LÝ THUYẾT VỀ KẾ TOÁN

Chia sẻ: Trần Thùy Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
146
lượt xem
38
download

LÝ THUYẾT VỀ KẾ TOÁN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

• Khái niệm: Phương pháp chứng từ kế toán là phương pháp kế toán phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và thực sự hoàn thành theo thời gian và địa điểm phát sinh của nghiệp vụ đó vào các bản chứng từ phục vụ cho công tác kế toán và công tác qlý. • Phương pháp chứng từ kế toán có ý nghĩa quan trọng trong công tác kiểm tra chỉ đạo các hoạt động kinh tế và công tác kế toán:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LÝ THUYẾT VỀ KẾ TOÁN

 1. Lý thuyÕt kÕ to¸n C©u 1: Tr×nh bµy kh¸i niÖm vµ ý nghÜa cña ph¬ng ph¸p  chøng tõ kÕ to¸n: Tr¶ lêi: • Kh¸i niÖm: Ph¬ng ph¸p chøng tõ kÕ to¸n lµ ph¬ng ph¸p  kÕ   to¸n   ph¶n   ¸nh   c¸c   nghiÖp   vô   kinh   tÕ   ph¸t   sinh   vµ  thùc sù hoµn thµnh theo thêi gian vµ ®Þa ®iÓm ph¸t sinh  cña nghiÖp vô ®ã vµo c¸c b¶n chøng tõ phôc vô cho c«ng  t¸c kÕ to¸n vµ c«ng t¸c qlý. • Ph¬ng   ph¸p   chøng   tõ  kÕ   to¸n  cã   ý   nghÜa   quan  träng  trong c«ng t¸c kiÓm tra chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ  vµ c«ng t¸c kÕ to¸n: - Th«ng qua ph¬ng ph¸p chøng tõ kÕ to¸n sÏ thu nhËn  dîc   th«ng   tin   mét   c¸ch   kÞp   thêi,   nhanh   chãng   phôc   vô  cho viÖc qu¶n lý, ®iÒu hµnh tõng nghiÖp vô mét c¸ch cã  hiÖu qu¶. - Th«ng qua ph¬ng ph¸p chøng tõ kÕ to¸n cung cÊp sè  liÖu ®Ó ghi sæ kÕ to¸n vµ th«ng tin kinh tÕ. - Th«ng   qua   ph¬ng   ph¸p   chøng   tõ,   kÕ   to¸n   thùc   hiÖn  chøc n¨ng kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh. ­ End ­ C©u 2: Tr×nh bµy kh¸i niÖm chøng tõ kÕ to¸n, ý nghÜa  chøng tõ kÕ to¸n: Tr¶ lêi: • Kh¸i niÖm: Chøng tõ kÕ to¸n lµ nh÷ng vËt mang tin  vÒ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh, nã chøng minh cho  c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµ thùc sù hoµn thµnh. • Chøng   tõ   kÕ   to¸n   lµ   ph¬ng   tiÖn   ®Ó   ph¶n   ¸nh   mäi  nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh  ho¹t   ®éng   cña   c¸c   ®¬n   vÞ,   nã   cã   ý   nghÜa   quan   träng  trong  c«ng t¸c kÕ to¸n vµ c«ng t¸c qu¶n  lý,  ®îc biÓu  hiÖn cô thÓ nh sau: - Chøng tõ kÕ to¸n lµ b»ng chøng chøng minh tÝnh hîp  ph¸p,  hîp lý cña c¸c nghiÖp  vô tµi chÝnh  ph¸t sinh ë  ®¬n vÞ. - Chøng tõ kÕ to¸n lµ c¨n cø ph¸p lý cho mäi sè liÖu,  th«ng   tin   kinh   tÕ   vµ   lµ   c¬   së   sè   liÖu   ®Ó   ghi   sæ   kÕ  to¸n. - Chøng tõ kÕ to¸n lµ c¨n cø ph¸p ký ®Ó kiÓm tra chÊp  hµnh c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é vµ qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh 
 2. t¹i  ® ¬n vÞ; ki  tra  t nh h× nh vÒ  b¶o qu¶n vµ sö  dông  Óm × tµ i s¶n, ph¸t hi n vµ ng¨n ngõa, cã bi n ph¸p xö l  m äi Ö Ö ý   hi n tî  tham  «, l∙ng  phÝ tµ i s¶n cña ® ¬n Ö ng  vÞ, cña Nhµ  níc. ­ Chøng tõ  kÕ to¸n  l  b»ng chøng ® Ó Óm  tra  kÕ to¸n ,  µ  ki b»ng chøng ® Ó gi i  quyÕ t c¸c  vô ki n  tông , tranh  chÊp  ¶ Ö vÒ ki  t , ki m  tra  ki  t , ki  to¸n  trong  ® ¬n nh Õ Ó nh Õ Óm  vÞ. ­ End ­ C©u 3: Tr×nh bµy néi dung chøng tõ kÕ to¸n, quy ®inh  lËp chøng tõ kÕ to¸n: Tr¶ lêi: • Néi dung chøng tõ kÕ to¸n: ­ Mét chøng tõ kÕ to¸n ®îc coi lµ hîp ph¸p, hîp lý,  hîp lÖ ph¶i cã c¸c néi dung sau: + Tªn vµ sè hiÖu cña chøng tõ kÕ to¸n: Tªn gäi cña  chøng tõ kÕ to¸n chøa ®ùng kh¸i qu¸t néi dung ho¹t ®éng  kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh ®îc ghi trong chøng tõ kÕ  to¸n gióp cho viÖc ph©n lo¹i chøng tõ kÕ to¸n, tæng hîp  sè liÖu kÕ to¸n mét c¸ch thuËn lîi. Sè hiÖu chøng tõ kÕ  to¸n lµ ký hiÖu cña chøng tõ kÕ to¸n gióp cho viÖc ghi  sæ kÕ to¸n kh«ng bÞ trïng lÆp hoÆc bá sãt nghiÖp vô. + Ngµy, th¸ng, n¨m: ThÓ hiÖn thêi gian lËp chøng tõ  kÕ   to¸n,   gióp   cho   viÖc   kiÓm   tra,   ®èi   chiÕu   vÒ   thêi  gian, nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh. +   Tªn,   ®Þa   chØ   ®¬n   vÞ/   c¸   nh©n   lËp   chøng   tõ   kÕ  to¸n:  ThÓ hiÖn vÒ mÆt ®Þa ®iÓm cña nghiÖp  vô kinh tÕ  tµi chÝnh ph¸t sinh vµ ®∙ thùc sù hoµn thµnh. + Tªn, ®Þa chØ cña ngêi nhËn chøng tõ kÕ to¸n (®¬n  vÞ hoÆc c¸ nh©n): Gióp cho viÖc x¸c ®Þnh ®¬n vÞ/c¸ nh©n  liªn   quan   dÕn   nghiÖp   vô   kinh   tÕ   tµi   chÝnh   ph¸t   sinh,  ph¶n ¸nh trªn chøng tõ kÕ to¸n. +   Néi   dung   cña   nghiÖp   vô   kinh   tÕ   tµi   chÝnh   ph¸t  sinh: ThÓ hiÖn tÝnh hîp ph¸p, hîp lý, hîp lÖ cña kinh  tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh. + Sè lîng, ®¬n gi¸, sè tiÒn cña nghiÖp vô kinh tÕ  tµi chÝnh ph¸t sinh ®îc ghi b»ng sè; tæng sè tiÒn cña  chøng tõ kÕ to¸n thu, chøng tõ kÕ to¸n chi th× ®îc ghi  b»ng sè vµ b»ng ch÷. YÕu tè nµy ph¶n ¸nh ph¹m vi, quy  m« cña nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh. + Ch÷ ký, hä tªn cña ngêi lËp, ngêi duyÖt vµ nh÷ng  ngêi cã liªn  quan: YÕu tè nµy dïng ®Ó x¸c ®Þnh tr¸ch 
 3. nhi  cña c¸c c¸n  bé, c¸c bé phËn ® èi Öm  víi  c¸c nghi p vô  Ö kt   tµ i   chÝnh   p/ nh   ®î   ph¶n   ¸nh   trªn   chøng   tõ   kÕ  Õ si c to¸n . • Quy ®Þnh lËp chøng tõ kÕ to¸n: - C¸c nghiÖp vô ktÕ tµi chÝnh ph¸t sinh liªn quan ®Õn  ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ kÕ to¸n ®Òu ph¶i lËp chøng tõ kÕ  to¸n.   Chøng   tõ   kÕ   to¸n   chØ   ®îc   lËp   mét   lÇn   cho   mçi  nghiÖp vô ktÕ tµi chÝnh. - Chøng tõ kÕ to¸n ph¶i ®îc lËp râ rµng, ®Çy ®ñ, kÞp  thêi, chÝnh x¸c theo néi dung quy ®Þnh trªn mÉu. Trong  trêng hîp chøng tõ kÕ to¸n cha cã quy ®Þnh mÉu th× ®¬n  vÞ kÕ to¸n ®îc tù lËp chøng tõ kÕ to¸n nhng ph¶i cã ®Çy  ®ñ néi dung quy ®Þnh theo ph¸p luËt. - Néi   dung   nghiÖp   vô   kinh   tÕ   tµi   chÝnh   ph¸t   sinh  kh«ng   ®îc   viÕt   t¾t,   kh«ng   ®îc   tÈy   xo¸,   söa   ch÷a.   Khi  viÕt ph¶i dïng bót mùc, sè vµ ch÷ viÕt liªn tôc kh«ng  ng¾t qu∙ng, chç trèng ph¶i g¹ch chÐo. Chøng tõ kÕ to¸n  bÞ tÈy xo¸, söa ch÷a ®Òu kh«ng cã gi¸ trÞ thanh to¸n vµ  ghi sæ kÕ to¸n. Khi viÕt sai vµo mÉu chøng tõ kÕ to¸n  th×   ph¶i   huû   bá   b»ng   c¸ch   g¹ch   chÐo   vµo   chøng   tõ   kÕ  to¸n viÕt sai. - Chøng tõ kÕ to¸n ph¶i ®îc lËp ®ñ sè liªn quy ®Þnh.  Trêng hîp ph¶i lËp nhiÒu liªn chøng tõ kÕ to¸n cho mét  nghiÖp   vô   ktÕ   tµi   chÝnh   th×   néi   dung   c¸c   liªn   ph¶i  gièng  nhau.  §èi  víi  chøng  tõ lËp ®Ó giao  dÞch víi tæ  chøc vµ c¸ nh©n bªn ngoµi ®¬n vÞ kÕ to¸n th× liªn göi  ra ngoµi ph¶i cã dÊu cña ®¬n vÞ lËp chøng tõ kÕ to¸n. - Ngêi lËp, ngêi ký duyÖt vµ nh÷ng ngêi kh¸c ký tªn  trªn chøng tõ kÕ to¸n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung  cña chøng tõ kÕ to¸n. - Chøng tõ kÕ to¸n ®îc lËp díi d¹ng ®iÖn tö ph¶i tu©n  theo quy ®Þnh chøng tõ ®iÖn tö vµ ph¶i in ra giÊy, lu  tr÷ l¹i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ­ End ­ C©u 4: Tr×nh bµy kh¸i niÖm kiÓm kª vµ ý nghÜa kiÓm kª: Tr¶ lêi: • Kh¸i niÖm kiÓm kª: + KiÓm kª lµ ph¬ng ph¸p kiÓm tra t¹i chç c¸c lo¹i tµi  s¶n hiÖn cã nh»m x¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè lîng, chÊt lîng  c¸c   lo¹i   tµi   s¶n   hiÖn   cã,   ph¸t   hiÖn   c¸c   kho¶n   chªnh 
 4. l ch  gi a sè  thùc t  vµ sè  li u  trªn  sæ  kÕ  to¸n . ( i   Ö ÷ Õ Ö G ¸o tr× nh) + K i  kª tµ i s¶n l  vi c c© n, ong, o, Õm Óm µ Ö  ®  ®  ®  sè lî ,  ng x¸c   nhËn   vµ   ® ¸nh  gi   chÊt  lî   gi   trÞ   cña   tµ i   s¶n,  ¸ ng ¸ nguån   vèn   hi n   cã   t¹i   thê i   ® i Ö Óm  ki   kª   ® Ó  ktra   ® èi Óm   ch i u víi  sè li u  trong  sæ  kÕ to¸n . (C « d¹y) Õ Ö • ý nghÜa kiÓm kª: - Th«ng qua kiÓm kª ®Ó ktra, gi÷ g×n, sö dông tµi s¶n  cña Doanh nghiÖp - Th«ng qua kiÓm kª khai th¸c mäi kh¶ n¨ng tiÒm tµng  vÒ   vËt   t  tiÒn   vèn,   còng   cè   kû   luËt   tµi   chÝnh   trong  Doanh nghiÖp. - Th«ng qua kiÓm kª lµm c¨n cø ®Ó ®iÒu chØnh sè liÖu,  sæ kÕ to¸n cho phï hîp víi thùc tÕ. ­ End ­ C©u 5: Tr×nh bµy kh¸i niÖm vµ ý nghÜa cña ph¬ng ph¸p  tµi kho¶n kÕ to¸n: Tr¶ lêi: • Kh¸i niÖm: Ph¬ng  ph¸p   tµi   kho¶n   kÕ  to¸n   lµ  ph¬ng   ph¸p   kÕ  to¸n  ph©n lo¹i c¸c ®èi tîng kÕ to¸n ®Ó ph¶n ¸nh vµ kiÓm tra  mét c¸ch thêng xuyªn, liªn tôc vµ cã hÖ thèng t×nh h×nh  hiÖn cã vµ sù vËn ®éng cña tõng ®èi tîng kÕ to¸n riªng  biÖt. • ý nghÜa: - HÖ  thèng  ho¸, kiÓm  tra  vµ tæng  hîp ®îc  th«ng  tin  theo tõng ®èi tîng kÕ to¸n. - Kh¾c  phôc  ®îc  h¹n chÕ  cña ph¬ng ph¸p  chøng  tõ kÕ  to¸n  lµ chØ  sao  chôp  rêi r¹c tõng nghiÖp  vô mµ kh«ng  thÓ ph¶n ¸nh mèi liªn hÖ gi÷a c¸c mÆt, c¸c yÕu tè, c¸c  qu¸ tr×nh vµ c¸c lo¹i tµi s¶n. => H¹ch to¸n kÕ to¸n cÇn cã mét ph¬ng ph¸p thÝch øng,  tho¶ m∙n ®îc c¸c yªu cÇu nãi trªn cña qu¶n lý, ®ã lµ  ph¬ng ph¸p tµi kho¶n  kÕ to¸n,  ®îc thÓ hiÖn  díi 2 néi  dung:  C¸c tµi kho¶n  kÕ to¸n  sö dông  vµ c¸ch  ghi  chÐp  trªn tµi kho¶n kÕ to¸n. ­ End ­
 5. C©u 6: Tr×nh bµy kh¸i niÖm ®Þnh kho¶n kÕ to¸n vµ c¸c  lo¹i ®Þnh kho¶n kÕ to¸n: Tr¶ lêi: • Kh¸i niÖm: §Þnh kho¶n kÕ to¸n  l  vi c x¸c ® Þnh nghi p vô ki  t   µ Ö Ö nh Õ ph¸t si  cã liªn  quan ® Õn nh  nh÷ ng ® èi ng  kÕ  to¸n  nµo,   tî ®î  ghi vµo bªn  N î c , bªn  Cã cña nh÷ ng tµ i kho¶n kÕ  to¸n   cã liªn  quan nµo víi  sè ti n  cô thÓ  l  bao nhi . Ò µ ªu • C¸c lo¹i ®Þnh kho¶n kÕ to¸n: Trong   thùc   tÕ,   nghiÖp   vô   kinh   tÕ   ph¸t   sinh   rÊt   ®a  d¹ng,   phong   phó,   cã   lo¹i   gi¶n   ®¬n,   cã   lo¹i   phøc   t¹p,  mçi mét nghiÖp vô l¹i cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi tîng  kÕ to¸n ®îc ph¶n ¸nh trong c¸c tµi kho¶n kh¸c nhau, nªn  ®Þnh kho¶n kÕ to¸n ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®èi t­ îng kÕ to¸n còng bao gåm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau. C¨n cø  vµo sè lîng tµi kho¶n trong mét ®Þnh kho¶n, ®Þnh kho¶n  kÕ to¸n cã thÓ ®îc chia lµm 2 lo¹i: ­ §Þnh kho¶n kÕ to¸n gi¶n ®¬n: Lµ ®inh kho¶n chØ liªn  quan ®Õn 2 tµi kho¶n. ­ §Þnh   kho¶n   kÕ   to¸n   phøc   t¹p:   Lµ   lo¹i   ®Þnh   kho¶n  liªn quan ®Õn 3 tµi kho¶n trë lªn. ­ End ­ C©u 7: Tr×nh bµy kh¸i niÖm vµ ý nghÜa cña ph¬ng ph¸p  tÝnh gi¸: Tr¶ lêi: • Kh¸i niÖm: TÝnh gi¸ lµ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n sö dông thíc ®o tiÒn  tÖ ®Ó tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh trÞ gi¸ cña tõng lo¹i vµ tæng  sè tµi s¶n cña ®¬n vÞ th«ng qua mua vµo, s¶n xuÊt ra vµ  sè hiÖn cã theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh. • ý nghÜa cña ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸: ­ Nhê cã ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ mµ kÕ to¸n míi theo dâi,  ph¶n ¸nh vµ kiÓm tra c¸c ®èi tîng kÕ to¸n b»ng tiÒn. ­ Nhê cã ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ kÕ to¸n tÝnh to¸n vµ x¸c  ®Þnh ®îc toµn bé chi phÝ bá ra liªn quan ®Õn viÖc mua  s¾m, s¶n xuÊt ra vµ b¸n tõng lo¹i vËt t, s¶n phÈm, hµng  ho¸, x¸c ®Þng gi¸ trÞ cña tõng lo¹i còng nh tæng sè tµi  s¶n, so s¸nh ®îc chi phÝ bá ra, gi¸ trÞ tµi s¶n thu vÒ  vµ tõ ®ã míi x¸c ®Þnh ®îc kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ho¹t  ®éng kinh tÕ  vµ c¬ cÊu, quy m« tµi s¶n cña ®¬n vÞ. ­ End ­
 6. C©u 8: Kh¸i niÖm vµ ý nghÜa cña ph¬ng ph¸p tæng hîp  c©n ®èi kÕ to¸n: Tr¶ lêi: • Kh¸i niÖm: Ph¬ng ph¸p tæng hîp ­ c©n ®èi kÕ to¸n lµ ph¬ng ph¸p  kÕ to¸n mµ viÖ thiÕt kÕ vµ sö dông c¸c b¶ng tæng hîp ­  c©n ®èi ®îc dùa trªn c¬ së c¸c mèi quan hÖ c©n ®èi vèn  cã cña ®èi tîng kÕ to¸n ®Ó tæng hîp sè liÖu tõ c¸c sæ  kÕ to¸n, theo c¸c chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh cÇn thiÕt  nh»m   cung   cÊp   nh÷ng   th«ng   tin   cho   viÖc   ra   c¸c   quyÕt  ®Þnh ®iÒu hµnh, qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cña ®¬n  vÞ vµ nh÷ng ngêi cã lîi Ých trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp n»m  ngoµi ®¬n vÞ. Mèi quan hÖ c©n ®èi cña ®èi tîng kÕ to¸n: C¸c ®èi tîng kÕ to¸n trong ®¬n vÞ cã mèi quan hÖ c©n  ®èi   vèn   cã   cña   nã,   mèi   quan   h¹ican   ®èi   ®ã   bao   gåm   2  lo¹i: - Quan hÖ c©n ®èi chung (hay c©n ®èi tæng thÓ) +C©n ®èi gi÷a tµi s¶n vµ nguån vèn: Tµi s¶n = Nguån vèn. + C©n ®èi gi÷a chi phÝ thu nhËp vµ kÕt qu¶: KÕt qu¶ = Thu nhËp ­ Chi phÝ - Quan hÖ c©n ®èi tõng phÇn (C©n ®èi bé phËn) Vèn (nguån vèn cuèi kú) = Vèn (nguån vèn ®Çu kú) +  Vèn   (nguån   vèn   t¨ng   trong   kú)   ­   Vèn   (nguån   vèn   gi¶m  trong kú) • ý nghÜa cña ph¬ng ph¸p tæng hîp c©n ®èi kÕ to¸n: Ph¬ng ph¸p tæng hîp c©n ®èi kÕ to¸n cã ý nghÜa rÊt  quan   träng   trong   c«ng   t¸c   qu¶n   lý   ®iÒu   hµnh   c¸c   ho¹t  ®éng  kinh tÕ tµi chÝnh.  Nhê  cã ph¬ng ph¸p tæng  hîp  ­  c©n ®èi kÕ to¸n mµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña Nhµ níc,  c¸c nhµ qu¶n lý kinh tÕ míi nhËn biÕt ®îc nh÷ng th«ng  tin vÒ t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ mét c¸ch  tæng qu¸t còng nh  tõng mÆt, tõng qu¸ tr×nh ho¹t ®éng.  Tõ nh÷ng th«ng tin nhËn ®îc sÏ gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý  ®iÒu   hµnh   kinh   tÕ,   thùc   hiÖn   viÖc   kiÓm   tra   ho¹t   ®éng  cña ®¬n vÞ tõ ®ã ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh kÞp thêi ®óng  ®¾n,   kh«ng   ngõng   n©ng   cao   hiÖu   qu¶   ho¹t   ®éng   cña   ®¬n  vÞ. ­ End ­ C©u 9: Tr×nh bµy kh¸i niÖm vµ ý nghÜa cña sæ kÕ to¸n: Tr¶ lêi:
 7. • Kh¸i niÖm sæ kÕ to¸n: Sæ kÕ to¸n  l  c¸c tê  sæ  theo m Éu µ  quy ® Þnh dï  ® Ó ng  ghi  chÐ p  c¸c   nghi p   vô   ki   t   ph¸t  si   theo   ® óng  ph¬ ng  Ö nh Õ nh ph¸p   cña   kÕ   to¸n   trªn   c¬   së   sè   li u   cña   chøng   tõ   kÕ   Ö to¸n . §Ó  ph¶n ¸nh  m ét c¸ch  th êng xuyªn , liªn  tôc  vµ cã  hÖ  thèng t nh h× nh vµ sù  bi n ® éng cña tõng  tµ i s¶n, tõng   × Õ nguån vèn h× nh thµnh  tµ i s¶n  vµ c¸c  qu¸ tr× nh  ki  t   nh Õ cña c¸c ® ¬ n  vÞ, kÕ to¸n  ph¶i sö dông m ét  hÖ thèng sæ  kÕ  to¸n  bao gåm nhi u l ¹i  sæ  kh¸c nhau. Ò o • ý nghÜa cña sæ kÕ to¸n: ­ X©y dùng ®îc mét hÖ thèng sæ hîp lý, khoa häc vµ tæ  chøc vËn dông hîp lý sÏ ®¶m b¶o cho viÖc tæng hîp sè  liÖu ®îc kÞp thêi, trung thùc, tiÕt kiÖm ®îc thêi gian  c«ng t¸c vµ chi phÝ. ­ Th«ng  qua  sè liÖu  ghi chÐp  trong  sæ kÕ  to¸n nh»m  ph¶n ¸nh mét c¸ch thêng xuyªn, liªn tôc cã hÖ thèng c¸c  nghiÖp   vô   kinh   tÕ   tµi   chÝnh   ph¸t   sinh   gióp   cho   viÖc  qu¶n   lý   vµ   gi¸m   ®èc   c¸c   nghiÖp   vô   kinh   tÕ   tµi   chÝnh  ph¸t sinh ®ã trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. ­ Sè liÖu ghi trong sæ kÕ to¸n lµ c¨n cø ®Ó lËp b¸o  c¸o   kÕ   to¸n,   ph©n   tÝch   vµ   ®¸nh   gi¸   vÒ   t×nh   h×nh   tµi  s¶n, t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cña ®¬n  vÞ t¹i mét thêi ®iÓm vµ trong tõng thêi kú nhÊt ®Þnh. ­ End ­ C©u 10: Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p söa ch÷a sai sãt trong sæ  kÕ to¸n: Tr¶ lêi: Ph¬ng ph¸p söa ch÷a sai sãt trong sæ kÕ to¸n: Trong   qu¸   tr×nh   ghi   chÐp,   cã   thÓ   x¶y   ra   sai   sãt   ë  nh÷ng trêng hîp cô thÓ kh¸c nhau, khi ph¸t hiÖn sai sãt  trong ghi sæ, kÕ to¸n ph¶i ch÷a sæ theo c¸c ph¬ng ph¸p  sau: ­ Ph¬ng ph¸p c¶i chÝnh: +   Lµ   ph¬ng   ph¸p   trùc   tiÕp   thay   thÕ   phÇn   ghi   sai  b»ng  phÇn ghi ®óng vµ thêng  ¸p dông  khi  phÇn  sai ®îc  ph¸t hiÖn sím, tríc khi c«ng dån sè liÖu hîc chuyÓn sæ  nhng kh«ng sai quan hÖ ®èi øng tµi kho¶n. +   Theo   ph¬ng   ph¸p   nµy,   kÕ   to¸n   dïng   mùc   dá   g¹ch  ngang   phÇn   ghi   sai   vµ   dïng   mùc   thêng   ghi   ®óng   vµo  kho¶ng trèng phÝa trªn. Bªn c¹nh ghi râ hä tªn, ch÷ ký  ngêi söa.
 8. - Ph¬ng ph¸p ghi bæ sung: + Ph¬ ng ph¸p nµy ¸p  dông kh i bá sãt nghi p vô hoÆ c Ö   con sè  ® ∙  ghi sæ  nhá h¬ n con sè  thùc t  cÇn ghi vµ sai  Õ sãt   ph¸t   hi n   m uén,  kh i  ® ∙ céng   dån   sè   li u   vµ   còng  Ö   Ö kh«ng sai quan hÖ ® èi  øng. + Theo ph¬ ng ph¸p nµy, kÕ  to¸n  ghi sæ  bæ  sung b»ng  ® Þnh  kho¶n   cï   quan   hÖ   ® èi  øng   víi   sè   chªnh   l ch   ng Ö th i u . Õ - Ph¬ng ph¸p ghi ®á (hay ph¬ng ph¸p ghi ©m): + Ph¬ng ph¸p nµy ®îc sö dông khi kÕ to¸n cÇn ®iÒu  chØnh   gi¶m   bít   (hoÆc   xo¸   ®i   toµn   bé)   con   sè   ®∙   ghi  trong sæ trong trêng hîp ®∙ céng dån sè liÖu nhng kh«ng  sai quan hÖ ®èi øng hoÆc ghi sai quan hÖ ®èi øng. + Khi cÇn ®iÒu chØnh gi¶m bít hoÆc xo¸ ®i sè liÖu  ®∙ ghi trong sæ, kÕ to¸n sö dông bót ®á hoÆc ®Æt vµo  khung ch÷ nhËt hoÆc trong dÊu ngoÆc ®¬n(...) con sè cÇn  ghi khi ®Þnh kho¶n vµ ghi sæ ®Ó söa ch÷a c¸c con sè ®∙  ghi sai hoÆc ghi thõa. Cô thÓ: 1. Sè ®∙ ghi sæ lín h¬n sè thùc tÕ ph¸t sinh: KÕ to¸n  ghi cïng quan hÖ ®èi øng tµi kho¶n nh  cò víi sè tiÒn  chªnh lÖch thõa b»ng bót to¸n ®á. 2. Ghi trïng nghiÖp vô 2 lÇn: LËp ®Þnh kho¶n míi cïng  quan hÖ ®èi øng, cïng sè ph¸t sinh vµ ghi sæ b»ng bót  to¸n ®á ®Ó xo¸ gi¸ trÞ ghi thõa. 3.   Ghi  sai   ®Þnh  kho¶n:   Khi  ph¸t   hiÖn,   ghi  l¹i   ®Þnh  kho¶n   ®∙   ghi   sai   b»ng   mùc   ®á   ®Ó   xo¸,   sau   ®ã   ghi   l¹i  ®Þnh kho¶n ®óng b»ng mùc thêng. Ngoµi   ra   cßn   cã   ph¬ng   ph¸p   söa   ch÷a   sai   sãt   sæ   kÕ  to¸n ghi b»ng m¸y vi tÝnh. ­ End ­ C©u 11: Tr×nh bµy c«ng dông, quy ®Þnh h¹ch to¸n Tµi  kho¶n 111 ­  "TiÒn mÆt" Tr¶ lêi: • C«ng dông: Tµi   kho¶n   nµy  dïng   ®Ó  ph¶n   ¸nh   t×nh  h×nh   thu,   chi,  tån   quü   t¹i   quü   Doanh   nghiÖp   bao   gåm:   TiÒn   ViÖt   Nam,  ngo¹i tÖ, kim khÝ quý, ®¸ quý. • Quy ®Þnh h¹ch to¸n TK 111 ­ "TiÒn mÆt": 1.ChØ ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n 111 "TiÒn mÆt"  sè tiÒn  mÆt, ngo¹i tÖ thùc tÕ nhËp, xuÊt quü tiÒn mÆt. §èi víi  kho¶n   tiÒn   thu   ®îc   chuyÓn   nép   ngay   vµo   NH   (kh«ng   qua  quü   TM   cña   ®¬n   vÞ)   th×   kh«ng   ghi   vµo   bªn   Nî   TK   111  "TiÒn mÆt" mµ ghi vµo bªn nî TK 113 "TiÒn ®ang chuyÓn".
 9. 2.C¸c kho¶n TM do D oanh nghi p kh¸c vµ c¸ nh© n ký c­ Ö î  ký  quü t¹i  D oanh nghi p  ®î  qu¶n l  vµ  h¹ch  to¸n   c, Ö c ý nh c¸c l ¹i  tµ i s¶n b»ng ti n  cña ® ¬n o Ò  vÞ. 3.Khi ti n  hµnh nhËp, xuÊt quü ti n  m Æ t Õ Ò  ph¶i cã phi u  Õ thu ,   phi u   ch i  vµ   cã   ® ñ  ch÷   ký   cña   ngêi  nhËn,  ngêi  Õ gi ,   ngêi  cho   phÐ p  nhËp,  xuÊt  quü  theo   quy  ® Þnh  cña  ao chÕ ® é  chøng tõ  kÕ to¸n . M ét sè tr êng hî  ® Æ c Ö t ph¶i  p  bi cã l nh nhËp quü, xuÊt quü ® Ýnh kÌ . Ö m 4.KÕ to¸n  quü TM  ph¶i cã  tr¸ch  nhi  m ë sæ  kÕ  to¸n   Öm quü TM , ghi chÐ p hµng ngµy liªn  tôc  theo  tr× nh tù  ph¸t  si  c¸c kho¶n thu , ch i,  xuÊt, nhËp quü TM , ngo¹i t  vµ  nh Ö tÝnh ra  sè tån  quü t¹i  m äi  thê i ® i . Óm 5.Thñ quü chÞu tr¸ch  nhi  qu¶n l  vµ nhËp, xuÊt quü  Öm ý TM . Hµng ngµy thñ  quü ph¶i ki m  kª sè  tån  quü TM  thùc  Ó t , ® èi Õ  ch i u sè  li u   sæ  quü TM vµ sæ  kÕ  to¸n  TM . NÕ u  Õ Ö cã chªnh  l ch , kÕ  to¸n  vµ thñ  quü ph¶i ki  tra  l  ® Ó Ö Óm ¹i   x¸c ® Þnh nguyªn nh© n  vµ ki n nghÞ bi n ph¸p xö l  chªnh  Õ Ö ý l ch . Ö 6.ë  nh÷ ng  DN  cã   ngo¹i   t   nhËp  quü  TM   ph¶i  quy  ® æ i Ö   ngo¹i t  ra  ® ång VN theo  tû  gi  gi  dÞch  thùc  t  cña  Ö ¸ ao Õ nghi p vô ki  t  ph¸t si , hoÆ c Ö nh Õ nh  tû  gi  gi  dÞch b× nh  ¸ ao qu© n  trªn   thÞ   tr êng   ngo¹i   t   liªn   Ng© n  hµng   do   Ng© n Ö   hµng Nhµ ní  VN c«ng bè t¹i  thê i ® i c Óm ph¸t si  nghi p  nh Ö vô ki  t  ® Ó nh Õ  ghi sæ  kÕ to¸n . ­ Trêng hî  m ua ngo¹i t  vÒ nhËp quü TM ngo¹i t  b»ng  p Ö Ö §ång VN th×  dî  quy ® æ i c  ngo¹i t  ra  §ång VN theo tû  gi   Ö ¸ m ua hoÆ c tû  gi  thanh to¸n . Bªn Cã TK 1112 ®î  quy ® æ i ¸ c   ngo¹i t  ra  §ång VN theo tû  gi  trªn  sæ  kÕ to¸n  TK 1112  Ö ¸ theo   m ét  trong   c¸c   ph¬ ng  ph¸p:   B× nh  qu© n  gi   quyÒ n;  a NhËp  tr í   xuÊt  tr í   G i   thùc   t   ® Ých  danh   (nh   m ét c, c; ¸ Õ   l ¹i  hµng ho¸ ® Æ c Ö t). o  bi ­ Ti n m Æ t Ò  b»ng ngo¹i t  ®î  h¹ch  to¸n  ch i ti t  theo  Ö c Õ tõng  l ¹i  nguyªn  t  trªn  TK007 "N go¹i t  c¸c  l ¹i"  (TK   o Ö Ö o ngoµi B¶ng c© n ® èi  kÕ to¸n ). 7.§èi víi  vµng, b¹c,  ki  khÝ quý, ® ¸ m  quý ph¶n ¸nh  ë  tµ i kho¶n TM chØ  ¸p  dông cho c¸c  DN kh«ng ® ¨ng ký ki   nh doanh vµng, b¹c, ki  khÝ quý, ® ¸ m  quý ë c¸c D oanh nghi p  Ö cã vµng, b¹c, ki  khÝ quý, ® ¸ m  quý nhËp quü TM th×  vi c  Ö nhËp, xuÊt ®î  h¹ch  to¸n  nh c¸c  l ¹i  hµng tån  kho, kh i  c o sö  dông ® Ó thanh  to¸n  ch i tr¶  ®î  h¹ch  to¸n  nh  ngo¹i  c t . Ö ­ End ­
 10. C©u 12: Tr×nh bµy c«ng dông, quy ®Þnh h¹ch to¸n Tµi  kho¶n 112 ­  "TiÒn göi Ng©n hµng" Tr¶ lêi: • C«ng dông: Tµi  kho¶n   nµy  dï   ® Ó  ph¶n  ¸nh   sè   hi n   cã   vµ   t nh  ng Ö × h× nh bi n  ® éng t¨ng , gi  c¸c  kho¶n ti n  göi t¹i  Ng© n Õ ¶m Ò   hµng cña D oanh nghi p. Ö • Quy ®Þnh h¹ch to¸n TK 112 ­ "TiÒn göi Ng©n hµng": 1.C¨n  cø ®Ó h¹ch  to¸n  trªn  tµi kho¶n  112  "TiÒn  göi  Ng©n hµng" lµ c¸c giÊy b¸o Cã, b¸o Nî hoÆc b¶n sao kª  cña Ng©n hµng kÌm theo c¸c chøng tõ gèc (Uû nhiÖm chi,  Uû nhiÖm thu, sÐc chuyÓn kho¶n, sÐc b¶o chi,...) 2.  Khi nhËn ®îc chøng tõ cña Ng©n hµng göi ®Õn, kÕ  to¸n   ph¶i   kiÓm   tra,   ®èi   chiÕu   víi   chøng   tõ   gèc   kÌm  theo. NÕu cã sù chªnh lÖch gi÷a sè liÖu trªn sæ kÕ to¸n  cña   ®¬n   vÞ,   sè   liÖu   ë   chøng   tõ   gèc   víi   sè   liÖu   trªn  chøng  tõ cña Ng©n hµng th× ®¬n vÞ ph¶i th«ng  b¸o cho  Ng©n   hµng   ®Ó   cïng   ®èi   chiÕu,   x¸c   minh   vµ   xö   lý   kÞp  thêi.   Cuèi   th¸ng,   cha   x¸c   ®Þnh   ®îc   nguyªn   nh©n   chªnh  lÖch th× kÕ to¸n ghi sæ theo sè liÖu cña Ng©n hµng trªn  giÊy b¸o Nî, b¸o Cã hÆc b¶n sao kª. Sè chªnh lÖch (nÕu  cã) ghi vµo bªn Nî TK 138 "Ph¶i thu kh¸c" (1388) (NÕu  sè liÖu cña kÕ to¸n lín h¬n sè liÖu cña Ng©n hµng) hoÆc  ghi vµo bªn Cã TK 338 "Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c" (3388)  (NÕu   sè   liÖu   cña   kÕ   to¸n   nhá   h¬n   sè   liÖu   cña   Ng©n  hµng).   Sang   th¸ng   sau,   tiÕp   tôc   kiÓm   tra,   ®èi   chiÕu,  x¸c ®Þnh nguyªn nh©n ®Ó ®iÒu chØnh sè liÖu ghi sæ. 3. ë  nh÷ng ®¬n vÞ cã c¸c tæ chøc, bé phËn phô thuéc  kh«ng tæ chøc kÕ to¸n riªng, cã thÓ më Tµi kho¶n chuyªn  thu, chuyªn chi hoÆc më Tµi kho¶n thanh to¸n phï hîp ®Ó  thuËntiÖn cho viÖc giao dÞch, thanh to¸n. KÕ to¸n ph¶i  më sæ chi tiÕt theo tõng lo¹i tiÒn göi (§ång VN, ngo¹i  tÖ c¸c lo¹i). 4.Ph¶i   tæ   chø   h¹ch   to¸n   chi   tiÕt   sè   tiÒn   göi   theo  tõng  Tµi kho¶n ë Ng©n hµng ®Ó tiÖn cho viÖc  kiÓm  tra  ®èi chiÕu. 5.Trêng hîp tiÒn göi vµo Ng©n hµng b»ng ngo¹i tÖ th×  ®îc quy ®æi ra §ång ViÖt Nam theo tû gi¸ giao dÞch thùc  tÕ hoÆc tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ trêng ngo¹i  tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè  t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh (Sau ®©y gäi t¾t lµ tû gi¸ giao  dÞch BQLNH). Trêng hîp mua ngo¹i tÖ göi vµo Ng©n hµng  ®îc ph¶n ¸nh theo tû gi¸ mua thùc tÕ ph¶i tr¶. Trêng hîp rót tiÒn göi Ng©n hµng b»ng ngo¹i tÖ th× ®­ îc quy ®æi ra §ång VN theo tû gi¸ ®ang ph¶n ¸nh trªn sæ 
 11. kÕ   to¸n   TK   1122   theo   m ét  trong   c¸c   ph¬ ng  ph¸p:  B× nh  qu© n  gi   quyÒ n;  NhËp  tr í   xuÊt  tr í   NhËp  sau,  xuÊt  a c, c; tr í  G Ýa thùc t  ® Ých danh. c; Õ 6.Trong   gi i   ® o¹ s¶n   xuÊt,   ki   doanh  (KÓ   c¶   ho¹t  a n  nh ® éng ® Çu  t x© y dùng c¬  b¶n cña D oanh nghi p SXKD võa cã  Ö ho¹t  ® éng ® Çu t  XDCB) c¸c  nghi p  vô ki  t  ph¸t si   Ö nh Õ nh liªn  quan ® Õn Ò n  göi ngo¹i t  nÕ u cã ph¸t si  chªnh   ti Ö nh l ch   tû   gi   hèi  ® o¸i  th×   c¸c   kho¶n   chªnh   l ch   nµy® î   Ö ¸ Ö c h¹ch  to¸n  vµo bªn  Cã TK  515 "D oanh thu  ho¹t  ® éng tµ i  chÝnh" (L∙i  tû  gi  hoÆ c ¸)  vµo bªn N î TK 635 "Ch i phÝ tµ i  chÝnh" (Lç  tû  gi ¸). 7.C¸c nghi p vô ki  t  ph¸t si  trong  gi i ® o¹ Ö nh Õ nh a n ® Çu   t  XDCB  (g i i   ® o¹   tr í   ho¹t   ® éng)  nÕ u  cã   ph¸t   si   a n c nh chªnh  l ch  tû  gi  hèi ® o¸i th×  c¸c  kho¶n chªnh  l ch  tû   Ö ¸ Ö gi  liªn  quan ® Õn Ò n  göi ngo¹i t  nµy ®î  h¹ch  to¸n   ¸  ti Ö c vµo TK 413 "Chªnh l ch  tû  gi  hèi ® o¸i Ö ¸ " (4132) ­ End ­ C©u 13: Tr×nh bµy c«ng dông, quy ®Þnh h¹ch to¸n Tµi  kho¶n 131 ­ "Ph¶i thu cña kh¸ch hµng" Tr¶ lêi: • C«ng dông: Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n nî ph¶i thu  vµ t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i thu cña Doanh  nghiÖp víi kh¸ch hµng vÒ tiÒn b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸,  B§S  ®Çu  t, TSC§,  cung cÊp dÞch  vô.  Tµi  kho¶n  nµy cßn  dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i thu cña ngêi nhËn thÇu  XDCB víi ngêi giao thÇu vÒ khèi lîng c«ng t¸c XDCB ®∙  hoµn thµnh. • Quy   ®Þnh   h¹ch   to¸n   TK   131   ­   "Ph¶i   thu   cña   kh¸ch  hµng": 1.Nî ph¶i thu cÇn ®îc h¹ch to¸n chi tiÕt cho tõng ®èi  tîng   ph¶i   thu,   theo   tõng   néi   dung   ph¶i   thu,   theo   dâi  chi   tiÕt   ph¶i   thu   ng¾n   h¹n,   ph¶i   thu   dµi   h¹n   vµ   ghi  chÐp theo tõng lÇn thanh to¸n. ­ §èi tîng ph¶i thu lµ c¸c kh¸ch hµng cã quan hÖ kinh  tÕ   víi   Doanh   nghiÖp   vÒ   mua   s¶n   phÈm,   hµng   ho¸,   nhËn  cung cÊp dÞch vô, kÓ c¶ TSC§, B§S ®Çu t. 2.Kh«ng ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n nµy c¸c nghiÖp vô b¸n  s¶n phÈm, hµng ho¸, B§S ®Çu t, TSC§, cung cÊp dÞch vô  thu   tiÒn   ngay   (TiÒn   mÆt,   sÐc   hoÆc   ®∙   thu   qua   Ng©n  hµng). 3.Trong   h¹ch   to¸n   chi   tiÕt   tµi   kho¶n   nµy,   kÕ   to¸n  ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i c¸c kho¶n nî, lo¹i nî cã thÓ 
 12. tr¶  ® óng h¹n , kho¶n n î khã ® ßi  hoÆ c cã  kh¶ n¨ng  kh«ng  thu   håi  ®î   ® Ó  cã   c¨n   cø   x¸c   ® Þnh  sè   trÝch   l   dù  c, Ëp phßng ph¶i thu  khã ® ßi  hoÆ c cã bi n ph¸p xö l  ® èi Ö ý  víi   kho¶n nî ph¶i thu  kh«ng ® ßi c.  ®î 4.Trong quan hÖ b¸n s¶n phÈm ,  hµng ho¸, cung cÊp dÞch  vô   theo   tho¶   thuËn   gi a   D oanh  nghi p   víi   kh¸ch   hµng,  ÷ Ö nÕ u s¶n  phÈm ,  hµng ho¸, B§S ® Çu t  ® ∙ ao , dÞch vô ® ∙  gi   cung cÊp kh«ng ® óng theo tho¶  thuËn trong  hî  ® ång ki   p nh t  th×  ngêi m ua cã  thÓ  yªu  cÇu D oanh nghi p  gi  gi   Õ Ö ¶m ¸ hµng b¸n hoÆ c  tr¶  l  sè hµng ® ∙ ao . ¹i  gi ­ End ­ C©u 14: Tr×nh bµy c«ng dông, quy ®Þnh h¹ch to¸n Tµi  kho¶n 151 ­ "Hµng mua ®ang ®i ®êng" Tr¶ lêi: • C«ng dông: Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ cña c¸c lo¹i  hµng ho¸, vËt t  (Nguyªn liÖu; vËt liÖu; c«ng cô, dông  cô; hµng ho¸) mua ngoµi ®∙ thuéc quyÒn së h÷u cña Doanh  nghiÖp cßn ®ang trªn ®êng vËn chuyÓn, ë bÕn c¶ng, bÕn  b∙i hoÆc ®∙ vÒ ®Õn Doanh nghiÖp nhng ®ang chê kiÓm nhËn  nhËp kho. • Quy ®Þnh h¹ch to¸n TK 151 ­ "Hµng mua ®ang ®i ®êng" 1.Hµng ho¸, vËt t  ®îc coi lµ thuéc quyÒn së h÷u cña  Doanh nghiÖp nhng cha nhËp kho, bao gåm: - Hµng ho¸, vËt t mua ngoµi ®∙ thanh to¸n tiÒn hoÆc ®∙  chÊp nhËn thanh to¸n nhng cßn ®Ó ë kho ngêi b¸n, ë bÕn  c¶ng, bÕn b∙i hoÆc ®ang tren ®êng vËn chuyÓn; - Hµng ho¸, vËt t mua ngoµi ®∙ vÒ ®Õn Doanh nghiÖp nh­ ng ®ang chê kiÓm nghiÖm, kiÓm nhËn nhËp kho. 2.KÕ to¸n hµng mua ®ang ®i ®êng ®îc ghi nhËn trªn Tµi  kho¶n 151 theo nguyªn t¾c gi¸ gèc quy ®Þnh trong ChuÈn  mùc kÕ to¸n sè 02 "Hµng tån kho". 3.Hµng ngµy, khi nhËn ®îc ho¸ ®¬n mua hµng, nhng hµng  cha vÒ nhËp kho, kÕ to¸n cha ghi sæ mµ tiÕn hµnh ®ãi  chiÕu víi hîp ®ång kinh tÕ vµ lu ho¸ ®¬n vµo tËp hå s¬  riªng: "Hµng mua ®ang ®i ®êng". - Trong  th¸ng,   nÕu  hµng  vÒ  nhËp  kho,  kÕ  to¸n  c¨n  cø  vµo phiÕu nhËp kho vµ ho¸ ®¬n mua hµng ghi sæ trùc tiÕp  vµo   c¸c   TK   152   "Nguyªn   liÖu,   vËt   liÖu",   TK   153   "C«ng  cô,   dông   cô",   TK156   "Hµng   ho¸",   TK   158   "Hµng   ho¸   kho  b¶o thuÕ".
 13. ­NÕ u cuèi th¸ng  hµng vÉn cha vÒ  th×  c¨n  cø  vµo ho¸  ® ¬ n ua  m  hµng ghi vµo TK 151 "H µng m ua ang ® i  ®  ®êng". 4.KÕ to¸n  ph¶i m ë ch i ti t  ® Ó Õ  theo  dâi hµng m ua ® ang  ®i  ®êng theo  tõng  chñng l ¹i  hµng ho¸, vËt t, tõng  l   o « hµng, tõng hî  ® ång ki  t . p nh Õ ­ End ­ C©u 15: Tr×nh bµy c«ng dông, quy ®Þnh h¹ch to¸n TK 157  ­ "Hµng göi ®i b¸n" Tr¶ lêi: • C«ng dông: ­Tµi   kho¶n   nµy   dïng   ®Ó   ph¶n   ¸nh   trÞ   gi¸   hµng   ho¸,  thµnh phÈm ®∙ göi hoÆc chuyÓn ®Õn cho kh¸ch hµng. Hµng  ho¸, thµnh phÈm göi b¸n ®¹i lý, ký göi; Hµng ho¸, s¶n  phÈm chuyÓn cho c¸c ®¬n vÞ cÊp díi h¹ch to¸n phô thuéc  ®Î b¸n; TrÞ gi¸ dÞc vô ®∙ hoµn thµnh, bµn giao cho ngêi  ®Æt hµng nhng cha ®îc chÊp nhËn thanh to¸n. ­Tµi   kho¶n   nµy   sö   dông   cho   tÊt   c¶   c¸c   ®¬n   vÞ   s¶n  xuÊt, kinh doanh thuéc mäi lÜnh vùc. • Quy ®Þnh h¹ch to¸n Tµi kho¶n 157 ­ "Hµng göi ®i b¸n": 1.Hµng göi ® i  b¸n ph¶n ¸nh trªn  TK 157 ®î  thùc hi n  c Ö theo   nguyªn   t c  gi   gèc   quy   ® Þnh  trong   ChuÈn  m ùc  kÕ  ¾ ¸ to¸n  sè 02 ­ Hµng tån  kho. 2.ChØ ph¶n ¸nh  vµo TK 157 "H µng göi ® i  b¸n" trÞ  gi   ¸ cña hµng ho¸, thµnh phÈm  ® ∙  göi ® i  cho kh¸ch  hµng, göi  b¸n   ® ¹i  l ,   ký   göi,   göi  cho   c¸c   ® ¬ n vÞ   cÊp   díi   h¹ch   ý   to¸n  phô thuéc  ® Ó b¸n, dÞch  vô ® ∙  hoµn thµnh  bµn gi   ao cho kh¸ch  hµng theo hî  ® ång ki  t  hoÆ c ¬n Æ t p nh Õ  ®  ®  hµng,  nhng cha ®î  x¸c ® Þnh l  ® ∙ c µ  b¸n (C ha ®î  tÝnh vµo doanh  c thu  b¸n  hµng trong  kú ® èi  víi  sè  hµng ho¸, thµnh  phÈm  ®∙  göi ® i , dÞch vô ® ∙  cung cÊp cho kh¸ch hµng). 3.Hµng  ho¸,  thµnh   phÈm   ph¶n  ¸nh   trªn   tµ i   kho¶n   nµy  vÉn thuéc  quyÒ n së  h÷ u cña ® ¬ n  vÞ, kÕ  to¸n  ph¶i m ë  sæ   ch i ti t  theo  dâi tõng  l ¹i  hµng ho¸, thµnh phÈm , Õ o  tõng  l n  göi hµng tõ  kh i göi ® i Ç  cho ® Õn  kh i ®î  x¸c ® Þnh l   c µ ®∙  b¸n. 4.Kh«ng   ph¶n   ¸nh   vµo   tµ i   kho¶n   nµy   ch i   phÝ   vËn  chuyÓ n, bèc xÕ p,...  ch i hé kh¸ch hµng. 5.Tµi kho¶n 157 cã  thÓ  m ë  ch i ti t  ® Ó theo  dâi tõng   Õ l ¹i  hµng ho¸, thµnh  phÈm  göi ® i o  b¸n, dÞch  vô ® ∙  cung  cÊp cho tõng kh¸ch hµng, cho tõng c¬  së nhËn ® ¹i l . ý ­ End ­
 14. C©u 16: Tr×nh bµy c«ng dông, quy ®Þnh h¹ch to¸n Tµi  kho¶n 331 ­ "Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n" Tr¶ lêi: • C«ng dông: Tµi kho¶n nµy dï  ® Ó ph¶n ¸nh  t nh h× nh thanh  to¸n   ng × vÒ c¸c  kho¶n nî ph¶i tr¶  cña D oanh nghi p cho ngêi b¸n  Ö vËt t, hµng ho¸, ngêi cung  cÊp  dÞch  vô  theo  hî  ® ång  p ki  t  ® ∙ nh Õ  ký kÕ t. Tµi kho¶n nµy còng ®î  dï  ® Ó c ng  ph¶n  ¸nh  t nh h× nh thanh  to¸n  vÒ  c¸c  kho¶n nî ph¶i tr¶  cho  × ngêi nhËn thÇu x© y ¾ p chÝnh, phô.  l • Quy ®Þnh h¹ch to¸n Tµi kho¶n 331 ­ "Ph¶i tr¶ cho ngêi  b¸n": 1.Nî ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n, ngêi cung cÊp vËt t, hµng  ho¸,   dÞch   vô,   hoÆc   cho   ngêi   nhËn   thÇu   x©y   l¾p   chÝnh,  phô cÇn ®îc h¹ch to¸n chi tiÕt cho tõng ®èi tîng ph¶i  tr¶. Trong chi tiÕt tõng ®èi tîng ph¶i tr¶, tµi kho¶n  nµy ph¶n ¸nh c¶ sè tiÒn ®∙ øng tríc cho ngêi b¸n, ngêi  cung cÊp, ngêi nhËn thÇu x©y l¾p nhng cha nhËn ®îc s¶n  phÈm, hµng ho¸, dÞch vô, khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh  bµn giao. 2.Kh«ng ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n nµy c¸c nghiÖp vô mua  vËt t, hµng ho¸, dÞch vô tr¶ tiÒn ngay (b»ng tiÒn mÆt,  tiÒn sÐc hoÆc ®∙ tr¶ qua Ng©n hµng). 3.Nh÷ng  vËt  t, hµng  ho¸,  dÞch  vô ®∙ nhËn,  nhËp  kho  nhng ®Õn cuèi th¸ng vÉn cha cã ho¸ ®¬n th× sö dông gi¸  t¹m tÝnh ®Ó ghi sæ vµ ph¶i ®iÒu chØnh vÒ gi¸ thùc tÕ  khi nhËn ®îc ho¸ ®¬n hoÆc th«ng b¸o gi¸ chÝnh thøc cña  ngêi b¸n. 4.Khi h¹ch to¸n chi tiÕt c¸c kho¶n nµy, kÕ to¸n ph¶i  h¹ch to¸n râ rµng, rµnh m¹ch c¸c kho¶n chiÕt khÊu thanh  to¸n, chiÕt khÊu th¬ng m¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n cña ngêi  b¸n, ngêi cung cÊp ngoµi ho¸ ®¬n mua hµng. ­ End ­ C©u 17: Tr×nh bµy c«ng dông, quy ®Þnh h¹ch to¸n Tµi  kho¶n 333 ­ "ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc" Tr¶ lêi: • C«ng dông: Tµi   kho¶n   nµy   dïng   ®Ó   ph¶n   ¸nh   quan   hÖ   gi÷a   Doanh  nghiÖp  víi Nhµ níc vÒ c¸c  kho¶n  thuÕ,  phÝ,  lÖ phÝ  vµ  c¸c kho¶n kh¸c ph¶i nép, ®∙ nép, cßn ph¶i nép vµo Ng©n  s¸ch Nhµ níc trong kú kÕ to¸n n¨m.
 15. • Quy ®Þnh h¹ch to¸n Tµi kho¶n 333 ­ "ThuÕ vµ c¸c kho¶n  ph¶i nép Nhµ níc": 1.D oanh  nghi p   chñ   ® éng  tÝnh   vµ   x¸c   ® Þnh  sè   thuÕ ,  Ö phÝ, l  phÝ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép cho Nhµ ní  theo l t  Ö c uË ® Þnh vµ kÞp thê i ph¶n ¸nh  vµo sæ  kÕ  to¸n  sè  thuÕ  ph¶i  nép. V i c kª khai ® Çy ñ, Ö  ®  chÝnh x¸c sè  thuÕ , phÝ vµ l   Ö phÝ ph¶i nép l  nghÜa vô cña D oanh nghi p. µ Ö 2.D oanh nghi p  ph¶i thùc  hi n  nghi  chØ nh vi c  nép  Ö Ö ªm Ö ® Çy ñ,  ®  kÞp thê i c¸c  kho¶n thuÕ , phÝ vµ l  phÝ cho Nhµ  Ö ní  tr êng hî  cã  th«ng  b¸o  sè  thuÕ  ph¶i nép, nÕ u cã  c. p th¾ c m ¾ c  vµ kh i u n¹i vÒ m øc thuÕ , vÒ sè  thuÕ  ph¶i nép  Õ theo th«ng b¸o th×  cÇn ®î  gi i quyÕ t kÞp thê i theo quy  c ¶ ® Þnh. Kh«ng ®î  v× bÊt cø l  do g× ® Ó c ý  tr×  ho∙  vi c nép  n Ö thuÕ . 3.KÕ   to¸n   ph¶i  m ë  sæ   ch i  ti t   theo   dâi  tõng   kho¶n  Õ thuÕ , phÝ, l  phÝ vµ c¸c  kho¶n ph¶i nép, ® ∙ Ö  nép vµ cßn  ph¶i nép. 4.D oanh nghi p nép thuÕ  b»ng ngo¹i t  ph¶i quy ® æ i   Ö Ö  ra §ång  V i t Nam  theo  tû  gi  quy ® Þnh ® Ó ghi sæ  kÕ  to¸n   Ö ¸ (nÕ u ghi sæ  b»ng §ång VN ). ­ End ­ C©u 18: Tr×nh bµy c«ng dông, quy ®Þnh h¹ch to¸n Tµi  kho¶n 412 ­ "Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n" Tr¶ lêi: • C«ng dông: Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch do ®¸nh  gi¸   l¹i   tµi   s¶n   hiÖn   cã   vµ   t×nh   h×nh   xö   lý   sè   chªnh  lÖch ®ã ë Doanh nghiÖp. • Quy ®Þnh h¹ch to¸n Tµi kho¶n 412 ­ "Chªnh lÖch ®¸nh  gi¸ l¹i tµi s¶n": 1.Tµi s¶n ®îc ®¸nh gi¸ l¹i chñ yÕu lµ TSC§, B§S ®Çu  t, mét sè trêng hîp cã thÓ vµ cÇn thiÕt ®¸nh gi¸ l¹i  vËt t, c«ng cô, dông cô, thµnh phÈm, hµng ho¸, s¶n phÈm  dë dang... 2.Chªnh  lÖch  ®¸nh  gi¸ l¹i  tµi s¶n  ®îc ph¶n  ¸nh vµo  tµi kho¶n nµy trong c¸c trêng hîp sau: - Khi cã quyÕt ®Þnh cña Nhµ níc vÒ ®¸nh gi¸ l¹i tµi  s¶n; - Khi thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ Doanh nghiÖp Nhµ níc; - C¸c trêng hîp kh¸c theo quy ®Þnh (Nh khi chuyÓn ®æi  h×nh thøc së h÷u Doanh nghiÖp...)
 16. 3.Tµi kho¶n nµy kh«ng ph¶n ¸nh sè chªnh l ch  ® ¸nh gi   Ö ¸ l¹i  kh i ®a tµ i s¶n ® i  gãp vèn liªn  kÕ t, liªn  doanh hoÆ c  ® Çu t  vµo c«ng  ty  con, kho¶n chªnh  l ch  ® ¸nh gi  l   Ö ¸ ¹i trong  c¸c  tr êng hî  nµy ®î  ph¶n ¸nh  vµo TK 711 ­ Thu  p c nhËp kh¸c (nÕ u l  l∙i)  hoÆ c TK 811 ­ Chi phÝ kh¸c (nÕ u  µ l  l µ ç). 4.G i  trÞ  tµ i  s¶n  ®î  x¸c  ® Þnh l  trªn  c¬  së  b¶ng  ¸ c ¹i gi   Nhµ  ní   quy  ® Þnh  hoÆ c  Héi  ® ång  ® Þnh  gi   tµ i   s¶n  ¸ c ¸ thèng nhÊt x¸c ® Þnh. 5.Sè chªnh l ch  ® ¸nh gi  do ® ¸nh gi  l¹i  tµ i s¶n ®î   Ö ¸ ¸ c h¹ch  to¸n  vµ xö l  theo chÝnh s¸ch  tµ i chÝnh hi n hµnh. ý Ö ­ End ­ C©u 19: Tr×nh bµy c«ng dông, quy ®Þnh h¹ch to¸n Tµi  kho¶n 421 ­ "Lîi nhuËn cha ph©n phèi" Tr¶ lêi: • C«ng dông: Tµi   kho¶n   nµy   dïng   ®Ó   ph¶n   ¸nh   kÕt   qu¶   kinh   doanh  (Lîi nhuËn, lç) sau thuÕ thu nhËp Doanh nghiÖp vµ t×nh  h×nh   ph©n   chia   lîi   nhuËn   hoÆc   xö   lý   lç   cña   Doanh  nghiÖp. • Quy   ®Þnh   h¹ch   to¸n   Tµi   kho¶n   421   ­   "Lîi   nhuËn   cha  ph©n phèi": 1.KÕt qu¶ tõ ho¹t ®éng kinh doanh ph¶n ¸nh trªn Tµi  kho¶n 421 lµ lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp Doanh nghiÖp  hoÆc lç ho¹t ®éng kinh doanh. 2.ViÖc ph©n chia lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh cña  Doanh   nghiÖp   ph¶i   ®¶m   b¶o   râ   rµng,   rµnh   m¹ch   vµ   theo  ®óng chÝnh s¸ch tµi chÝnh hiÖn hµnh. 3.Ph¶i   h¹ch   to¸n   chi   tiÕt   kÕt   qu¶   ho¹t   ®éng   kinh  doanh cña tõng n¨m tµi chÝnh (N¨m tríc, n¨m nay), ®ång  thêi theo dâi chi tiÕt theo tõng néi dung ph©n chia lîi  nhuËn   cña   Doanh   nghiÖp   (TrÝch   lËp   c¸c   quü,   bæ   sung  nguån vèn kinh doanh, chia cæ tøc, lîi nhuËn cho c¸c cæ  ®«ng, cho c¸c nhµ ®Çu t). 4.Khi ¸p dông håi tè do thay ®æi chÝnh s¸ch kÕ to¸n  vµ ®iÒu chØnh håi tè c¸c sai sãt träng yÕu cña c¸c n¨m  tríc nhng n¨m nay míi ph¸t hiÖn dÉn ®Õn ph¶i ®iÒu chØnh  sè d®¹o  ®®Çu  n¨m phÇn lîi nhuËn  cha ph©n chia  th×  kÕ  to¸n pahØ ®iÒu chØnh t¨ng hoÆc gi¶m sè d ®Çu n¨m cña TK  4211 "Lîi nhuËn cha ph©n phèi n¨m tríc" trªn sæ kÕ to¸n  vµ   ®iÒu   chØnh   t¨ng   hoÆc   gi¶m   chØ   tiªu   "Lîi   nhuËn   cha  ph©n phèi" trªn B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n theo quy ®Þnh t¹i  chuÈn mùc kÕ to¸n sè 29 "Thay ®æi chÝnh s¸ch kÕ to¸n, ­
 17. í  tÝnh kÕ to¸n  vµ c¸c sai sãt"  vµ ChuÈn m ùc c  kÕ to¸n  sè  17 "ThuÕ thu  nhËp D oanh nghi p". Ö ­ End ­ C©u 20: Tr×nh bµy c«ng dông, quy ®Þnh h¹ch to¸n Tµi  kho¶n 515 ­ "Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh" Tr¶ lêi: • C«ng dông: Tµi   kho¶n   nµy  dïng   ®Ó  ph¶n   ¸nh   doanh   thu  tiÒn   l∙i,  tiÒn b¶n quyÒn, cæ tøc, lîi nhuËn ®îc chia vµ doanh thu  ho¹t ®éng tµi chÝnh kh¸c cña Doanh nghiÖp. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh gåm: ­TiÒn l∙i: L∙i cho vay, l∙i tiÒn göi Ng©n hµng, l∙i  b¸n hµng tr¶ chËm, tr¶ gãp, l∙i ®Çu t  tr¸i phiÕu, tÝn  phiÕu, chiÕt khÊu thanh to¸n ®îc hëng do mua hµng ho¸,  dÞch vô,... ­Cæ tøc, lîi nhuËn ®îc chia; ­Thu   nhËp   vÒ   ho¹t   ®éng   ®Çu   t  mua,   b¸n   chøng   kho¸n  ng¾n h¹n, dµi h¹n; ­Thu nhËp vÒ thu håi hoÆc thanh lý c¸c kho¶n vèn gãp  liªn doanh, ®Çu t vµo c«ng ty liªn kÕt, ®Çu t vµo c«ng  ty con, ®Çu t vèn kh¸c; ­Thu nhËp vÒ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t kh¸c; ­L∙i tû gi¸ hèi ®o¸i; ­Chªnh lÖch l∙i do b¸n ngo¹i tÖ; ­Chªnh lÖch l∙i chuyÓn nhîng vèn; ­C¸c kho¶n doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh kh¸c. • Quy ®Þnh h¹ch to¸n Tµi kho¶n 515 ­ "Doanh thu ho¹t  ®éng tµi chÝnh": 1.Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh ®îc ph¶n ¸nh trªn Tµi  kho¶n   515   bao   gåm   c¸c   kho¶n   doanh   thu   tiÒn   l∙i,   tiÒn  b¶n quyÒn, cæ tøc, lîi nhuËn ®îc chia vµ doanh thu ho¹t  ®éng   tµi   chÝnh   kh¸c   ®îc   coi   lµ   thùc   hiÖn   trong   kú,  kh«ng ph©n biÖt c¸c kho¶n doanh thu ®ã thùc tÕ ®∙ thu  ®îc tiÒn hay sÏ thu ®îc tiÒn. 2.§èi víi c¸c kho¶n doanh thu tõ ho¹t ®éng mua, b¸n  chøng   kho¸n,   doanh   thu   ®îc   ghi   nhËn   lµ   sè   chªnh   lÖch  gi÷a gi¸ b¸n lín h¬n gi¸ gèc, sè l∙i vÒ tr¸i phiÕu, tÝn  phiÕu hoÆc cæ phiÕu.
 18. 3.§èi víi  c¸c  kho¶n doanh thu  tõ  ho¹t  ® éng m ua, b¸n  ngo¹i t , doanh thu  ®î  ghi nhËn l  sè  chªnh  l ch  l∙i   Ö c µ Ö gi a gi  ngo¹i t  b¸n ra  vµ gi  ngo¹i t  m ua ÷ ¸ Ö ¸ Ö  vµo. 4.§èi víi  kho¶n ti n  l∙i  ® Çu Ò  t nhËn ®î  tõ  kho¶n ® Çu c   t cæ  phi u, tr¸i  phi u th×  chØ cã phÇn ti n  l∙i  cña c¸c   Õ Õ Ò kú m µ oanh nghi p m ua l  kho¶n ® Çu  D Ö ¹i  t nµy m í i ®î  ghi  c nhËn l  doanh thu  ph¸t si  trong  kú, cßn kho¶n l∙i  ® Çu µ nh   t  nhËn  ®î   tõ   c¸c   kho¶n   l∙i   ® Çu  t  dån   tÝch   tr í   kh i  c c D oanh nghi p  m ua l  kho¶n ® Çu t  ® ã th×  ghi gi  gi   Ö ¹i ¶m ¸ gèc kho¶n ® Çu  t tr¸i  phi u, cæ  phi u ® ã. Õ Õ 5.§èi víi  kho¶n thu  nhËp tõ  nhî  b¸n  c¸c  kho¶n ® Çu ng   t  vµo   c«ng   ty   con,  c«ng   ty   liªn   doanh,  c«ng   ty   liªn   kÕ t,   doanh   thu   ®î   ghi  nhËn   vµo   Tµi  kho¶n   515   l   sè  c µ chªnh l ch  gi a gi  b¸n lí  h¬ n gi  gèc. Ö ÷ ¸ n ¸ ­ End ­
Đồng bộ tài khoản