Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 19

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
69
lượt xem
32
download

Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 19

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lý thuyết và bài tập ôn thi cđ đh môn hóa - chương 19', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 19

 1. CHƯƠNG XIX. H P CH T H U CƠ CÓ NITƠ I. Các h p ch t nitro 1. C u t o Là d n xu t thu đư c khi th nguyên t H trong phân t hiđrocacbon b ng nhóm nitro -NO2. Công th c chung có d ng R(NO2)n, v i n ≥ 1. Trong phân t c a h p ch t nitro có m i liên k t tr c ti p gi a 2 nguyên t C - N và nguyên t N có hoá tr IV. Công th c c u t o đư c bi u di n: Ví d : 2. Tính ch t v t lý Các h p ch t nitro là nh ng ch t r n ho c l ng, ít tan trong nư c. 3. Tính ch t hoá h c a) Nhi u h p ch t nitro kém b n, khi đun nóng ho c va ch m có th b phân tích và t b c cháy, ph n ng cháy không c n oxi ngoài. Do đó nhi u ch t đư c dùng làm thu c n , thu c súng như điamit (nitroglixerin), TNT (trinitroluen). b) Khi b kh b i hiđro m i sinh thì bi n thành amin. Ví d : 4. Đi u ch Các h p ch t nitro đư c đi u ch b ng ph n ng nitro hoá các hiđrocacbon. − Các hiđrocacbon no m ch h :
 2. − Các hiđrocacbon thơm: II. Amin 1. C u t o Amin là d n xu t c a NH3 khi thay th m t hay nhi u nguyên t H b ng g c hiđrocacbon. Cũng có th xem amin như d n xu t c a hiđrocacbon khi thay th nguyên t H b ng nhóm NH2. − Phân lo i: b c c a amin: Tùy theo s nhóm NH2 ta có monoamin, điamin,… Ví d : − Trong phân t amin (gi ng trong phân t NH3), nguyên t N có 1 c p electron không phân chia. Vì th amin có kh năng k t h p proton (H+), th hi n tính bazơ. N u R là g c no m ch h , có khuynh hư ng đ y electron, làm tăng đi n tích âm N, làm tăng kh năng k t h p H+, nghĩa là làm tăng tính bazơ. Amin b c cao có tính bazơ m nh hơn amin b c th p. N u R là nhân benzen, có khuynh hư ng hút electron, ngư c l i làm gi m tính bazơ c a amin (tính bazơ y u hơn NH3) 2. Tính ch t v t lý a) Các amin m ch h : Nh ng ch t đơn gi n nh t (CH3 − NH2, C2H5 − NH2) là nh ng ch t khí, tan nhi u trong nư c, có mùi đ c trưng gi ng NH3. Khi kh i lư ng phân t tăng d n, các amin chuy n d n sang l ng và r n, đ tan trong nư c cũng gi m d n. Ví d . Ch t : CH3CH2, (CH3)2NH, C2H5NH2, C2H4(NH2)2 Nhi t đ sôi −6,3oC +6,9oC +16,6oC +116,5oC b) Các amin thơm: là nh ng ch t l ng ho c ch t tinh th , có nhi t đ sôi cao, mùi đ c trưng, ít tan trong nư c. 3. Tính ch t hoá h c Nói chung amin là nh ng bazơ y u, có ph n ng tương t NH3. a) Tính bazơ − Các amin m ch h tan đư c trong nư c cho dd có tính bazơ.
 3. Do đó làm quỳ có màu xanh. − Anilin (C6H5 − NH2) và các amin thơm khác do tan ít trong nư c, không làm xanh gi y quỳ. − Ph n ng v i axit t o thành mu i. Các mu i c a amin là ch t tinh th , tan nhi u trong nư c. Khi cho các mu i này tác d ng v i ki m m nh l i gi i phóng amin. b) Các điamin: Các điamin có th tham gia ph n ng trùng ngưng v i các điaxit t o thành polime (xem ph n điaxit) c) Amin thơm: − Nhóm NH2 có nh hư ng ho t hoá nhân thơm và đ nh hư ng th vào v trí o-, p-. Ví d : − Do nh hư ng c a nhóm NH2, tính b n c a nhân benzen gi m xu ng, d b oxi hoá (ví d b ng h n h p K2Cr2O7 + H2SO4) cho nhi u s n ph m khác nhau. Ví d : 4. Đi u ch a) Kh h p ch t nitro b ng hiđro m i sinh: b) Ph n ng gi a NH3 v i R − X (X = Cl, Br, I) Ph n ng có th ti p t c cho amin b c cao: c) Phương pháp Sabatie 5. Gi i thi u m t s amin a) Metylamin CH3 − NH2 Là ch t khí, có mùi gi ng NH3, tan nhi u trong nư c, trong rư u và ete. b) Etylamin C2H5 − NH2 Là ch t khí (nhi t đ sôi = 16,6oC), tan vô h n trong nư c, tan đư c trong rư u, ete. c) Hecxametylđiamin H2N − (CH2)6 − NH2: Là ch t tinh th , nhi t đ sôi = 42oC. Đư c dùng đ ch nh a t ng h p poliamit, s i t ng h p. d) Anilin C6H5 − NH2:
 4. Là ch t l ng như d u, nhi t đ sôi = 184,4oC. Đ c, có mùi đ c trưng. ít tan trong nư c nhưng tan t t trong axit do t o thành mu i. Đ trong không khí b oxi hoá có màu vàng r i màu nâu. Dùng đ s n xu t thu c nhu m. e) Toluđin CH3 − C6H4 − NH2 D ng ortho và meta là ch t l ng. D ng para là ch t k t tinh. Đi u ch b ng cách kh nitrotoluen. III. Amit Amit có th đư c coi là d n xu t c a axit cacboxylic khi th nhóm OH b ng nhóm amin (NH2) hay các nhóm R − NH, (R)2N. − Amit c a axit fomic là ch t l ng, các amit khác là ch t r n. − Amit đư c đi u ch b ng ph n ng gi a NH3 v i d n xu t th clo c a axit ho c v i este. Ví d : − Amit c a axit cacbonic g i là cacbamit hay ure: Ure là ch t tinh th , có tính bazơ y u (do nhóm NH2), d dàng t o mu i v i axit. Ure b phân hu khi có tác d ng c a các vi sinh v t trong đ t. Ure đư c dùng làm phân bón, đi u ch ch t d o urefomanđehit (− HN − CO − NH − CH2 −)n Trong công nghi p, ure đư c đi u ch b ng ph n ng. IV. Aminoaxit 1. C u t o: Công th c t ng quát : (NH2)x − R − (COOH)y Aminoaxit là h p ch t h u cơ t p ch c, có ch a c nhóm −NH2 (bazơ) và nhóm - COOH (axit) trong phân t . Có th coi aminoaxit là d n xu t th NH2 vào nguyên t H g c R c a axit cacboxylic, khi đó nhóm NH2 có th đính vào nh ng v trí khác nhau (α, β, γ,…) trên m ch C. γ β α
 5. − C − C − C − COOH Các aminoaxit có trong các ch t anbumin t nhiên đ u là α-aminoaxit. Có nh ng aminoaxit trong đó s nhóm NH2 và s nhóm COOH không b ng nhau. Tính axit - bazơ c a aminoaxit tuỳ thu c vào s nhóm c a m i lo i. 2. Tính ch t v t lý Các aminoaxit đ u là nh ng ch t tinh th , nóng ch y nhi t đ tương đ i cao đ ng th i b phân hu . Ph n l n đ u tan trong nư c, ít tan trong dung môi h u cơ. 3. Tính ch t hoá h c a) V a có tính axit, v a có tính bazơ − Trong dd t ion hoá thành lư ng c c: − T o mu i v i c axit và ki m: − Ph n ng este hoá v i rư u. b) Ph n ng trùng ngưng t o polipeptit − Trùng ngưng gi a 2 phân t t o đipeptit. − Trùng ngưng t o ra polipeptit Các polipeptit thư ng g p trong thiên nhiên (protein) 4. Đi u ch . a) Thu phân các ch t protein thiên nhiên b) T ng h p − T d n xu t halogen c a axit. − T ng h p nh vi sinh v t. 5. Gi i thi u m t s aminoaxit a) Các aminoaxit thiên nhiên có trong protein − Glixin: H2N − CH2 − COOH Còn g i là α - aminoaxit propionic.
 6. Là tinh th không màu, tan trong nư c, cho v chua. Mu i mononatri glutamat (mì chính) có v ng t c a th t, dùng làm gia v . b) Các aminoaxit d ng ω (nhóm NH2 cu i m ch C) − Axit ω - aminocaproic. H2N − (CH2)5 − COOH Khi trùng ngưng t o thành poliamit dùng đ ch t o tơ capron. − Axit ω - aminoenantoic. H2N − (CH2)6 − COOH Khi trùng ngưng t o thành polime đ ch t o s i t ng h p enan. V. Protein 1. Thành ph n - c u t o − Thành ph n nguyên t c a protein g m có: C, H, O, N, S và c P, Fe, I, Cu. − Protein là nh ng polime thiên nhiên c u t o t các phân t aminoaxit trùng ngưng v i nhau. − S t o thành protein t các aminoaxit x y ra theo 3 giai đo n. + Giai đo n 1: T o thành chu i polipeptit nh s hình thành các liên k t peptit. + Giai đo n 2: Hình thành c u trúc không gian d ng xo n (như lò xo) c a chu i polipeptit nh các liên k t hiđro gi a nhóm c a vòng này v i nhóm − NH − c a vòng ti p theo. d ng xo n, g c R hư ng ra phía ngoài. + Giai đo n 3 các chu i polipeptit d ng xo n cu n l i thành cu n nh s hình thành liên k t hoá h c gi a các nhóm ch c còn l i trong g c aminoaxit c a chu i polipeptit. V i cách c u t o như v y t hơn 20 aminoaxit đã t o thành hàng ngàn ch t protein khác nhau v thành ph n, c u t o trong m i cơ th sinh v t. M i phân t protein v i c u hình không gian xác đ nh, v i nhóm ch c bên ngoài hình xo n mang nh ng ho t tính sinh h c khác nhau và th c hi n nh ng ch c năng khác nhau trong ho t đ ng s ng c a cơ th . 2. Tính ch t: a) Các protein khác nhau t o thành nh ng cu n khác nhau. Có 2 d ng chính. − Hình s i: như tơ t m, lông, tóc. − Hình c u: Như anbumin c a lòng tr ng tr ng, huy t thanh, s a. b) Tính tan: r t khác nhau
 7. − Có ch t hoàn toàn không tan trong nư c (như protein c a da, s ng, tóc…) − Có protein tan đư c trong nư c t o dd keo ho c tan trong dd mu i loãng. Tính tan c a m t s protein có tính thu n ngh ch: n u tăng n ng đ mu i thì protein k t t a, n u gi m n ng đ mu i protein tan. c) Hi n tư ng bi n tính c a protein Khi b đun nóng hay do tác d ng c a mu i kim lo i n ng ho c c a axit (HNO3, CH3COOH), protein b k t t a (đông t ) kèm theo hi n tư ng bi n tính. Khi đó, các liên k t hiđro, liên k t mu i amoni, liên k t đisunfua, liên k t este b phá hu và làm m t ho t tính sinh h c đ c trưng c a protein. d) Tính lư ng tính c a protein Vì trong phân t protein còn có nhóm - NH2 và - COOH t do nên có tính bazơ và tính axit tuỳ thu c vào s lư ng nhóm nào chi m ưu th . Trong dd, protein có th bi n thành ion lư ng c c +H3N - R - COO-. Khi t ng s đi n tích dương và đi n tích âm c a ion lư ng c c b ng không thì protein đư c g i là tr ng thái đ ng đi n. e) Thu phân protein f) Ph n ng có màu c a protein Tương t peptit và aminoaxit, protein tham gia ph n ng cho màu. − Ph n ng biure: Cho protein tác d ng v i mu i đ ng (CuSO4) trong môi trư ng ki m cho màu tím do s t o thành ph c ch t c a đ ng (II) v i hai nhóm peptit. − Ph n ng xantoproteinic: Cho HNO3 đ m đ c vào protein s xu t hi n màu vàng. Nguyên nhân do ph n ng nitro hoá vòng benzen các g c aminoaxit t o thành các h p ch t nitro d ng thơm có màu vàng. 3. Phân lo i protein G m 2 nhóm chính: a) Protein đơn gi n: ch c u t o t các aminoaxit, khi thu phân h u như không t o thành các s n ph m khác. Các protein đơn gi n l i đư c chia thành nhi u nhóm nh . Ví d : − Anbumin: G m m t s protein tan trong nư c, không k t t a b i dd NaCl bão hoà nhưng k t t a b i (NH4)2SO4 bão hoà. Đông t khi đun nóng. Có trong lòng tr ng tr ng, s a. − Globulin: Không tan trong nư c, tan trong dd mu i loãng, đông t khi đun nóng. Có trong s a, tr ng. − Prolamin: Không tan trong nư c, không đông t khi đun sôi. Có trong lúa mì,ngô. − Gluein: Protein th c v t tan trong dd ki m loãng. Có trong thóc g o. − Histon: Tan trong nư c và dd axit loãng. − Protamin: Là protein đơn gi n nh t. Tan trong nư c, axit loãng và ki m. Không đông t khi đun nóng. b) Các protein ph c t p: C u t o t protein và các thành ph n khác không ph i protein. Khi thu phân, ngoài aminoaxit còn có các thành ph n khác như hiđratcacbon, axit photphoric. Protein ph c t p đư c chia thành nhi u nhóm. − Photphoprotein: có ch a axit photphoric. − Nucleoprotein: trong thành ph n có axit nucleic. Có trong nhân t bào đ ng, th c v t.
 8. − Chromoprotein: có trong thành ph n c a máu. − Glucoprotein: trong thành ph n có hiđratcacbon. − Lipoprotein: trong thành ph n có ch t béo. 4. S chuy n hoá protein trongg cơ th . − Protein là m t thành ph n quan tr ng nh t trong th c ăn c a ngư i và đ ng v t đ tái t o các t bào, các ch t men, các kích thích t , xây d ng t bào m i và cung c p năng lư ng. Khi tiêu hoá, đ u tiên protein b thu phân (do tác d ng c a men) thành các polipeptit (trong d dày) r i thành aminoaxit (trong m t) và đư c h p th vào máu r i chuy n đ n các mô t bào c a cơ th . Ph n ch y u c a aminoaxit này l i đư c t ng h p thành protein c a cơ th . M t ph n khác đ t ng h p các h p ch t khác ch a nitơ như axit nucleic, kích thích t …M t ph n b phân hu và b oxi hoá đ cung c p năng lư ng cho cơ th . − Đ ng th i v i quá trình t ng h p, trong cơ th luôn x y ra quá trình phân hu protein qua các giai đo n t o thành polipeptit, aminoaxit r i các s n ph m xa hơn, như NH3, ure O = C(NH2)2 t o thành CO2, nư c…Quá trình t ng h p protein tiêu th năng lư ng, quá trình phân hu protein gi i phóng năng lư ng. 5. ng d ng c a protein − Dùng làm th c ăn cho ngư i và đ ng v t. − Dùng trong công nghi p d t, giày dép, làm keo dán. − M t s protein dùng đ ch t o ch t d o (như cazein c a s a). BÀI T P 1. Có các ch t: NH3, CH3NH2, C3H7NH2, B. tác d ng v i bazơ. C. th hi n tính lư ng tính. C6H5NH2. Dãy các ch t đư c s p x p theo D. tác d ng v i axit. chi u tính bazơ gi m d n là: 5. Phân t protit g m A. C3H7NH2, C6H5NH2, CH3NH2, NH3. A. các m ch dài polipeptit h p thành. B. các phân t aminoaxit h p thành. B. C3H7NH2, CH3NH2, NH3,C6H5NH2. C. các liên k t peptit h p thành. C. C6H5NH2, C3H7NH2,CH3NH2, NH3. D. các nhóm amino và cacbonyl h p thành. D. NH3, CH3NH2, C3H7NH2, C6H5NH2. 6. Ch t... là amin b c hai. 2. Có các ch t: NH3, CH3NH2, C3H7NH2, H3C N C CH3 H C6H5NH2. Ch t có tính bazơ m nh nh t là CH3 2 A. CH3 - CH2 – NH2 B. A.NH3. B. C3H7NH2. H CH3 C CH H3C N CH3 C. C6H5NH2 D. CH3NH2. 3 NH2 CH3 3. H p ch t Y là m t amin đơn ch c ch a C. D. 19,718% nitơ theo kh i lư ng. Y có công 7. Có…… aminoaxit đ ng phân có cùng th c phân t là công th c phân t là C4H9O2N. A. C4H5N. B. C4H7N. A. 3 B.4 C. C4H9N. D. C4H11N. C.5 D.6 4. Tính ch t đ c trưng c a aminoaxit là: A. tác d ng v i rư u.
 9. 8. Khi cho quì tím vào dd H2N-CH2- A.Quỳ tím. B.D2 NaOH. CH(NH2)-COOH thì quì tím C.Na2O . D.C2H5OH. 15. Thu phân h p ch t: A.đ i sang màu xanh. H2N CH2 CO NH CH CO NH CH CO NH CH2 COOH B. đ i sang màu đ . CH2 COOH CH2 C6 H5 thu đư c các aminoaxit nào sau đây: C. đ i sang màu h ng A. H2N - CH2 - CH2 -COOH D. không đ i màu. B. HOOC - CH2 - CH(NH2) - COOH 9. H p ch t Z g m các nguyên t C,H,O,N C. C6 H5 - CH(NH2 )- COOH D. CH3 - CH(NH2)- COOH V i t l kh i lư ng tương ng 3:1:4:7. 16. Ch n câu đúng trong s các câu sau Bi t phân t X có 2 nguyên t N. Công đây: A. Etylamin d tan trong nư c do có liên th c phân t Z là công th c nào sâu đây: k t hidro như sau: H H A. CH4ON2 C. C3H8ON2 N H O H N H B. C3HO4N7 D. C3H8O2N2 Et H Et B. Tính ch t hóa h c c a etylamin là ph n 10. Nh ng k t lu n nào sau đây không ng t o mu i v i bazơ m nh. đúng: C. Etylamin tan trong nư c t o dd có kh năng sinh ra k t t a v i dd AgCl. A.D2 Axit aminoaxetic không làm đ i màu D. Etylamin có tính axit do nguyên t nitơ quỳ tím cũn c p electron chưa liên k t có kh năng B.D2 Axit aminoaxetic không d n đi n nh n proton. C.Axit aminoaxetic là ch t lư ng tính 17. Tên g i c a C6H5NH2 là: D. Axit aminoaxetic ph n ng v i D2 A. Benzil amin B. Benzyl amin mu i ăn C. Anilin D. Phenol 11. M t h p ch t h u cơ X có CTPT là 18. Có các ch t: NH3, CH3CH2 NH2 , C3H7O2N là m t ch t lư ng tính. Nh ng CH3CH2 CH2 OH, CH3 CH2 Cl. Ch t có phát bi u nào sau đây không đúng: tính bazơ m nh nh t là: H A. NH3 B. CH3 CH2NH2 H3C C COOH NH C. CH3CH2 CH2OH D. CH3CH2Cl A. X có CTCT là 2 B.X có CTCT là H2N-CH2-CH2-COOH 19. Anilin có tính bazơ y u hơn NH3 là do: H2N C COOCH3 A. nhóm(- NH2) cũn m t c p electron chưa H2 C.X có CTCT là liên k t D. X có CTCT là CH2=CH-COONH4 B. nhóm (-NH2) có tác d ng đ y electron 12. Trong nh ng ch t sau, ch t nào không v phía vòng benzen làm gi m m t đ ph i là Amin: electron c a N C6H5 N CH3 C. g c phenyl có nh hư ng làm gi m m t C2H5 đ electron c a nguyên t N A.C2H5-NH-CH3 B. D. phân t kh i c a anilin l n hơn so v i C.CH3COONH4 D.CH3-NH2 NH3 . 13. Phenol và Anilin cùng ph n ng v i ch t nào trong các ch t sau: 20. Đi u kh ng đ nh nào sau đây là đỳng ? A.D2 HCl. B.D2 NaOH. A. Phân t kh i c a m t amino axit C.Na . D.D2 Brom. (g m m t ch c -NH2 và m t ch c - 14. Đ phân bi t 2 dd Axit axetic và Axit COOH) luôn là s l . aminoaxetic có th dùng ch t nào trong các ch t sau: B. H p ch t amin ph i có tính lư ng tính
 10. C. Dd amino axit làm gi y qu t m Tên đúng c a amin tr n là: đ i màu A. Pro-1-ylamin C. Etylamin D. Các amino axit đ u tan trong nư c B. Đimetylamin D. Pro-2-ylamin 21. A là h p ch t h u cơ ch a C, H, O, N. 27. Có 3 dd sau: H2N-CH2-CH2-COOH, CH3-CH2-COOH, CH3-(CH2)3-NH2. Đ t cháy 1 mol A đư c 2mol CO2; 2,5mol Đ phân bi t các dd tr n ch c n d ng nư c; 0,5 mol N2, đ ng th i ph i d ng thu c th là: 2,25 mol O2. A có công th c phân t : A. Dd NaOH A. C2H5NO2 C. C3H5NO2 B. B. Dd HCl B. C6H5NO2 D. C4H10NO2 C. C. Quỳ tím D. D. Phenolphtalein 22. Tính bazơ gi m d n theo dóy ch t sau: 28. M t Este có công th c phân t A. dimetylamin, metylamin, anilin, amoniăc, p-metylamin C3H7O2N, bi t este đó đư c đi u ch t B. dimetylamin, metylamin, amoniăc, p- amino axit X và rư u metylic. Công th c metylamin, anilin c u t o c a amino axit X là. C. metylamin, dimetylamin, anilin, A. CH3- CH2- COOH amoniăc, p-metylamin B. H2N- CH2- COOH D. amoniăc, p-metylamin,dimetylamin, C. NH2- CH2- CH2- COOH metylamin, anilin H H2N C COOH 23. Tên g i nào sai v i CT tương ng: A. H2N - CH2 - COOH : glixin CH3 D. B. CH3 – CH2 - NH2 - COOH : Alanin 29. Amin có ch a 15,05% nitơ v kh i C. HOOC - CH2 - CH2 - CH(NH2) - COOH : axit glutamic lư ng có công th c là: D. H2N - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - A. C2 H5 NH2 C. (CH3 )2NH CH(NH2) - COOH: Lizin B. C. C6H5NH2 D. (CH3 )3N 24. Đ t cháy hoàn toàn m t amin thơm X 30. Amino axit là h p ch t h u cơ t p ch c thu đư c 0,07 mol CO2, 0,99g H2O và 336ml N2(đktc). Đ trung hoà 0,1 mol X trong phân t c a chúng có ch a. c n 600ml dd HCl 0,5M. Bi t X là amin A. nhóm ch c amino b c 1. X có công th c: B.nhóm ch c cacboxyl A. CH3- C6H2(NH2)3 C. hai nhóm ch c khác nhau. B. B.C6H3(NH2)3 D. đ ng th i nhóm ch c amino và C. C.CH3-NH- C6H3(NH2) nhóm ch c cacboxyl D. D.NH2- C6H2(NH2)2 31. Phát bi u nào sau đây đúng? 25. Đ trung hoà h t 3,1 gam m t amin A. Amin là h p ch t h u cơ mà phân t đơn ch c c n d ng 100ml dd HCl 1M. Amin đó là: có N trong thành ph n. A. CH5N B. C2H7N B. Amin là h p ch t h u cơ có m t hay nhi u nhóm NH2 trong phân t . B. C. C3H3N D. C3H9N 26. Cho amin có c u t o: CH3 – CH(CH3)- NH2
 11. C. Amin là h p ch t h u cơ đư c t o ra C. anilin v i axit HCl và HNO3 khi thay th nguyên t H trong phân t D. anilin v i axit HCl và HNO2 NH3 b ng các g c hydrocacbon. 8. Ch n m t đáp án đúng D. Amin là h p ch t h u cơ mà phân t A. protein ph c t p là nh ng protein đư c có nhóm ch c-NH2 và nhóm ch c- COOH. t o thành ch t các ñ t ioi x ma n 32. Công th c c u t o thu g n c a các sn h ieopBr t n à o t n à o h n a t i h n g tn ro . n ư c t o thành dd keo amino axit sinh ra thu phân C. ho t tính sinh lý c a protein ph thu c H vào tính tan c a chúng H2N C N C N C COOH H2 H H H2 D. protein hình c u tan trong nư c t o O CH3O thành dd keo là. H etylamin t các ch t đ u là A. H2N - CH2 – COOH B. H2N C COOH A. NH3 và CH3I B. NH3 và (CH3)2I CH3 C. NH4Cl và CH3I D. (CH3)2I và HNO3 H C. H2N - CH2 - COOH và H2N C COOH 40. Nh vài gi t HNO3 đ c vào ng D. H2N - CH2 - COOH và CH3 nghi m đ ng dd anbumin th y có k t t a vàng là do nhóm – NO2 c a HNO3 ph n H2N - CH2 - CH2 - COOH H H ng v i 33. H p ch t H3C C C NH2 có tên g i: CH3C2H5 A. g c C6H5 – trong protein A. 2-metyl – 3-etyl propan – amin B. nhóm trong protein B. 2-metyl pentan – 3-amin C. 4-metyl pentan – 3-amin C. nhóm OH trong protein D. metyl etyl propan amin 34. Dãy ch t nào sau đâyđư c x p theo D. nhóm OH trong protein - chi utính bazơ tăng d n 41. Cho 9,3 g m t ankylamin X tác d ng A. CH3NH2, (CH3)2NH, NH3, C6H5NH2 v i dd FeCl3 d thu đư c 10,7 g k t t a. C.NH3,CH NH2, C6H5NH2, (CH3)2NH Công th c c u t o c a X là: B. CH3NH2, C6H5NH2, (CH3)2NH, NH3 A. CH3NH3 B. C2H5NH2 D. C6H5NH2, NH3, CH3NH2, (CH3)2NH C. C3H7NH2 D. C4H9NH2 35. Ngư i ta r a đ ng anilin b ng 42. Ba ch t A, B, C (CxHyNz) có thành A. dd NaOH B. Dd HCl ph n % v kh i lư ng N trong A, B, C l n C. Dd NaCl D. Nư c xà phòng lư t là 45,16%; 23, 73%; 15, 05%; A, B, 36. H p ch t X ch a vòng benzen có công C tác d ng v i axit đ u cho m i amoni th c phân t C7H9N d ng R – NH3Cl công th c c a A, B, C l n X có bao nhiêu đ ng phân amin các lo i A.2 B. 3 lư t là: C. 4 D. 5 A. CH3NH2, C3H7NH2, C4H9NH2 37. Ngư i ta đi u ch phenylđiazoniclorua B. CH3NH2, C3H7NH2, C6H5NH2 (C6H5N2+Cl ) b ng ph n ng c a. C. CH3NH2, C4H9NH2, C6H5NH2 A. anilin v i axit HCl D. CH3NH2, C6H5NH2, C2H5NH2 B. anilin v i HNO3
 12. 43. H p ch t H C H H COOH có tên C C A.CH3-CH(NH2)-COOH 3 g i là: CH3NH2 B.CH2(NH2)-CH2-COOH A. Axit - 2 - amino - 3 - metyl butanoic C.CH2=CH-COONH4 C. Axit - aminosecbutyric D. CH3-CH2-COONH4 B. Axit - 2 - metyl - 3 - amino butanoic 50. Ch t X có 40,45%C; 7,86%H; D. Axit-1,1- đi metyl - 2 - amino propanoic 15,73%N còn l i là oxi. Kh i lư ng mol 44. H p ch t X có công th c phân t phân t c a X nh hơn 100g. Khi X ph n C4H9O2N có bao nhiêu đ ng phân amino axit ? ng v i dd NaOH cho mu i C3H6O2Na. A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 công th c phân t c a X là 45. Đ ch ng minh glyxin C2 H5O2N là m t A. C4H9O2N B. C3H7O2N aminoaxit c n cho ph n ng v i: C. C2H5O2N D. CH3O2N A. NaOH và HCl 51. Kh i lư ng các g c glyxyl (t glyxin) B. NaOH và CH3OH.HCl chi m 50% kh i lư ng tơ t m (fibroin)kh i C. NaOH và Cu(OH)2 lư ng glyxin mà các con t m c n có đ t o D. HCl và CH5COOH lên m t kg tơ là 46. B n ch t ph n ng c a protein v i axit A. 646,55g B. 650,55g HNO3 t o k t t a vàng gi ng b n ch t c a C. 649,55g D. 620,55g ph n ng gi a 52. Phân t kh i g n đúng c a m t protein A. anilin v i dd brom X trong lông c u ch a 0,16% lưu huỳnh B. anilin v i dd HCl (X ch có 1 nguyên t lưu huỳnh) là C. etylamin v i dd FeCl3 A. 30.000 (đvC) B. 20.000 (đvC) D. glyxin v i dd HCl C. 25.000 (đvC) D. 22.000 (đvC) 47. Ngư i ta đi u ch anilin b ng cách 53. Cho m t este A đư c đi u ch t nitro hoá 500gben zen r i kh h p ch t aminoaxit B và ancol metylic. T kh i hơi nitro sinh ra.,bi t hi u su t m i giai đo n c a A so v i hidro b ng 44,5. Đ t cháy đ u đ t 80%Kh i lư ng anilin thu đư c là hoàn toàn 8,9g este A thu đư c 13,2g CO2, A.346,7g B.362,7g 6,3g H2O và 1,12 lít N2 (đkct) C.463,3g D.315,9g Công th c c u t o c a A và B l n lư t là 48. H p ch t X g m các nguyên t C, H, A. H2N–CH2–COO–CH3,H2N–CH2–COOH O, N v i t l kh i lư ng tương ng là B. H2N–H2 –CH2–COO–CH3, H2N–CH2–COOH 3 : 1 : 4 : 7 bi t phân t X có hai nguyên t C. H2N – CH2 – COO – CH3, nitơ. Công th c phân t c a X là CH3 – CH2 – COOH A. CH4ON2 B. C3H8ON2 D. H2N – CH(CH3) – COO – CH3, C. C3H8O2N2 D. C2H5ON2 H2N – CH2 – COOH 49. H p ch t C3H7O2N tác d ng đư c 5. Phát bi u nào sau đây là đúng? v i NaOH, H2SO4 và làm m t màudd A. Amin là h p ch t mà phân t có nitơ Br2 nên công th c c u t o h p lí c a h p trong thành ph n. ch t là B. Amin là h p ch t có m t hay nhi u nhóm NH2 trong phân t .
 13. C. Amin là h p ch t h u cơ đư c t o ra s các ch t đã cho, nh ng ch t có th làm khi thay th nguyên t H trong phân t m t màu dd brom là: NH3 b ng các g c hiđrocacbon. A. Toluen, anilin, phenol. D. A và B. B. Phenyl metyl ete, anilin, phenol. 56. Cho các ch t sau đây: C. Phenyl metyl ete, toluen, anilin, phenol. 1. H C H COOH C D. Phenyl metyl ete, toluen, phenol. 3 NH2 61. M t aminoaxit no X t n t i trong t 2. OH – CH2 – COOH nhiên (ch ch a m t nhóm - NH2 và m t 3. CH2O và C6H5OH nhóm - COOH). Cho 0,89g X ph n ng 4. C2H4(OH)2 và p - C6H4(COOH)2 v a đ v i HCl t o ra 1,255g mu i. Công 5. (CH2)6(NH2)2 và (CH2)4(COOH)2 th c c u t o c a X là: Các trư ng h p nào sau đây có kh năng A. H2N – CH2 – COOH. tham gia ph n ng trùng ngưng? B. CH3 – CH (NH2)– COOH. A. 1, 2 B. 3, 5 C. H2N – CH2 – CH2 – COOH. C. 3, 4 D. 1, 2, 3, 4, 5. D. B, C đ u đúng. 58. Khi thu phân C4 H6O2 trong môi 62. Cho 20g h n h p g m 3 amin no đơn trư ng axit ta thu đư c h n h p hai ch t ch c đ ng đ ng liên ti p tác d ng v a đ đ u có ph n ng tráng gương. V y công v i dd HCl 1M, cô c n dd thu đư c 31,68g th c c u t o c a C4H6O2 là m t trong các mu i. Th tích dd HCl đã dùng là: công th c nào sau đây? A. 160ml B. 16ml H3 C O C CH2 C. 32ml D. 320ml H A. O 63. Aminoaxit là nh ng ch t h u cơ: A) Phân t ch a nhóm -NH2 (amino) và nhóm -COOH (cacboxyl) liên k t v i g c H O C C CH2 hidrocacbon H2 H B. O B) Phân t ch a nhóm -NH2 (amino) và nhóm -CHO liên k t v i g c hidrocacbon C) Phân t ch a nhóm -OH (hidroxyl) và H O C C CH3 nhóm -COOH (cacboxyl) liên k t v i g c H H C. O hidrocacbon D) Phân t ch a nhóm -OH (hidroxyl) và H 2C C O CH3 nhóm -CO- (cacbonyl) liên k t v i g c H D. O hidrocacbon 59. Ch t nào sau đây có tính bazơ m nh 64. Đ trung hoà 50 ml dd metylamin c n nh t? 40 ml dd HCl 0,1M. N ng đ mol/lít c a A. NH3 metyl amin đã dùng là B. C6H5NH2 A. 0,08M. B. 0,04M. C. CH3 – CH2 – CH2 – NH2 H C. 0,02M. D. 0,06M. D. H3C C NH2 65. Đ t cháy hoàn toàn 6,2 gam m t amin CH3 no m ch h , đơn ch c ph i d ng h t 60. Cho các h p ch t h u cơ: phenyl metyl 10,08 l t khíoxy (đktc). Công th c c a ete (anisol), toluen, anilin, phenol. Trong amin đó là: A. C2 H5NH2 B. CH3NH2
 14. C. C4H9NH2 D. C3H7NH 72. S p x p các ch t: NH3, C6H5NH2, 66. H p ch t X ch a các nguyên t CH3NH2 theo chi u tính bazơ tăng d n: C,H,N,O và có phân t kh i 89 đvC. Khi A. NH3, C6H5NH2, CH3NH2 đ t cháy 1 mol X thu đư c hơi nư c, 3 mol B. NH3, CH3 NH2, C6H5NH2 CO2 và 0,5 mol nitơ. Bi t là h p ch t C. CH3 NH2, NH3, C6H5NH2 lư ng tính và tác d ng v i nư c brom. X D. C6H5NH2,, NH3,, CH3 NH2 là: 73. Nguyên nhân gây ra tính bazơ c a A. H2N-CH=CH=COOH etylamin là B. CH2=CH(NH2)-COOH C. CH2=CH-COONH4 A. do tan nhi u trong nư c D.CH2=CH-CH2-NO2 B. do phân t b phân c c 67. Aminoaxit X ch a 1 nhóm ch c amin C. do c p electron gi a nitơ và hiđro b hút b c 1 trong phân t . Đ t cháy hoàn toàn v phía nitơ m t lư ng X thu đư c CO2 và N2 theo t l th t ch 4:1. X là: D. do c p electron trên nitơ A. H2NCH2COOH 74. Ancol và amin nào sau đây cùng b c? B. H2NCH2CH2COOH A. (CH3)3COH và (CH3)3CNH2 C. H2NCH(NH2)COOH. D. H2NCH=CHCOOH B. C6H5NHCH3 và C6 H5CHOHCH3 68. H p ch t nào sau đây không ph i là C. C2H5OH và (CH3)3N aminoaxit: D. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2 A. H2N - CH2 – COOH B. CH3 - NH - CH2 - COOH 75. Ancol và amin nào sau đây cùng b c? C. CH3 - CH2 - CO - NH2 A. (CH3)3COH và (CH3)3CNH2 D. HOOC - CH2 - CH(NH2) - COOH. B. C6H5NHCH3 và C6 H5CHOHCH3 69. Alanin không tác d ng v i: A. CaCO3 C C2H5OH C. C2H5OH và (CH3)3N B. H2SO4 loãngư D. NaCl D. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2 70. Hãy ch ra đi u sai trong các trư ng 76. Anilin ph n ng v i ch t nào sau đây? h p sau: A. HCl, HNO2.HCl ; Br2 A. Các amin đ u có tính bazơ B. HCl ; CH3I, NaOH C. HCl, CH3I, MgCl2 B. Tính bazơ c a các amin m ch h no đ u m nh hơn NH3 D. HCl, CH3I, Cl2 C. Amin có tính bazơ y u 77. Amin C3 H7N t t c bao nhiêu đ ng phân amin? D. Amin là h p ch t h u cơ lư ng tính A. 1 B. 5 C. 4 D. 3 71. Cho quỳ tím vào dd c a t ng amino 78. Có th nh n bi t dd anilin b ng cách. axit sau. A. Kh mùi (1) NH2- CH2- COOH C. Thêm vài gi t dd Na2CO3 (2) NH2- CH2- CH2- CH- COOH B. Tác d ng v i d m NH2 D. Thêm vài gi t dd brom (3) HOOC- CH2- CH2- CH- COOH 79. Có các dd etanol, anilin, Natrihiđroxit, NH2 formon, ch t th duy nh t đ phân bi t các Trư ng h p nào sau đây có hi n dd trên là tư ng đ i màu quỳ tím? A. dd CuSO4 B. dd Br2 C. dd AgNO3. NH3 D. quỳ tím A. (1) B. (2) C. (3) D. (2), (3)
 15. 80. Đ làm s ch khí CH3NH2 có l n các 87. T l th tích CO2 : H2O (hơi) sinh ra khí CH4, C2H2, H2, ngư i ta dùng. khi đ t cháy hoàn toàn m t đ ng đ ng (X) A. dd HCl và dd NaOH c a glixin là 6 : 7 (ph n ng cháy sinh ra B. dd Br2 và dd NaOH khí N2). (X) tác d ng v i glixin cho s n C. dd HNO3 và dd Br2 ph m là m t đipeptit (X) là: D. dd HCl và dd K2CO3 A. CH3 – CH(NH2) – COOH 81. Có các ddNH3, C6H5NH2, NaOH, HCl, B. NH2 – CH2 – CH2 – COOH ch t th duy nh t đ phân bi t các dd trên C. C2H5 – CH(NH2) – COOH là. D. A và B đúng A. quỳ tím B. dd Br2 88. Cho quỳ tím vào dd m i h p ch t dư i C. dd NaCl D. dd HCHO đây, dd nào làm quỳ tím hoá đ . 82. Khi nh vài gi t dd C2H5NH2 vào dd 1. H2N – CH2 – COOH FeCl3 sau ph n ng th y 2. Cl¯NH3+ - CH2 – COOH A. dd trong su t không màu 3. H2N – CH2 – COONa B. dd màu vàng nâu 4. H2N (CH2)2CH (NH2) – COOH C.có k t t a màu đ g ch 5. HOOC (CH2)2 CH (NH2) – COOH D.có k t t a màu nâu đ A. 3 B. 2 83. Thu phân m t tripeptit thu đư c s n C. 1, 5 D. 2, 5 ph m g m 89. Khi đ t nóng m t đ ng đ ng cóa A. 2 aminoaxit B. 3 aminoaxit metylamin,ngư i ta th y t l các khí và C. 4 aminoaxit D. 5 aminoaxit hơi Vco2:VH2O sinh ra b ng 2:3 .Công 84. Phân t kh i c a aminoaxit có công th c phân t c a amin là th c t ng quát H2N – R – COOH (R là A.C3H9N B.C2H5N g c hiđro cacbon) C.C2H7N D.C4H9N A. Là m t s l 90. Tính ch t bazơ c a metylamin m nh B. Là m t s ch n hơn c a anilin vì: C. Có th là s l ho c s ch n A. Kh i lư ng mol c a metylamin nh D. Không xác đ nh đư c hơn. 85. H p ch t h u cơ X có công th c phân B. Nhóm metyl làm tăng m t đ e c a t C3H7O2N nguyên t N. X có bao nhiêu đ ng phân ch c C. Nhóm phenyl làm gi m m t đ e c a aminnoaxit: nguyên t N. A. 4 B. 3 D. B và C đúng. C. 2 D. 1 91. Các amin đư c s p x p theo chi u tăng 86. H p ch t h u cơ X có công th c phân c a tính bazơ là dãy: t C3H7O2N A. C6H5NH2, CH3NH2, (CH3)2NH2. X có bao nhiêu đ ng phân ch c nitro: B. CH3NH2, (CH3)2NH2, C6H5NH2. A. 2 B. 1 C. C6H5NH2, (CH3)2NH2, CH3NH2. C. 3 D. 4 D. CH3NH2, C6H5NH2, (CH3)2NH2. 92. Cho X là m t aminoaxit. Khi cho
 16. 0,01mol X tác d ng v i HCl thì dùng h t C. Amin là h p ch t h u cơ đư c t o ra 80ml dd HCl 0,125M và thu đư c 1,835g khi thay th nguyên t H trong phân t NH3 mu i khan. Còn khi cho 0,01mol X tác b ng các g c hiđrocacbon. d ng v i dd NaOH thì c n dùng 25g dd D. A và B. NaOH 3,2%. Công th c c u t o c a X là: 97. Có b n dd loãng không màu đ ng trong NH2 NH2 b n ng nghi m riêng bi t, không dán nhãn: B. C2H5 A . C3H6 anbumin, glixerol, CH3COOH, NaOH. Ch n COOH COOH m t trong các thu c th sau đ phân bi t b n C - H2NC3H5(COOH)2 ch t trên? D - (H2N)2C3H5COOH A. Quỳ tím. B. Phenolphtalein. 93. Có 2 dd NaAlO2, C6 H5ONa và 2 ch t C. HNO3 đ c. D. CuSO4. l ng C6H6, C6H5NH2, đ ng trong các l 98. Ch t nào sau đây có tính bazơ m nh nh t? riêng bi t, m t nhãn. N u ch dùng dd HCl A. NH3 B. C6H5NH2 làm thu c th thì nh n bi t đư c các ch t: C. CH3 – CH2 – CH2 – NH2 A. NaAl0 2 B. C6H5NH2 C. NaAl0 2, C6H50Na D. C 4 ch t trên. D. CH3 – CH – NH2 94. Có 3 dd NH4HCO3 ,NaAlO2, C6 H5ONa CH3 99. M t aminoaxit no X t n t i trong t nhiên và 3 ch t l ng C2 H5OH, C6H6, C6H5NH2 (ch ch a m t nhóm - NH2 và m t nhóm - đ ng trong 6 l m t nhãn.N u ch dùng dd COOH). Cho 0,89g X ph n ng v a đ v i HCl ta có th nh n bi t đư c ch t nào HCl t o ra 1,255g mu i. Công th c c u t o c a trong 6 ch t trên: X là: A.NH4 HCO3 A. H2N – CH2 – COOH. B. CH3 CH – COOH. B. NH4HCO3, NaAlO2 NH2 C. NH4HCO3 NaAlO2 ,C6H5ONa C. H2N – CH2 – CH2 – COOH D.C 6 ch t trên D. B, C đ u đúng 95. X là ch t h u cơ có CTCT là: A. X tác d ng đư c v i dd Br2, dd NaOH. B. X tác d ng đư c v i dd Br2, dd HCl. C. X tác d ng đư c v i dd Br2, không tác d ng v i dd HCl. D. X không tác d ng v i dd Br2, tác d ng đư c v i dd HCl. 96. C p ch t có ph n ng v i nư c brom t o k t t a là A) axit acrylic và phenol B) phenol và anilin C) axit axetic và anilin D) phenol và axit fomic Phát bi u nào sau đây là đúng? A. Amin là h p ch t mà phân t có nitơ trong thành ph n. B. Amin là h p ch t có m t hay nhi u nhóm NH2 trong phân t .
Đồng bộ tài khoản