Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 7

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
189
lượt xem
140
download

Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lý thuyết và bài tập ôn thi cđ đh môn hóa - chương 7', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 7

 1. CHƯƠNG VII. NITƠ PHOSPHO Nitơ, photpho thu c phân nhóm chính nhómV. Nguyên t c a chúng có 5e l p ngoài cùng (trong đó có 3e đ c thân phân l p np). Chúng là nh ng phi kim I. Nitơ 1. C u t o nguyên t − Nitơ có c u hình electron Do có 3 e đ c thân nên nitơ có kh năng t o ra ba liên k t c ng hoá tr v i nguyên t khác. − Đ âm đi n c a N là 3, ch nh hơn c a F và O, do đó N có s oxi hoá dương trong h p ch t v i 2 nguyên t này. Còn trong các h p ch t khác, nitơ có s oxi hoá âm. S oxi hoá c a N : −3, 0, +1, +2, +3, +4 và +5. − Nitơ t n t i b n d ng phân t N2 (N ≡ N). − Nguyên t nitơ t nhiên là h n h p c a hai đ ng v và v i t l 272 : 1. Nitơ chi m 0,01% kh i lư ng v Trái Đ t. D ng t n t i t do là nh ng phân t hai nguyên t . 2. Tính ch t v t lý Nitơ là ch t khí, không màu, không mùi, không cháy, hoá l ng −195,8oC và hoá r n −209,9 oC. Nitơ nh hơn không khí (d = 1,2506g.lít đktc), hoà tan r t ít trong nư c. 3. Tính ch t hoá h c Vì có liên k t ba nên phân t N2 r t b n, ch nhi t đ r t cao m i phân li thành nguyên t . Do v y nhi t đ thư ng nitơ r t trơ, không ph n ng v i các nguyên t khác. nhi t đ cao, đ c bi t là có ch t xúc tác, nitơ ph n ng v i nhi u nguyên t kim lo i và phi kim. a) Tác d ng v i hiđro 400 oC, có b t Fe xúc tác, áp su t cao, N2 tác d ng v i H2. Ph n ng phát nhi t: b) Tác d ng v i oxi 3000oC ho c có tia l a đi n, N2 tác d ng v i O2. Ph n ng thu nhi t: nhi t đ thư ng, NO hoá h p ngay v i O2 c a không khí t o ra NO2 màu nâu: c) Tác d ng v i kim lo i: Nitơ không ph n ng tr c ti p v i halogen, lưu huỳnh. 4. Đi u ch và ng d ng a) Trong công nghi p : Hoá l ng không khí, sau đó chưng c t phân đo n và thu N2 -196 oC.
 2. b) Trong phòng thí nghi m: Nhi t phân 1 s mu i amoni. Ví d : Nitơ ch y u đư c dùng đ s n xu t amoniac, axit nitric, phân đ m, t o môi trư ng l nh. 5. Các h p ch t quan tr ng c a nitơ. a) Amoniac Phân t NH3 t n t i trong không gian dư i d ng t di n, góc liên k t là 109o28' (ba liên k t t o thành b i 3 obitan lai hoá sp3 c a N) Liên k t gi a N và 3H là liên k t c ng hoá tr có c c, c p e dùng chung l ch v phía N. Phân t NH3 là phân t phân c c, N còn 1 c p electron t do làm cho NH3 t o đư c liên k t hiđro. − Tính ch t v t lý: NH3 là ch t khí không màu, mùi khai và x c, nh hơn không khí, tan nhi u trong H2O ( 20oC, m t th tích nư c có th hoà tan 700 th tích NH3 khí). NH3 hoá l ng −33,6 oC, hoá r n −77,8oC. − Tính ch t hoá h c + Tính bazơ: NH3 là m t bazơ vì có kh năng nh n proton. Kbazơ = 1,8.10−3 * NH3 tác d ng v i axit t o thành mu i amoni: D ng ion: N u th c hi n ph n ng gi a NH3 (khí) và HCl (khí) thì t o thành đám khói tr ng - đó là nh ng tinh th r t nh NH4Cl. * Dd NH3 làm xanh quỳ tím, làm h ng phenolphtalein * Dd NH3 tác d ng v i dd AlCl3, ZnCl2 t o k t t a hiđroxit không tan trong NH3 dư: + Đi m đ c bi t c a NH3 là t o ph c v i m t s ion kim lo i như Ag+, Cu2+, Ni2+, Hg2+, Cd 2+,… Vì v y, khi cho dd NH3 tác d ng t t v i dd mu i c a các kim lo i trên th y k t t a (hiđroxit ho c mu i bazơ) sau đó k t t a tan vì t o ph c: + Tính kh : NH3 cháy trong oxi cho ng n l a màu vàng:
 3. NH3 cháy trong Cl2 t o khói tr ng NH4Cl và NH3 + HCl = NH4Cl NH3 kh đư c m t s oxit kim lo i: + B n thân NH3 có th b nhi t phân thành N2, H2 : + Các mu i amoni d b nhi t phân: NH4HCO3 là b t n , 60oC đã phân hu , đư c dùng trong công ngh th c ph m. + Mu i amoni nitrat b nhi t phân theo 2 cách: − Đi u ch : Đi u ch NH3 d a trên ph n ng. Mu n ph n ng đ t hi u su t cao c n ti n hành áp su t cao (300 − 1000 atm), nhi t đ v a ph i (400oC) và có b t s t làm xúc tác. Khí N2 l y t không khí. Khí H2 l y t khí t nhiên ho c t s n ph m c a ph n ng gi a cacbon và H2O. − ng d ng: NH3 dùng đ đi u ch axit HNO3, các mu i amoni (NH4Cl, NH4NO3), đi u ch xôđa… b) Các oxit c a nitơ. Nitơ t o v i oxi 5 lo i oxit: N2O, NO, N2O3, NO2 và N2O5. S oxi hoá: +1, +2, +3, +4, và +5. Ch có NO và NO2 đi u ch tr c ti p đư c. − NO2 : khí không màu, mùi d ch u, hơi có v ng t. N2O không tác d ng v i oxi. 500oC b phân hu thành N2 và O2. − NO: khí không màu, đ trong không khí ph n ng v i oxi t o thành NO2 màu nâu. − NO2: khí màu nâu, r t đ c, b đime hoá theo cân b ng.
 4. đi u ki n thư ng, t n t i h n h p NO2 và N2O4. T l s mol NO2 : N2O4 ph thu c nhi t đ . Trên 100oC ch có NO2 NO2 là oxit axit h n h p. Khi tác d ng v i H2O cho h n h p hai axit: và Khi tác d ng v i ki m đư c h n h p g m mu i nitrat và mu i nitrit. Các oxit NO và NO2 th hi n tính oxi hoá khi tác d ng v i ch t kh m nh: Và th hi n tính kh khi g p ch t oxi hoá m nh như Cl2, Br2, O3, KMNO4… c) Axit nitrơ HNO2 Là axit y u, kém b n, ch t n t i trong dd loãng. Khi đ c ho c nóng d b phân hu . HNO2 và mu i nitrit v a có tính oxi hoá v a có tính kh : d) Axit nitric HNO3 Trong phân t HNO3 có m t liên k t cho - nh n và hoá tr c a N là IV (4 c p e dùng chung), còn s oxi hoá c a N là +5 (v hình th c N có hoá tr V). − Tính ch t v t lý: Axit nitric nguyên ch t là ch t l ng không màu, sôi 86oC, hoá r n −41oC. HNO3 d b phân hu ngoài ánh sáng thành NO2, O2 và H2O nên dd HNO3 đ c có màu vàng (vì có l n NO2) HNO3 đ c gây b ng, làm vàng da, phá h ng v i, gi y. − Tính ch t hoá h c: * Tính axit: Là axit m nh, phân li hoàn toàn. * Tính oxi hoá: Là ch t oxi hoá manh, tác d ng v i h u h t các kim lo i (tr vàng và platin), lúc đó N+5 có th b kh thành N+4, N+2, N+1, No và N-3 tuỳ thu c vào n ng đ axit, nhi t đ và đ ho t đ ng c a kim lo i. Đ i v i axit HNO3 đ c, nóng: Oxi hoá h u h t các kim lo i (tr Au, Pt), s n ph m khí là NO2 màu nâu.
 5. HNO3 đ c, ngu i làm th đ ng hoá Fe và Al Đ i v i axit HNO3 loãng: Oxi hoá h u h t các kim lo i (tr Au, Pt), s n ph m khí là NO, N2O ho c NH4NO3. Khi axit càng loãng, ch t kh càng m nh thì N+5 (trong HNO3) b kh v s oxi hoá càng th p. Ví d : H n h p dd đ m đ c c a HNO3 và HCl có t l mol 1HNO3 + 3HCl g i là nư c cư ng toan, hoà tan đư c c Au và Pt. Axit HNO3 cũng oxi hoá đư c nhi u phi kim như C, Si, P, S: − Đi u ch axit HNO3: * Trong phòng thí nghi m Đ thu HNO3, ngư i ta chưng c t dd trong chân không. * Trong công nghi p, s n xu t HNO3 t NH3 và O2: − ng d ng: HNO3 là nguyên li u cơ b n đ đi u ch mu i nitrat, phân bón, ch t n , nhiên li u tên l a, các h p ch t nitro, amin. e) Mu i nitrat − Tính tan: T t c các mu i nitrat đ u d tan trong H2O, là nh ng ch t đi n li m nh. − Phân hu nhi t: T t c các mu i nitrat đ u không b n nhi t đ cao. Tuỳ thu c ion kim lo i có trong mu i, các nitrat b phân hu t o thành nh ng lo i h p ch t khác nhau (nhưng đ u ph i gi i phóng O2) * Nhi t phân mu i nitrat c a kim lo i m nh (đ ng trư c Mg trong dãy Bêkêtôp) * Nhi t phân mu i nitrat c a kim lo i trung bình (T Mg → Cu) * Nhi t phân mu i nitrat c a kim lo i y u (sau Cu)
 6. − ng d ng c a mu i nitrat: dùng làm phân bón, thu c n . Kali nitrat dùng đ ch t o thu c n đen (thu c n có khói). Thành ph n thu c n đen : 75% KNO3, 10% S, 15% C. Khi h n h p n , x y ra ph n ng. − Nh n bi t ion : Đ nh n bi t ion (HNO3, mu i nitrat) có th dùng Cu trong môi trư ng axit (ví d H2SO4) Ta th y Cu tan, dd có màu xanh, có khí không màu bay ra, r i hoá nâu trong không khí. II. Ph t pho 1. C u t o nguyên t Photpho có đi n tích h t nhân +15 C u hình e: Photpho phân nhóm chính nhóm V, chu kỳ 3. Nguyên t P có 3 electron phân l p 3p và phân l p 3d còn tr ng (chưa có electron) nên 1e phân l p 3s có th nh y lên 3d làm cho P có 5e đ c thân và như v y có th có hoá tr V (khác N) 2. Tính ch t v t lý và các d ng thù hình. Đơn ch t photpho có th t n t i dư i nhi u d ng thù hình khác nhau. Hai d ng thù hình quan tr ng là photpho tr ng và photpho đ . − Photpho tr ng: là ch t r n màu tr ng ho c hơi vàng, r t đ c. 280 oC, photpho tr ng chuy n thành photpho đ . Photpho tr ng t b c cháy trong không khí, phát sáng trong bóng t i (lân tinh). Ngư i ta b o qu n nó b ng cách ngâm trong nư c, tránh ánh sáng. − Photpho đ : là ch t r n có màu đ , không đ c. nhi t đ cao, P đ thăng hoa. G p l nh, hơi P đ ngưng t thành P tr ng. P đ khá b n, khó nóng ch y, không tan trong b t kỳ dung môi nào. 3. Tính ch t hoá h c: L p ngoài cùng c a nguyên t P có 5e. Trong các h p ch t, P có s oxi hoá là -3, +3 và +5. So v i nitơ, photpho ho t đ ng hơn, đ c bi t là P tr ng. − Tác d ng v i oxi: Photpho cháy trong không khí t o ra điphotpho pentaoxit P 2O5. P tr ng b oxi hoá ch m trong không khí thành P2O3, khi đó ph n ng không phát nhi t mà phát quang. − Tác d ng v i axit nitric: − Tác d ng v i halogen: P b c cháy trong clo và n trong flo.
 7. − Tác d ng v i mu i : P có th gây n khi tác d ng v i nh ng mu i có tính oxi hoá m nh như KNO3, KClO3, … − Tác d ng v i hiđro và kim lo i (P th hi n tính oxi hoá). Ví d : PH3 (photphin) Ca3P2 (canxi photphua) PH3 là ch t khí, r t đ c. Trên 150oC b b c cháy trong không khí: PH3 sinh ra do s th i r a xác đ ng th c v t, n u có l n điphotphin P2H4 thì t b c cháy phát ra ánh sáng xanh (đó là hi n tư ng "ma trơi") 4. Đi u ch và ng d ng − P khá ho t đ ng, trong t nhiên nó t n t i d ng h p ch t như các qu ng photphorit Ca3(PO4)2, apatit 3Ca3(PO4)2.CaF2. − P đư c dùng đ ch t o diêm: Thu c g n đ u que diêm g m m t ch t oxi hoá như KClO3, KNO3.., m t ch t d cháy như S… và keo dính. Thu c quét bên c nh h p diêm là b t P đ và keo dính. Đ tăng đ c sát còn tr n thêm b t thu tinh m n vào c 2 lo i thu c trên. − P đ dùng đ s n xu t axit photphoric: − Trong công nghi p, ngư i ta đi u ch P b ng cách nung h n h p canxi photphat, SiO2 (cát) và than: 5. H p ch t c a photpho a) Điphotpho pentaoxit P2O5. P2O5 là ch t r n, màu tr ng, r t háo nư c, tác d ng mãnh li t v i nư c t o thành axit photphoric: Chính vì v y ngư i ta dùng P2O5 đ làm khô nhi u ch t. b) Axit photphoric H3PO4. − H3PO4 là ch t r n, không màu, nóng ch y 42,5oC, tan vô h n trong nư c. Trong P2O5 và H3PO4, photpho có s oxi hoá +5. Khác v i nitơ, photpho có đ âm đi n nh nên b n hơn m c +5. Do v y H3PO4 và P2O5 khó b kh và không có tính oxi hoá như HNO3. − H3PO4 là axit trung bình, trong dd đi n li theo 3 n c: trung bình n c th nh t, y u và r t y u các n c th hai, th ba. Dd axit H3PO4 có nh ng tính ch t chung c a axit: làm đ quỳ tím, tác d ng v i bazơ, oxit bazơ t o thành mu i axit ho c mu i trung hoà như NaH2PO4, Na2HPO4, Na3PO4. − H3PO4 có th tác d ng v i nh ng kim lo i đ ng trư c H trong dãy Bêkêtôp cho H2 thoát ra. Ví d :
 8. c) Mu i photphat ng d ng v i 3 m c đi n li c a axit H3PO4 có dãy mu i photphat: − Mu i photphat trung hoà: − Mu i đihiđro photphat − Mu i hiđro photphat: Các mu i trung hoà và mu i axit c a kim lo i Na, K và amoni đ u tan trong nư c. V i các kim lo i khác ch mu i đihiđro photphat là tan đư c, ngoài ra đ u không tan ho c tan ít trong H2O. d) Đi u ch và ng d ng − Trong công nghi p, đi u ch H3PO4 t qu ng Ca3(PO4)2 và axit H2SO4: − Trong phòng thí nghi m, H3PO4 đư c đi u ch t P2O5 (hoà tan vào H2O) hay t P (hoà tan b ng HNO3 đ c). Axit photphoric ch y u đư c dùng đ s n xu t phân bón. 6. Phân bón hoá h c Phân bón hoá h c là nh ng hoá ch t có ch a nguyên t dinh dư ng, dùng đ bón cho cây tr ng nh m nâng cao năng su t. Nh ng hoá ch t dùng làm phân bón ph i là nh ng h p ch t tan đư c trong dd th m trong đ t đ r cây h p th đư c. Ngoài ra, h p ch t đó ph i không đ c h i gây ô nhi m môi trư ng. Có ba lo i phân bón hoá h c cơ b n: phân đ m, phân lân và phân kali. a) Phân đ m là phân ch a nguyên t nitơ. Cây ch h p th đ m dư i d ng ion và ion . Các lo i phân đ m quan tr ng: − Mu i amoni: NH4Cl (25% N), (NH4)2SO4 (21% N), NH4NO3 (35% N, thư ng đư c g i là "đ m hai lá") − Ure: CO(NH2)2 (46% N) giàu nitơ nh t. Trong đ t ure b bi n đ i d n thành amoni cacbonat. Các mu i amoni và ure b ki m phân hu , do đó không nên b o qu n phân đ m g n vôi, không bón cho các lo i đ t ki m. − Mu i nitrat: NaNO3, Ca(NO3)2,…thư ng bón cho các vùng đ t chua m n. b) Phân lân là phân ch a nguyên t photpho. Cây h p th lân dư i d ng ion . Các lo i phân lân chính. − Phân lân t nhiên: Qu ng photphat Ca3(PO4)2 thích h p v i đ t chua ; phân nung ch y (nung qu ng photphat v i đolomit). − Supephotphat đơn: H n h p canxi đihiđro photphat và th ch cao, đư c đi u ch theo ph n ng: − Supe photphat kép: là mu i canxi đihiđro photphat, đư c đi u ch theo ph n ng:
 9. − Amophot: ch a c đ m và lân, đư c đi u ch b ng cách cho NH3 tác d ng v i axit photphoric thu đư c h n h p trong mono và điamophot NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4 c) Phân kali: ch a nguyên t kali, cây h p th kali dư i d ng ion K+. Phân kali ch y u là KCl l y t qu ng mu i cacnalit (KCl.MgCl2.6H2O), sinvinit (KCl.NaCl). Ngoài ra ngư i ta cũng dùng KNO3.K2SO4. d) Phân vi lư ng: là lo i phân ch a m t s lư ng r t nh các nguyên t như đ ng, k m, molipđen, mangan, coban, bo, iot… Ch c n bón m t lư ng r t nh các nguyên t này cũng làm cho cây phát tri n t t. nư c ta có m t s nhà máy l n s n xu t supephotphat (Lâm Thao - Phú Th ), s n xu t phân đ m (Hà B c) và có m t s đ a phương s n xu t phân lân nung ch y… BÀI T P 1: Phân nhóm chính nhóm V c a b ng tu n A. Nitơ ch có s oxi hoá âm trong nh ng h p hoàn g m các nguyên t : ch t v i hai nguyên t : O và F . N, P, As, Bi C. N, P, As, Sb, Bi B. Nguyên t nitơ có 5 electron l p ngoài B.N, P, Si, Ge D. N, P, S, As, Bi cùng . 2: Tìm sai trong s các sau: C. Nguyên t nitơ có 3 electron đ c thân . A. Bitmut là nguyên t đ ng cu i phân nhóm D. Nguyên t nitơ có kh năng t o ra ba liên chính nhóm V. k t c ng hoá tr v i nguyên t khác . B. Nguyên t c a các nguyên t thu c phân 7: nhi t đ thư ng N2 là m t ch t trơ, ho t nhóm chính nhóm V có 5 electron l p ngoài đ ng hóa h c kém vì: cùng. A. Liên k t ba trong phân t N2 có đ b n r t C. C u hình electron l p ngoài cùng c a l n. nguyên t các nguyên t phân nhóm chính B. Phân t N2 có kích thư c nh . nhóm V là ns2 np3. C. Phân t N2 không phân c c . D. Tính phi kim c a các nguyên t phân nhóm D. Nitơ là ch t khí có đ âm đi n nh hơn oxi . chính nhóm Vtăng d n t N → Bi. 8: Trong công nghi p ngư i ta thư ng điêù 3: So sánh v i các nguyên t khác trong cùng ch N2 t : phân nhóm chính nhóm V thì N có bán kính A. NH4NO2 C. HNO3 nguyên t nh nh t vì : B.Không khí l ng D.NH4 NO3 A. Nitơ đ ng đ u nhóm, có 2 l p electron. 9: Th tích N2 và H2 (đktc) c n dùng đ đi u B. L c hút c a h t nhân đ i v i electron ngoài ch đư c 68g NH3 (hi u su t c a ph n ng đ t cùng c c l n khi n kích thư c nguyên t b co 25%) l n lư t là : rút l i . A. 134,4 lít ; 403,2 lít B. 89,6 lít ; 268,8 lít C. Nguyên t nitơ có đ âm đi n l n nh t . C. 44,8 lít ; 134,4 lít D.179,2 lít ; 537,6 lít D. Nguyên t nitơ có 7 electron. 10: Tr n 1,5 lít NO v i 5 lít không khí . Th 4: K t lu n nào sau đây không đúng ? tích NO2 và th tích h n h p khí thu đư c sau A. Phân t N2 b n nhi t đ thư ng. ph n ng l n lư t là : B. M i nguyên t nitơ trong phân t N2 còn (Bi t : O2 chi m 1/5 th tích không m t c p electron t do. khí; ph n ng x y ra hoàn toàn; th tích các C. Liên k t ba trong phân t N2 kém b n . khí đo trong cùng đi u ki n) D. N2 nh hơn không khí . A. 1,5 lít ; 5,75 lít C. 1,5 lít ; 5,5 lít 5: Nitơ có th t n t i nh ng d ng có s B. 2 lít ; 5,5 lít D. 2lít ; 7,5 lít oxihoá sau: 11: Khi th tích bình ph n ng tăng lên 2 l n A. 0, +1, +2, +3, +4, +5 thì t c đ ph n ng : B. -3, 0, +1, +2, +3 2NO + O2 = 2NO2 C. 0, +1, +2, +5 thay đ i ra sao ? D. -3, 0, +1, +2, +3, +4, +5 A. Gi m đi 4 l n C. Tăng lên 4 l n 6: Tìm nh n đ nh sai trong s các sau : B. Gi m đi 8 l n D. Tăng lên 8 l n
 10. 12: NO và NO2 v a có tính kh , v a có tính oxi A. (1) ; (6) C. (1) ; (2) ; (5) hoá vì : B. (1) ; (2) ; (4) D. (2) ; (3) A. Phân t c a chúng có c u t o đ c bi t . 20: Dd amoniac bao g m các ch t và ion sau: B. Chúng là oxit c a nitơ . A. NH4+, NH3 C. NH4+, NH3, H+ + C. Chúng đ u là ch t khí ho t đ ng hoá h c B. NH4 , OH - D. NH4+, NH3, OH- m nh . 21: Trong ion ph c [Cu(NH3)4]2+ liên k t gi a D. Nguyên t nitơ trong 2 phân t đ u có s các phân t NH3 v i ion Cu2+ là : oxi hoá trung gian: +2;+4 . A. Liên k t c ng hoá tr 13: Th tích N2 thu đư c khi nhi t phân 16 g B. Liên k t hiđrô NH4NO2 là : C. Liên k t ph i trí A. 5, 6 lít C. 4, 48 lít D. Liên k t ion B. 11, 2 lít D. 6, 5 lít 22: S mol H2SO4 đ đ ph n ng h t v i 8,4 lít 14: Tr n 3 lít NO v i 2 lít O2 . H n h p khí amoniac (đktc) là: sau ph n ng có th tích b ng bao nhiêu ? A. 0,1875 mol C. 0,75 mol A. 5 lít C. 4, 5 lít B. 0,375 mol D. 0,15 mol B. 3 lít D. 3, 5 lít 23: Tìm k t lu n sai trong s các sau : 15: S oxi hoá c a nitơ đư c s p x p theo th A. T t c các mu i amoni đ u tan và là nh ng t tăng d n như sau : ch t đi n li m nh . A. NO < N2O
 11. A. Hiđrat C. Nitrat H ng s cân b ng K đư c bi u th b i B. Amoni D. Nitrit bi u th c nào dư i đây ? 30: Cho ph n ng : NH3 + O2 → NO +H2O . A. K = [NH 3 ] 2 B. K= [N 2 ][H 2 ] ph i là : H s cân b ng liên ti p t trái sang [N 2 ][H 2 ] 3 [NH 3 ]2 A. 4, 5, 4, 6 C. 5, 4, 5, 6 B. 4, 4, 5, 6 D. 5, 5, 4, 6 [NH 3 ] D. K = [N 2 ][H 2 ] C. K= 31: Cho ph n ng : NH3 + Cl2 → NH4Cl + N2 [NH 3 ] 2 [N 2 ][H 2 ]3 H s cân b ng liên ti p t trái sang ph i là : 39: M t h n h p g m 100 mol N2 và H2 l y A. 2, 3, 6, 1 C. 8, 3, 6, 1 theo t l 1: 3. áp su t c a h n h p đ u là 300 B. 4, 3, 6, 2 D. 4, 3,,3, 2 atm . Sau khi gây ph n ng t o NH3 áp su t ch 32: Trong trư ng h p nào sau đây không ch a còn 285 atm (Nhi t đ c a ph n ng đư c gi đúng 1 mol NH3 ? không đ i) . V y hi u su t c a ph n ng là : A. 200 cm3 dd NH3 5M . A. 100 % C. 10 % B. 22,4 dm3 khí NH3 đktc . B. 25 % D. 90 % C. 500 cm3 dd NH3, bi t c trong 100 40: Khí NH3 trong công nghi p có l n hơi 3 cm dd này có 3,4g NH3 . nư c bão hoà, mu n có NH3 khan ta có th D. 22,4 dm3 dd NH3 1M . dùng dãy các ch t nào dư i đây đ hút nư c ? 33: Có 3 dd đ ng trong 3 l b m t nhãn là: A. P2 O5, Na, CaO, KOH r n MgCl2, NH4Cl, NaCl . Dùng cách nào dư i B. H2SO4 đ c , P2O5, Na, CaO đây đ có th nh n đư c m i l đ ng dd gì ? C. CaO, KOH r n, NaOH r n A. Na2CO3 C. NaOH D. H2SO4 đ c, CaO, KOH r n B. Gi y quì D. Dd NH3 41: Ch n nh n đ nh sai trong s các sau : 34: D n khí NH3 đi qua ng đ ng b t CuO A. HNO3 là ch t l ng, không màu, tan nung nóng thì có hi n tư ng : có gi i h n trong nư c . A. B t CuO t màu đen chuy n sang màu đ nâu . B. N2O5 là anhiđrit c a axit nitric . B. B t CuO t màu đen chuy n sang màu xanh. C. HNO3 là axit m nh . C. B t CuO t màu đen chuy n sang màu tr ng . D. Dd HNO3 có tính oxihoá m nh do D. B t CuO t màu đen chuy n sang màu đ g ch. có ion NO3- . 35: Nh t t dd NH3 đ n dư vào dd CuCl2 thì 42: Trong s các kim lo i sau : Cu, Zn, Ag, có hi n tư ng : Al, Fe, Hg. Nh ng kim lo i nào ph n ng A. Lúc đ u có k t t a màu tr ng, sau k t t a đư c v i dd HNO3? tan d n cho dd màu xanh lam . A. Zn , Al, Fe C. Cu, Zn, Hg B. Xu t hi n k t t a màu xanh, không tan . B. Cu, Zn, Al D. T t c C. Lúc đ u có k t t a màu xanh th m, sau k t 43: Ch n c p kim lo i th đ ng v i HNO3 t a tan d n cho dd màu xanh lam . đ c ngu i . D. Lúc đ u xu t hi n k t t a màu xanh lam, sau A. Cu, Ag C. Al, Fe k t t a tan đi cho dd màu xanh th m . B. Fe, Pb D. Al, Hg E. Không có hi n tư ng gì . 44: Khi cho HNO3 đ c ph n ng v i kim lo i 36: T ph n ng: N2 + 3H2 = 2NH3 + Q . kém ho t đ ng ta thu đư c khí gì ? Mu n thu đư c nhi u NH3 thì ph i áp d ng A. N2 C. NO các bi n pháp nào dư i đây ? B. H2 D. NO2 A. Tăng nhi t đ , tăng áp su t . 45: Vàng kim lo i có th ph n ng v i : B. Gi m nhi t đ , tăng áp su t . A. Dd HNO3 đ m đ c 68% . C. Gi m nhi t đ , gi m áp su t . B. Nư c cư ng toan (H n h p HNO3 và HCl). D. Tăng nhi t đ , gi m áp su t . C. Dd HNO3 đ c, nóng . 37: N u thêm NH3 vào h cân b ng c a p : D. T t c đ u sai vì Au là kim lo i kém ho t N2 + 3H2 = 2NH3+ Q đ ng . thì cân b ng s thay đ i th nào ? 46: Cho a mol NO2 h p th hoàn toàn trong dd A. Cân b ng chuy n d ch sang trái . ch a a mol NaOH, pH c a dd thu đư c là : B. Cân b ng chuy n d ch sang ph i . A. 7 C. > 7 C. Không thay đ i tr ng thái cân b ng . B. 0 D. < 7 D. Không d đoán đư c . 47: HNO3 không tác d ng v i ch t nào sau 38: Cho cân b ng : đây ? N2 + 3H2 = 2NH3 K. A. NH4NO3 C. P
 12. B. NH3 D.S A.FeS2+HNO3đ→Fe(NO3)2+H2SO4+NO2+H2O 48: Cho h n h p FeS và Cu2S ph n ng v i B. Fe3O4 +HNO3 đ → Fe(NO3)3 + NO2↑ + H2O dd HNO3, ta thu đư c dd ch a các ion sau : C.Fe3O4+HNO3đ→Fe(NO3)3+Fe(NO3)2 + H2O A. Cu2+, S2-, Fe2+, H+, NO3- D. FeS2 + HNO3 đ → Fe(NO3 )2 + H2S ↑ B . Cu2+, Fe3+, H+, NO3- 56: Th tích khí NO2 thu đư c đktc khi cho 1,6 C. Cu2+, SO42-, Fe3+, H+, NO3- g Cu tác d ng v i dd HNO3 đ c, dư là : D. Cu2+, SO42-, Fe2+, H+, NO3- A. 1,12 lít C. 3,36 lít 49: nh n đ nh nào sau đây đúng đ i v i ph n B. 0,56 lít D. 2,24 lít ng : 57: Axit HCl và HNO3 đ u ph n ng đư c Fe2+ + 2H+ + NO3- → Fe3+ + NO2↑ + H2O v i t t c các ch t trong dãy nào dư i đây ? A. Fe2+ b oxi hoá và H+ b kh . A. CaO, Cu, Fe(OH)3, AgNO3 B. Fe2+ b oxi hoá và N+5 trong NO3- b kh . B. CuO, Mg, Ca(OH)2, Ag2O C. Fe2+ và H+ b oxi hoá, NO3- b kh . C. Ag2O, Al, Cu(OH)2, SO2 D. Fe2+ b kh và N+5 trong NO3- b oxi hoá . D. S, Fe, CuO, Mg(OH)2 50: Phương trình ion: Cu + 4H+ + 2NO3- = 58: N u xem toàn b quá trình đi u ch HNO3 Cu2+ + 2NO2 ↑ + 2H2O ng v i phương trình có hi u su t 80% thì t 2 mol NH3 s thu đư c d ng phân t nào sau đây ? m t lư ng HNO3 là : A. Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO2↑ + H2O A. 100,8 g C. 157,5 g B. Cu + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + NO2↑ + H2O B. 126 g D. 78,75 g C. Cu + 4HNO3= Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + H2O 59: Cho axit HNO3 tác d ng v i 3,6 gam Mg. D. Cu + 4HNO3 =Cu(NO3)2 +2NO2↑ +2 H2O Gi s ph n ng t o ra khí N2. V y th tích N2 51: Xác đ nh ph n ng đúng trong s các thu đư c là : ph n ng dư i đây : A. 3,36 lít C. 0,672 lít A. FeCO3+ HNO3 đ→ Fe(NO3 )2 + B. 6,72 lít D. 1,12 lít CO2↑NO2↑ + H2O 60: Hoá tr c a nitơ trong HNO3 là : B. FeCO3 +HNO3 đ → A. 2 C. 5 Fe(NO3)3+CO2↑+NO↑+ H2O B. 3 D. 4 61: Công th c phân t c a h p ch t có c u t o C. FeCO3+HNO3 đ → g m: 25,9% N và 74,1% O là : Fe(NO3)3 + (NH4)2CO3 + H2O A. NO2 C. NO D.FeCO3 +HNO3 đ → B. N2O D. N2O5 Fe(NO3)3+CO2↑+NO2↑+ H2O 62: Xét hai trư ng h p : 52: Có th dùng nh ng ch t nào dư i đây đ a, Cho 6,4 g Cu tác d ng v i 120 ml đi u ch HNO3 trong phòng thí nghi m ? dd HNO3 1M (loãng) . A. NaNO3, H2SO4 đ c b, Cho 6,4 g Cu tác d ng v i 120 ml B. NaNO3, HCl đ c dd h n h p HNO3 1M và H2SO4 0,5M(loãng) . C. NaNO2, H2SO4 đ c Các ph n ng x y ra hoàn toàn, các D. NH3 và O2 th tích khí đo cùng t0, p. T l s mol khí 53: Khi cho Cu vào ng nghi m đ ng dd NO sinh ra trong hai trư ng h p a và b là : HNO3 loãng thì có hi n tư ng gì ? A. 1 : 2 C. 2 : 1 A. Xu t hi n dd màu xanh, có khí B. 1 : 1 D. 2 : 3 không màu bay ra . 63: Kh i lư ng c a H, O, N có trong m t h p B. Xu t hi n dd màu xanh và có khí ch t là: mH = 3,18g; không màu bay ra ngay trên m t thoáng c a dd mO = 152,64g ; mN = 44,52g . Công th c có th . có c a h p ch t là : C. Xu t hi n dd màu xanh, có khí màu A. HNO2 C. H2NO3 nâu bay ra trên mi ng ng nghi m . B. HNO3 D. H3NO4 D. Dd không màu, khí màu nâu xu t 64: Cho m gam Cu tan hoàn toàn trong dd hi n trên mi ng ng nghi m . HNO3 ta thu đư c 1,12 lít h n h p khí NO và 54: Cho ph n ng: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO2 (đktc), h n h p khí này có t kh i hơi đ i N2O↑ + N2↑ + H2O. N u t l mol gi a N2O và v i H2 là 16,6 . V y giá tr c a m là : N2 là 2 : 3 thì sau khi cân b ng ta có t l mol : A. 3,9 g C. 2,38 g nAl : nN2O : nN2 là : B. 4,16 g D. 2,08 g A. 23 : 4 : 6 C. 46 : 6 : 9 65: Hoà tan hoàn toàn 0,9 g kim lo i X vào dd B. 23 : 6 : 9 D. 46 : 2 : 3 HNO3 ta thu đư c 0,28 lít khí N2O (đktc) . V y 55: Ph n ng nào trong s các ph n ng dư i X có th là : đây vi t đúng ? A. Cu C. Zn B. Fe D. Al
 13. 66: Ba dd axit đ m đ c : HCl, H2SO4, HNO3 74: Làm th nào đ tách riêng đư c khí NH3 đ ng trong ba l b m t nhãn . N u ch ch n khi có l n khí O2 ? m t ch t làm thu c th đ nh n bi t ba dd axit A. D n h n h p đi qua CaO . trên thì ta có th dùng ch t nào dư i đây ? B. D n h n h p đi qua NaOH r n . A. Cu C. Dd BaCl2 C. D n h n h p đi qua H2SO4 đ c . B. CuO D.Dd AgNO3 D. D n h n h p đi qua P . 67: Trong m t bình kín dung tích 5,6 lít có 75: Hoà tan 28,4g ph t pho (V) oxit trong ch a m t h n h p khí g m: NO2, N2, NO 00 500g dd axit ph tphoric có n ng đ 9,8%. C và 2atm. Cho vào bình 600 ml nư c và l c N ng đ % c a dd axit ph tphoric thu đư c là cho ph n ng x y ra hoàn toàn thì thu đư c : m t h n h p khí m i có áp su t là 1,344 atm A. 16,7 % C. 17,6 % nhi t đ ban đ u . B. 14,7 % D. 13 % H n h p khí sau ph n ng có t kh i 76: Tìm nh n đ nh sai trong s các sau : so v i không khí b ng 1. Gi s r ng th tích A. H3PO4 là axit trung bình, phân li theo 3 n c. nư c không thay đ i trong thí nghi m thì thành B. P2O5 là anhiđrit c a H3PO4 . ph n % theo th tích c a m i khí trong h n C. H3 PO4 có kh năng oxi hoá như HNO3 vì h p đ u là : ph t pho có s oxi hoá cao nh t là +5 như nitơ A. 60% N2 ; 30% NO2 ; 10% NO trong HNO3 . B. 60% NO ; 30% NO2 ; 10% N2 D. H3PO4 t o nên 3 mu i . C. 60% NO2 ; 30% N2 ; 10% NO 77: Có 3 l b m t nhãn đ ng 3 dd: HCl, D. 60% N2 ; 30% NO ; 10% NO2 HNO3, H3PO4 . Đ phân bi t chúng ta có th 68: Cho 6g h p kim Mg và Al vào dd HNO3 dùng ch t nào dư i đây ? đ c, ngu i l y dư thì có 4,48 lít khí NO2 bay ra A. Dd AgNO3 C.Cu, quì tím (đktc). Thành ph n % v kh i lư ng c a h p B. Cu D. Quì tím kim là : 78: C p ch t nào sau đây không x y ra ph n A. 20% Mg ; 80% Al ng hoá h c ? B. 60% Mg ; 40% Al A. H3PO4 + BaO C. H3PO4 + NaCl C. 40% Mg ; 60% Al B. H3PO4 + NH3 D. H3PO4 + KOH D. 80% Mg ; 20% Al 79: Dd axit ph t phoric, ngoài phân t H3PO4 69: Tìm nh n đ nh sai trong s các sau : còn có bao nhiêu lo i ion khác nhau ? A. Ph t pho đ ho t đ ng hoá h c m nh hơn A. 2 C. 3 ph t pho tr ng . B. 4 D. 5 B. Ph t pho có tính kh m nh hơn lưu huỳnh 80: Trong công nghi p ngư i ta đi u ch C. Công d ng quan tr ng c a P đ là làm diêm H3PO4 b ng nh ng hoá ch t nào sau đây ? vì nó có th b c cháy khi va ch m v i nh ng A. Ca3(PO4)2 , H2SO4 loãng . ch t oxi hoá m nh . B. Ca(H2PO4)2 , H2SO4 đ c . D. Khoáng v t chính c a ph t pho là apatit và C. P2O5 , H2O . ph t phorit . D. Ca3(PO4)2, H2SO4 đ c . 70: Ph n ng nào vi t không đúng trong các 81: Cho 1,98g amoni sunfat tác d ng v i dd ph n ng dư i đây ? NaOH, r i đun nóng, thu đư c m t s n ph m A. 4P + 5O2 = 2P2O5 khí . Hoà tan khí này vào dd ch a 3,92g axit B. 2PH3 + 4O2 = P2O5 + 3H2O photphoric . Mu i thu đư c là : C. PCl3 + 3H2O = H3PO3 + 3HCl A. Amoni đihiđrophotphat . D. P2O3 + 3H2O = 2H3PO4 B. Amoni hiđrophotphat . 71: Oxit ph t pho có ch a 56,36% kh i lư ng C. Amoni photphat . oxi . V y công th c th c nghi m c a oxít là : D. H n h p amoni hiđrophotphat và amoni A. PO2 C. P2O4 photphat B. P2O5 D. P2 O3 82: Trong các lo i phân bón sau : NH4Cl, 72: Đ t cháy 15,5g ph t pho r i hoà tan s n (NH2)2 CO, (NH4)2SO4, NH4NO3, amophot, ph m vào 200g nư c. N ng đ % c a dd axit lo i nào có hàm lư ng đ m cao nh t ? thu dư c là : A. NH4Cl C. (NH2)2CO A. 22,74 % C. 20,8 % B. NH4NO3 D. (NH4)2SO4 B. 24,5 % D. 10,4 % 83: Mu n tăng cư ng s c ch ng b nh, ch ng 73: Có th dùng ch t nào dư i đây đ làm khô rét và ch u h n cho cây ngư i ta dùng lo i khí H2S và khí Clo ? phân bón nào ? A. NaOH (r n) C. K A. NH4Cl C. Amophot B. CaO D. P2 O5. B. KCl D. Supephotphat
 14. 84: Phân lân supephotphat kép th c t s n D. Cho không khí đi qua b t đ ng nung nóng. xu t đư c thư ng ch có 40% P2O5 . Hàm 94. Ph n ng c a NH3 v i Cl2 t o ra “khói lư ng (%) c a Ca(H2PO4)2 trong phân bón đó là : tr ng“, ch t này có công th c hoá h c là: A. 65,9 B. 32,95 C. 56,9 D. 69,5 A. HCl. B. N2. 85: Phân kali (KCl) s n xu t đư c t qu ng Sinvinit thư ng ch có 50% K2O. Hàm lư ng C. NH4Cl. D. NH3. (%) c a KCl trong phân bón đó là : 95. V t li u g m siêu d n nhi t đ cao (nhi t A. 39,6 C. 69,3 B. 72,9 D. 79,2 đ c a nitơ l ng) có ý nghĩa to l n trong ngành 86: Thành ph n c a supe lân đơn g m : công nghi p năng lư ng. B i khi đó vi c A. Ca(H2PO4)2 C. Ca(H2PO4)2, CaSO4 B. CaHPO4, CaSO4 D. CaHPO4 truy n t i đi n di xa h u như không b t n th t 87: Thành ph n c a supe lân kép g m : năng lư ng. Lí do nào sau đây là phù h p? A. Ca(H2PO4)2 C. Ca(H2PO4)2, CaSO4 A. Nitơ l ng có giá thành r hơn nhi u so v i heli B. CaHPO4, CaSO4 D. Ca3(PO4)2 88: Kh i lư ng NH3 đ đ đi u ch 100 kg l ng. phân đ m NH4NO3 lo i có 34% N là : B. Hi n tư ng siêu d n là hi n tư ng đi n tr b ng A. 26 kg C. 21,9 kg B. 20,6 kg D. 29,1 kg không. 89. Hoà tan m gam Fe vào dd HNO3 loãng thì C. Nguyên li u đ s n xu t nitơ l ng là không thu đư c 0,448 lit khí NO duy nh t (đktc). Giá khí, h u như vô t n. tr c a m là: D. A, B, C đ u đúng. A. 1,12 gam. B. 11,2 gam. 96. Đ đi u ch HNO3 trong phòng thí nghi m, C. 0,56 gam. D. 5,6 gam. các hoá ch t c n s d ng là: 90. Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dd HNO3 A. Dd NaNO3 và dd H2SO4 đ c. r t loãng thì thu đư c h n h p g m 0,015mol B. NaNO3 tinh th và dd H2SO4 đ c. khí N2O và 0,01mol khí NO. Giá tr c a m là: C. Dd NaNO3 và dd HCl đ c. A. 13,5 gam. B. 1,35 gam. D. NaNO3 tinh th và dd HCl đ c. C. 8,10 gam. D. 10,80 gam. 97. Đ tách riêng NH3 ra kh i h n h p g m 91. C u hình electron l p ngoài cùng c a các N2, H2 và NH3 trong công nghi p, ngư i ta đã nguyên t nhóm VA đư c bi u di n t ng quát là: s d ng phương pháp náo sau đây? A. Cho h n h p đi qua dd nư c vôi trong. A. ns2np3 B. ns2np4 B. Cho h n h p đi qua CuO nung nóng. C. (n -1)d10 ns2np3 D. ns2np5 C. Cho h n h p đi qua dd H2SO4 đ c. 92. Trong s các nh n đ nh sau v các nguyên D. Nén và làm l nh h n h p, NH3 hoá l ng. t nhóm VA, nh n đ nh nào sai? T nitơ đ n 98. Nh t t dd NH3 vào dd CuSO4 cho t i bitmut: dư. Hi n tư ng quan sát đư c là: A. tính phi kim gi m d n. A. xu t hi n k t t a màu xanh nh t. B. đ âm đi n gi m d n. B. xu t hi n k t t a màu xanh nh t, C. nhi t đ sôi c a các đơn ch t tăng d n. lư ng k t t a tăng d n. C. xu t hi n k t t a màu xanh nh t, D. tính axit c a các hiđroxit tăng d n. lư ng k t t a tăng d n đ n không đ i. Sau đó 93. Ngư i ta s n xu t khí nitơ trong công lư ng k t t a gi m d n cho t i khi tan h t nghi p b ng cách nào sau đây? thành dd màu xanh đ m. A. Chưng c t phân đo n không khí l ng. D. xu t hi n k t t a màu xanh nh t, B. Nhi t phân dd NH4NO2 bão hoà. lư ng k t t a tăng đ n không đ i. C. Dùng photpho đ đ t cháy h t oxi không khí.
 15. 99. Cho h n h p g m N2, H2 và NH3 có t A. NH3 + HCl → NH4Cl kh i so v i hiđro là 8. D n h n h p đi qua dd B. 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 H2SO4 đ c, dư thì th tích khí còn l i m t n a. C. 2NH3 + 3CuO  N2 + 3Cu + 3H2O → o t Thành ph n ph n trăm (%) theo th tích c a D. NH3 + H2O D NH4+ + OH- m i khí trong h n h p l n lư t là: 107. Dd HNO3 đ c, không màu, đ ngoài ánh A. 25% N2, 25% H2 và 50% NH3. sáng lâu ngày s chuy n thành: B. 25% NH3, 25% H2 và 50% N2. A. màu đen s m. B. màu nâu. C. 25% N2, 25% NH3 và 50% H2. C. màu vàng. D. màu tr ng s a. D. K t qu khác. 108. Khí nitơ (N2) tương đ i trơ v m t hoá 100. Khi nhi t phân mu i KNO3 thu đư c các h c nhi t đ thư ng là do nguyên nhân nào ch t sau: A. KNO2, N2 và O2. B. KNO2 và O2. sau đây? C. KNO2 và NO2. D. KNO2, N2 và CO2. A. Phân t N2 có liên k t c ng hoá tr không phân 101. Khi nhi t phân Cu(NO3)2 s thu đư c các c c. hoá ch t sau: B. Phân t N2 có liên k t ion. A. CuO, NO2 và O2. B. Cu, NO2 và O2. C. Phân t N2 có liên k t ba r t b n v ng. C. CuO và NO2. . Cu và NO2. D. Nitơ có đ âm đi n l n nh t trong nhóm 102. Khi nhi t phân, ho c đưa mu i AgNO3 ra ngoài ánh sáng s t o thành các hoá ch t sau: VA. A. Ag2O, NO2 và O2. B. Ag, NO2 và O2. 109. Đ tách Al2O3 nhanh ra kh i h n h p v i C. Ag2O và NO2. D. Ag và NO2. CuO mà không làm thay đ i kh i lư ng c a 103. Thu c n đen là h n h p c a các ch t nào nó, có th dùng dd nào sau đây? sau đây? A. Dd amoniac. A. KNO3 và S. B. KNO3, C và S. B. Dd natri hiđroxit. C. KClO3, C và S. D. KClO3 và C. C. Dd axit clohiđric. 104. Vì sao c n ph i s d ng phân bón trong D. Dd axit sunfuric loãng. nông nghi p? Phân bón dùng đ 110. Dd nào sau đây không hoà tan đư c đ ng A. b sung các nguyên t dinh dư ng cho đ t. kim lo i (Cu)? B. làm cho đ t tơi x p. A. Dd FeCl3 . C. gi đ m cho đ t. B. Dd HCl. D. bù đ p các nguyên t dinh dư ng và vi C. Dd h n h p NaNO3 và HCl. lư ng đã b cây tr ng l y đi. D. Dd axit HNO3. 105. Amoniac có kh năng ph n ng v i nhi u 111. So sánh hai h p ch t NO2 và SO2. Vì sao ch t, b i vì: ch t th nh t có th đime hoá t o thành N2O4 A. nguyên t N trong amoniac có m t trong khi ch t th hai không có tính ch t đó? đôi electron t do. A. Vì nitơ có đ âm đi n cao hơn lưu huỳnh. B. nguyên t N trong amoniac m c B. Vì nguyên t N trong NO2 còn m t electron oxi hoá -3, có tính kh m nh. đ c thân. C. amoniac là m t bazơ. C. Vì nguyên t N trong NO2 còn m t c p D. A, B, C đúng. electron chưa liên k t. 106. Ph n ng hoá h c nào sau đây ch ng t amoniac là m t ch t kh m nh? D. M t nguyên nhân khác.
 16. 112. Cho 1,32g (NH4)2SO4 tác d ng v i dd D. T o ra khí không màu hoá nâu NaOH dư, đun nóng thu đư c m t s n ph m trong không khí. khi. H p th hoàn toàn lư ng khí trên vào dd 119. Khoanh tròn ch cái Đ n u nh n đ nh đúng và ch S n u sai trong các câu sau đây: ch a 3,92g H3PO4. Mu i thu đư c là: A. Trong ph n ng oxi hoá - kh thì amoniac A. NH4H2PO4. B. (NH4)2 HPO4 ch đóng vai trò là ch t kh . Đ S C. (NH4)3 PO4 D. NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4 B. Mu i nitrat trong nư c có tính oxi hoá 113. Khi làm thí nghi m v i photpho tr ng, m nh. Đ S c n có chú ý nào sau đây? C. T t c các mu i nitrat đ u tan trong nư c A. C m P tr ng b ng tay có đeo găng. Đ S B. Dùng c p g p nhanh m u P tr ng ra kh i l D. Mu i nitrat trong môi trư ng axit có tính oxi hoá và ngâm ngay vào ch u đ ng đ y nư c khi m nh. Đ S chưa dùng đ n. E. Mu i nitrat trong môi trư ng ki m có th C. Tránh cho P tr ng ti p xúc v i nư c. oxi hoá Al, Zn và gi i phóng khí amoniac khi D. Có th đ P tr ng ngoài không khí. b đun nóng. Đ S 114. Sau khi làm thí nghi m v i P tr ng, các 120. Nư c cư ng toan là h n h p m t th tích d ng c đã ti p xúc v i hoá ch t này c n đư c axit HNO3 đ c v i ba th tích axit HCl đ c, có ngâm trong dd nào đ kh đ c? tính ch t oxi hoá r t m nh. Nó có th hoà tan A. Dd axit HCl. đ oc m i kim lo i, k c vàng và b ch kim. B. Dd ki m NaOH. Nguyên nhân t o nên tính ch t oxi hoá m nh C. Dd mu i CuSO4. c a nư c cư ng toan là: D. Dd mu i Na2 CO3. A. do tính ch t oxi hoá m nh c a ion NO3-. 115. Công th c hoá h c c a supephotphat kép là: B. do tính ch t axit m nh c a HNO3 và HCl. A. Ca3(PO4)2. B. Ca(H2PO4)2. C. do t o ra clo nguyên t có tính ch t oxi hoá C. CaHPO4. D. Ca(H2PO4)2 và CaSO4. m nh. 116. Đem nung m t kh i lư ng Cu(NO3 )2 sau D. do m t nguyên nhân khác. m t th i gian d ng l i, làm ngu i, r i cân th y 121. Cho 11,0g h n h p hai kim lo i Al và Fe kh i lư ng gi m 0,54g. V y kh i lư ng mu i vào dd HNO3 loãng dư, thu đư c 6,72lit khí Cu(NO3)2 đã b nhi t phân là: NO (đktc) duy nh t. Kh i lư ng (g) c a Al và A. 0,5g. B. 0,49g. Fe trong h n h p đ u là: C. 9,4g D. 0,94g A. 5,4 và 5,6. B. 5,6 và 5,4. 3- 117. Đ nh n bi t ion PO4 thư ng dùng thu c C. 4,4 và 6,6. D. 4,6 và 6,4. th AgNO3, b i vì: 122. Trong công nghi p s n xu t axit nitric, A. T o ra khí có màu nâu. nguyên li u là h n h p không khí dư tr n B. T o ra dd có màu vàng. amoniac. Trư c ph n ng, h n h p c n đư c C. T o ra k t t a có màu vàng. làm khô, làm s ch b i và các t p ch t đ : D. T o ra khí không màu hoá nâu trong không khí. A. tăng hi u su t c a ph n ng. 118. Đ nh n bi t ion NO3 - ngư i ta thư ng B. tránh ng đ c xúc tác (Pt - Rh). dùng Cu và dd H2SO4 loãng và đun nóng, b i C. tăng n ng đ ch t ph n ng. vì: D. vì m t lí do khác. A. T o ra khí có màu nâu. B. T o ra dd có màu vàng. C. T o ra k t t a có màu vàng.
 17. 123. Ph n ng hoá h c nào sau đây x y ra loãng tác d ng v i kim lo i gi i phóng khí NO. trong tháp ti p xúc c a nhà máy s n xu t axit Đi u k t lu n nào sau đây là không đúng? nitric? A. Axit HNO3 đ c có tính ch t oxi hoá m nh hơn axit HNO3 loãng. 900 C , Pt − Rh A. 4NH3 + 5O2  4NO + 6H2O → o B. Y u t t c đ ph n ng hoá h c t o B. 4NH3 + 3O2  2N2 + 6H2O → nên s khác bi t gi a hai trư ng h p. C. 2NO + O2 → 2NO2 C. Axit HNO3 đ c có tính ch t oxi hoá y u hơn axit HNO3 loãng. D. 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3 D. Axit HNO3 đ c tác d ng v i kim 124. Photpho đ đư c l a ch n đ s n xu t lo i, s n ph m NO2 thoát ra nhanh nh t. diêm an toàn thay cho photpho tr ng vì lí do 129. Đi n phân dd h n h p 0,1 mol Cu(NO3)2 nào sau đây? và 0,06 mol HCl v i dòng đi n m t chi u có A. Photpho đ không đ c h i đ i v i con ngư i. cư ng đ 1,34 A trong 2 gi , các đi n c c trơ. B. Photpho đ không d gây ho ho n như Kh i lư ng kim lo i thoát ra katot (gam) và photpho tr ng. th tích khí đktc thoát ra anot (lit) b qua C. Photpho tr ng là hoá ch t đ c, h i. s hoà tan c a clo trong nư c và coi hi u su t D. A, B, C đ u đúng. đi n phân là 100% nh n nh ng giá tr nào sau 125. Ph n ng hoá h c nào sau đây không đây: đúng? A. 3,2 gam và 0,896 lit.  2KNO2 + O2 → o t A. 2KNO3 B. 0,32 gam và 0,896 lit. B. 2Cu(NO3)2  2CuO + 4NO2 + O2 → o t C. 6,4 gam và 8,96 lit. C. 4AgNO3  2Ag2O + 4NO2 + O2 →to D. 6,4 gam và 0,896 lit. D. 4Fe(NO3)3  2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2 → to 126. Công th c hoá h c c a amophot, m t lo i phân bón ph c h p là: A. Ca(H2PO4)2. B. NH4H2PO4 và Ca(H2PO4)2. C. NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4. D. (NH4)2HPO4 và Ca(H2PO4)2. 127. Nh n đ nh nào sau đây v axit HNO3 là sai? A. Trong t t c các ph n ng axit - bazơ, HNO3 đ u là axit m nh. B. Axit HNO3 có th tác d ng v i h u h t kim lo i tr Au và Pt. C. Axit HNO3 có th tác d ng v i m t s phi kim như C, S. D. Axit HNO3 có th tác d ng v i nhi u h p ch t h u cơ. 128. Khi axit HNO3 đ c tác d ng v i kim lo i gi i phóng khí NO2. Nhưng khi axit HNO3
Đồng bộ tài khoản