OH. 85. S bi n đ i tính ch t axit c a dãy 77. Cho các ch t: H2SO4, H2CO3, CH3COOH, CH2 ClCOOH, CHCl2COOH là: CH3 COOH, C6H5OH. Ch t có tính axit y u A. tăng B. gi m nh t là C. không thay đ i D. v a gi m v a tăng A. H2SO4. B. H2CO3 86. Cho 3,38g h n h p Y g m CH3OH, C. CH3COOH. D. C6H5OH. CH3COOH, C6H5OH tác d ng v a đ v i Na 78. Ph n ng quan tr ng nh t c a este là th y thoát ra 672 ml khí( đktc) và dd. Cô c n A. ph n ng este hoá. B. ph n ng nitro hoá. dd thu đư c h n h p r n Y1 . Kh i lư ng Y1 C.ph n ng thu phân. là: D. ph n ng xà phòng hoá. A. 3,61g B. 4,7g 79. Các ch t sau đư c s p x p theo chi u tính axit tăng d n là: C. 4,76g D. 4,04g A. C6H5OH, C2H5OH, CH2=CH- C0OH, 87. Có b n dd loãng không màu đ ng C2 H5C0OH trong b n ng nghi m riêng bi t, không dán B. C6H5 OH, C2H5 OH, C2 H5C0OH, nhãn: anbumin, glixerol, CH3COOH, NaOH. CH2 = CH- C0OH C. CH2 = CH- C0OH, C2H5C0OH, C6H5OH, Ch n m t trong các thu c th sau đ phân bi t C2 H5OH b n ch t trên? D. C2H5OH, C6H5OH, C2H5C0OH, A. Quỳ tím. B. Phenolphtalein. CH2 = CH- C0OH 80. Ch t h u cơ X có công th c phân t C. HNO3 đ c. D. CuSO4. C3 H602. Bi t X tác d ng v i dd NaOH và Ag2 0 88. Ch t A là este c a glixerin v i axit trong dd NH3 đun nóng X là: cacboxylic đơn ch c m ch h A1. Đun nóng A. C2H5C0OH B. CH3C00CH3 5,45g A v i NaOH cho t i ph n ng hoàn toàn C. HO - CH2 - CH2 - CHO thu đư c 6,15g mu i. D. HC00C2H5 1. S mol c a A là: 81. Khi thu phân este C4H6O2 trong môi A. 0,015 B. 0,02 trư ng axit, ta thu đư c h n h p 2 ch t đ u có ph n ng tráng gương. V y công th c c u t o C. 0,025 D. 0,03 c a C4H6O2 là. 89. Dãy các ch t sau có ph n ng este A. CH3- COO- CH= CH2 hoá v i HO-CH2 -COOH: B. H- COO- CH2- CH= CH2 A) CH3COOH, C2H5OH, CH3OH, CH2=CH-COOH
Đồng bộ tài khoản