Lý thuyết và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Chia sẻ: ly_neu

Giai cấp công nhân là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình hình thành và phát triển của nền sản xuất công nghiệp hiện đại

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Lý thuyết và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Sứ mệnh lịch sử
của giai cấp công nhân
1.Khái niệm GCCN và sứ mệnh lịch sử của GCCN
2.Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch 
sử của GCCN
3.Các giai cấp và tầng lớp trung gian
4.Vai trò Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ 
mệnh lịch sử của GCCN
5.Sứ mệnh lịch sử của GCCN Việt Nam
1. Khái niệm GCCN và sứ mệnh
1.
lịch sử của GCCN
1.1. Khái niệm
­ Cơ sở phương pháp luận:
+ GCCN là sản phẩm của c/m công nghiệp.
+ Hai tiêu chí nhận biết GCCN
Về nghề nghiệp
Về vị trí trong QHSX TBCN

­ Khái niệm:  GCCN là một tập  đoàn xã hội  ổn  định, hình thành 
và phát triển cùng với quá trình hình thành và phát triển của nền 
SX công nghiệp hiện đại, với nhịp độ phát triển của LLSX có tính 
chất  XHH  ngày  càngcao;  là  LLSX  cơ  bản  và  tiên  tiến,  trực  tiếp 
hoặc  gi¸n tiÕp tham gia vào quá trình sản xuất, tái sản xuất ra 
tham gia v
của cải vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội; là lực lượng chủ 
yếu của tiến trình lịch sử quá độ từ CNTB lên CNXH.
“GC vô sản là do cuộc c/m công nghiệp sản sinh 
ra; cuộc c/m này xảy ra ở Anh vào nửa sau của thế kỷ 
trước, và sau  đó tái diễn  ở tất cả các  nước  văn minh 
trên thế giới”. 
(Mác­Ăngghen tuyển tập T1 Nxb St H 1980 tr441,442).
“Phát  minh  đầu  tiên  làm  thay  đổi  sâu  sắc  tình 
cảnh  người  lao  động  Anh  là  cái  máy  sợi  Jenny  của 
anh  thợ  dệt  Jame  Hargeaves  ở  Standhill,  gần 
Blackburn thuộc Nord – Lanca sihre (năm 1764). 
(Mác­Ăngghen tuyển tập T1 Nxb St H 1980 tr441,442). 
“GCVS là  một  g/c  xã hội hoàn toàn chỉ sống dựa vào việc 
bán  sức  lao  động  của  mình,  chứ  không  phải  sống  dựa  vào  lợi 
nhuận của bất cứ số tư bản nào, đó là một g/c mà hạnh phúc và 
đau  khổ,  sống  và  chết,  toàn  bộ  sự  sống  còn  của  họ  đều  phụ 
thuộc vào yêu cầu về lao động, tức là vào tình hình chuyển biến 
tốt hay xấu của công việc làm  ăn, vào những sự biến  động của 
cuộc cạnh tranh không gì ngăn cản nổi. Nói tóm lại, g/c VS hay 
g/c của những người VS là g/c lao động trong thế kỷ XĨX”. 
(“Những nguyên lý của CNCS”, Mác­Ăngghen tuyển tập T1 Nxb St 
H 1980 tr441,442).

“Giai cấp Vô sản là giai cấp những công nhân làm thuê hiện 
đại, vì mất các tư liệu sản xuất của bản thân, nên buộc phải bán 
sức lao động của mình để sống” 
(Tuyên  ngôn  của  ĐCS­  Mác­Ăngghen  tuyển  tập  T1  Nxb  St  Hn 
1980 tr540).
1.Khái niệm giai cấp công nhân và
1.Khái
sứ mệnh lịch sử của GCCN
1.2. Nội dung SMLS của GCCN.

­ SMLS của g/c cách mạng: 

+  Lật  đổ  xã  hội  cũ,  xây  dựng  xã  hội  mới  tiến  bộ 
hơn.
+ SMLS  đó do  địa vị lịch sử khách quan (đặc biệt 
là địa vị kinh tế ­ xã hội) của g/c đó quy định.
S ù chuyÓn biÕn c ¸c h×nh th¸i kinh tÕ x· hé i
trong lÞch s ö
trong
Tr× nh
HTKTXH Céng s¶n chñ g /c
® é
nghÜa c «ng
k/tÕ HTKTXH T­ b¶n chñ nghÜa n h©n
x· héi g /c t­
HTKTXH Phong kiÕn s ¶n
g /c ng
p ho
HTKTXH ChiÕm h÷ n« lÖ
u
kiÕn

HTKTXH Céng s¶n nguyªn g /c c hñ n«
thñy


Thêi gian
­Né i dung SMLS của g/c công nhân:
 
xóa bỏ chế độ TBCN, xóa bỏ chế độ người bóc lột 
người, giải phóng GCCN, nhân dân lao động và toàn thể 
nhân loại khỏi mọi  áp bức, bóc lột, nghèo nàn lạc hậu, 
xây dựng xã hội CSCN văn minh.
Mác:  GCCN  là  người  đào  huyệt  chôn  CNTB, 
tõng b­íc x©y dùng  cnxh, cncs .
2. Những điều kiện khách quan quy định
2.
sứ mệnh lịch sử của GCCN
Mét c ¸ch  tổng quát: do địa vị kinh tế ­ xã hội khách quan 
của GCCN quy định


Trong CNTB GCCN gắn với lực lượng sản 
xuất tiên tiến nhất, cho nªn là lực lượng
quyết định phá vỡ QHSX TBCN.
Sø mÖnh
lÞch sö
cña
Sau khi giành được chính quyền GCCN 
GCCN
đạibiểu cho sự tiến hóa tất yếu của lịch 
sử, cho nên, là giai cấp duy nhất có khả
năng lãnh đạo xã hội xây dựng một PTSX 
mới cao hơn PTSX TBCN
- Mét c¸ch cô thÓ
Mét cô


VÒ kinh tÕ: GCCN là con ® của nÒn s¶n xuÊt
Î
c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i


mÖnh VÒ x· hé i: GCCN trong CNTB bÞ giai cÊp t­ s¶n
GCCN

lÞch sö ¸p bøc bãc lét, ®iÒu ® ® t¹o kh¶ n¨ng cho GCCN
ã·
¸p
Cña ® oàn kÕt c¸c giai cÊp kh¸c và ® ® trong c¸c cuéc
i Çu
gccn ® tranh.
ấu


Địa vÞ kinh tÕ - x· héi ® t¹o ra nh÷ ®Æc điÓm
· ng ®Æc
Địa
c hÝnh trị ­ x· hé i cña GCCN vµ do ® t¹o kh¶ n¨ng
ã,
® GCCN hoàn thành thắng lîi SMLS cña m×
Ó nh.
3. Các giai cấp và tầng lớp trung gian
3.
­  Đó là các giai cấp: nông dân, tầng lớp trí thức, tiểu 
thương, tiểu chủ…
Mác: Trong tất cả các giai cấp hiện  đang  đối lập với giai cấp 
tư sản thì chỉ có giai cấp vô sản là thực sự cách mạng. Các giai 
cấp khác  đều suy tàn và tiêu vong cùng với sự phát triển của  đại 
công  nghiệp;  giai cấp vô  sản,  trái lại, là sản phẩm của bản thân 
nền đại công nghiệp.
(Mác­Ăngghen:Tuyển tập t1 Nxb ST Hn 1980 tr554)


­>Chỉ  duy  nhất  GCCN  có  SMLS  xóa  bỏ  CNTB, 
từng  bước  xây  dựng  CNXH,  CNCS  trên  phạm  vi 
toàn thế giới.
4. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá
4.
trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của
GCCN
4.1. Khái niệm về Đảng Cộng sản

­ Đảng Cộng sản là tổ chức cao nhất của GCCN, đảm 
bảo vai trò lãnh đạo c ña  GCCN (Từ điển CNCS khoa học).

­ Đảng Cộng sản mang bản chất giai cấp công nhân.     
4. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình
4.
thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN

4.2. Quy luật hình thành ĐCS

®cs cn m ptcn
= +

X©m §.tra Chñ
nhËp
nh nghÜa
P TCN

th¸t C«ng liªn
Bé §.tran
phËn h
§ CS
tiªn gù
ti¸c
tiÕn
4.3. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình
thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết
lãnh
định đầu tiên đảm bảo cho GCCN hoàn thành
thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình


ĐCS mang bản chất giai cấp công nhân
ự lãnh đao
của Đảng
là nhân tố
ĐCS đã thể hiện vai trò lãnh đạo thông
quyết định
qua việc thực hiện các nhiệm vụ
4.3. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình
4.3.
thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN

Đề ra đường lối

Tuyên truyền, vận động đưa đường lối
Sự lãnh
vào thực tiễn cuộc sống
đạo của
ĐCS
Tổ chức thực hiện đường lối


Gương mẫu thực hịên đường lối
5. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
5.
Việt Nam
5.1. Nội dung sứ mệnh lịch sử của GCCN Việt
Nam
SMLS của GCCN Việt Nam được thể hiện
thông qua việc thực hiện 2 giai đoạn cách mạng:
- Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
- Cách mạng XHCN
5.2. Một số vấn đề về GCCN Việt Nam
5.2.
- Ra đời vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.
- Những điều kiện để GCCN Việt Nam đảm
đương vai trò lãnh đạo cách mạng (4 đ/k).
- Những hạn chế của GCCN Việt Nam.
- Vai trò GCCN Việt Nam hiện nay.
5.3.Đảng Cộng sản Việt Nam
5.3.Đ
- Ra đời: 3.2.1930.
Quy luật: ĐCSVN = CNMLN + PTCN + PTYN
- Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam:
Thể hiện vai trò lãnh đạo.
Nêu cao tinh thần phụ trách.
- Lãnh đạo giai đoạn c/m DTDCND.
- Khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới.
- Đảng cần phải tự chỉnh đốn và tiếp tục đổi
mới.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản