Lý thuyết và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lý | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
597
lượt xem
143
download

Lý thuyết và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giai cấp công nhân là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình hình thành và phát triển của nền sản xuất công nghiệp hiện đại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lý thuyết và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

 1. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 1.Khái niệm GCCN và sứ mệnh lịch sử của GCCN 2.Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch  sử của GCCN 3.Các giai cấp và tầng lớp trung gian 4.Vai trò Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ  mệnh lịch sử của GCCN 5.Sứ mệnh lịch sử của GCCN Việt Nam
 2. 1. Khái niệm GCCN và sứ mệnh 1. lịch sử của GCCN 1.1. Khái niệm ­ Cơ sở phương pháp luận: + GCCN là sản phẩm của c/m công nghiệp. + Hai tiêu chí nhận biết GCCN Về nghề nghiệp Về vị trí trong QHSX TBCN ­ Khái niệm:  GCCN là một tập  đoàn xã hội  ổn  định, hình thành  và phát triển cùng với quá trình hình thành và phát triển của nền  SX công nghiệp hiện đại, với nhịp độ phát triển của LLSX có tính  chất  XHH  ngày  càngcao;  là  LLSX  cơ  bản  và  tiên  tiến,  trực  tiếp  hoặc  gi¸n tiÕp tham gia vào quá trình sản xuất, tái sản xuất ra  tham gia v của cải vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội; là lực lượng chủ  yếu của tiến trình lịch sử quá độ từ CNTB lên CNXH.
 3. “GC vô sản là do cuộc c/m công nghiệp sản sinh  ra; cuộc c/m này xảy ra ở Anh vào nửa sau của thế kỷ  trước, và sau  đó tái diễn  ở tất cả các  nước  văn minh  trên thế giới”.  (Mác­Ăngghen tuyển tập T1 Nxb St H 1980 tr441,442). “Phát  minh  đầu  tiên  làm  thay  đổi  sâu  sắc  tình  cảnh  người  lao  động  Anh  là  cái  máy  sợi  Jenny  của  anh  thợ  dệt  Jame  Hargeaves  ở  Standhill,  gần  Blackburn thuộc Nord – Lanca sihre (năm 1764).  (Mác­Ăngghen tuyển tập T1 Nxb St H 1980 tr441,442). 
 4. “GCVS là  một  g/c  xã hội hoàn toàn chỉ sống dựa vào việc  bán  sức  lao  động  của  mình,  chứ  không  phải  sống  dựa  vào  lợi  nhuận của bất cứ số tư bản nào, đó là một g/c mà hạnh phúc và  đau  khổ,  sống  và  chết,  toàn  bộ  sự  sống  còn  của  họ  đều  phụ  thuộc vào yêu cầu về lao động, tức là vào tình hình chuyển biến  tốt hay xấu của công việc làm  ăn, vào những sự biến  động của  cuộc cạnh tranh không gì ngăn cản nổi. Nói tóm lại, g/c VS hay  g/c của những người VS là g/c lao động trong thế kỷ XĨX”.  (“Những nguyên lý của CNCS”, Mác­Ăngghen tuyển tập T1 Nxb St  H 1980 tr441,442). “Giai cấp Vô sản là giai cấp những công nhân làm thuê hiện  đại, vì mất các tư liệu sản xuất của bản thân, nên buộc phải bán  sức lao động của mình để sống”  (Tuyên  ngôn  của  ĐCS­  Mác­Ăngghen  tuyển  tập  T1  Nxb  St  Hn  1980 tr540).
 5. 1.Khái niệm giai cấp công nhân và 1.Khái sứ mệnh lịch sử của GCCN 1.2. Nội dung SMLS của GCCN. ­ SMLS của g/c cách mạng:  +  Lật  đổ  xã  hội  cũ,  xây  dựng  xã  hội  mới  tiến  bộ  hơn. + SMLS  đó do  địa vị lịch sử khách quan (đặc biệt  là địa vị kinh tế ­ xã hội) của g/c đó quy định.
 6. S ù chuyÓn biÕn c ¸c h×nh th¸i kinh tÕ x· hé i trong lÞch s ö trong Tr× nh HTKTXH Céng s¶n chñ g /c ® é nghÜa c «ng k/tÕ HTKTXH T­ b¶n chñ nghÜa n h©n x· héi g /c t­ HTKTXH Phong kiÕn s ¶n g /c ng p ho HTKTXH ChiÕm h÷ n« lÖ u kiÕn HTKTXH Céng s¶n nguyªn g /c c hñ n« thñy Thêi gian
 7. ­Né i dung SMLS của g/c công nhân:   xóa bỏ chế độ TBCN, xóa bỏ chế độ người bóc lột  người, giải phóng GCCN, nhân dân lao động và toàn thể  nhân loại khỏi mọi  áp bức, bóc lột, nghèo nàn lạc hậu,  xây dựng xã hội CSCN văn minh. Mác:  GCCN  là  người  đào  huyệt  chôn  CNTB,  tõng b­íc x©y dùng  cnxh, cncs .
 8. 2. Những điều kiện khách quan quy định 2. sứ mệnh lịch sử của GCCN Mét c ¸ch  tổng quát: do địa vị kinh tế ­ xã hội khách quan  của GCCN quy định Trong CNTB GCCN gắn với lực lượng sản  xuất tiên tiến nhất, cho nªn là lực lượng quyết định phá vỡ QHSX TBCN. Sø mÖnh lÞch sö cña Sau khi giành được chính quyền GCCN  GCCN đạibiểu cho sự tiến hóa tất yếu của lịch  sử, cho nên, là giai cấp duy nhất có khả năng lãnh đạo xã hội xây dựng một PTSX  mới cao hơn PTSX TBCN
 9. - Mét c¸ch cô thÓ Mét cô VÒ kinh tÕ: GCCN là con ® của nÒn s¶n xuÊt Î c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i Sø mÖnh VÒ x· hé i: GCCN trong CNTB bÞ giai cÊp t­ s¶n GCCN VÒ lÞch sö ¸p bøc bãc lét, ®iÒu ® ® t¹o kh¶ n¨ng cho GCCN ã· ¸p Cña ® oàn kÕt c¸c giai cÊp kh¸c và ® ® trong c¸c cuéc i Çu gccn ® tranh. ấu Địa vÞ kinh tÕ - x· héi ® t¹o ra nh÷ ®Æc điÓm · ng ®Æc Địa c hÝnh trị ­ x· hé i cña GCCN vµ do ® t¹o kh¶ n¨ng ã, ® GCCN hoàn thành thắng lîi SMLS cña m× Ó nh.
 10. 3. Các giai cấp và tầng lớp trung gian 3. ­  Đó là các giai cấp: nông dân, tầng lớp trí thức, tiểu  thương, tiểu chủ… Mác: Trong tất cả các giai cấp hiện  đang  đối lập với giai cấp  tư sản thì chỉ có giai cấp vô sản là thực sự cách mạng. Các giai  cấp khác  đều suy tàn và tiêu vong cùng với sự phát triển của  đại  công  nghiệp;  giai cấp vô  sản,  trái lại, là sản phẩm của bản thân  nền đại công nghiệp. (Mác­Ăngghen:Tuyển tập t1 Nxb ST Hn 1980 tr554) ­>Chỉ  duy  nhất  GCCN  có  SMLS  xóa  bỏ  CNTB,  từng  bước  xây  dựng  CNXH,  CNCS  trên  phạm  vi  toàn thế giới.
 11. 4. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá 4. trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN 4.1. Khái niệm về Đảng Cộng sản ­ Đảng Cộng sản là tổ chức cao nhất của GCCN, đảm  bảo vai trò lãnh đạo c ña  GCCN (Từ điển CNCS khoa học). ­ Đảng Cộng sản mang bản chất giai cấp công nhân.      
 12. 4. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình 4. thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN 4.2. Quy luật hình thành ĐCS ®cs cn m ptcn = + X©m §.tra Chñ nhËp nh nghÜa P TCN pù th¸t C«ng liªn Bé §.tran phËn h § CS tiªn gù ti¸c tiÕn
 13. 4.3. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết lãnh định đầu tiên đảm bảo cho GCCN hoàn thành thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình ĐCS mang bản chất giai cấp công nhân ự lãnh đao của Đảng là nhân tố ĐCS đã thể hiện vai trò lãnh đạo thông quyết định qua việc thực hiện các nhiệm vụ
 14. 4.3. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình 4.3. thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN Đề ra đường lối Tuyên truyền, vận động đưa đường lối Sự lãnh vào thực tiễn cuộc sống đạo của ĐCS Tổ chức thực hiện đường lối Gương mẫu thực hịên đường lối
 15. 5. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 5. Việt Nam 5.1. Nội dung sứ mệnh lịch sử của GCCN Việt Nam SMLS của GCCN Việt Nam được thể hiện thông qua việc thực hiện 2 giai đoạn cách mạng: - Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân - Cách mạng XHCN
 16. 5.2. Một số vấn đề về GCCN Việt Nam 5.2. - Ra đời vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. - Những điều kiện để GCCN Việt Nam đảm đương vai trò lãnh đạo cách mạng (4 đ/k). - Những hạn chế của GCCN Việt Nam. - Vai trò GCCN Việt Nam hiện nay.
 17. 5.3.Đảng Cộng sản Việt Nam 5.3.Đ - Ra đời: 3.2.1930. Quy luật: ĐCSVN = CNMLN + PTCN + PTYN - Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam: Thể hiện vai trò lãnh đạo. Nêu cao tinh thần phụ trách. - Lãnh đạo giai đoạn c/m DTDCND. - Khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới. - Đảng cần phải tự chỉnh đốn và tiếp tục đổi mới.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản