Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 2

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
315
lượt xem
213
download

Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lý thuyết và bài tập ôn thi cđ đh môn hóa - chương 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 2

  1. CHƯƠNG II. LIÊN K T HÓA H C 1. Liên k t ion. Liên k t ion đư c hình thành gi a các nguyên t có đ âm đi n khác nhau nhi u (∆χ ≥ 1,7). Khi đó nguyên t có đ âm đi n l n (các phi kim đi n hình) thu e c a nguyên t có đ âm đi n nh (các kim lo i đi n hình) t o thành các ion ngư c d u. Các ion này hút nhau b ng l c hút tĩnh đi n t o thành phân t . Ví d : Liên k t ion có đ c đi m: Không bão hoà, không đ nh hư ng, do đó h p ch t ion t o thành nh ng m ng lư i ion. Liên k t ion còn t o thành trong ph n ng trao đ i ion. Ví d , khi tr n dd CaCl2 v i dd Na2CO3 t o ra k t t a CaCO3: 3. Liên k t c ng hoá tr : 3. 1. Đ c đi m. Liên k t c ng hoá tr đư c t o thành do các nguyên t có đ âm đi n b ng nhau ho c khác nhau không nhi u góp chung v i nhau các e hoá tr t o thành các c p e liên k t chuy n đ ng trong cùng 1 obitan (xung quanh c 2 h t nhân) g i là obitan phân t . D a vào v trí c a các c p e liên k t trong phân t , ngư i ta chia thành : 3.2. Liên k t c ng hoá tr không c c. − T o thành t 2 nguyên t c a cùng m t nguyên t . Ví d : H : H, Cl : Cl. − C p e liên k t không b l ch v phía nguyên t nào. − Hoá tr c a các nguyên t đư c tính b ng s c p e dùng chung. 3. 3. Liên k t c ng hoá tr có c c. − T o thành t các nguyên t có đ âm đi n khác nhau không nhi u. Ví d : H : Cl. − C p e liên k t b l ch v phía nguyên t có đ âm đi n l n hơn. − Hoá tr c a các nguyên t trong liên k t c ng hoá tr có c c đư c tính b ng s c p e dùng chung. Nguyên t có đ âm đi n l n có hoá tr âm, nguyên t kia hoá tr dương. Ví d , trong HCl, clo hoá tr 1−, hiđro hoá tr 1+. 3.4. Liên k t cho - nh n (còn g i là liên k t ph i trí). Đó là lo i liên k t c ng hoá tr mà c p e dùng chung ch do 1 nguyên t cung c p và đư c g i là nguyên t cho e. Nguyên t kia có obitan tr ng (obitan không có e) đư c g i là nguyên t nh n e. Liên k t cho - nh n đư c ký hi u b ng mũi tên (→) có chi u t ch t cho sang ch t nh n. Ví d quá trình hình thành ion NH4+ (t NH3 và H+) có b n ch t liên k t cho - nh n. Sau khi liên k t cho - nh n hình thành thì 4 liên k t N - H hoàn toàn như nhau. Do đó, ta có th vi t CTCT và CTE c a NH+4 như sau:
  2. CTCT và CTE c a HNO3: Đi u ki n đ t o thành liên k t cho - nh n gi a 2 nguyên t A → B là: nguyên t A có đ 8e l p ngoài, trong đó có c p e t do(chưa tham gia liên k t) và nguyên t B ph i có obitan tr ng. 3.5. Liên k t δ và liên k t π. V b n ch t chúng là nh ng liên k t c ng hoá tr . a) Liên k t δ. Đư c hình thành do s xen ph 2 obitan (c a 2e tham gia liên k t)d c theo tr c liên k t. Tuỳ theo lo i obitan tham gia liên k t là obitan s hay p ta có các lo i liên k t δ ki u s-s, s-p, p-p: Obitan liên k t δ có tính đ i x ng tr c, v i tr c đ i x ng là tr c n i hai h t nhân nguyên t . N u gi a 2 nguyên t ch hình thành m t m i liên k t đơn thì đó là liên k t δ. Khi đó, do tính đ i x ng c a obitan liên k t δ, hai nguyên t có th quay quanh tr c liên k t. b) Liên k t π. Đư c hình thành do s xen ph gi a các obitan p hai bên tr c liên k t. Khi gi a 2 nguyên t hình thành liên k t b i thì có 1 liên k t δ, còn l i là liên k t π. Ví d trong liên k t δ (b n nh t) và 2 liên k t π (kém b n hơn). Liên k t π không có tính đ i x ng tr c nên 2 nguyên t tham gia liên k t không có kh năng quay t do quanh tr c liên k t. Đó là nguyên nhân gây ra hi n tư ng đ ng phân cis-trans c a các h p ch t h u cơ có n i đôi. 3.6. S lai hoá các obitan. − Khi gi i thích kh năng hình thành nhi u lo i hoá tr c a m t nguyên t (như c a Fe, Cl, C…) ta không th căn c vào s e đ c thân ho c s e l p ngoài cùng mà ph i dùng khái ni m m i g i là "s lai hoá obitan". L y nguyên t C làm ví d : C u hình e c a C (Z = 6). N u d a vào s e đ c thân: C có hoá tr II. Trong th c t , C có hoá tr IV trong các h p ch t h u cơ. Đi u này đư c gi i thích là do s "lai hoá" obitan 2s v i 3 obitan 2p t o thành 4 obitan q m i (obitan lai hoá) có năng lư ng đ ng nh t. Khi đó 4e (2e c a obitan 2s và 2e c a obitan 2p)chuy n đ ng trên 4 obitan lai hoá q và tham gia liên k t làm cho cacbon có hoá tr IV. Sau khi lai hoá, c u hình e c a C có d ng: − Các ki u lai hoá thư ng g p.
  3. a) Lai hoá sp3. Đó là ki u lai hoá gi a 1 obitan s v i 3 obitan p t o thành 4 obitan lai hoá q đ nh hư ng t tâm đ n 4 đ nh c a t di n đ u, các tr c đ i x ng c a chúng t o v i nhau nh ng góc b ng 109 o28'. Ki u lai hoá sp 3 đư c g p trong các nguyên t O, N, C n m trong phân t H2O, NH3, NH+4, CH4,… b) Lai hoá sp2. Đó là ki u lai hoá gi a 1 obitan s và 2obitan p t o thành 3 obitan lai hoá q đ nh hư ng t tâm đ n 3 đ nh c a tam giác đ u. Lai hoá sp2 đư c g p trong các phân t BCl3, C2H4,… c) Lai hoá sp. Đó là ki u lai hoá gi a 1 obitan s và 1 obitan p t o ra 2 obitan lai hoá q đ nh hư ng th ng hàng v i nhau. Lai hoá sp đư c g p trong các phân t BCl2, C2H2,… 4. Liên k t hiđro Liên k t hiđro là m i liên k t ph (hay m i liên k t th 2) c a nguyên t H v i nguyên t có đ âm đi n l n (như F, O, N…). T c là nguyên t hiđro linh đ ng b hút b i c p e chưa liên k t c a nguyên t có đ âm đi n l n hơn. Liên k t hiđro đư c ký hi u b ng 3 d u ch m ( … ) và không tính hoá tr cũng như s oxi hoá. Liên k t hiđro đư c hình thành gi a các phân t cùng lo i. Ví d : Gi a các phân t H2O, HF, rư u, axit… ho c gi a các phân t khác lo i. Ví d : Gi a các phân t rư u hay axit v i H2O: ho c trong m t phân t (liên k t hiđro n i phân t ). Ví d : Do có liên k t hiđro to thành trong dd nên: + Tính axit c a HF gi m đi nhi u (so v i HBr, HCl). + Nhi t đ sôi và đ tan trong nư c c a rư u và axit h u cơ tăng lên râ r t so v i các h p ch t có KLPT tương đương.
  4. BÀI T P C. 1s2 2s22p63s23p64s24p1 D. 1s22s22p63s23p64s2 1. Các nguyên t c a các nguyên t , tr khí 8. Khoanh tròn vào ch Đ n u phát bi u đúng, hi m, có th liên k t v i nhau thành phân t ch S n u phát bi u sai trong nh ng câu dư i ho c tinh th vì: đây: A. Chúng có c u hình electron l p ngoài cùng a. Mu i NaCl có liên k t ion, tan nhi u trong chưa bão hoà, kém b n v ng. nư c Đ-S B. Chúng liên k t v i nhau đ đ t c u hình b. Phân t HCl có liên k t c ng hoá tr không electron l p ngoài b n v ng phân c c Đ-S C. Chúng liên k t v i nhau b ng cách cho, c. Phân t CO2 có có d ng đư ng th ng. nh n electron ho c góp chung electron. Đ-S D. A, B đúng. d. Phân t nư c có liên k t c ng hoá tr phân c c 2. Các phân t sau đ u có liên k t c ng hoá tr Đ-S không phân c c : e. Dung môi không c c hoà tan ph n l n các A. N2, Cl2, HCl, H2, F2 .B. N2, Cl2, I2 , H2, F2 . ch t không c c Đ-S C. N2, Cl2, CO2, H2, F2 .D. N2, Cl2, HI, H2, F2. 9. Nguyên t natri và nguyên t clo đ u đ c Các ion Na+, Mg2+, F- có đi m chung là : h i, nguy hi m cho s s ng. Tuy nhiên, h p A. Có cùng s proton. B. Có cùng s ch t t o nên t hai nguyên t này là mu i ăn electron. (NaCl) l i là th c ăn không th thi u trong C. Có cùng s nơtron. cu c s ng. Đi u gi i thích nào sau đây là D. Không có đi m gì chung. đúng? 4. Các ion S2-, Cl- và nguyên t Ar có đi m A. C u hình electron c a nguyên t khác c u chung là : hình electron c a ion. A. Có cùng s proton. B. Có cùng s nơtron. B. Tính ch t c a đơn ch t khác v i h p ch t. C. Có cùng s electron. C. H p ch t b n hơn so v i đơn ch t. D. Không có đi m gì chung. D. A, B đúng. 5. Tinh th nư c đá c ng và nh hơn nư c 10. Khoanh tròn vào ch Đ n u phát bi u l ng, đi u này đư c gi i thích như sau : đúng, ch S n u phát bi u sai trong nh ng câu A. Nư c l ng g m các phân t nư c chuy n dư i đây: đ ng d dàng và g n nhau. a. Liên k t đơn b n hơn liên k t đôi Đ-S B. Nư c đá có c u trúc t di n đ u r ng, các b. Liên k t đôi b n hơn liên k t ba Đ-S phân t nư c đư c s p x p các đ nh c a t c. Các ch t có ki u liên k t ion có nhi t đ di n đ u. nóng ch y, nhi t đ sôi cao hơn các ch t có C. Liên k t gi a các phân t nư c trong tinh ki u liên k t c ng hoá tr đi u đó ch ng t th nư c đá là liên k t c ng hóa tr , m t lo i r ng liên k t ion b n hơn liên k t c ng hoá tr . liên k t m nh. Đ-S D. A, B đúng. d. Các ch t SO2, H2SO3, KHSO3 có đi m chung là 6. Đi u ki n đ hình thành liên k t c ng hoá tr trong phân t lưu huỳnh có s oxi hoá +4 không phân c c là: Đ–S A. Các nguyên t hoàn toàn gi ng nhau. e. Tinh th nguyên t bên hơn tinh th phân t B. Các nguyên t c a cùng m t nguyên t và Đ-S có s electron l p ngoài cùng l n hơn ho c 11. Cho các ch t sau: NH3, HCl, SO3, N2 . b ng 4 và nh hơn 8. Chúng có ki u liên k t hoá h c nào sau đây: C. Các ngt c a các nguyên t g n gi ng nhau A. Liên k t c ng hoá tr phân c c. D. Các nguyên t có hi u đ âm đi n < 0,4. B. Liên k t c ng hoá tr không phân c c. 7. Cho nguyên t canxi (Z = 20), c u hình C. Liên k t c ng hoá tr . electron c a ion Ca2+ là: D. Liên k t ph i trí. A. 1s22s22p63s23p64s1 B. 1s22s22p63s23p6
  5. 12. Khi c p electron chung đư c phân b m t D. toàn b không gian c a phân t clo cách đ i x ng gi a hai nguyên t liên k t, 17. Cho các ch t HCl, C2H4, Cl2, C2H2, C2H6 , ngư i ta g i liên k t trong các phân t trên là: BeH2, H2O. A. Liên k t c ng hoá tr phân c c. a. Các phân t có hình d ng c u t o th ng là: B. Liên k t c ng hoá tr không phân c c. …………………. C. Liên k t c ng hoá tr . b. Các phân t có hình d ng c u t o góc là: D. Liên k t ph i trí …………………… 1 Đi n các t hay c m t cho s n, sao cho c. Các phân t có liên k t đôi trong phân t là: đo n văn sau có nghĩa: ………………… Đ âm đi n là ……(1)…….. đ c trưng d. Các phân t ch có liên k t đơn trong phân cho kh năng c a nguyên t trong phân t hút t là: …………… electron v phía mình. Liên k t c ng hoá tr 18. A, B, C, D là các nguyên t có s hi u gi a hai nguyên t gi ng nhau đ u là liên k t nguyên t l n lư t là 8, 9, 11, 16 ……(2)…………., hi u đ âm đi n càng l n, a. C u hình electron c a A, B, C, D là: phân t càng………(3)……..Ngư i ta quy ư c ……………………………………… n u hi u s đ âm đi n nh hơn 0,4 và l n hơn ……………………………………… hay b ng 0 thì phân t có ki u liên k t c ng ……………………………………… hoá tr ……(4)..N u hi u s đ âm đi n l n ……………………………………… hơn 0,4 nhưng nh hơn 1,7 thì phân t có ki u b. Liên k t hoá h c có th có gi a A và liên k t c ng hoá tr ……(5)…..N u hi u s đ C, A và D, B và C là: âm đi n l n hơn 1,7 thì phân t có ki u liên ……………………………………… k t ……(6)….. ……………………………………… a. có c c b. không c c c. ion ……………………………………… d. đ i lư ng e. phân c c 19. Trong các h p ch t sau, lưu huỳnh có tr ng Th t đi n t : thái oxi hoá +4 là dãy ch t nào? 1………; 2………;3………; A. H2SO3, SO3, Na2SO3, KHSO 4………; 5………; 6……… B. H2SO4, SO3, Na2SO4, KHSO 14. Cho các ch t NaCl, HBr, MgCl2, Br2, H2O, O2. C. H2SO3, SO2, Na2SO3, KHSO a. Các ch t có ki u liên k t c ng hoá tr phân D. H2SO3, H2S, Na2SO3, KHSO c c là…………….. 20. Phân t metan có nguyên t cacbon tr ng b. Các ch t có ki u liên k t c ng hoá tr không thái lai hóa t di n. Kí hi u c a lai hóa t di n phân c c là……….. là: c. Các ch t có ki u liên k t ion là A. sp B. sp2 …………………………………… C. sp3 D. sp3d2 Cho bi t đ âm đi n c a các nguyên t trên 3,21. Phân t BeH2 có nguyên t Be tr ng như sau: thái lai hóa sp. Nguyên t Be trong phân t O = 3,44, Br = 2,96, Cl = 3,16, BeH2 thu c ki u lai hóa nào sau đây? Mg =1,31 H = 2,20, Na = 0,93 A. Lai hóa đư ng th ng. 15. Các c p phân t nào sau đây có hình d ng B. Lai hóa tam giác. phân t gi ng nhau nhi u nh t C. Lai hóa t di n. A. BeH2 và H2O B. BF3 và NH3 D. Lai hóa bát di n. C. CO2 và SiO2 D. BeH2 và C2H2 22. Liên k t xich ma (σ) là liên k t hóa h c, 16. Trong phân t clo, xác su t tìm th y trong đó xác su t tìm th y electron dùng chung electron dùng chung t p trung l n nh t : t p trung : A. khu v c cách đ u hai h t nhân nguyên t clo. A. khu v c cách đ u hai h t nhân nguyên t . B. l ch v phía m t trong hai nguyên t clo. B. l ch v phía m t trong hai nguyên t . C. khu v c n m v hai phía trên đư ng n i hai C. khu v c n m v hai phía trên đư ng n i hai h t nhân nguyên t clo. h t nhân nguyên t .
  6. D. trên đo n th ng n i hai h t nhân nguyên tư. C. M t liên k t xich ma và ba liên k t pi. 2 Liên k t pi (π) là liên k t hóa h c, trong đó D. Liên k t ba r t b n v ng. xác su t tìm th y electron dùng chung t p 30. C ng hóa tr c a m t nguyên t trong phân trung : t đư c tính b ng : A. khu v c cách đ u hai h t nhân nguyên t . A. S electron hóa tr c a nguyên t . B. l ch v phía m t trong hai nguyên t . B. S electron l p ngoài cùng c a nguyên t . C. khu v c n m v hai phía trên đư ng n i hai C. S liên k t hóa h c c a nguyên t trong h t nhân nguyên t . phân t . D. trên đo n th ng n i hai h t nhân nguyên tư. D. S obitan nguyên t tham gia lai hóa. 24. Liên k t pi (π) là liên k t hóa h c, trong đó 31. Đi n hóa tr c a m t nguyên t trong các các obitan xen ph theo ki u nào sau đây? h p ch t ion đư c tính b ng: A. Xen ph tr c. B. Xen ph bên. A. Đi n tích c a ion trong h p ch t. C. Xen ph bên p - p. D. Xen ph tr c s - p. B. S electron mà nguyên t c a nguyên t đó 25. Liên k t đơn gi a hai nguyên t là lo i liên như ng đi. k t nào sau đây? C. S electron mà nguyên t nguyên t đó A. Liên k t xich ma (σ). B. Liên k t pi (π). nh n thêm. C. Liên k t ion. D.Liên k t cho, nh n. D. S c p electron dùng chung c a nguyên t 26. Liên k t đôi là liên k t hóa h c g m: nguyên t đó v i các nguyên t c a nguyên t A. Hai liên k t pi (π). khác. B. Hai liên k t xich ma (σ). 32. S oxi hóa c a nitơ trong NH4+, HNO3 , C. M t liên k t xich ma và m t liên k t pi. NO2, N2O l n lư t là: D. M t liên k t pi và hai liên k t xich ma. A. +5, +4, +1, -3 B. +4, +1, -3, +5. 27. Liên k t ba là liên k t hóa h c g m : C. -3, +5, +4, +1. D. +4, +5, +1, - 3 M t nguyên t có t ng s electron thu c các A. Hai liên k t pi (π) và m t liên k t xich ma (σ). phân l p d là 7. Công th c phân t c a h p B. Hai liên k t xich ma (σ) và m t liên k t pi (π). ch t nguyên t này v i hiđro là: C. M t liên k t xich ma và m t liên k t pi. A. H2S B. HBr D. Hai liên k t pi và hai liên k t xich ma. C. HF D. HCl 28. Khi xét đ b n c a các liên k t đơn, liên 34. Lo i tinh th nào sau đây có th d n đi n k t đôi và liên k t ba, đi u kh ng đ nh nào sau khi hòa tan trong nư c ho c nóng ch y? đây luôn luôn đúng ? A. Tinh th nguyên t . B. Tinh th phân t . A. Liên k t đơn b n hơn liên k t đôi. C. Tinh th ion. D. Tinh th kim lo i. B. Liên k t đôi b n hơn liên k t ba. 35. Mu i ăn (NaCl) có nhi t đ nóng ch y là C. Liên k t đôi b n b ng hai l n liên k t đơn. 8010C, trong khi đó nư c đá nóng ch y 00 C. D. Liên k t ba b n hơn liên k t đôi và liên k t T s li u th c nghi m trên, hãy cho bi t nh n đôi b n hơn liên k t đơn. xét nào sau đây là sai? 29. Phân t nitơ (N2) r t b n, h u như trơ v A. Tinh th ion b n hơn tinh th phân t . m t hóa h c nhi t đ thư ng. Lí do nào sau B. Tinh th nư c đá là tinh th phân t . đây có th gi i thích đư c s b n v ng, kém ho t C. Liên k t trong tinh th phân t là liên k t đ ng hóa h c c a đơn ch t nitơ ? Trong phân t y u. nitơ có : D. Liên k t ion b n hơn liên k t c ng hóa tr . A. M t liên k t pi (π) và hai liên k t xich ma (σ). B. Hai liên k t xich ma (σ) và hai liên k t pi (π).
Đồng bộ tài khoản