Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 18

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
77
lượt xem
34
download

Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lý thuyết và bài tập ôn thi cđ đh môn hóa - chương 18', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 18

 1. CHƯƠNG XVIII. CÁC H P CH T GLUXIT I. Phân lo i Gluxit là tên g i m t lo i h p ch t h u cơ r t ph bi n trong cơ th sinh v t − Công th c phân t Cn(H2O)m. − Các ch t gluxit đư c phân làm 3 lo i. a) Monosaccarrit là nh ng gluxit đơn gi n nh t, không b thu phân thành nh ng gluxit đơn gi n hơn. Ví d : glucozơ, fructozơ (C6H12O6), ribozơ (C5H10O5) b) Oligosaccarit là nh ng s n ph m ngưng t t 2 đ n 10 phân t monosaccarit v i s tách b t nư c. Quan tr ng nh t là các đisaccarit hay điozơ có công th c chung C12H22O11. Các đisaccarit này b thu phân t o thành 2 phân t monosaccarit. Ví d thu phân saccarozơ. c) Polisaccarit là nh ng h p ch t cao phân t . Khi b th y phân, polisaccarit t o thành m t s l n phân t monosaccarit. Ví d : Tinh b t, xenlulozơ, glicogen đ u có công th c chung là (C6H10O5)n. II. Monosaccarit 1. Công th c và c u t o (C6H12O6) Monosaccarit là nh ng h p ch t t p ch c mà trong phân t ngoài nhóm còn có nhi u nhóm ch c −OH nh ng nguyên t cacbon k nhau. N u nhóm d ng anđehit (có nhóm −CH = O), ta g i monosaccarit là anđozơ, n u nhóm đó d ng xeton, ta có xetozơ. Tuỳ theo s nguyên t cacbon trong phân t , monosaccarit (anđozơ và xetozơ) đư c g i là triozơ (3C), tetrozơ (4C), pentozơ (5C), hexozơ (6C), heptozơ (7C). Nh ng monosaccarit quan tr ng đ u là hexozơ và sau đó là pentozơ. Ví d : glucozơ, frutozơ,… Ngoài đ ng phân c u t o (anđozơ và xetozơ), monossaccarit còn có đ ng phân không gian g i là đ ng phân quang h c, m i đ ng phân không gian l i có tên riêng. 2. C u t o d ng m ch h c a glucozơ. − Glucozơ tham gia ph n ng tráng b c và kh đư c Cu2+, do v y phân t ph i có nhóm ch c anđehit (−CH = O). − Glucozơ tác d ng v i (CH3CO)2O sinh ra pentaeste C6H7O(OCOCH3)5, ch ng t trong phân t có 5 nhóm -OH; các nhóm -OH đó có th t o ph c ch t màu xanh lam khi tác d ng v i Cu(OH)2 (tương t như glixerin). − T các k t qu th c nghi m, ngư i ta th y r ng glucozơ là m t pentahiđroxi anđehit có m ch th ng không phân nhánh.
 2. Do s phân b khác nhau c a các nhóm −OH trong không gian, glucozơ có nhi u đ ng phân không gian. Glucozơ thiên nhiên, đư c g i là D-glucozơ (có nhóm −OH t i C5 bên ph i) đ phân bi t v i m t đ ng phân đi u ch trong phòng thí nghi m là L- glucozơ (nhóm −O đó bên trái). Công th c c u trúc như sau: 3. C u trúc d ng m ch vòng c a glucozơ Ngoài d ng m ch h , glucozơ còn có các d ng m ch vòng 6 c nh ho c 5 c nh. Glucozơ vòng 6 c nh đư c g i là glucopiranozơ vì vòng này có d ng c a d vòng piran, còn vòng 5 c nh đư c g i là glucofuranozơ vì có d ng d vòng furan. Glucopiranozơ b n hơn r t nhi u so v i glucofuranzơ. 4. C u trúc phân t fructozơ. Fructozơ trong thiên nhiên đư c g i là D-fructozơ, có công th c c u trúc. 5. Tính ch t v t lý - tr ng thái t nhiên Monosaccarit là nh ng ch t không màu, có v ng t, d tan trong nư c, không tan trong dung môi h u cơ, có kh năng làm quay m t ph ng ánh sáng phân c c sang ph i và ho c sang trái. Trong thiên nhiên, glucozơ có trong h u h t các b ph n cơ th th c v t: r , lá, hoa… và nh t là trong qu chính. Glucozơ cũng có trong cơ th ngư i, đ ng v t. Fructozơ tr ng thái t do trong qu cây, m t ong. V ng t c a m t ong ch y u do fructozơ. 6. Tính ch t hoá h c a) Ph n ng c a nhóm anđehit − CH = O − Ph n ng oxi hoá nhóm ch c anđehit thành nhóm ch c axit. Khi đó glucozơ tr thành axit gluconic. + Ph n ng tráng gương.
 3. + Ph n ng v i Cu(OH)2 (trong môi trư ng ki m) (màu đ g ch) + Ph n ng oxi hoá trong môi trư ng trung tính và axit, ví d b ng HOBr: + Ph n ng kh nhóm -CHO t o ra rư u 6 l n rư u. b) Ph n ng c a các nhóm −OH − Ph n ng v i Cu(OH)2 cho dd màu xanh lam. − T o este có ch a 5 g c axit m t l n axit. Ví d glucozơ ph n ng v i anhiđrit axetic (CH3CO)2O t o thành pentaaxetyl glucozơ : c) Ph n ng c a glucozơ d ng vòng: Nhóm OH nguyên tr C1 trong phân t glucozơ d ng vòng linh đ ng hơn các nhóm OH khác nên d dàng t o ete v i các phân t rư u khác (ví d v i CH3OH) t o thành glucozit: d) Ph n ng lên men Dư i tác d ng c a các ch t xúc tác men do vi sinh v t ti t ra, ch t đư ng b phân tích thành các s n ph m khác. Các ch t men khác nhau gây ra nh ng quá trình lên men khác nhau. Ví d : − Lên men etylic t o thành rư u etylic. − Lên men butyric t o thành axit butyric: − Lên men lactic t o thành axit lactic:
 4. − Lên men limonic t o thành axit limonic: 7. Đi u ch a) Quá trình quang h p c a cây xanh dư i tác d ng c a b c x m t trêi, t o thành glucozơ và các monosaccarit khác: b) Thu phân đi, polisaccarit có trong thiên nhiên (như saccarozơ, tinh b t, xenlulozơ…) dư i tác d ng c a axit vô cơ hay men. (glucozơ) (fructozơ) c) Trùng h p anđehit fomic (glucozơ) III. Đisaccarit Đisaccarit là lo i gluxit ph c t p hơn, khi thu phân cho hai phân t monosaccarit. Nh ng monosaccarit tiêu bi u và quan tr ng là saccarozơ, mantozơ, lactozơ đ u có công th c phân t C12H22O11. 1. Tính ch t v t lý T t c các đisaccarit đèu là nh ng ch t không màu, k t tinh đư c và tan t t trong nư c. 2. Tính ch t hóa h c a) Ph n ng thu phân (Lactozơ là đisaccarit có trong s a) b) Ph n ng c a nhóm anđehit − Saccarozơ không có nhóm ch c anđehit nên không tham gia ph n ng tráng gương và ph n ng v i Cu(OH)2. − Mantozơ và lactozơ khi hoà tan trong dd chuy n m t ph n sang d ng tautome có nhóm ch c anđehit nên có ph n ng tráng gương và ph n ng v i Cu(OH)2. c) Ph n ng v i hiđroxit kim lo i (tác d ng v i Cu(OH)2) và tham gia ph n ng t o ete và este (ph n ng c a rư u nhi u l n rư u). 3. Đi u ch Các đisaccarit đư c đi u ch t các ngu n nguyên li u thiên nhiên. Ví d Saccarozơ l y t mía, c c i đư ng. Saccarozơ trong mía tác d ng v i s a vôi t o thành dd canxi saccarat trong su t. Khi s c CO2 vào dd canxi saccarat l i t o thành saccarozơ: Mantozơ là ch t đư ng ch y u trong m ch nha (đư ng m ch nha). Nó là s n ph m c a s thu phân tinh b t.
 5. Lactozơ có trong s a ngư i, đ ng v t (vì v y còn có tên là đư ng s a). Ngoài ra cũng tìm th y có lactozơ trong th c v t. IV. Polisaccarit Polisaccarit là nh ng gluxit đư c c u thành b i nhi u đơn v monosaccarit n i v i nhau b ng nh ng liên k t glicozit. Nh ng polisaccarit thư ng g p: tinh b t, xenlulozơ,… 1. Tinh b t (C6H10O5)n a) C u t o: Tinh b t là h n h p các polisaccarit (C6H10O5)n, khác nhau v s n và c u trúc c a chu i polime. Tinh b t có trong c và h t nhi u lo i cây. Các phân t tinh b t g m 2 lo i: − Lo i amilozơ c u t o t chu i polime không phân nhánh g m các m t xích α- glucozơ m ch vòng v i n vào kho ng 200 ÷ 400 và có khi t i 1000. Gi a 2 m t xích là m t c u oxi n i nguyên t C1 c a g c th 1 v i nguyên t C4 c a g c th 2. C u oxi này đư c g i là liên k t α-1, 4 glicozit. − Lo i amilopectin: Chu i polime có s phân nhánh, h s n t 600 - 6000. S hình thành m ch nhánh là do liên k t α - 1,6 glicozit, đư c bi u di n như sau: T l amilozơ và amilopectin thay đ i tuỳ theo t ng lo i tinh b t, amilozơ thư ng chi m 20% và amilopectin chi m kho ng 80%. b) Tính ch t v t lý: Tinh b t c u t o t nh ng h t nh có hình d ng và kích thư c khác nhau, ph n ngoài c a h t tinh b t c u t o t amilopectin, ph n bên trong c u t o t amilozơ. Các h t tinh b t không tan trong nư c l nh. Trong nư c nóng h t b ph ng lên r i v thành dd keo g i là h tinh b t. c) Tính ch t hoá h c: − H tinh b t + dd iot → dd màu xanh.
 6. − Tinh b t không tham gia các ph n ng kh (ph n ng tráng gương và v i Cu 2+) vì trong phân t không có ch c anđehit. − Ph n ng thu phân tinh b t thành glucozơ x y ra khi đun nóng v i xúc tác axit vô cơ loãng ho c nh các enzim, phương trình t ng quát: giai đo n trung gian có th sinh ra các đextrin (C6H10O5)x (x < n) và mantozơ. Quá trình thu phân di n ra theo sơ đ sau: d) S t o thành tinh b t t CO2 và H2O: Năng lư ng m t trêi đư c lá cây h p th , chuy n qua các s c t : clorofin (màu xanh l c), carotin (màu da cam), xantofin (màu vàng) và dùng đ th c hi n quá trình quang h p. (glucozơ) (tinh b t) e) ng d ng c a tinh b t − Làm lương th c cho ngư i và đ ng v t. − Đi u ch glucozơ. − Đi u ch m ch nha. − Đi u ch rư u etylic − H v i. 2. Xenlulozơ (C6H10O5)n a) C u t o phân t : Khác v i tinh b t, c u t o phân t c a xenlulozơ có nh ng đ c đi m sau: − n r t l n ( t 6000 → 12000 ). − Chu i polime c a xenlulozơ là m ch th ng không phân nhán, vì v y nó t o thành s i (s i bông, s i gai, s i đay…) trong đó các chu i polime đư c x p theo cùng m t phương và xu t hi n l c tương tác gi a các chu i đó. − M i m t xích (1 m t xích glucozơ) có 3 nhóm OH, trong đó 1 nhóm ch c rư u b c 1 và 2 nhóm ch c rư u b c 2. Đ nh n m nh đ c đi m này, ngư i ta thư ng vi t công th c phân t c a xenlulozơ như sau: b) Tính ch t v t lý Xenlulozơ là ch t r n, không mùi, không có v , có d ng s i, có tính th m nư c. Xenlulozơ không tan trong nư c, ete, rư u nhưng tan trong m t s dung môi đ c bi t như dd Sveze g m Cu(OH)2 trong NH3 đ c, dd H2SO4 đ c. c) Tính ch t hoá h c: − B n hơn tinh b t (không t o màu xanh v i iot) − T o thành este
 7. Trinitroxenlulozơ là ch t n m nh, đư c dùng làm thu c súng không khói. Khi este hoá không hoàn toàn s thu đư c mono, đinitroxenlulozơ dùng đ ch sơn, làm phim, keo dán,… − Ph n ng t o thành xenlulozơ điaxetat và xenlulozơ triaxetat. Các ch t trên đư c đi u ch b ng ph n ng gi a xenlulozơ và anhiđrit axetic có H2SO4 xúc tác: Xenlulozơ axetat không d cháy như xenlulozơ nitrat, đư c dùng đ ch tơ nhân t o, đ nh a, sơn. − Khi ch hoá v i ki m đ c (NaOH) xenlulozơ b ph ng lên thành xenlulozơ ki m là s n ph m th không hoàn toàn. Xenlulozơ ki m khi ch hoá v i CS2 t o thành xenlulozơ xantogenat Xenlulozơ xantogenat hoà tan trong dd ki m loãng thành dd r t nh t g i là visco. Khi ép đ visco ch y qua l nh vào dd axit s thu đư c s i xenlulozơ hiđrat, đó là tơ visco. − Ph n ng thu phân xenlulozơ. Xenlulozơ khó b thu phân hơn tinh b t. Ph i đun nóng lâu v i axit vô cơ loãng áp su t cao, xenlulozơ thu phân hoàn toàn thu đư c glucozơ: (glucozơ) d) Xenlulozơ trong t nhiên - ng d ng − Xenlulozơ có nhi u trong s i bông (98%), s i đay, gai…Trong g c kho ng 50% xenlulozơ. − Xenlulozơ đư c dùng đ làm gi y, làm v i, s i, tơ nhân t o (ví d tơ visco), thu c súng không khói, ch t d o (xenluloit), sơn, s n xu t rư u etylic.
 8. BÀI T P 1. Đ nh n bi t: rư u etylic, dd glucozơ và A. dd Ag2O, NH3 B. Quỳ tím C. dd NaOH D. Cu(OH)2 glixerin ch c n dùng 11. Cho sơ đ sau: Tinh b t → X → Y → A.Ag2O.dd NH3. B..Cu(OH)2. đietylete. X, Y trong sơ đ trên l n lư t là: C. Na và Ag2O.dd NH3. D. Na và HCl. A. glucozơ, rư u etylic B. glucozơ, axit axetic 2. Cho các ch t: C. saccarozơ, anđehit axetic 1. anđehitfomic 3. glixerin D. Fructozơ, rư u etylic 12. Cho các ch t sau: xenlulozơ, glixerin, 2. glucozơ 4.axit axetic phenol, toluen. Ch t nào ph n ng v i HNO3 5. axit fomic 6.saccarozơ đ c dư (H2SO4 đ c làm xúc tác) cho s n ph m là axit picric? Nhóm các ch t có tham gia ph n ng tráng A. Xenlulozơ B. glixerin gương là: C. Phenol D. toluen A. 1, 2, 4. B. 1, 2, 3, 5. 13. Ch n câu không đúng trong các trư ng h p sau: C. 1, 2, 5, 6. D. 1, 2, 5. A. Glucozơ, fructozơ, mantozơ đ u tác d ng 4. Cho các ch t: v i Cu(OH)2 khi đun nóng t o ra Cu2O 1.anđehit fomic 3. tinh b t B. Saccarozơ khi thu phân trong môi trư ng 2. glixerin 4.xenlulozơ axit cho s n pham có ph n ng tráng b c 5. axit axetic 6. rư u etylic C. Glucozơ, saccarozơ đ u ph n ng v i H2.Ni, t0 cho poliancol Nhóm các ch t có tham gia ph n ng v i D. Glucozơ, fructozơ, mantozơ đ u tác d ng Cu(OH)2 là: v i CH3OH.HCl A. 1, 2, 4, 5. B. 1, 2, 5. 14. Nh ng phát bi u nào sau đây không đúng: C. 1, 2, 6. D. 1, 2, 5, 6. A. Tinh b t và xenlulôzơ là nh ng ch t có cùng CTPT nhưng khác nhau v CTCT 6. Glucozơ là B. Đ phân bi t 2 dd saccarozơ và A. rư u đa ch c. mantozơ ngư i ta dùng dd Ag2O.NH3 B. anđehit đơn ch c. C. h p ch t đa ch c. C. Fructozơ có CTPT và tính ch t hoá D. h p ch t t p ch c. h c tương tù glucozơ 7. Đ c đi m c u t o c a phân t saccarozơ là D. Phân t xenlulôzơ có c u t o m ch A. có nhóm ch c anđehit. không phân nhánh và có kh i lư ng phân t r t B. có nhóm ch c hiđroxyl. l n C. không có nhóm ch c anđehit, nhưng có 15. Đ phân bi t 2 dd glucozơ và glixerin có nhi u nhóm hiđroxyl. th dùng ch t nào trong các ch t sau: D. H p ch t đa ch c. A.CH3COOH B.Ag2O.NH3 8. Tinh b t và xenlulozơ gi ng nhau ch A. đ u cho ph n ng tráng gương. C.HCl D.Na B. đ u tham gia ph n ng thu phân cho 16. D a vào tính ch t nào sau đây, ta có th k t glucozơ. lu n tinh b t và xenlulozơ là nh ng polime C. đ u tác d ng v i Cu(OH)2 cho dd màu thiên nhiên có công th c (C6H10O5)n. xanh lam. A. Tinh b t và xenlulozơ khi b đ t cháy đ u D. đ u có ph n ng màu v i iot. 9. Ch t nào sau đây đư c g i là h p ch t h u CO2 6 cho t l mol = cơ đa ch c? H 2O 5 A. Saccarozơ B.anđehit axetic C. Glucozơ D. Glixerin B. Tinh b t v à xenlulozơ đ u tan trong nư c 10. Cho các dd đùng trong các ng nghi m m t C. Đ u ph n ng v i HNO3đ có H2SO4đ xúc nhãn sau: glucozơ, saccarozơ, rư u etylic, axit tác thu đư c (C6H7O11N3)n axetic. Thu c th duy nh t dùng đ phân bi t 4 D. Thu phân tinh b t và xenlulozơ đ n t n dd trên là: cùng trong môi trư ng axit đ u thu đư c C6H12O6.
 9. 17. D ki n thùc nghi m nào sau đây không k t t a đ g ch dùng đ ch ng minh đư c c u t o c a glucozơ V y Z không th là: d ng m ch h : A. Glucozơ C. Saccarozơ A. Kh hoàn toàn glucozơ cho n - hexan. B. Glucozơ có ph n ng tráng b c. B. Fructozơ D. Mantozơ C. Glucozơ t o este ch a 5 g c axit 26. Có các ch t h u cơ: Lòng tr ng tr ng, (CH3COO-) anilin và glucozơ. Hoá ch t đư c dùng làm D. Khi có xúc tác enzim, dd glucozơ lên thu c th phân bi t t ng ch t trên là: men t o thành rư u etylic A. Dd NaOH C. Dd brom 18. D ki n th c nghi m nào sau đây dùng đ B. Dd AgNO3.NH3 D. Cu(OH)2 ch ng minh đư c c u t o c a glucozơ có d ng m ch vòng: 27. Glucozơ là h p ch t h u cơ t p ch c. A. Kh hoàn toàn glucozơ cho n - hexan. A. có c u t o c a rư u đơn ch c và anđêhit đa B. Glucozơ có ph n ng tráng b c. ch c. C. Glucozơ có hai nhi t đ núng ch y khác B. có c u t o c a rư u đa ch c và anđêhit đơn nhau. ch c. D. Glucozơ tác d ng v i Cu(OH)2 cho dd màu xanh lam. C. có c u t o c a rư u đa ch c và xeton đơn ch c. 19. Cho 2,5 kg Glucozo ch a 20% t p ch t lên D. có c u t o c a rư u đơn ch c và xeton đơn men thành rư u etylic. N u quá trình lên men ch c. rư u b hao h t 10% thì lư ng rư u thu đư c là : 28. Ch t nào sau đây là đ ng phân c a A. 2kg C. 1,8kg saccarozơ? B. 0,92 kg D. 1,23kg 20. Đ phân bi t glucozơ và fructozơ, ta có th A. Mantozơ B.Glucozơ dùng thu c th : C. Fructozơ D. Tinh b t. A. dd AgNO3. NH3 29. B ng thu c th nào dư i đây có th phân B. B. Cu(OH)2.NaOH C. dd Br2 bi t đư c các dd trong t ng c p dd sau: D. I2 a) glucozơ và glixerin 21. Thu phân 1kg khoai ch a 20% tinh b t trong môi trư ng axit. N u H = 75% thì lư ng b) glucozơ và saccarozơ glucozơ thu đư c là: A. Na A. 166,67g C. 200,87g B.Cu(OH)2 nhi t đ phòng B. C. 178,9g D. 666,8 g 22. Mu n xét nghi m s có m t c a đư ng C.Ag2O (trong dd NH3) trong nư c ti u, ta có th dùng thu c th : D. Quỳ tím A. A.Quỳ tím C. dd HCl 30. Ph n ng hoá h c sau đây thu c B. Thu c th Feling D.dd NaOH 23. ng v i CTTQ c a xenlulozơ (C6 H10O5)n lo i ph n ng nào? ta có th vi t công th c khác như sau: (C6H10O5)n+ nH2O"2nC6H12 O6 A. [C6 H5O(OH)4]n B. [C6H7O2(OH)3]n A. Ph n ng lên men gi m C. [C6H8O2(OH)2]n D. (C6 H9OHO4)n 24. Saccarozơ có th tác d ng v i ch t nào sau B. Ph n ng lên men rư u đây? C.Ph n ng thu phân (1):H2.Ni ; (2): Cu(OH)2; D.Ph n ng quang h p (3): [Ag(NH3)2]OH; (4):H2O(H2SO4,t0). A. (1), (2) C. (2), (4) 31. Ch t nào sau đây là đ ng phân c a B. (2), (3) D. (1), (4). glucogơ? 25. M t cacbohidrat (Z) có các ph n ng di n A. Saccarozơ B. Fructozơ ra theo sơ đ sau: C. Glixerin D. Mantozơ Cu(OH)2/NaOH 32. Ch t nào sau đây là h p ch t t p ch c? Z dd xanh lam o t
 10. A. CH3- CH2- COOH B. CH3 - CH- COOH C. 2, 3, 4 D. 1, 2, 4 OH 39. Trong các gluxit sau đây, gluxit nào là C. CH3- CH- CH2 D. HOOC- COOH mono saccarit? A. Tinh b t B. Fructozơ OH OH C. Saccarozơ D. Xenlulozơ 33. Ch t nào sau đây là h p ch t t p ch c? Ch t nào sau đây là đ ng phân c a Saccarozơ? A.CH2 - CH - CH2 B. HOOC – COOH A. Mantozơ B. Glucozơ OH OH OH C. Fructozơ D. Tinh b t 40. Đ nh nghĩa nào sau đây đúng? C.CH3 - CH - COOH D. CH3 - CH2 - OH A. polisaccarit là cacbohidrat ph c t p khi OH thu phân đ n cùng sinh ra hai phân t monosaccarit 34. H p ch t nào sau đây là h p ch t đa ch c? B. polisaccarit là cacbohidrat không th thu A. CH3 - CH2 – COOH phân đư c OH C. polisaccarit là cacbohidrat ph c t p khi B. CH3 - CH - COOH thu phân đ n cùng sinh ra nhi u phân t OH monosaccarit P. polisaccarit là cacbohidrat ph c t p khi thu C. CH3 - CH - CH2 phân đ n cùng sinh ra fructozơ. OH OH 41. Ch n câu tr l i đúng. D. CH2 - CH - CHO A. Saccarozơ d tan trong nư c, tan nhi u trong ru u etylic OH 4 B. Glucozơ là ch t r n k t tinh không màu d 35. Fructozơ là h p ch t h u cơ t p ch c tan trong nư c, v ng t. A. có c u t o c a rư u đơn ch c và C. Tinh b t tan vô h n trong nư c anđehit đa ch c. D. Xenlulozơ không tan trong nư c tan trong B. có c u t o c a rư u đa ch c và anđehit ete và benzen đơn ch c. 42. Glucozơ ph n ng v i dãy ch t nào sau C. có c u t o c a rư u đơn ch c và xeton đây. đơn ch c. A. AgNO3.NH3 ; CH3CHO D. có c u t o c a rư u đa ch c và xeton B. Cu(OH)2.NaOH ; CH3COOH đơn ch c. C. Cu(OH)2.NaOH ; Fe2O3 36. Ch t nào sau đây là đ ng phân c a D. Cu(OH)2.NaOH ; C2H5Cl glucozơ? 43. Saccarozơ có th tác d ng v i dãy các ch t A. Saccarozơ B. Fructozơ nào sau đây: C. Glixerin D. Mantozơ A. Cu (OH)2 AgNO3. NH3 37. H p ch t h u cơ t p ch c là h p ch t B. H2.Ni,t0 AgNO3. NH3 A. có nhi u nhóm ch c C. H2SO4 loãng nóng, H2. Ni,t0 B. có hai hay nhi u nhóm ch c gi ng D. Cu (OH)2, H2SO4 loãng nóng nhau 44. Đ phân bi t các dd hoá ch t riêng bi t C. có hai hay nhi u nhóm ch c khác nhau saccarozơ, mantozơ, etanol, fomalin, ngư i ta D. có hai nhóm ch c khác nhau. có th dùng m t trong các hoá ch t nào sau 38. B ng nh ng ph n ng hoá h c nào sau đây đây? có th ch ng minh đ c đi m c u t o c a A. Cu(OH)2.OH B. AgNO3 .NH3 glucozơ? C. H2.Ni D. vôi s a 1. Tác d ng v i Na gi i phóng khí H2. 45. Khi đun nóng dd đư ng saccarozơ có axit 2.Ph n ng v i Cu(OH)2 nhi t đ phòng cho vô cơ xúc tác ta đư c dd d ch ch a: dd màu xanh lam. A. glucozơ và mantozơ 3.T o ra este có 5 g c axit trong phân t . C. glucozơ và glicozen 4.B oxi hoá b i Ag2O trong NH3 cho Ag kim B. fructozơ và mantozơ lo i. D. glucozơ và frutozơ A. 1, 2, 3 B. 1, 3, 4 46. Glucozơ là h p ch t
 11. A. Ch có tính kh ; 56.M t gluxit (X) có các ph n ng di n ra theo C. Không có tính oxi hoá cũng không có tính sơ đ : kh Cu(OH)2/NaOH 0 B. Ch có tính oxi hoá; X dd xanh lam t D. V a có tính kh v a có tính oxi hoá k t t a đ g ch 47. Có th phân bi t glucozơ và fructozơ b ng: X không th là: A. Dd axit axetic A. Glucozơ B. Fructozơ B. Dd rư u etylic C. Saccarozơ D. Mantozơ C. Dd AgNO3 trong NH3 57.Ch n phương pháp t t nh t đ phân bi t dd D. Dd brom các ch t: 48. Có 4 dd lòng tráng tr ng glixerin, glucozơ, Glixerol, glucozơ, anilin, alanin, anbumin h tinh b t có th dùng thu c th duy nh t nào A. Dùng Cu(OH)2 r i đun nóng nh , sau đó là sau đây đ nh n bi t 4 dd trên: dd Br2 A. AgNO3.NH3 C. HNO3.H2SO4 B. Dùng l n lư t các dd CuSO4, H2SO4, I2; B. Cu(OH)2.OH¯ D. I2.CCl4 C. Dùng l n lư t các dd AgNO3.NH3, CuSO4 , 49. Đun nóng 450 gam glucozơ v i AgNO3 NaOH trong NH3 cho ph n ng hoàn toàn thì s mol D. Dùng l n lư t các dd HNO3, NaOH, H2SO4. Ag thu đư c là: 58.Cho dãy bi n hoá sau: A. 2,5 mol B. 5 mol Glucozơ = C2H6O = CH3CHO =C2H4 O2 C. 3 mol D. 4 mol (Ch t X) (Ch t Z) 50. Nhá vài gi t dd Iot vào m t c t qu chu i Trong dãy bi n hoá trên, ch t (X), (Z) có xanh th y. CTCT l n lư t là: A. Có màu tím B. Có màu vàng s m A. CH3-CH2-OH, HCOOCH3. C. Có màu xanh lam D. Có màu xanh lá m B. CH3-O-CH3, HCOOCH3. 51. Khi cacbonic chi m 0,03% th tích không C. CH3-CH2 -OH, CH3 -COOH. khí, mu n t o ra 100g tinh b t thì th tích D. CH3-O-CH3 , HO-CH2 -CHO. không khí (đktc) c n cung c p đ CO2 cho 59.Hai ch t X và Y trong dãy bi n hoá trên có ph n ng quang h p là. CTCT l n lư t là: A. 19700 m3 B. 1978 m3 A. CH3CH2OH, HCOOCH2CH2CH3. C. 2000 m3 D. 19712 m3 B. CH3-O-CH3, CH3CH2CH2COOH . 52.Có thu c th duy nh t đ phân bi t t o C. CH3CH2OH, CH3COOCH2CH3. xanh, dd t o chín, dd KI là. D. CH3CH2OH,CH3CH2COOCH3. A. dd Brom B. ozon C. Iot D. Clo 60.Trong công nghi p, đ s n xu t gương soi 53.Đi u ch axit axetic t tinh b t c n vi t ít và ru t phích nư c, ngư i ta đã s d ng ph n nh t: ng hoá h c nào sau đây? A. 2 ph n ng B. 3 ph n ng A. Axetilen tác d ng v i dd AgNO3 C. 4 ph n ng D. 5 ph n ng trong NH3. 54.Ph n ng gi a xenlulozơ, toluen, phenol, B. Anđehit fomic tác d ng v i dd glixerol, v i HNO3 đ c có H2SO4 làm xúc tác AgNO3 trong NH3. gi ng nhau; C. Dd glucozơ tác d ng v i dd AgNO3 A. Đ u là ph n ng este hoá trong NH3. B. Đ u là ph n ng oxi hoá kh D. Dd saccarozơ tác d ng v i dd C. S n ph m đ u là h p ch t nitro d cháy, d n . AgNO3 trong NH3. D. S n ph m ph n ng là h p ch t nitro và 61.Glucozơ không có ph n ng v i ch t nào nhôm - NO2 liên k t tr c ti p v i nguyên t sau đây? cacbon c a g c hiđro cacbon. A. (CH3CO)2O. 55.Đ t cháy hoàn toàn 0.171g m t B. H2O. cacbonhiđrat X thu đư c 0.264g CO2 và C. Cu(OH)2. 0.099g H2O. X có kh năng tham gia ph n ng D. Dd AgNO3 trong NH3 . tráng gương và có phân t kh i 342 đv C. X là: 62.Có b n ch t: axit axetic, glixerol, rư u A. Saccarozơ B. glucozơ etylic, glucozơ. Ch dùng thêm m t ch t nào C. mantozơ D. fructozơ sau đây đ nh n bi t?
 12. A. Quỳ tím. B. CaCO3. C. CuO. D. Cu(OH)2 trong môi trư ng ki m. 63.Ph n ng ch ng t phân t glucozơ có ch a 5 nhóm -OH là: A) Ph n ng gi a glucozơ v i axit t o ra este ch a 5 nhóm ch c -COO- B) Ph n ng gi a glucozơ v i Na t o thành H2 có s mol g p 2,5 l n s mol glucozơ ph n ng C) Ph n ng tráng gương D) Ph n ng gi a dd glucozơ v i Cu(OH)2 t o dd màu xanh lam 64.Gluxit là nh ng ch t h u cơ: A) Phân t ch a đ ng th i nhóm ch c -NH2 và nhóm ch c -COOH B) Phân t ch a nhi u nhóm -OH và ch a nhóm -CO- C) Phân t ch nhi u nhóm -OH và nhóm - COOH D) Phân t ch nhi u nhóm -OH và nhóm - COO- 65.Đ phân bi t gi a glixerin và glucozơ ngư i ta có th dùng: A) Cu(OH)2 B) CuO C) CH3COOH D) Quỳ tím
Đồng bộ tài khoản