Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 9

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
185
lượt xem
131
download

Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lý thuyết và bài tập ôn thi cđ đh môn hóa - chương 9', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 9

 1. CHƯƠNG IX. Đ I CƯƠNG V KIM LO I I. V trí và c u t o c a kim lo i. 1. V trí Trong b ng tu n hoàn các nguyên t hoá h c, kim lo i nh ng v trí: − Phân nhóm chính nhóm I, II, III (tr bo) − Phân nhóm ph nhóm I đ n nhóm VIII − H lantan và h actini (nh ng nguyên t x p riêng dư i b ng). − M t ph n c a các phân nhóm chính nhóm IV, V, VI. Hi n nay ngư i ta bi t kho ng 109 nguyên t hoá h c, trong đó có trên 85 nguyên t là kim lo i. Các nguyên t càng n m bên trái, phía dư i c a b ng, tính kim lo i càng m nh. 2. C u t o c a nguyên t kim lo i − Nguyên t kim lo i có s electron l p ngoài cùng nh ( ≤ 4 ), d dàng cho đi trong các ph n ng hoá h c. − Trong cùng 1 chu kì, nguyên t c a các nguyên t kim lo i có bán kính l n hơn và có đi n tích h t nhân nh hơn so v i các nguyên t phi kim. Nh ng nguyên t có bán kính l n là nh ng nguyên t n m góc dư i, bên trái c a b ng tu n hoàn. 3. C u t o tinh th kim lo i − Các nguyên t kim lo i s p x p theo m t tr t t xác đ nh làm thành m ng lư i tinh th kim lo i. Nút c a m ng lư i là các ion dương ho c các nguyên t trung hoà. Kho ng không gian gi a các nút lư i không thu c nguyên t nào, làm thành "khí electron" mà các nguyên t kim lo i nút lư i liên k t v i nhau t o thành m ng lư i b n v ng. Liên k t sinh ra trong m ng lư i kim lo i do các e t do g n các ion dương kim lo i l i v i nhau g i là liên k t kim lo i. Đ c đi m c a liên k t kim lo i: − Do t t c các e t do trong kim lo i tham gia. − Liên k t kim lo i do tương tác tĩnh đi n gi a các ion dương và các e t do. II. Tính ch t v t lý − đi u ki n thư ng, các kim lo i đ u tr ng thái r n (tinh th ), tr Hg là ch t l ng. Nhi t đ nóng ch y r t khác nhau. − Ngư i ta phân bi t : Các kim lo i đen (g m Fe, Mn, Cr) và kim lo i màu (các kim lo i còn l i). − Kim lo i có tính d n đi n, d n nhi t t t, có tính d o, có ánh kim. Do đ c tính c u t o c a m ng lư i kim lo i ta gi i thích tính ch t v t lý c a nó a) Tính d n đi n và d n nhi t − Khi n i 2 đ u thanh kim lo i v i 2 c c c a ngu n đi n. Dư i tác d ng c a đi n trư ng, các e t do chuy n đ ng theo 1 hư ng xác đ nh làm thành dòng đi n trong kim lo i. − Khi đun nóng kim lo i t i 1 đi m nào đó, các nút lư i (nguyên t , ion) đi m đó nh n thêm năng lư ng, dao đ ng m nh lên và truy n năng lư ng cho các e t do. Các e t do l i truy n năng lư ng cho các nút xa hơn. Và c như th năng lư ng (d ng nhi t) đư c truy n ra kh p thanh kim lo i. Đó là b n ch t tính d n nhi t c a kim lo i. b) Tính d o (d kéo dài, dát m ng): Khi tác d ng l c cơ h c lên thanh kim lo i, m t s nút m ng lư i kim lo i có th b xê d ch, nhưng m i liên k t gi a các l p nút trong m ng nh các e t do v n đư c b o
 2. toàn, do đó m ng lư i tinh th v n b n v ng, m c dù hình d ng thanh kim lo i b thay đ i. III. Tính ch t hoá h c. 1. Nh n xét chung Do đ c đi m c u t o, các nguyên t kim lo i d dàng cho e hoá tr , th hi n tính kh : So sánh tính kh c a kim lo i : Đi t đ u đ n cu i "dãy th đi n hóa" c a các kim lo i thì tính kh gi m d n. K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Ag, Hg, Au. 2. Các ph n ng đ c trưng: a) Ph n ng v i oxi : − to thư ng, ph n l n kim lo i ph n ng v i O2 c a không khí t o thành l p b o v cho kim lo i không b oxi hoá ti p t c. − Khi nung nóng, ph n l n kim lo i ch y trong oxi. Ví d : b) Ph n ng v i halogen và các phi kim khác − V i halogen: các kim lo i ki m, ki m th , Al ph n ng ngay to thư ng. Các kim lo i khác ph n ng y u hơn, ph i đun nóng. H p ch t t o thành đó kim lo i có hoá tr cao: − V i phi kim khác (y u hơn) ph i đun nóng : c) Ph n ng v i hiđro: Kim lo i ki m và ki m th ph n ng t o h p ch t hiđrua kim lo i d ng mu i, đó s oxi hoá c a H là -1 d) Ph n ng v i nư c: − to thư ng, ch có các kim lo i ki m, ki m th ph n ng đư c v i nư c t o thành H2 và hiđroxit kim lo i. M t s kim lo i y u hơn t o thành l p b o v hiđroxit ho c t o thành axit. − nhi t đ nóng đ , nh ng kim lo i đ ng trư c hiđro trong dãy th đi n hoá ph n ng v i hơi nư c. Ví d : e) V i axit thư ng (HCl, H2SO4 loãng) Ph n ng x y ra d dàng khi: − Kim lo i đ ng trư c H2. − Mu i t o thành ph i tan g) V i axit oxi hoá (HNO3, H2SO4 đ c nóng) Tr Au và Pt, còn h u h t các kim lo i tác d ng đư c v i HNO3 (đ c ho c loãng), H2SO4 (đ c, nóng), − V i HNO3 đ c: (Khí duy nh t bay ra là NO2 màu nâu).
 3. − V i HNO3 loãng: Tuỳ theo đ m nh c a kim lo i và đ loãng c a axit, s n ph m khí bay ra có th là N2, N2O, NO. Đ i v i kim lo i m nh và axit r t loãng, s n ph m là NH4NO3. Ví d : − V i axit H2SO4 đ c nóng. Kim lo i + H2SO4 đ.n → mu i + (H2S, S, SO2) + H2O. Tuỳ theo đ m nh c a kim lo i mà s n ph m c a s kh S+6 (trong H2SO4) là H2S, S hay SO2. Kim lo i càng m nh thì S+6 b kh v s oxi hoá càng th p. Ví d : Chú ý: Al và Fe b th đ ng hoá trong H2SO4 đ c, ngu i và HNO3 đ c, ngu i. Nguyên nhân là do khi 2 kim lo i này ti p xúc v i các axit đ c, ngu i thì trên b m t chúng có t o l p màng m ng, đ c xít b o v kim lo i không b axit tác d ng. Do đó, trong th c t ngư i ta dùng các xitec b ng s t đ chuyên ch các axit trên. h) Ph n ng v i ki m: M t s kim lo i đ ng trư c H2 và hiđroxit c a nó có tính lư ng tính có th ph n ng v i ki m m nh. Ví d như Be, Zn, Al: k) Ph n ng kim lo i m nh đ y kim lo i y u kh i h p ch t: − Đ y kim lo i y u kh i dd mu i. Ví d : Nh ng kim lo i tác d ng m nh v i H2O như kim lo i ki m, ki m th , khi g p dd nư c thì trư c h t ph n ng v i H2O. − Đ y kim lo i y u kh i oxit (ph n ng nhi t kim lo i). X y ra to cao, to nhi u nhi t làm nóng ch y kim lo i: Phương pháp này thư ng đư c dùng đ đi u ch các kim lo i khó nóng ch y như Cr, Mn, Fe… IV. Dãy th đi n hoá c a kim lo i 1. C p oxi hoá - kh c a kim lo i. Trong nh ng đi u ki n nh t đ nh, cân b ng. có th x y ra theo 1 chi u xác đ nh. Trong đó : Me là d ng kh , Men+ là d ng oxi hoá.
 4. D ng oxi hoá và d ng kh c a cùng m t nguyên t t o thành c p oxi hoá - kh (oxh.kh). Ví d : Các c p oxi hoá - kh : Fe2+.Fe, Cu2+.Cu, Al3+.Al. 2. Đi n th oxi hoá - kh . Đ đ c trưng cho kh năng oxi hoá - kh c a m t c p oxi hoá - kh , ngư i ta dùng đ i lư ng g i là đi n th oxi hoá - kh và ký hi u Eoxh.kh. Khi n ng đ d ng oxi hoá và n ng đ d ng kh b ng 1mol/l ([oxh] = [kh] = 1mol/l), ta có th oxi hoá - kh chu n oxh.kh. 3. Ý nghĩa c a dãy th đi n hoá c a kim lo i a) D đoán chi u ph n ng gi a 2 c p oxh - kh: Khi cho 2 c p oxh - kh g p nhau, d ng oxh c a c p n m bên ph i (có th oxh - kh l n hơn) oxh đư c d ng kh c a c p n m bên trái. Ví d : Có 2 c p oxh - kh : Zn2+.Zn và Fe2+.Fe ph n ng: Có 2 c p oxh - kh: Zn2+.Zn và Cu2+.Cu ph n ng: b) Nh ng kim lo i đ ng trư c H (phía trái) đ y đư c hiđro ra kh i dd axit. Ví d : V. H p kim 1. Đ nh nghĩa H p kim là ch t r n thu đư c sau khi nung ch y m t h n h p nhi u kim lo i khác nhau ho c h n h p kim lo i và phi kim. 2. C u t o c a h p kim H p kim thư ng đư c c u t o b ng các lo i tinh th : a) Tinh th h n h p: G m nh ng tinh th c a các đơn ch t trong h n h p ban đ u, khi nóng ch y chúng không tan vào nhau. b) Tinh th dd r n: Là nh ng tinh th đư c t o thành sau khi nung nóng ch y các đơn ch t trong h n h p tan vào nhau c) Tinh th h p ch t hoá h c: Là tinh th c a nh ng h p ch t hoá h c đư c t o ra sau khi nung nóng ch y các đơn ch t trong h n h p. 3. Liên k t hoá h c trong h p kim: Liên k t trong h p kim ch y u là liên k t kim lo i. Trong lo i h p kim có tinh th là h p ch t hoá h c, ki u liên k t là liên k t c ng hoá tr . 4. Tính ch t c a h p kim:
 5. H p kim có nh ng tính ch t hoá h c tương t tính ch t c a các ch t trong h n h p ban đ u, nhưng tính ch t v t lý và tính ch t cơ h c l i khác nhi u. 5. ng d ng: H p kim đư c dùng nhi u trong: − Công nghi p ch t o máy: ch t o ôtô, máy bay, các lo i máy móc… − Công nghi p xây d ng… V. Ăn mòn kim lo i và ch ng ăn mòn 1. S ăn mòn kim lo i. S phá hu kim lo i ho c h p kim do tác d ng hoá h c c a môi trư ng xung quanh g i là s ăn mòn kim lo i. Ăn mòn kim lo i đư c chia thành 2 lo i chính: ăn mòn hoá h c và ăn mòn đi n hoá. a) Ăn mòn hoá h c: Ăn mòn hoá h c là s phá hu kim lo i do kim lo i ph n ng hoá h c v i ch t khí ho c hơi nư c nhi t đ cao. Đ c đi m c a ăn mòn hoá h c: − Không phát sinh dòng đi n. − Nhi t đ càng cao thì t c đ ăn mòn càng nhanh. S ăn mòn hoá h c thư ng x y ra : − Nh ng thi t b c a lò đ t. − Nh ng chi ti t c a đ ng cơ đ t trong. − Nh ng thi t b ti p xúc v i hơi nư c nhi t đ cao. Ví d : B n ch t c a ăn mòn hoá h c là quá trình oxi hoá - kh , trong đó các electron c a kim lo i chuy n tr c ti p sang môi trư ng tác d ng: b) Ăn mòn đi n hoá: Ăn mòn đi n hoá là s phá hu kim lo i do kim lo i ti p xúc v i dd ch t đi n li t o nên dòng đi n. Cơ ch ăn mòn đi n hoá: Nh ng kim lo i dùng trong đêi s ng và k thu t thư ng ít nhi u có l n t p ch t (kim lo i khác ho c phi kim), khi ti p xúc v i môi trư ng đi n li (như hơi nư c có hoà l n các khí CO2, NO2, SO2,…ho c nư c bi n, …) s x y ra quá trình ăn mòn đi n hoá. Xét cơ ch ăn mòn s t có l n đ ng trong không khí m có hoà tan H+, O2, CO2, NO2,…t o thành môi trư ng đi n li. S t có l n đ ng ti p xúc v i môi trư ng đi n li t o thành 1 pin, trong đó Fe là kim lo i ho t đ ng hơn là c c âm, Cu là c c dương. − c c âm: Fe b oxi hoá và b ăn mòn. Ion Fe2+ tan vào môi trư ng đi n li, trên s t dư e. Các e dư này ch y sang Cu (đ gi m b t s chênh l ch đi n tích âm gi a thanh s t và đ ng). − c c dương: X y ra quá trình kh ion H+ và O2. Ion H+ và O2 trong môi trư ng đi n li đ n mi ng Cu thu e:
 6. Sau đó x y ra quá trình t o thành g s t: Các hiđroxit s t này có th b m t H2O t o thành g s t, có thành ph n xác đ nh: 2. Cách ch ng ăn mòn kim lo i: a) Cách li kim lo i v i môi trư ng: Dùng nh ng ch t b n v i môi trư ng ph lên b m t kim lo i. Đó là: − Các lo i sơn ch ng g , vecni, d u m , tráng men, ph h p ch t polime. − M m t s kim lo i b n như crom, niken, đ ng, k m, thi c lên b m t kim lo i c nb ov . b) Dùng h p kim ch ng g (h p kim inox): Ch t o nh ng h p kim không g trong môi trư ng không khí, môi trư ng hoá ch t. Nh ng h p kim không g thư ng đ t ti n, vì v y s d ng chúng còn h n ch . c) Dùng ch t ch ng ăn mòn (ch t kìm hãm) Ch t ch ng ăn mòn làm b m t kim lo i tr nên th đ ng (trơ) đ i v i môi trư ng ăn mòn. Ngày nay ngư i ta đã ch t o đư c hàng trăm ch t ch ng ăn mòn khác nhau, chúng đư c dùng r ng rãi trong các ngành công nghi p hoá ch t. d) Dùng phương pháp đi n hóa: N i kim lo i c n b o v v i 1 t m kim lo i khác có tính kh m nh hơn. Ví d , đ b o v v tàu bi n b ng thép, ngư i ta g n vào v tàu (ph n chìm trong nư c bi n) 1 t m k m. Khi tàu ho t đ ng, t m k m b ăn mòn d n, v tàu đư c b o v . Sau m t th i gian ngư i ta thay t m k m khác. VII. Đi u ch kim lo i 1. Nguyên t c: Kh ion kim lo i thành kim lo i. 2. Các phương pháp đi u ch . a) Phương pháp th y luy n: Dùng kim lo i t do có tính kh m nh hơn đ kh ion kim lo i trong dd mu i. Ví d : − Đi u ch đ ng kim lo i: − Đi u ch b c kim lo i: b) Phương pháp nhi t luy n: Dùng các ch t kh như CO, H2, C ho c kim lo i đ kh ion kim lo i trong oxit nhi t đ cao. Phương pháp này đư c s d ng đ s n xu t kim lo i trong công nghi p:
 7. c) Phương pháp đi n phân: Dùng dòng đi n 1 chi u trên catôt (c c âm) đ kh ion kim lo i trong h p ch t. B ng phương pháp này, ngư i ta có th đi u ch đư c h u h t các kim lo i. − Đi u ch kim lo i có tính kh m nh (t Na đ n Al). Đi n phân h p ch t nóng ch y (mu i, ki m, oxit). Ví d : Đi u ch Na b ng cách đi n phân NaCl nóng ch y. − Đi u ch kim lo i có tính kh trung bình và y u: Đi n phân dd mu i c a chúng trong nư c. Ví d : Đi u ch Cu b ng cách đi n phân dd CuSO4. B ng phương pháp đi n phân có th đi u ch đư c kim lo i có đ tinh khi t cao. VIII. H p ch t c a kim lo i. 1. Oxit MexOy a) Đ u là tinh th . b) Tác d ng v i H2O. Ch có m t s oxit kim lo i m nh (ví d kim lo i ki m, ki m th ) và m t s anhiđrit axit có s oxi hoá cao m i ph n ng tr c ti p v i H2O. c) Tác d ng v i axit: Ph n l n các oxit bazơ ph n ng v i axit. d) Tác d ng v i oxit axit. Ch có oxit c a các kim lo i m nh ph n ng đư c. e) Tác d ng v i ki m: Các oxti axit và các oxit lư ng tính ph n ng đư c. 2. Hiđroxit Hiđroxit là h p ch t tương ng v i s n ph m k t h p oxit và H2O. Hiđroxit có th có tính bazơ ho c axit. a) Hiđroxit c a m t s kim lo i (tr c a kim lo i ki m, ki m th ) b nhi t phân khi nung nóng t o thành oxit: b) Tính tan trong H2O: Ph n l n ít tan, ch có hiđroxit c a kim lo i ki m, Ba(OH)2 và m t s hiđroxit trong đó kim lo i có s oxi hoá cao là tan đư c trong H2O. Ví d : H2CrO4, H2Cr2O7, H2MnO4, HMnO4. c) Tính axit - bazơ: Ph n l n có tính bazơ, m t s có tính lư ng tính (như Be(OH)2, Zn(OH)2, Al(OH)3, Sn(OH)2,…), m t s là axit (H2CrO4, H2Cr2O7, HMnO4). d) Tính oxi hoá - kh : Th hi n râ đ i v i m t s hiđroxit c a kim lo i có nhi u s oxi hoá ho c hiđroxit c a kim lo i y u.
 8. 3. Mu i a) Tính tan c a mu i: − Mu i nitrat c a các kim lo i: đ u d tan trong nư c. − Mu i sunfat c a các kim lo i: ph n l n d tan, tr CaSO4, BaSO4, PbSO4, Ag2SO4. − Mu i clorua c a các kim lo i: ph n l n d tan, tr AgCl, PbCl2, CuCl, Hg2Cl2, … − Mu i cacbonat c a các kim lo i: ph n l n khó tan, tr cacbonat c a kim lo i ki m và amoni. − Mu i cacbonat axit: nói chung tan t t hơn mu i cacbonat trung tính (tr cacbonat axit c a kim lo i ki m). b) Tính oxi hoá - kh c a mu i: − M t s mu i có s oxi hoá th p c a kim lo i kém b n, có tính kh . − M t s mu i c a kim lo i y u, ho c có s oxi hoá cao c a kim lo i thì kém b n, có tính oxi hoá ho c d b phân hu :
 9. BÀI T P 1. Vi t ch Đ n u m nh đ là đúng; ch S n u Th t ghép đôi: 1 ........; 2..........; m nh đ sai: 3...........;4............ a. Các nguyên t có 1, 2, 3 electron l p ngoài 7. Có bao nhiêu electron đ c thân trong ion cùng đ u là kim lo i. Ni 2+ tr ng thái cơ b n? Bi t r ng Ni ô 28 b. đi u ki n thư ng, các kim lo i đ u d n đi n, c a b ng tu n hoàn tr thu ngân th l ng nên không d n đi n. A. 0 B. 2 c. Các tính ch t v t lí chung c a kim lo i như C. 4 D. 6 d n đi n, d n nhi t và tính d o là do m ng tinh 8. Kim lo i nào sau đây có kh năng như ng th kim lo i quy t đ nh electron l n nh t? d. M ng tinh th l p phương tâm kh i liên A. K ( Z = 19 ) B. Rb ( Z = 37 ) quan đ n đ c ng và t tr ng nh c a các kim C. Mg ( Z= 12 ) D. Ca ( Z = 20 ) lo i ki m như Na, K... 9. Kim lo i vonfam đư c dùng làm dây tóc e. Trong s các kim lo i, kim lo i d n đi n bóng đèn vì nh ng nguyên nhân chính nào sau kém nh t là titan. đây? 2. C u hình electron nguyên t nào sau đây là A. Là kim lo i r t c ng. đúng v i crom ( Z = 24 )? B. Là kim lo i r t m m. A. [ Ar]3d 4 4s 2 B. [Ar] 4s 2 3d 4 C. Là kim lo i khó nóng ch y, khó bay hơi. C. [Ar] 3d 5 4s1 D.[ Ar] 4s 1 3d 5 D. Là kim lo i có kh i lư ng phân t l n. 3. Phương pháp đi u ch kim lo i nào sau đây 10. Hi n tư ng kim lo i d n đi n, d n nhi t có th dùng đ s n xu t kali? t t hơn nhi u so v i h p kim c a nó có th A. Phương pháp nhi t luy n. đư c gi i thích b ng nguyên nhân nào sau B. Phương pháp đi n phân dd mu i c a kali. đây? C. Phương pháp đi n phân mu i kali ho c kali Liên k t trong h p kim là: hiđroxit nóng ch y. A. liên k t kim lo i. D. Phương pháp th y luy n. B. liên k t c ng hoá tr . 4. Dãy kim lo i nào sau đây đ u có ph n ng C. liên k t ion và liên k t c ng hóa tr . v i dd CuSO4? D. liên k t h n t p gi a liên k t kim lo i và A. Mg, Al, Ag. B. Fe, Mg, Na. liên k t c ng hoá tr . C. Ba, Zn, Hg. D. Na, Au, Ni. 11. Ngư i ta dùng h p kim c a beri và đ ng 5. Ghép c t g m các kim lo i v i c u hình đ đ làm lò xo trong súng liên thanh, trong electron nguyên t đúng c a nó: m t s chi ti t c a tàu vũ tr … vì nguyên Kim lo i C u hình electron nguyên t nhân chính nào sau đây? Đây là h p kim: Cu ( Z = 29 ) [ Ar ] 3d6 4s 2 A. r t c ng. B. đàn h i r t t t. K ( Z = 19 ) [ Ar ] 4s 1 C. r ti n, d ki m. D. d n nhi t t t. Fe ( Z = 26 ) 12. So sánh kh năng d n đi n c a b c và Al ( Z = 13 ) [ Kr ] 5s 2 natri. Ch n k t lu n và l i gi i thích đúng. Sr ( Z= 38 ) [ Ar ] 3d 10 4s 1 A. Na d n đi n t t hơn Ag. vì Na có tính kh [ Kr ] 4d 10 5s 2 5p 3 m nh hơn, d tách e ra hơn Ag nên d n đi n [ Ne ] 3s 2 3p 1 t t hơn. 6. Ghép c t A g m tên các kim lo i và c t B B. Na d n đi n t t hơn Ag. Vì r Na + = 0,96 Å, g m các thu c tính c a các kim lo i sao cho h p lý. r Ag + = 1,13 Å; bán kính Na + nh hơn nên kh A B A. Sn, Pb nhóm 1. M m, có th c t b ng năng c n e c a ion Na + nút m ng kém hơn IVA dao, d nóng ch y. ion Ag + nên Na d n đi n t t hơn. B. Ag, Au, Cu 2. Có kh năng t o h p C. Ag d n đi n t t hơn Na. Vì m t đ e t do C. Na, K, Rb kim đ c bi t g i là h n trong tinh th Ag l n hơn trong tinh th Na. D. Hg h ng v i nhi u kim lo i. D. Ag d n đi n t t hơn Na. Vì Ag c ng, khó b 3. Là nh ng kim lo i hoá l ng hơn Na. d n đi n t t nh t. 13. Đ d n đi n c a kim lo i không ph thu c 4. Có 4 electron l p vào y u t nào sau đây? ngoài cùng. A. B n ch t kim lo i. 5. Là nh ng kim lo i B. B m t hay bên trong tinh th kim lo i. d n đi n kém . C. Nhi t đ môi trư ng.
 10. D. Áp su t c a môi trư ng. C. 0,992g D. 1,98g 14. Hoà tan 20g h n h p g m hai kim lo i 23. Dd nào có kh năng oxi hoá y u nh t trong g m Fe và Cu vào dd HCl. Sau ph n ng, cô s các dd 1M sau đây: c n dd đư c 27,1g ch t r n. th tích khí thoát A. Ag + B. Cu 2+ ra đi u ki n tiêu chu n là: C. H + D. Zn 2+ A. 8,96 (lít ) B. 4,48 (lít ) 24. Nung 1,871g m t cacbonat kim lo i nhi t C. 2,24 (lít ) D. 1,12 (lít ) đ cao th y t o ra 0,656g CO2 theo ph n ng 15. Cho h n h p Fe và Ag tác d ng v i dd dư i đây: g m: ZnSO4, CuSO4, ph n ng hoàn toàn và MCO3 → MO + CO2↑ v a đ . Ch t r n thu đư c g m nh ng gì? M có th là kim lo i nào sau đây? A. Zn, Cu B. Cu, Ag A. Ca B. Mn C. Zn, Cu, Ag D. Zn, Ag C. Ni D. Zn 16. Nhúng m t thanh Mg có kh i lư ng m vào dd ch a FeCl3 và FeCl2 có màu vàng chanh. 25. Cho bi t E 0 Ag + / Ag = 0,80V; Sau m t th i gian, dd tr nên không màu, l y E0 Fe 3+ / Fe = 0,77V E0 Fe3+ / Fe2+ = -0,44V; thanh Mg ra cân th y kh i lư ng còn l i m / v i m / < m. trong dd còn các cation nào? E 0 Cu 2+ / Cu = 0,34V 2+ 2+ 2+ Ph n ng nào sau đây không x y ra? A. Mg B. Mg và Fe C. Mg 2+ , Fe 2+ và Fe 3+ D. B và C A. Ag + + Fe 2+ → Ag + Fe 3+ 17. Cl2 và HCl tác d ng v i kim lo i nào sau B. Ag + + Fe → Ag + Fe 2+ đây thì cùng t o ra m t lo i h p ch t? C. Cu 2+ + Fe2+ → Cu + Fe 3+ A. Fe B. Cu C. Mg D. Ag D. Cu 2+ + Fe → Cu + Fe 2+ 18. Ngâm m t thanh Fe vào các dd sau, kh i l- 26. Thi t l p pin đi n hoá đư c ghép b i hai ư ng thanh Fe thay đ i như th nào? N i tên c p oxi hóa - kh chu n: dd v i k t lu n đúng. Al3+/ Al và Fe2+/ Fe. Nhúng thanh Fe vào S thay đ i Cho bi t E 0 Al 3+ / Al = - 1,66V; E 0 Fe 2+ / Fe = dd kh i lư ng 0,44V s c đi n đ ng chu n c a pin là bao 1. CuSO4 nhiêu? 2. AgNO4 A. Gi m A. 2,1V B. -2,1V 3. ZnSO4 B. Không đ i C. 1,22V D. -1,22V 4. Fe2(SO4)3 C. Tăng 27. Cho bi t: E 0 Mg 2+ / Mg = -2,37V; 5. MgSO4 0 0 19. Cho 3,45g m t kim lo i tr m t tác d ng E Zn 2+ / Zn = -0,67V; E Sn 2 + Sn = -0,14V; v i H2O sinh ra 1,68 (lít) H2 đi u ki n tiêu chu n. Kim lo i đó có th là kim lo i nào trong E0 Fe 3+ / Fe =-0,44V; E 0 Cu 2+ / Cu = 0,34V 2+ s các kim lo i sau? Cho bi t quá trình Sn → Sn + 2e x y ra khi A. Li (M = 7) B. Na (M = 23) ghép đi n c c Sn v i đi n c c nào. C. K (M = 39) D. Rb (M = 85) A. C c Mg B. C c Zn 20. Cho 4,95 g Al tác d ng hoàn toàn v i dd C. C c Fe D. C c Cu HNO3, thu đư c h n h p NO và NO2 có t 28. Ph n ng hóa h c di n ra trong pin đi n kh i so v i H2 là 18,2. Th tích hai khí đi u hoá và trong bình đi n phân có đi m gì chung? ki n tiêu chu n là: Chúng đ u: 2,80 lít NO và 2,8 lít NO2 A. là ph n ng oxi hóa kh x y ra các đi n 3,36 lít NO và 2,24 lít NO2 c c. 2,24 lít NO và 3,36 lít NO2 B. chuy n năng lư ng hóa h c thành đi n 1,40 lít NO và 4,2 lít NO2 năng. 21. Đi u gì x y ra khi cho k m vào dd ch a C. x y ra các đi n c c nh tác d ng c a Mg(NO3)2 và AgNO3 ch n các k t lu n sau: dòng đi n m t chi u. 1. Zn b oxi hoá 2. Mg b kh D. là các ph n ng hóa h c t x y ra. + 0 3. Ag b kh 4. Không có p x y ra. 29. Cho bi t E Ni 2+ / Ni = -0,23V A. x y ra (1) và (3) B. x y ra (1) và (2) Thi t l p pin g m hai c c: m t c c g m C. x y ra (1), (2) và (3) D. ch có (4) 22. Đ trung hoà hoàn toàn 125 ml dd HCl thanh Ni nhúng trong dd NiSO 4 1M; 1 c c là 0,136 M c n bao nhiêu gam Mg(OH)2 . c c hidro chu n, s c đi n đ ng chu n c a pin A. 0,248g B. 0,493g và ph n ng x y ra khi pin ho t đ ng là:
 11. A. E 0 = -0,23V. 35. Hoà tan m t m u qu ng b c đ t o dd pin AgNO3. Đi n phân v i dòng đi n 0,5A đ n khi Ph n ng: Ni 2+ + H2 → Ni + 2H + k t t a hoàn toàn Ag, thu đư c 0,108g kim B. E 0 Pin = 0,23V. lo i. H i th i gian đi n phân là bao nhiêu: A. 96,5s B. 193s Ph n ng: Ni 2+ + H2 → Ni + 2H + C. 386s D. 289,5s C. E 0 pin = -0,23V. 36. Khi đi n phân m t dd KF, nh ng quá trình Ph n ng: Ni + 2H + → Ni 2+ + H2 nào có th x y ra: D. E 0 Pin = 0,23V. A. O2 và H + đư c sinh ra t i m t đi n c c; H2 − và OH đư c t o thành t i đi n c c còn l i. Ph n ng: Ni + 2H + → Ni 2+ + H2 30. Cho bi t: B. O2 và OH − đư c sinh ra t i m t đi n c c; C p H2 và H + đư c t o thành t i đi n c c còn l i. Mg Zn Pb Cu Hg C. Kim lo i K đư c t o thành m t đi n c c; oxi 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ hoá - O2 và H + đư c t o thành c c còn l i. kh Mg Zn Pb Cu Hg D. Kim lo i K đư c sinh ra m t đi n c c và F2 E 0 (V -2,37 -0,76 - đư c t o ra c c còn l i. 0,34 0,85 37. Đi n phân 500ml m t dd CuSO4 1M trong ) 0,13 0,2 gi v i các đi n c c trơ, cư ng đ dòng Thi t l p pin đi n hoá đư c ghép b i các c p đi n 1,34A. Kh i lư ng Cu t o thành là bao oxi hoá- kh chu n sau: nhiêu gam? A. Pb 2+ .Pb và Zn 2+ .Zn A. 0,23g B. 0,40g B. Cu 2+ .Cu và Hg 2+ .Hg C. 0,32g D. 1,6g 2+ 2+ 38. M c n i ti p hai bình đi n phân AgNO3 và C. Mg .Mg và Pb .Pb Hãy đi n vào ch tr ng: Cu(NO3)2. Sau m t th i gian thu đư c 1,08g Ag t i cat t c a bình đi n phân Ag. H i thu Pb 2+ /Pb Cu 2+ /Cu Mg 2+ /Mg Pin đư c bao nhiêu Cu trên cat t c a bình đi n và và và đi n 2+ phân Cu. Cho A Ag =108; Zn /Zn Hg /Hg Pb 2+ /Pb 2+ An t A. 0,16g B. 0,32g Cat t C. 0,64g D. Không đ d ki n đ gi i bài toán trên. E 0 pin 39. T i sao khi đi n phân các dd KNO3 và 31. S c đi n đ ng c a pin ph thu c các y u t KOH v i các đi n c c trơ, s n ph m thu đư c nào sau đây? l i gi ng nhau? Cách gi i thích nào sau đây 1. B n ch t c a c p oxihoá-kh c a kim lo i. đúng? 2. N ng đ các dd mu i. A. Các ion K + , NO3 − , OH − ch đóng vai trò 3. Nhi t đ c a môi trư ng. ch t d n đi n 4. Áp su t c a môi trư ng. B. Trư ng h p đi n phân dd KNO3 th c ch t A. Y u t 1 và 2 B. Y u t 1 và 3 là đi n phân nư c C. Y u t 1, 2 và 3 D. Y u t 1, 2, 3 và 4 C. Trư ng h p đi n phân dd KOH, c c âm H2O, 32. Khi đi n phân dd HCl, các đi n c c trơ, s n ph m t o thành cat t có th là: c c dương nhóm OH như ng e . A. H2 B. Cl2 D. B và C đúng. C. O2 D. B và C. 40. Trư ng h p nào sau đây là s ăn mòn đi n 33. Đi n phân dd CuSO4 v i an t b ng Cu hóa? th y màu xanh c a dd không đ i. T i sao? A. Thép b g trong không khí m A. Không x y ra s đi n phân. B. Zn tan trong dd HNO3 loãng B. Qúa trình đi n phân th c ch t là đi n phân C. Zn b phá hu trong khí Cl2 nư c. D. Na cháy trong không khí. C. Cu v a t o thành cat t l i tan ngay. 41. Đ ch ng ăn mòn cho các chân c t thu lôi D. Lư ng Cu bám vào cat t b ng lư ng tan ra b ng thép chôn dư i đ t, ngư i ta dùng an t nh đi n phân. phương pháp b o v đi n hoá. Trong th c t , 34. Khi đi n phân nư c, khí H2 và O2 đư c t o có th dùng kim lo i nào sau đây làm đi n c c thành. N u m t c c sinh ra 1,0g H2 thì c c hy sinh. còn l i t o ra bao nhiêu gam O2? A. Na B. Zn C. Sn D. Cu A. 32,0g B. 16,0g C. 8,0g D. 4,0g
 12. 42. T i sao có th dùng Zn ph lên Fe đ C. Mg D. A và B. ch ng g cho Fe? Nguyên nhân nào sau đây là 50. Đi n phân dd CuSO 4 đ đi u ch Cu. h p lý? K t lu n nào sau đây là đúng? A. Zn không ph n ng v i O2 trong không A. Cu 2+ b kh trên c c dương khí. B. Cu 2+ b oxi hoá trên c c dương. B. Zn trơ v i các tác nhân oxi hoá đi u ki n thư ng. C. Cu 2+ b kh trên c c âm. C. Zn ph n ng v i O2 không khí t o l p D. Cu 2+ b oxi hoá trên c c âm. oxít ZnO m n, b n. 51. Nung 11,6g m t mu i sunfua c a kim lo i D. N u x y ra ăn mòn đi n hóa, Zn là anot hoá tr II trong h n h p r i làm l nh s n ph m hy sinh. thì thu đư c m t ch t l ng và m t ch t khí. 43. Nhúng đ ng th i hai thanh Zn, Cu vào m t dd Lư ng s n ph m này làm m t màu 12,7g I 2 . H2SO4 0,1M sao cho chúng không ti p xúc nhau. Kim lo i đã cho là: Hi n tư ng nào sau đây là đúng và đ y đ nh t? A. Ag B. Cu A. B t khí thoát ra trên thanh Zn, Zn tan d n. C. Hg D. Fe B. B t khí thoát ra trên thanh Cu. 52. So sánh đ d n đi n c a hai dây d n b ng C. Dd chuy n màu xanh. đ ng tinh khi t, có kh i lư ng và đ dài b ng D. C B và C. nhau. Dây th nh t ch có m t s i. Dây th hai 44. Cu n m t s i dây thép vào m t thanh kim g m m t bó hàng trăm s i nh . Đ d n đi n lo i r i nhúng vào dd H2SO4 loãng. Quan sát c a hai dây d n cùng m t nhi t đ là: th y b t khí thoát ra r t m nh t s i dây thép. A. b ng nhau. Thanh kim lo i có th là kim lo i nào trong s B. dây th hai d n đi n t t hơn dây th nh t. kim lo i sau: C. dây th hai d n đi n kém hơn dây th nh t. A. Mg B. Sn D. không so sánh đư c C. Cu D. Pt 53. Đ m vàng lên các huân chương, ngư i ta 45. Trư ng h p nào sau đây là b o v ăn dùng cách nào sau đây? mò n b ng phương pháp đi n hoá? A. N u ch y vàng và ph lên các huân chương. A. Ph sơn epoxy lên các dây d n b ng đ ng. B. M đi n. B. Ph thi c lên b m t thanh s t đ trong C. Dát m ng vàng, dùng keo dán lên các t m không khí. huân chương. C. Ph m t l p d u m lên các chi ti t máy D. Tán vàng thành b t m n, tr n v i ch t k t b ng KL. dính r i ph lên các t m huân chương. D. G n các thanh Zn lên chân c u b ng thép 54. Cho d n d n b t s t vào 50ml dd CuSO4 ngâm dư i nư c. 0,2M, khu y nh cho t i khi dd m t màu xanh. 46. Ph n ng hoá h c nào sau đây x y ra trong quá trình ăn mòn kim lo i? Lư ng m t s t đã dùng là: A. Ph n ng th A. 5,6g B. 0,056g B. Ph n ng oxi hoá - kh C. 0,56g D. Phương án khác C. Ph n ng phân hu D. Ph n ng hoá h p. 55. Trư ng h p nào sau đây là ăn mòn đi n 47. Phương pháp nhi t luy n dùng r ng rãi hoá? trong công nghi p đ đi u ch nh ng kim lo i A. Thép đ trong không khí m nào sau đây? A. Kim lo i như: Na, K, Ca… B. K m trong dd H2SO4 loãng. B. Kim lo i như: Al, Zn, Sn,… C. K m b phá hu trong khí clo C. Kim lo i như Fe, Cu, … D. Natri cháy trong không khí. D. Có th dùng phương pháp nhi t luy n đ 56. S bi n đ i tính ch t kim lo i c a các đi u ch m i kim lo i. 48. Hoà tan 7,8g h n h p b t Al và Mg trong nguyên t trong dãy Al - Fe - Ca - Ba là: dd HCl dư. Sau ph n ng kh i lư ng dd axit A. tăng B. gi m. tăng thêm 7,0g. Kh i lư ng nhôm và magie C. không thay đ i . D. v a gi m v a tăng. trong h n h p đ u là: A. 2,7g và 5,1g B. 5,4g và 2,4g 5. Đ d n đi n c a kim lo i ph thu c vào các C. 5,8g và 2,0g D. 1,2g và 6,6g y u t nào sau đây? 49. Đ đi u ch Cr t Cr2O3 có th dùng tác A. B n ch t kim lo i. nhân nào sau đây đ kh ? A. Al B. CO B. Pha b m t hay pha th tích.
 13. C. Nhi t đ môi trư ng. 65. C p nguyên t hoá h c nào sau đây có tính D. A, B, C đúng. ch t hoá h c gi ng nhau nh t? 58. Khi nhi t đ tăng, đ d n đi n c a các kim A. Ca, Be. B. Fe, Co. lo i thay đ i theo chi u: C. Ag, Ni. D. B, Al. A. tăng. B. gi m. 66. So sánh đ d n đi n c a hai dây d n b ng C. không thay đ i. D. v a gi m v a tăng. đ ng tinh khi t, có kh i lư ng b ng nhau. Dây 59. Cho các dãy kim lo i sau, dãy nào đư c th nh t ch có m t s i. Dây th hai g m m t s p x p theo chi u tăng c a tính kh ? bó hàng trăm s i nh . Đ d n đi n c a hai dây A. Al, Fe, Zn, Mg. B. Ag, Cu, Mg, Al. d n là: C. Na, Mg, Al, Fe. D. Ag, Cu, Al, Mg. 60. Hi n tư ng h p kim d n đi n và d n nhi t A. b ng nhau. kém kim lo i nguyên ch t vì liên k t hoá h c B. dây th hai d n đi n t t hơn dây th nh t. trong h p kim là: C. dây th hai d n đi n kém hơn dây th nh t. A. liên k t kim lo i. D. không so sánh đư c. B. liên k t ion. 67. Hòa tan hoàn toàn 10,0g h n h p hai kim C. liên k t c ng hoá tr làm gi m m t đ lo i trong dd HCl dư th y t o ra 2,24l khí electron t do. H2(đktc). Cô c n dd sau ph n ng thu đư c m D. liên k t kim lo i và liên k t c ng hoá tr . gam mu i khan. Giá tr c a m là: 61. Cho a gam Al tác d ng h t v i dd HNO3 A. 1,71g B. 17,1g. loãng thì thu đư c 0,896 lít h n h p khí X, C. 3,42g D. 34,2g. g m N2O và NO đktc, t kh i c a X so v i 68. T i sao khi đi n phân các dd KNO3 và dd hiđro b ng 18,5. Tìm giá tr c a a? KOH v i các đi n c c trơ, s n ph m thu đư c A. 1,98 gam. B. 1,89 gam. l i gi ng nhau? Cách gi i thích nào sau đây là C. 18,9 gam. D. 19,8 gam. đúng? 62. Trong s các phương pháp đi u ch kim A. Các ion K+, NO3-, OH- ch đóng vai trò các lo i sau, phương pháp nào đư c s d ng đ ch t d n đi n. s n xu t gang? B. Trư ng h p đi n phân dd KNO3 th c ch t A. Đi n phân dd mu i c a s t. là đi n phân H2O. B. Đi n phân mu i nóng ch y c a s t. C. Trư ng h p đi n phân dd KOH, c c âm - C. Dùng ph n ng nhi t nhôm. H2O nh n e, c c dương nhóm OH như ng e. D. Dùng ch t kh là CO đ kh oxit s t trong D. B và C đúng. lò cao. 69. Khi đi n phân dd mu i b c nitrat trong 10 63. Dãy kim lo i nào sau đây đư c x p theo phút đã thu đư c 1,08 gam b c c c âm. chi u tính d n đi n tăng? Cư ng đ dòng đi n là: A. Cu, Ag, Au, Ti. B. Fe, Mg, Au, Hg. A. 1,6A B. 1,8A C. Fe, Al, Cu, Ag . D. Ca, Mg, Al, Fe. C. 16A D. 18A. 64. Các kim lo i tr ng thái l ng và r n đ u có kh năng d n đi n vì lí do nào sau đây? A. vì chúng có c u t o tinh th . B. trong tinh th kim lo i có các electron, liên k t y u v i h t nhân, chuy n đ ng t do trong toàn m ng. C. vì kim lo i có bán kính nguyên t l n. D. m t lí do khác.
Đồng bộ tài khoản