Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 3

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
276
lượt xem
197
download

Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lý thuyết và bài tập ôn thi cđ đh môn hóa - chương 3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 3

 1. CHƯƠNG III. DUNG D CH - ĐI N LI – pH I. DUNG D CH 1. Đ nh nghĩa. Dd là h đ ng th g m hai hay nhi u ch t mà t l thành ph n c a chúng có th thay đ i trong m t gi i h n khá r ng. Dd g m: các ch t tan và dung môi. Dung môi là môi trư ng đ phân b các phân t ho c ion ch t tan. Thư ng g p dung môi l ng và quan tr ng nh t là H2O. 2. Quá trình hoà tan. Khi hoà tan m t ch t thư ng x y ra 2 quá trình. − Phá hu c u trúc c a các ch t tan. − Tương tác c a dung môi v i các ti u phân ch t tan. Ngoài ra còn x y ra hi n tư ng ion hoá ho c liên h p phân t ch t tan (liên k t hiđro). Ngư c v i quá trình hoà tan là quá trình k t tinh. Trong dd, khi t c đ hoà tan b ng t c đ k t tinh, ta có dd bão hoà. Lúc đó ch t tan không tan thêm đư c n a. 3. Đ tan c a các ch t. Đ tan đư c xác đ nh b ng lư ng ch t tan bão hoà trong m t lư ng dung môi xác đ nh. N u trong 100 g H2O hoà tan đư c: >10 g ch t tan: ch t d tan hay tan nhi u.
 2. Ví d : Tính n ng đ mol c a dd axit H2SO4 20%, có D = 1,143 g.ml Gi i : Theo công th c trên ta có : II. S ĐI N LI 1. Đ nh nghĩa. − S đi n li là quá trình phân li ch t tan thành các ion dư i tác d ng c a các phân t dung môi (thư ng là nư c) ho c khi nóng ch y. Ion dương g i là cation, ion âm g i là anion. − Ch t đi n ly là nh ng ch t tan trong nư c t o thành dd d n đi n nh phân ly thành các ion. Ví d : Các ch t mu i axit, bazơ. − Ch t không đi n li là ch t khi tan trong nư c t o thành dd không d n đi n. Ví d : Dd đư ng, dd rư u,… − N u ch t tan c u t o t các tinh th ion (như NaCl, KOH,…) thì quá trình đi n ly là quá trình đi n li là quá trình tách các ion kh i m ng lư i tinh th r i sau đó ion k t h p v i các phân t nư c t o thành ion hiđrat. − N u ch t tan g m các phân t phân c c (như HCl, HBr, HNO3,…) thì đ u tiên x y ra s ion hoá phân t và sau đó là s hiđrat hoá các ion. − Phân t dung môi phân c c càng m nh thì kh năng gây ra hi n tư ng đi n li đ i v i ch t tan càng m nh. Trong m t s trư ng h p quá trình đi n li liên quan v i kh năng t o liên k t hiđro c a phân t dung môi (như s đi n li c a axit). 2. S đi n li c a axit, bazơ, mu i trong dd nư c. a) S đi n li c a axit Axit đi n li ra cation H+ (đúng hơn là H3O+) và anion g c axit. Đ đơn gi n, ngư i ta ch vi t N u axit nhi u l n axit thì s đi n li x y ra theo nhi u n c, n c sau y u hơn n c trư c. b) S đi n li c a bazơ. Bazơ đi n li ra anion OH− và cation kim lo i ho c amoni. N u bazơ nhi u l n bazơ thì s đi n li x y ra theo nhi u n c, n c sau y u hơn n c trư c.
 3. c) S đi n li c a mu i. Mu i đi n li ra cation kim lo i hay amoni và anion g c axit, các mu i trung hoà thư ng ch đi n li 1 n c. Mu i axit, mu i bazơ đi n li nhi u n c : Mu i bazơ : d) S đi n li c a hiđroxit lư ng tính. Hiđroxit lư ng tính có th đi n li theo 2 chi u ra c ion H+ và OH−. 3. Ch t đi n li m nh và ch t đi n li y u. a) Ch t đi n li m nh. Ch t đi n li m nh là nh ng ch t trong dd nư c đi n li hoàn toàn thành ion. Quá trình đi n li là quá trình m t chi u, trong phương trình đi n li dùng d u =. Ví d : Nh ng ch t đi n li m nh là nh ng ch t mà tinh th ion ho c phân t có liên k t phân c c m nh. Đó là: − H u h t các mu i tan. − Các axit m nh: HCl, HNO3, H2SO4,… − Các bazơ m nh: NaOH, KOH, Ca(OH)2,… b) Ch t đi n li y u − Ch t đi n li y u là nh ng ch t trong dd nư c ch có m t ph n nh s phân t đi n li thành ion còn ph n l n t n t i dư i d ng phân t , trong phương trình đi n li dùng d u thu n ngh ch Ví d : Nh ng ch t đi n li y u thư ng g p là: − Các axit y u: CH3COOH, H2CO3, H2S,… − Các bazơ y u: NH4OH,… − M i ch t đi n li y u đư c đ c trưng b ng h ng s đi n li (Kđl) - đó là h ng s cân b ng c a quá trình đi n li. Ví d :
 4. Trong đó: [CH3COO−], [H+] và [CH3COOH] là n ng đ các ion và phân t trong dd lúc cân b ng. Kđl là h ng s , không ph thu c n ng đ . Ch t đi n li càng y u thì Kđl càng nh . V i ch t đi n li nhi u n c, m i n c có Kđl riêng. H2CO3 có 2 h ng s đi n li: 4. Đ đi n li α. − Đ đi n li α c a ch t đi n li là t s gi a s phân t phân li thành ion Np và t ng s phân t ch t đi n li tan vào nư c Nt . Ví d : C 100 phân t ch t tan trong nư c có 25 phân t đi n li thì đ đi n li α b ng: − T s này cũng chính là t s n ng đ mol ch t tan phân li (Cp) và n ng đ mol ch t tan vào trong dd (Ct). − Giá tr c a α bi n đ i trong kho ng 0 đ n 1 0≤α≤1 Khi α = 1: ch t tan phân li hoàn toàn thành ion. Khi α = 0: ch t tan hoàn toàn không phân li (ch t không đi n li). − Đ đi n li α ph thu c các y u t : b n ch t c a ch t tan, dung môi, nhi t đ và n ng đ dd. 5. Quan h gi a đ đi n li α và h ng s đi n li. Gi s có ch t đi n li y u MA v i n ng đ ban đ u Co, đ đi n li c a nó là α, ta có: H ng s đi n li: D a vào bi u th c này, n u bi t α ng v i n ng đ dd Co, ta tính đư c Kđl và ngư c l i. Ví d : Trong dd axit HA 0,1M có α = 0,01. Tính h ng s đi n li c a axit đó (ký hi u là Ka). Gi i: Trong dd, axit HA phân li: 6. Axit - bazơ.
 5. a) Đ nh nghĩa Axit là nh ng ch t khi tan trong nư c đi n li ra ion H+ (chính xác là H3O+). Bazơ là nh ng ch t khi tan trong nư c đi n li ra ion OH−. − Đ i v i axit, ví d HCl, s đi n li thư ng đư c bi u di n b ng phương trình. Nhưng th c ra axit không t phân li mà như ng proton cho nư c theo phương trình. Vì H2O trong H3O+ không tham gia ph n ng nên thư ng ch ghi là H+ − Đ i v i bazơ, ngoài nh ng ch t trong phân t có s n nhóm OH− (như NaOH, Ba(OH)2…) Còn có nh ng bazơ trong phân t không có nhóm OH (như NH3…) nhưng đã nh n proton c a nư c đ t o ra OH− Do đó đ nêu lên b n ch t c a axit và bazơ, vai trò c a nư c (dung môi) c n đ nh nghĩa axit - bazơ như sau: Axit là nh ng ch t có kh năng cho proton. Bazơ là nh ng ch t có kh năng nh n proton. Đây là đ nh nghĩa c a Bronstet v axit - bazơ. b) Ph n ng axit - bazơ. − Tác d ng c a dd axit và dd bazơ. Cho dd H2SO4 tác d ng v i dd NaOH, ph n ng hoá h c x y ra to nhi t làm dd nóng lên. Phương trình phân t : Phương trình ion: Ho c là: H2SO4 cho proton (chuy n qua ion H3O+) và NaOH nh n proton (tr c ti p là ion OH−). Ph n ng c a axit v i bazơ g i là ph n ng trung hoà và luôn to nhi t. − Tác d ng c a dd axit và bazơ không tan. Đ dd HNO3 vào Al(OH)3 ↓, ch t này tan d n. Ph n ng hoá h c x y ra. Phương trình phân t : Phương trình ion Ho c là: HNO3 cho proton, Al(OH)3 nh n proton.
 6. − Tác d ng c a dd axit và oxit bazơ không tan. Đ dd axit HCl vào CuO, đun nóng, ph n ng hoá h c x y ra, CuO tan d n: Phương trình phân t : Phương trình ion Ho c là HCl cho proton, CuO nh n proton, nó đóng vai trò như m t bazơ. − K t lu n: Trong các ph n ng trên đ u có s cho, nh n proton - đó là b n ch t c a ph n ng axit - bazơ. c) Hiđroxit lư ng tính. Có m t s hiđroxit không tan (như Zn(OH)2, Al(OH)3) tác d ng đư c c v i dd axit và c v i dd bazơ đư c g i là hiđroxit lư ng tính. Ví d : Zn(OH)2 tác đ ng đư c v i H2SO4 và NaOH. Ho c là: K m hiđroxit nh n proton, nó là m t bazơ. K m hiđroxit cho proton, nó là m t axit. V y: Hiđroxit lư ng tính là hiđroxit có hai kh năng cho và nh n proton, nghĩa là v a là axit, v a là bazơ. 7. S đi n li c a nư c a) Nư c là ch t đi n li y u. Tích s n ng đ ion H+ và OH− trong nư c nguyên ch t và trong dd nư c m i nhi t đ là m t h ng s . Môi trư ng trung tính : [H+] = [OH−] = 10−7 mol/l Môi trư ng axit: [H+] > [OH−] [H+] > 10−7 mol/l. Môi trư ng bazơ: [H+] < [OH−] [H+] < 10−7 mol/l
 7. b) Ch s hiđro c a dd - Đ pH − Khi bi u di n n ng đ ion H+ (hay H3O+) c a dd dư i d ng h th c sau: thì h s a đư c g i là pH c a dd Ví d : [H+] = 10−5 mol/l thì pH = 5, … V m t toán h c thì pH = −lg[H+] Như v y: Môi trư ng trung tính: pH = 7 Môi trư ng axit: pH < 7 Môi trư ng bazơ: pH > 7 pH càng nh thì dd có đ axit càng l n, (axit càng m nh); pH càng l n thì dd có đ bazơ càng l n (bazơ càng m nh). − Cách xác đ nh pH: Ví d 1: Dd HCl 0,02M, có [H+] = 0,02M. Do đó pH = −lg2.10−2 = 1,7. Ví d 2: Dd NaOH 0,01M, có [OH−] = 0,01 = 10−2 mol/l. Do đó : c) Ch t ch th màu axit - bazơ. Ch t ch th màu axit - bazơ là ch t có màu thay đ i theo n ng đ ion H+ c a dd. M i ch t ch th chuy n màu trong m t kho ng xác đ nh. M t s ch t ch th màu axit - bazơ thư ng dùng: 8. S thu phân c a mu i. Chúng ta đã bi t, không ph i dd c a t t c các mu i trung hoà đ u là nh ng môi trư ng trung tính (pH = 7). Nguyên nhân là do: nh ng mu i c a axit y u - bazơ m nh (như CH3COOHNa), c a axit m nh - bazơ y u (như NH4Cl) khi hoà tan trong nư c đã tác d ng v i nư c t o ra axit y u, bazơ y u, vì v y nh ng mu i này không t n t i trong nư c. Nó b thu phân, gây ra s thay đ i tính ch t c a môi trư ng. a) S thu phân c a mu i t o thành t axit y u -bazơ m nh. Ví d : CH3COONa, Na2CO3, K2S,… Trong dd dư ion OH−, do v y pH > 7 (tính bazơ). V y: mu i c a axit y u - bazơ m nh khi thu phân cho môi trư ng bazơ. b) S thu phân c a mu i t o thành t axit m nh - bazơ y u. Ví d : NH4Cl, ZnCl2, Al2(SO4)3. Trong dd dư ion H3O+ hay (H+), do v y pH < 7 (tính axit). V y mu i c a axit m nh - bazơ y u khi thu phân cho môi trư ng axit.
 8. c) S thu phân c a mu i t o thành t axit y u - bazơ y u. Ví d : Al2S3, Fe2(CO3)3. 9. Ph n ng trao đ i ion trong dd đi n li. Ph n ng trao đ i ion trong dd đi n li ch x y ra khi có s t o thành ho c ch t k t t a, ho c ch t bay hơi, ho c ch t ít đi n li (đi n li y u). a) Ph n ng t o thành ch t k t t a. Tr n dd BaCl2 v i dd Na2SO4 th y có k t t a tr ng t o thành. Đã x y ra ph n ng. Phương trình phân t : Phương trình ion: b) Ph n ng t o thành ch t bay hơi. Cho axit HCl tác d ng v i Na2CO3 th y có khí bay ra. Đã x y ra ph n ng. Phương trình phân t : Phương trình ion c) Ph n ng t o thành ch t ít đi n li. − Cho axit H2SO4 vào mu i axetat. Ph n ng x y ra t o thành axit CH3COOH ít đi n li Phương trình phân t : Phương trình ion − Ho c cho axit HNO3 tác d ng v i Ba(OH)2. Ph n ng trung hoà x y ra t o thành ch t ít đi n li là nư c. Phương trình phân t : Phương trình ion Chú ý: Khi bi u di n ph n ng trao đ i trong dd đi n li ngư i ta thư ng vi t phương trình phân t và phương trình ion. phương trình ion, nh ng ch t k t t a, bay hơi, đi n li y u vi t dư i d ng phân t , các ch t đi n li m nh vi t dư i d ng ion (do chúng đi n li ra). Cu i cùng thu g n phương trình ion b ng cách lư c b nh ng ion như nhau 2 v c a phương trình.
 9. BÀI T P CHƯƠNG III 1: Dd mu i, axít, bazơ là nh ng ch t đi n B. Cô c n dd KCl. li vì: C. Hòa tan mu i KCl vào nư c có A. Chúng có kh năng phân li thành hiđrat pha axit vô cơ loãng. trong dd. D. Cô c n dd KOH. B. Các ion h p ph n có tính d n đi n 10: Ch n đ nh nghĩa đúng và đ y đ nh t C. Có s di chuy n c a electron. t o thành v s đi n li: dòng electron d n đi n. A. S phân li thành ion dương và D. Dd c a chúng d n đi n. ion âm c a phân t ch t đi n li dư i tác 2: nào dư i đây gi i thích đư ng Sacarozơ d ng c a dòng đi n m t chi u. là ch t không đi n li ? B. S phân li thành ion dương và ion 1 . Dd đư ng không d n đi n. âm c a phân t ch t đi n li dư i tác d ng 2. Phân t đư ng không có kh năng phân c a các phân t phân c c c a dung môi. li thành ion trong dd. C. S b gãy liên k t c a các ion h p 3. Trong dd đư ng không có dòng electron ph n trong phân t ch t đi n li. d n đi n. D. S tương tác gi a các phân t A.(1) C. (1) & (3) ch t tan và các phân t dung môi. B.(1) & (2) D. (2) 11: Trong dãy các ch t dư i đây, dãy nào 3: Ch n nh n đ nh không đúng trong s mà t t c các ch t đ u là ch t đi n li m nh? các sau: A. KCl, Ba(OH)2, Al(NO3)3. A. Mu i ăn là ch t đi n li. B. CH3COOH, Ca(OH)2, AlCl3. B. Rư u etylic là ch t không đi n li. C. CaCO3, MgSO4, Mg(OH)2, H2CO3 C. Canxi hiđroxit là ch t không đi n li. D. NaCl, AgNO3, BaSO4, CaCl2. D. Axit axetic là ch t đi n li. 12: Phương trình đi n li c a CH3COOH là: 4: Ch n dd đi n li: CH3 COOH = CH3COO - + H+ K A. Rư u C. Glucozơ Bi u th c tính h ng s cân b ng K B. Nư c c t D. Axit axetic là: 5: Ch n h p ch t không ph i là ch t d n [CH3COO-][H +] đi n trong dd các ch t sau: A. K = [CH3COOH] [ ] A.CH3OH C. CaSO4 C. K = [CH 3 COOH ] H + 2 B.HCOOH D. Ba(OH)2 6: Ch t đi n li y u là: [CH3COO-][H +] C.K= A. HNO3 C. H2CO3 [CH3COO-][H +] B. KI D. AgNO3 [CH3COO-][H +] 2 7: nào đúng trong các k t lu n sau: D. K = A. M i axit đ u là ch t đi n li. [CH3COOH] B. M i axit đ u là ch t đi n li m nh. 13: S đi n li hoàn toàn Nhôm sunfat t o ra: C. M i axit m nh đ u là ch t đi n li m nh A.Al3+, SO42- C. 2Al3+, 3SO42- 3+ 2- D. M i ch t đi n li m nh đ u là axit. B.Al , 3SO4 D. 2Al3+, SO42- 8: Hãy tìm nh ng nguyên nhân ch y u c a 14: Phương trình phân li c a axít axetic s phân li ch t thành ion. là: 1. S hiđrat hoá các ion có trong dd (dung HC2 H3O2 = H+ + C2H3O2- K môi nư c). Bi t [HC2 H3O2] = 0,5M và tr ng 2. L c liên k t gi a các h p ph n y u. thái cân b ng [H+] = 2,9.10-3M. 3. S sonvat hoá các ion có trong dd (dung H ng s cân b ng K c a axít là : môi phân c c không ph i là nư c). A. 1,7.10 -5 C. 8,4.10-5 4 A. Ch có (3) C. Ch có (1) B.5,95.10 D. 3,4.10-5 B. (1) và (2) D. (1) và (3) 15: S đi n li hoàn toàn amoni ph tphat 9:Ion kali hiđrat K+.nH2O đư c hình thành t o ra: khi: A.NH4+, PO43- C. NH4+, 3PO43- + 3- A. Hoà tan mu i KCl vào nư c. B.3NH4 , 2PO4 D. 3NH4+, PO43-
 10. 16: Phương trình đi n li c a axit cacbonic là: B. 0,9 mol Fe2(SO4)3 H2CO3 = H+ + HCO3- K C. 0,2 mol Fe2(SO4)3 Bi t axit cacbonic 0,5M phân li t o D. 0,6 mol Fe2(SO4)3 ion có n ng đ mol/l là 0,1. V y h ng s 25: Đ nh nghiã nào sau đây là đ nh nghĩa phân li K c a nó là: axit, bazơ c a Bronxted: A.2.10-2 C. 2.10-3 A.- Axit là h p ch t mà phân t B.1.10-2 D. 2.102 g m có m t hay nhi u nguyên t hiđrô liên 17: Ph n ng sau x y ra trong dung môi k t v i g c axít. Bazơ là h p ch t g m nư c : nguyên t kim lo i liên k t v i m t hay FeCl2 + KMnO4 + HCl → FeCl3 + nhi u nhóm hiđroxit. MnCl2 + KCl + H2O B.- Axít là nh ng ch t khi tan trong Phương trình ion thu g n c a nó là: nư c thì t o thành ion H+. Bazơ là nh ng A. Fe = Fe3+ 2+ ch t khi tan trong nư c thì t o thành ion OH- B.5Fe2++MnO4-+8H+=5Fe3++Mn2++4H2O C.- Axit là nh ng ch t có kh năng C.Fe2++MnO4-+8H+= Fe3++Mn2+ + 4H2O cho H+. Bazơ là nhưng ch t có kh năng D. MnO4- + 8H+ = Mn2+ + 4H2O cho OH-. 18: Hoà tan 12,5 g CuSO4 .5H2O vào m t D.- Axit là nh ng ch t có kh năng + lư ng nư c v a đ thành 200 ml dd. N ng cho H . Bazơ là nh ng ch t có kh năng đ mol/l c a các ion Cu2+, SO42- trong dd nh n H+. l n lư t là: 26: Nh ng tính ch t nào trong s các A. 0,5M ; 0,5M C. 0,25M ; 0,25M tính ch t dư i đây có th giúp b n phân B.0,025M ; 0,025M D. 0,05M ; 0,05M bi t đư c bazơ ki m và bazơ không tan? 19: Trong 150ml dd có hoà tan 6,39g 1. Tính tan trong nư c. Al(NO3)3 . N ng đ mol/l c a ion NO3- có 2. Ph n ng v i dd axít. trong dd là: 3. Ph n ng nhi t phân. A.0,2M C. 0,06M 4. Ph n ng v i oxit axít. B.0,3M D. 0,6M A. (1) &(3) C. (1),(2)&(3) 20: T ng n ng đ các ion c a dd B. (1),(3)&(4) D. (1)&(4) Al2(SO4)3 0,01M là: 27: Ph n ng nào sau đây không ph i A.0,02M C. 0.04M là ph n ng axit-bazơ ? B.0,03M D. 0,05M A. 2HCl + Ca(OH)2 = CaCl 2 + 2H2O 21: Dd nào sau đây có ch a s ion b ng B. HCl + AgNO3 = AgCl↓ + HNO3 s ion c a dd AlCl3 1M ? (Th tích c a C. 2HNO3 + CuO = Cu(NO3)2 + H2O chúng đ u l y b ng nhau). D. 2KOH + CO2 = K2CO3 + H2O A. Dd FeCl3 0,5M. 28: Hiđrôxit nào sau đây không ph i là B. Dd NaCl 2M. hiđroxit lư ng tính? C. Dd Na2SO4 2M. A.Cu(OH)2 C. Al(OH)3 D. Dd CuCl 21,5M. B.Zn(OH)2 D. Pb(OH)2 22: M t c c nư c có ch a a mol Ca2+, 29: Tr s pH c a dd axit foomic 1M b mol Mg2+, c mol Cl-, d mol HCO3- . H (Ka=1,77.10-4) là : th c liên h gi a a,b,c,d là: A.1,4 C. 1,68 A.2a+2b=c-d C. 2a+2b=c+d B.1,1 D. 1,88 B.a+b=c+d D. a+b=2c+2d 30: N ng đ ion H+ c a dd HCl 23 : Cho 200 ml dd NaOH 2M vào 300 pH=3 là: ml dd KOH 1,5M. N u th tích dd không A.0,003M C.0,3M thay đ i, ta có n ng đ ion OH- trong dd B.0,001M D. 3M m i là: 31: Đ trung hoà 2 lít dd H2SO4 3M A.1,7M C. 1,8M ngư i ta ph i dùng bao nhiêu ml dd NaOH B.1M D. 2M 5M ? 24: Trong dd Fe2(SO4)3 loãng có ch a A.600 ml C. 900 ml 0,6 mol SO42- thì trong dd đó có ch a: B.1200 ml D. 2400 ml A. 1,8 mol Fe2(SO4)3
 11. 32: Th tích (ml) c a dd NaOH 0,3M 42: Cho bi t : pKa(CH3COOH) = 4,75 c n thi t đ trung hoà 3lít dd HCl 0,01M pKa(H3PO4) = 2,13 pKa(H2PO4-)=7,21 là: và pKa = -lgKa. A.10 C. 1000 Hãy s p x p theo th t tăng d n B.300 D. 100 tính axit c a các axit trên: 33: Cho phương trình ph n ng : A. CH3COOH < H2PO4- < H3PO4 HA + B → HB+ + A- B. H2PO4- < H3PO4 < CH3COOH Theo Bronxted thì trong phương C. H2PO4- < CH3COOH < H3PO4 trình ph n ng này axit là: D. H3PO4 < CH3COOH < H2PO4- A.A- C. HA, HB+ 43: Ion nào sau đây có th v a là B.HA D. HB+ axit,v a là bazơ theo quan đi m c a 34: Th tích dd H2SO4 0,5M c n thi t Bronxted: đ trung hoà h t 100 ml dd NaOH 0,2M là: A. HSO4- C. HSO3- 2- A.400 ml C. 200 ml B. 40 ml D. 20 ml B. S D. CO32- 35: Hiđrôxit lư ng tính là nh ng ch t : 44: Kh i lư ng NaOH có trong 0,5 lít A. D b oxihoá và kh . dd n ng đ 0,3M là: B. Có kh năng ph n ng v i oxit A. 6 g C. 24g B.12g D. 18g axit và oxit bazơ. 45: Cho bi t: C. Có kh năng ph n ng v i dd 1. Al(OH)3 + 3HCl =AlCl3 + 3H2O axit và dd bazơ. 2. Al(OH)3 + NaOH = NaAlO2+ 2H2O D. Có th ph n ng v i axit vô cơ 3. 2Al(OH)3 = Al2O3 + 3H2O và bazơ ki m. Nh ng ph n ng nào trong s các 36: Trong cân b ng sau: HF + H2O = ph n ng trên ch ng minh tính ch t lư ng H3O+ + F- nh ng ch t nào đóng vai trò tính c a Al(OH)3 ? bazơ c a Bronxted: A. (1) & (3) C. (2) & (3) A.H2O C. H2O và F- B. (1) & (2) D. (1), (2) & (3) B.HF và H3O+ D. H2O và H3O+ 46: Theo Bronxted thì nh ng k t lu n 37: C n bao nhiêu ml dd NaOH 0,5M nào sau đây đúng ? đ ph n ng v a đ v i 50 ml dd NaHCO3 1. Dd NH3 là m t bazơ . 2. 0,2 M ? CaCl2 là m t bazơ . A.20 ml C. 50 ml 3. CuO là m t bazơ . B.100 ml D. 40 ml 4. H2PO4- là m t ion lư ng tính . 38: Tr n l n 30 ml dd NaOH 2M và 20 A. (2), (3), (4) C. (1), (3), (4) ml dd H2SO4 1,5M. V y dd thu đư c có B. (1), (4) D. (1), (2) tính : 47: Đ đánh giá đ m nh c a axít, bazơ A.Axit C. Trung hoà ngư i ta d a vào: B.Bazơ A. Kh năng cho ho c nh n proton. 39: Bi t r ng ion HS- có th có nh ng B. Đ đi n li. ph n ng như sau: C. Đ pH. HS- + H3O+ = H2S + H2O D. H ng s axit,bazơ. HS- + OH- = S2- + H2O 48: Cho b ng sau: V y theo Bronxted thì ion HS- là: Axit Ka 250C A. Axit C. Bazơ H2SO3 1,7.10 -2 B. Ion lư ng tính D. T t c đ u sai NH4 + 5,6.10 -10 40: nh n đ nh nào sau đây đúng nh t? H2S 8,9.10 -8 - A. Zn(OH)2 là m t bazơ tan. HSO4 1,2.10 -2 - B. Zn(OH)2 là m t bazơ m nh . HSO3 5,6.10 -8 C. Zn(OH)2 là m t bazơ lư ng tính.D. Hãy s p x p theo th t tăng d n Zn(OH)2 là m t hiđrôxit lư ng tính. tính axít c a các axít trên: 41: Bazơ liên h p c a H3O+ là: A. NH4+ < H2S < HSO3- < HSO4- < H2SO3 A. H+ C. OH- B. NH4+ < HSO3- < H2S < HSO4- < H2SO3 B. H2O D. H2O, OH- C. H2S < NH4+ < HSO3- < HSO4- < H2SO3
 12. D. H2SO3 < HSO4-< H2S < HSO3-< NH4+ CH3COONH4, H2SO3. Theo Bronxted, các 49: Dãy các ch t và ion nào dư i đây ch t và ion nào là lư ng tính ?. có tính bazơ ? A. Al2O3, ZnO, HSO4-, H2SO3 A. S2-, CH3COO-, PO43-, FeO B. HCO3-, H2O, Al2O3, ZnO, CH3COONH4 B. NH4+, Na+, ZnO, CuO C. HCO3-, Al2O3, ZnO, Cu(OH)2 C. Cl-, CO32-, HCO3-, CaO D. HSO4-,CH3COONH4,Al2O3, ZnO,HCO3- D. HSO4-, HCO3-, NH4+, Cu( OH)2 59: Tr n l n 100 ml dd KOH 1M v i 100 50: Hãy tìm dãy các ch t và ion lư ng ml dd HCl 0,5 M đư c dd D. N ng đ tính trong các dãy ch t và ion sau: mol/lc a ion OH- và K+ trong dd D l n lư t A. Al2O3, PbO, ZnO, HSO4- B. là: Al2O3, PbO, HSO4-, HCO3- A. 0,05M; 0,25M C. 0,05M; 0,05M C. H2O, Al2O3, HCO3-, ZnO D. B. 0,25M; 0,05M D. 0,25M; 0,5M Al2O3, NH4+, PbO, HS- 60: Tr n l n 100 ml dd Ba(OH)2 0,5M 51: Dãy các ch t và ion có tính axit là: v i 100 ml dd HCl 0,5 M đư c dd A. Th A. HSO4-, NH4+, CH3COOH, HCO3- tích (ml) dd H2SO4 1M v a đ đ trung B. NH4+, HCO3-, CH3COO-, SO32- hoà dd A là: C. ZnO, Al2O3, HSO4-, NH4+ A. 250 ml C. 50 ml D. HSO4-, NH4+, CH3COOH, H2S B. 25 ml D. 150 ml 52: Trong cân b ng : 61: Tìm bi u th c sai trong s các bi u H2O + NH3 = NH4+ + OH- th c sau: C p axít - bazơ liên h p đúng là : A. pH = - lg[H+] C. pH = lg[H+] A. H2O, NH4+ C. H2O, H+ B. pH + pOH = 14 D.[H+ ] =10 -14.[OH-] B. H2O, NH3 D. H2O, OH- 62: N ng đ mol/l c a dd NaOH b ng 53: Th tích dd NaOH 2M t i thi u đ bao nhiêu n u pH =11 ? h p th h t 5,6 lít khí SO2(đktc) là: A. 10-11 M C. 103M 11 A. 250 ml C. 275 ml B. 10 M D. 10-3M B. 125 ml D. 500 ml 63: N ng đ mol/l c a dd Ba(OH)2 54: Dd axit clohiđric có th ph n ng b ng bao nhiêu n u n ng đ ion H3O+ là v i các ch t nào trong các dãy ch t dư i 2.10 -14 ? đây? A. 2,5.10 -1M C. 5.10-2M -1 A. BaSO4, CaCO3, Na2SO4 B. 5.10 M D. 2,5.10-2M B. CuS, PbS, Na2SO3 64: pOH c a dd KOH 0,0001 M là: C. NaOH, CaCO3, FeS A. 3 C. 4 D. KCl, CaSO4,NH4OH B. 10 D. 11 55: Cho 2,24 lít khí CO2(đktc) vào 20 65: Dd axít axetic trong nư c có n ng lít dd Ca(OH)2, ta thu đư c 6 gam k t t a . đ 0,1 M . Bi t 1% axít b phân li . V y pH V y n ng đ mol/l c a dd Ca(OH)2là: c a dd b ng bao nhiêu ? A. 0,004 M C. 0,006 M A. 11 C. 10 B. 0,002 M D. 0,008 M B. 3 D. 4 56: Tr n l n 100 ml dd KOH 1M v i 66: pOH c a dd HCl 1 M là: 50 ml dd H3PO4 1M thì n ng đ mol/l c a A. 1 C. 14 mu i trong dd thu đư c là: B. 13 D. 0 A. 0,44 M C. 0,66 M 67: N u pOH c a dd A là 2,5 và pH c a B. 0,33 M D. 1,1 M dd B là 3,5 . Đi u nh n đ nh nào sau đây là 57: Dd A ch a NaOH 1M và Ca(OH)2 đúng ? 0,01M . S c 2,24 lít khí CO2 vào 400 ml A. Dd A có n ng đ H+ cao hơn B. dd A, ta thu đư c m t k t t a có kh i B. Dd B có tính bazơ cao hơn A. lư ng: C. Dd A có tính axít cao hơn B. A. 10 g C. 4 g D. Dd A có tính bazơ cao hơn B. B. 1,5 g D. 0,4 g 68: pH c a dd HCl 10 -13 M là : 58: Cho các ch t và ion sau: HCO3-, A. 1 C. 7 H2O, Al2O3, ZnO, HSO4-, Cu(OH)2, B. 14 D. 13
 13. 69: C n thêm m t th tích nư c (V2) 78: D n 3,36 lít khí HCl (đktc) vào g p bao nhiêu l n th tích ban đ u (V1) đ 1500 ml nư c . Gi s th tích dd không pha loãng dd có pH=3 thành dd có pH=4 ? thay đ i thì dd thu đư c có pH b ng bao A. V1= 9V2 C. V2=10V1 nhiêu? B. V2=9V1 D. V2=V1 A. 2 C. 1 70: Cho dd NaOH có pH=12 (dd A) . B. 1,5 D. 3 C n pha loãng dd A bao nhiêu l n đ thu 79: pH c a nư c tinh khi t b ng: đư c dd NaOH có pH=11? A. 14 C. 7 A. 8 C. 10 B. 5 D. 10 B. 9 D. 11 80: Thay đ i m t dd có pH = 5 thành dd có 71: Cho 0,011 mol NH4Cl vào 100 ml pH = 8 ta ph i: dd NaOH có pH=12 . Đun sôi dd, sau đó A. Cho dd bay hơi nư c . B. làm ngu i và thêm vào vài gi t phenol Thêm vào m t ít bazơ . phtalein. Hãy tìm xem trong s các k t C. Thêm vào m t ít axit . lu n dư i đây, nào mô t chưa đúng hi n D. Ph i ti n hành b ng cách khác. tư ng c a thí nghi m trên? 81: Thay đ i m t dd t pH=12 thành dd có A. Dd có màu h ng khi nh pH=6 ta ph i : phenolphtalein vào. A. Cho thêm nư c vào dd . B. Dd không có màu khi nh B. Cho dd bay b t hơi nư c. phenolphtalein vào. C. Thêm vào m t ít axit . C. Khi đun sôi dd có khí thoát ra D. Thêm vào m t ít bazơ . làm hoá mu i màu tr ng m t đũa có t m 82: S ion H+ trong 1 ml dd có pH=11 dd HCl đ c. là : D. Khi đun sôi dd có khí mùi khai A. 10-11 C. 6,023.1012 thoát ra. B. 10 -14 D. 6,023.109 - 72: M t dd có n ng đ ion hiđrôxit là 83: S ion OH trong 100 ml dd có 1,4.10-4 M, thì n ng đ ion H3O+ trong dd pH=9 là : đó b ng bao nhiêu? A.10-6 C. 6,023.1014 A. 7,2.10-11M C. 1.10-14M B. 10 -9 D. 6,023.1017 B. 1,4.10 M-10 D. 7,2.10-15M 84: N ng đ ion H+ trong dd thay đ i 73: pH c a dd có n ng đ ion H3O+ th nào đ pH c a dd tăng lên 1 đơn v ? b ng 1,2 .10-4M là: A. Gi m đi 10 l n . A. 3,8 C. 8,2 B. Tăng lên 10 l n . B. 3,92 D. 10,08 C. Gi m đi 1 mol/l . 74: pH c a dd HCN 0,01M (Ka= 4.10- D. Tăng thêm 1 mol/l . 10 ) là: 85: Tr n l n 20 ml dd HCl 0,05M vào A. 10,3 C. 8,3 20 ml dd H2SO4 0,075M. N u trong quá B. 3,7 D. 5,7 trình tr n không làm co giãn th tích thì 75: pH c a dd CH3COOH 1M là 3,5. pH c a dd thu đư c là: Hãy xác đ nh ph n trăm ion hoá c a axít A. 1 C. 3 axêtic : B. 1,5 D. 2 A. 3,1 C. 0,31 86: Đ pH c a m t dd ch có giá tr t 1 B.3,5 D. 0,031 đ n 14 vì l : 76: M t dd axit H2SO4 có pH=4.Hãy A. N ng đ H+ hay OH- c a dd ch xác đ nh n ng đ mol/l c a dd axit trên. có giá tr t 10-7M đ n 10-14 M. A. 5.10-4M C. 1.10-4M B. Trong th c t không có nh ng dd axit hay bazơ mà [H+] ≥ 7M hay [OH-] -5 B. 5.10 M D. 2.10-4M 77: Tr n l n 50 ml dd HCl 0,12M v i ≥ 7M. 50 ml dd NaOH 0,1M .V y pH c a dd thu C. Hàm pH=-lg[H+] mà [H+] n m đư c b ng bao nhiêu? trong đo n [10-1,10-14]. A. 2 C. 4 D. Đ pH ch đư c dùng đ đo B. 3 D. 1 n ng đ axit hay bazơ c a nh ng dd axit
 14. hay bazơ mà [H+]≤ 10-1M hay [OH-]≤ 10- 96: Cho quỳ tím vào dd c a các mu i 1 M và trong các dd loãng, r t loãng đó, ta sau đây: KCl, NH4Cl, AlCl3, Na2SO3, luôn có [H+][OH-]=10-14. (CH3COO)2Ca 87: Có th t o đư c bao nhiêu dd trong Dd nào làm cho quỳ tím chuy n su t t các ion sau: K+, Ba2+, Mg2+, SO42-, sang màu xanh ? Cl- . A. KCl, NH4Cl A. 4 C. 5 B. Na2SO3, (CH3COO)2Ca B. 6 D. 3 C.NH4Cl, (CH3COO)2Ca 88: Ch n nh ng dãy ion có th cùng D. AlCl3 , Na2SO3 t n t i trong m t dd. 97: Trong các mu i cho dư i đây, mu i A. H+, NO3-, Fe3+, Ca2+ nào không ph i là mu i axit ? B. Mg2+, CO32-, K+, SO42- A. NaHCO3 C. Na2HPO3 C. Cu2+, Cl-, S2- , Fe2+ B. NaH2PO4 D. NaH2PO3 D. Na+, Ag+, NO3-, Cl- 98: Dãy các dd mu i nào sau đây có 89: nh n đ nh nào sau đây sai ? tính axit ? A. Dd bazơ có ch a ion OH-. B. Dd A. KCl, Na2SO4, Na2CO3 axit có ch a ion H+. B. AlCl3, NH4NO3, CH3COOK C. Dd trung hoà có pH=7. D. C. K2S, CH3COONa, K2 SO3 Dd mu i có tính axit. D. ZnCl2, NH4Cl, Cu(NO3)2 90: S thu phân Natri axetat t o ra : 99: Dãy các dd mu i nào sau đây có A. Axít m nh và bazơ m nh . tính bagơ ? B. Axít y u và bazơ m nh . A. Na2CO3, K2S, Na3PO4 C. Axít m nh và bazơ y u . B. NaNO3,CaCl2, Na2SO3 D. Axít y u và bazơ y u . C. NaCl, K2SO4, Al(NO3)3 91: Mu i đư c t o thành b ng ph n ng D. CH3COONa, K2SO4, K2S trung hoà c a m t axit m nh và m t bagơ 100: Dd mu i nào sau đây có pH=7 ? y u là: A. Fe2(SO4)3 C. K3PO4 A. KNO3 C. CH3COONH4 B. KNO3 D. K2SO3 B. Na2CO3 D. NH4Cl 101: Đi u kh ng đ nh nào sau đây là 92: S thu phân amoni nitrat t o ra: không đúng ? A. M t bagơ y u và m t axit m nh. A. Dd ch a các ion: Na+, K+, S2- có B. M t bagơ y u và m t axit y u. môi trư ng bazơ . C. M t bagơ m nh và m t axit y u. B. Dd ch a các ion: Na+,Cl-, SO42- D. M t bagơ m nh và m t axit m nh. môi trư ng trung tính . 93: Trong s các dd sau: Na2CO3, KCl, C. Dd ch a các ion: NH4 +, Fe3+, CH3COONa, NaHSO4, NH4Cl. Nh ng dd NO3- có môi trư ng axit . nào có pH < 7 D. Dd ch a các ion: Na+, K+,PO43- A. KCl, NH4Cl C. CH3COONa, có môi trư ng trung tính. Na2CO3B. Na2CO3, NaHSO4 D. NH4Cl, 102: Nhìn vào cân b ng : CO32- + H2O NaHSO4 = HCO3- + OH- cho phép ta k t lu n r ng 94: Trong các mu i cho dư i đây: dd K2CO3 có: NaCl, Na2CO3,K2S, K2SO4,NaNO3, A. Môi trư ng axit . NH4Cl,ZnCl2 B. Môi trư ng bazơ . Nh ng mu i nào không b thu phân ? C. pH = 7 A. NaCl, NaNO3, K2SO4 D. pH < 7 B. Na2CO3, ZnCl2, NH4Cl 103: Mu i nào sau đây khi b thu phân C. NaCl, K2S, NaNO3, ZnCl2 t o ra dd có pH >7 ? D. NaNO3, K2SO4, NH4Cl A. BaCl2 C. K2SO3 95: Mu i nào sau đây b thu phân t o B. NH4Cl D. FeCl3 dd có pH >7 104: Trong s các dd cho dư i đây: A. CaCl2 C. (NH4)2 SO4 Na2SO3, K2SO4, NH4NO3, (CH3COO)2Ca, B. Al2(SO4)3 D. Na2S
 15. NaHSO4, Na2S, Na3PO4, K2CO3, có bao C. Al 2 O3, ZnO, Fe(OH)2, HSO4- nhiêu dd có pH >7? D. Al 2 O3, ZnO, H2O, HCO3 - A. 5 C. 4 111: Theo đ nh nghĩa axit, bazơ c a B. 3 D. 6 Bronxted, hãy xét các ion sau: K+, Cl- , 105: K t lu n nào sai trong s các sau ? CO32-, NH4+, HS -, S2-,Ba2+ . A. Dd ch a các ion : NH4+, NO3-, Nh ng ion nào là ion trung tính ? K+ có pH = 7 . A. Ba2+, Cl-, HS - C. K+, Cl-, Ba2+ B. Dd ch a các ion : Ba2+, Na+,Br- B. HS , CO3 , NH4 D. Cl- , S2- , NH4+ - 2- + có pH = 7 . 112: C p ch t nào dư i đây không th C. Dd ch a các ion : K+, CH3COO-, t n t i trong m t dd? Cl- có pH > 7 . A.KNO3 & CuCl2 C. NaHCO3 & D. Dd ch a các ion : Cu2+, Cl-, NaOH 2- SO4 có pH < 7 . B. CuSO4 & HNO3 D. Na2SO4 & KCl 106: Có 4 dd : HCl, K2CO3, Ba(OH)2, 113: Phương trình ion thu g n c a ph n KCl đ ng trong 4 l riêng bi t . N u ch ng gi a dd HCl và dd amoniac là: dùng quì tím thì có th nh n bi t đư c : A. HCl + NH3 = NH4+ + Cl- A. HCl, Ba(OH)2 B. H+ + NH3 = NH4+ B. HCl, K2CO3 , Ba(OH)2 C. H+ + NH4OH = NH4+ + H2O C. HCl, Ba(OH)2, KCl D. H+ + NH4+ + OH- = H2O + NH4+ D. C b n dd. 114: C p ch t nào sau đây không có 107: Cho dd ch a các ion sau: {K+, ph n ng hoá h c x y ra trong dd ? Ca , Ba , Mg2+, H+, Cl- }. Mu n tách 2+ 2+ A. HNO3 + K2CO3 C. Na2S + H2SO4 đư c nhi u cation ra kh i dd mà không B.NH4Cl + KNO3 D. MgCl2 + NaOH đưa ion l vào đó thì ta có th cho dd trên 115: Theo phương trình ion thu g n thì tác d ng v i dd nào trong s các dd sau : ion OH- có th ph n ng v i nh ng ion A. Na2SO4 v a đ . D. Na2CO3 v a đ . nào dư i đây ? B. K2CO3 v a đ . C. NaOH v a đ . A.H+, NH4+, Ca2+, Mg2+, Fe2+, K+ 108: Theo đ nh nghĩa axit, bazơ c a B. NH4+, HCO3-, Cu2+, Mg2+, Fe2+, HSO4- Bronxted, hãy xét các ch t và ion sau: C. H+, HCO3-, CO32-, Fe2+, HSO4- HCO3-, HSO4-, NH4 +, Al2O3, CH3COO- . D. H+, NH4 +, Cu2+, CO32-, HSO4- Nh ng ch t hay ion nào có tính axit ? 116: Ion CO32- không ph n ng v i các A.HSO4- , NH4+ , HCO3 – ion nào sau đây ? B. Al 2 O3 , HSO4- , CH3COO - A.NH4+, K+, Na+ C. NH4+ , HCO3 – B. H+, NH4 +, K+, Na+ D. HSO4-, NH4+ C.Ca2+, Mg2+, Na+ 109: Theo đ nh nghĩa axit, bazơ c a D. Ba2+, Cu2+, NH4+, K+ Bronxted, hãy xét các ch t và ion sau: 117: N u qui đ nh r ng hai ion gây ra Ca2+, HSO3-,SO32-, HSO4-, NH4+, Al2O3, ph n ng trao đ i hay trung hoà là m t căp CH3COO- . Nh ng ch t hay ion nào có tính ion đ i kháng thì t p h p các ion nào sau bazơ ? đây có ch a ion đ i kháng v i ion OH- ? A. SO32- , CH3COO – A. Ca2+, K+, SO42-, Cl- B. SO32-, CH3COO - , HSO3 - B. Ca2+, Ba2+, HCO3-, HSO3- C. NH4+, Ca2+, Al 2 O3 C. Ca2+, K+,Ba2+, Cl- D. HSO4-, HSO3-, NH4+ D. Na+, Ba2+, NO3-, SO42- 110: Theo đ nh nghĩa axit, bazơ c a 118: Có 4 dd đ ng trong 4 l b m t Bronxted, hãy xét các ch t và ion sau: nhãn là : (NH4)2SO4, NH4Cl, Na2SO4, HCO3-, H2O, HSO4-, ZnO, Al2O3, Fe(OH)2 NaOH . N u ch đư c phép dùng m t . Nh ng ch t hay ion nào có tính lư ng thu c th đ nh n bi t 4 ch t l ng trên, ta tính ? có th dùng thu c th nào sau đây ? A. Al 2 O3, ZnO, HSO4-, H2O A. DD AgNO3 C. DD KOH B.Al 2 O3, ZnO, HSO4- , HCO3 - B. DD BaCl2 D. DD Ba(OH)2.
 16. 119: M t c c đ ng 200 ml dd AlCl3 2M . B. T1, T2 D. T2, T4 Rót vào c c này 200 ml dd NaOH n ng đ 124: Trong các t p h p ion dư i đây: a mol/l, ta thu đư c m t k t t a, đem s y T1 = {Ba2+, Mg2+, Cl-, NO3-} T2 = khô và nung đ n kh i lư ng không đ i thì {K , NH4 +, Na+, S2-, PO43-} + đư c 5,1g ch t r n. H i a có giá tr nào sau T3 = {Ba2+, Ca2+, NO3-, SO42-} đây ? T4 = {Zn2+, Fe3+, Cl-, SO42-, OH-} A. 1,5M C. 1M hay 1,5M T5 = {NH4+, H+, SO32-, Cl-} B. 1,5M hay 3M D. 1,5M hay 7,5M T p h p nào ch a các ion không 120: M t c c đ ng 100 ml dd AlCl3 th đ ng th i t n t i trong cùng m t dd ? 1M . Rót vào c c này V ml dd NaOH n ng A. T3, T4, T5 C. T1, T2 đ 2M, ta thu đư c m t k t t a, đem s y B. T2, T4, T5 D. T3, T5 khô và nung đ n kh i lư ng không đ i thì 125: Cho các ph n ng sau : đư c 5,1g ch t r n. V y giá tr c a V là : (1)Fe + 2HCl = FeCl2 + H2↑ A. 150 ml C. 150 ml hay 750 ml (2)CuCl2 + H2S = CuS↓ + 2HCl B. 750 ml D. 150 ml hay 650ml (3)Al + 4HNO3= Al(NO3)3 +NO↑ +2H2O 121: Cho các dd X, Y, Z, T ch a các (4)CaCO3 + 2H+ = Ca2+ + H2O + CO2↑ t p h p ion sau : (5)CuCl2 +2NaOH = Cu(OH)2↓ + 2NaCl X: {Na+, NH4+, SO42-, Cl-} Nh ng ph n ng nào là ph n ng Y: {Ca2+,Ba2+, Cl-, OH-} trao đ i ion ? Z: {Ag+, K+, H+, NO3-} A. (1), (2), (5) C. (1), (3), (5) T: {K+, NH4+, HCO3-, CO32-} B. (3), (4), (5) D. (2), (4), (5) Tr n hai dd vào nhau thì c p nào s 126: Nh ng cation nào dư i đây s t o không có ph n ng ? mu i tan v i nh ng anion sau: CH3COO-, A. X + Y C. Z + T Cl-, Br -, I-, S2-, SO42-, PO43- . B. Y + Z D. X + T A. Zn2+, Pb2+, K+ C. NH4+, K+, Ca2+ 122: Hai ion ngư c d u gây ra ph n ng +, B. NH4 K , Na + + D. Fe2+, Ca2+, Cu 2 trao đ i hay trung hoà đư c g i là m t c p ion đ i kháng. Hai ion đ i kháng g p nhau thì nh t đ nh có ph n ng dù r ng m t trong hai ion đó đang d ng h p ch t r n hay d ng ion đa nguyên t . Các ph n ng nào sau đây là nh ng thí d v k t lu n trên ? (1)HCO3- + OH- = H2O + CO32- (2)CaCO3+ 2H+ = Ca2+ + H2O + CO2↑ (3)Zn + 2H+ = Zn2+ + H2↑ (4)FeS + 2H+ = Fe2+ + H2S↑ (5)Cu(OH)2 + 2H+ = Cu2+ + 2H2O (6)CaO + CO2 = CaCO3 A. (1), (2), (3), (4) B. (2), (3), (4), (5) C. (1), (2), (4), (6) D. (1), (2), (4), (5) 123: Trong các t p h p ion dư i đây: T1 = {Ca2+, Mg2+, Cl-, NO3-} T2 = {H+, NH4 +, Na+, Cl-, SO42-} T3 = {Ba2+, Na+, NO3-, SO42-} T4 = {Cu 2+, Fe2+, Cl-, SO42-, OH-} T5 = {NH4+, H+, CO32-, Cl-} T p h p nào ch a các ion có th đ ng th i t n t i trong cùng m t dd? A. T1, T3, T4 C. T3, T4, T5
Đồng bộ tài khoản