MA ( Business Account)

Chia sẻ: Hai Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
389
lượt xem
107
download

MA ( Business Account)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phạm vi khảo sát/Đối tượng phỏng vấn 1. Chu trình doanh thu và sản xuất/BP bán hàng, BPsản xuất 2. Chu trình doanh thu/BP kế toán công nợ, Bp thu nợ, BP tín dụng 3. Chu trình sản xuất/ Bộ phận sản xuất, BP kế toán quản trị 4. Chu trình chi phí/BP Yêu cầu, BP mua hàng, BP nhận hàng, BP kế toán, kiểm toán nội bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MA ( Business Account)

  1. GỢI Ý CÂU HỎI 2 – CHƯƠNG 6-7 Phạm vi khảo sát/đối tượng phỏng vấn 1. Chu trình doanh thu và sản xuất/BP bán hàng, BP sản xuất 2. Chu trình doanh thu/BP kế toán công nợ, BP thu nợ, BP tín dụng 3. Chu trình sản xuất/Bộ phận sản xuất, BP kế toán quản trị 4. Chu trình chi phí/BP yêu cầu, BP mua hàng, BP nhận hàng,BP kế toán, kiểm toán nội bộ 5. Toàn doanh nghiệp/Tất cả các bộ phận 6. Toàn doanh nghiệp/Tất cả các bộ phận 7. Toàn doanh nghiệp/Tất cả người sử dụng phần mềm MA (Business Accounting). Nguyen Phong Nguyen GỢI Ý CÂU HỎI 2 – CHƯƠNG 6-7 Sinh viên có thể đặt câu hỏi dạng đóng/mở xoay quay các nội dung sau 1. BP bán hàng, BP sản xuất Mức độ than phiền của khách hàng Nội dung than phiền của khách hàng Chính sách chăm sóc khách hàng Việc kiểm định chất lượng sản phẩm 2. BP kế toán công nợ, BP thu nợ, BP tín dụng Tỷ lệ nợ khó đòi trên tổng nợ, doanh số Công tác thu hồi nợ Xét duyệt bán chịu Chính sách tín dụng MA (Business Accounting). Nguyen Phong Nguyen 1
  2. GỢI Ý CÂU HỎI 2 – CHƯƠNG 6-7 Sinh viên có thể đặt câu hỏi dạng đóng/mở xoay quay các nội dung sau 3. Bộ phận sản xuất, BP kế toán quản trị Quy trình lập dự toán chi phí sản xuất (các bước thực hiện, đối tượng tham gia,...) Cơ sở lập dự toán Việc kiểm tra và phân tích chênh lệch giữa thực tế và dự toán 4. BP yêu cầu, BP mua hàng, BP nhận hàng, BP kế toán, kiểm toán nội bộ Các rủi ro trong chu trình chi phí Mức độ sai sót trong các hoạt động (yêu cầu hàng, đặt hàng, nhận hàng, thanh toán) Chứng từ, sổ sách, báo cáo Các thủ tục kiểm soát hiện có MA (Business Accounting). Nguyen Phong Nguyen GỢI Ý CÂU HỎI 2 – CHƯƠNG 6-7 Sinh viên có thể đặt câu hỏi dạng đóng/mở xoay quay các nội dung sau 5. Toàn doanh nghiệp/Tất cả các bộ phận Các rủi ro đối với hệ thống thông tin Chứng từ, sổ sách, báo cáo Tỷ lệ sai sót trong vấn đề nhập liệu, xử lý và cung cấp thông tin Tốc độ cung cấp thông tin Tính chính xác của thông tin, báo cáo,... Các thủ tục kiểm soát chung và kiểm soát ứng dụng hiện có 6. Toàn doanh nghiệp/Tất cả các bộ phận Sự hiểu biết của nhân viên về ERP Khả năng hợp tác của người sử dụng với đội dự án Nhu cầu của người sử dụng 7. Toàn doanh nghiệp/Tất cả người sử dụng phần mềm Các tiêu chuẩn đánh giá phần mềm MA (Business Accounting). Nguyen Phong Nguyen 2
  3. GỢI Ý CÂU HỎI 2 – CHƯƠNG 6-7 Các tài liệu cần thu thập 1. BP bán hàng, BP sản xuất Bảng tổng hợp các góp ý/khiếu nại của khách hàng Các tiêu chuẩn của sản phẩm dịch vụ (QC documents) 2. BP kế toán công nợ, BP thu nợ, BP tín dụng Báo cáo phải thu theo thời hạn nợ Một số chứng từ đi kèm với các khoản nợ Các quy định về việc vận dụng chính sách tín dụng 3. BP sản xuất, BP kế toán quản trị Các báo cáo về dự toán chi phí ngoài sản xuất và báo cáo thực hiện trong những năm gần đầy Tài liệu phân tích chênh lệch MA (Business Accounting). Nguyen Phong Nguyen GỢI Ý CÂU HỎI 2 – CHƯƠNG 6-7 Các tài liệu cần thu thập 4. BP yêu cầu, BP mua hàng, BP nhận hàng, BP kế toán, Kiểm toán nội bộ Chứng từ, sổ sách trong chu trình (phiếu YCMH, ĐĐH, PNK) Các quy định và chính sách trong công ty về việc mua hàng Báo cáo kiểm toán nội bộ,.. 5. Tất cả các bộ phận Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống Báo cáo, sổ sách cung cấp bởi hệ thống Chứng từ nhập liệu vào hệ thống Các quy định về sử dụng hệ thống (phân quyền truy cập, phân công công việc, trách nhiệm,....) Báo cáo kiểm toán (Information System Audit) MA (Business Accounting). Nguyen Phong Nguyen 3
  4. GỢI Ý CÂU HỎI 2 – CHƯƠNG 6-7 Các tài liệu cần thu thập 6. Tất cả các bộ phận Báo cáo phân tích nhu cầu (Needs assessment) Bảng câu hỏi, kết quả phỏng vấn Kết quả bình chọn trên mạng công ty.. 7. Các bộ phận sử dụng Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Danh sách khách hàng hiện có Bản đánh giá từ người sử dụng Hợp đồng với nhà cung cấp Các báo cáo cung cấp bởi phần mềm (tài chính, hoạt động, kiểm soát).... MA (Business Accounting). Nguyen Phong Nguyen GỢI Ý CÂU HỎI 2 – CHƯƠNG 6-7 Bảng câu hỏi điều tra Sau khi xác định phạm vi khảo sát, đối tượng phỏng vấn, nội dung câu hỏi cần đặt ra khi phỏng vấn, sinh viên có thể lập bảng câu hỏi điều tra dưới dạng Có/Không, thang điểm, mở,..một cách cụ thể. MA (Business Accounting). Nguyen Phong Nguyen 4
  5. GỢI Ý CÂU HỎI 5 – CHƯƠNG 6-7 Nguyên nhân của vấn đề có thể được phân tích qua Thiếu trách nhiệm, nhận thức, nhiệt tình Thông tin không đầy đủ Cách thức làm việc /thực hiện Mối quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp chưa tốt Đề nghị giải quyết Gắn liền quyền lợi của người sử dụng với dự án phát triển hệ thống, phân tích rõ ảnh hưởng của dự án đến người sử dụng Tạo kênh truyền thông mở đến người sử dụng Thành lập đội dự án phát triển hệ thống, trong đó người sử dụng được/phải tham gia vào dự án Thu thập sự hỗ trợ của các nhà quản lý cấp cao Tạo môi trường làm việc thân thiện, hợp tác MA (Business Accounting). Nguyen Phong Nguyen GỢI Ý BÀI TẬP 2 – CHƯƠNG 6-7 a. Sinh viên xét các tình huống sau Nhận hàng làm nhiều đợt cho một đơn đặt hàng Số liệu trên báo cáo nhận hàng có thể không khớp với đơn đặt hàng, xử lý các trường hợp hàng thừa, hàng thiếu Đơn đặt hàng có thể không được thực hiện Quy trách nhiệm nếu có sai sót trong khâu nhận hàng Nhân viên bộ phận nhận hàng không kiểm tra và đếm hàng b. Bổ sung thêm Trên đơn đặt hàng: Số liên, số ĐĐH, ngày ĐĐH, số PYCMH, đơn vị YCMH, đơn vị tính, chữ ký người lập. Trên BCNH: Ngày nhận hàng, mã hàng, đơn vị tính, chữ ký người lập, chữ ký BP yêu cầu, người bán, mã kho hàng MA (Business Accounting). Nguyen Phong Nguyen 5
  6. GỢI Ý BÀI TẬP 2 – CHƯƠNG 6-7 c. Sinh viên tự làm d. Thiết kế nhập liệu cho nghiệp vụ mua chịu và nhập kho hàng hóa Nguồn dữ liệu Hóa đơn mua hàng Báo cáo nhận hàng Phiếu yêu cầu mua hàng Phương thức nhập liệu Nội dung nhập liệu và kiểm soát dữ liệu nhập MA (Business Accounting). Nguyen Phong Nguyen GỢI Ý BÀI TẬP 3 – CHƯƠNG 6-7 Chỉ tiêu SoloAcc MultSysAcc GC Chi phí X 1 Cập nhật X 2 Tài liệu hướng dẫn X X 3 Phù hợp X X 4 Huấn luyện X 5 Điều chỉnh X 6 Kiểm soát X 7 Hỗ trợ, bảo trì, nâng cấp X 8 MA (Business Accounting). Nguyen Phong Nguyen 6
  7. GỢI Ý BÀI TẬP 4 – CHƯƠNG 6-7 a. Sinh viên tự làm b. Đánh giá các báo cáo (trình bày theo mẫu sau) Báo cáo 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3 Sổ đăng ký phải thu Thư đối chiếu nợ phải thu Báo cáo tuổi nợ cho KH Báo cáo tuổi nợ quá hạn Báo cáo hoạt động MA (Business Accounting). Nguyen Phong Nguyen GỢI Ý BÀI TẬP 7 – CHƯƠNG 6-7 1. C 2. E 3. B 4. A 5. D 6. F 7. G 8. H MA (Business Accounting). Nguyen Phong Nguyen 7
  8. GỢI Ý BÀI TẬP 9 – CHƯƠNG 6-7 Sinh viên có thể vẽ sơ đồ PERT, hoặc căn cứ vào nội dung lý thuyết để nhóm các công việc vào từng “ô” sau: Laäp trình T. nghieäm töøng phaàn Phaân tích Thieát keá Laép ñaët T. nghieäm Chuyeån Vaän haønh heä thoáng heä thoáng thieát bò heä thoáng ñoåi heä thoáng Huaán luyeän MA (Business Accounting). Nguyen Phong Nguyen 8
Đồng bộ tài khoản