Mạ điện

Chia sẻ: Thach Sau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
293
lượt xem
166
download

Mạ điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảo vệ kim loại khỏi ăn mòn : giúp vật liệu trở nên bền hơn, chịu được những điều kiện khắc nghiệt hơn. Tăng độ cứng, chống mài mòn. Phục hồi kích thước của các chi tiết đã bị mài mòn, chức năng trang trí: các lớp mạ crôm, vàng, bạc, hợp kim... Trong kỹ thuật điện và điện tử: tăng độ dẫn điện và bảo đảm tiếp xúc tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mạ điện

 1. M I N
 2. M i n: • B o v kim lo i kh i ăn mòn: giúp v t li u tr nên b n hơn, ch u ư c nh ng i u ki n kh c nghi t hơn. • Tăng c ng; ch ng mài mòn • Ph c h i kích thư c c a các chi ti t ã b mài mòn. • Ch c năng trang trí: các l p m crôm, vàng, b c, h p kim …. • Trong k thu t i n và i n t : tăng d n i n và b o m ti p xúc t t. • Caùc coâng duïng khaùc: Ph n x quang và nhi t; D n nhi t; d n i n; d hàn; th m d u …. Ưu i m : R ti n, d th c hi n
 3. Nguyeân lý quaù trình m : Mn+ + n ē → M Maï ñieän : söû duïng nguoàn ñieän Maï hoùa hoïc : duøng phaûn öùng kh = pp hoùa hoïc M h p kim mLT = A.I.t/F •m : khoái löôïng chaát k t t a; A: ñöông löôïng gam •I : löôïng ñieän chaïy qua dung dòch; F: haèng soá Faraday •t : thôøi gian ñieän phaân Hi u su t dòng : H = (mTN/mLT).100%
 4. Các giai o n c a quy trình m : 1) X lý b m t: • T y d u m : hóa h c, i n hóa • Phosphat hóa, anod hóa • …. 2) M : • Anod tan; anod không tan • Dung d ch: pH; n n; ph c • Ph gia • M t dòng 3) Th ng hóa: • n nh tính ch t b m t • Màu s c
 5. T yd u R a Bi n ib m t R a Phosphát hóa, …
 6. Các y u t nh hư ng phân b kim lo i
 7. Các ngành KH nghiên c u ng d ng cho quá trình M
 8. Quaù trình ñieän phaân v i anod hòa tan: • Catod: Mn+ + n ē → M • Anod: M - n ē → Mn+ U= (1 + β)[φp,a – φp,c + (1+ α) IR] • β : h s tiêu hao i n năng t i các ti p i m. • φp,a , φp,c : i n th phóng i n anot và catot. • α : h s tiêu hao i n năng tích t khí i n c c. • I : cư ng dòng qua b m . • R : i n tr dung d ch.
 9. Nh ng tiêu chu n quan tr ng khi l a ch n h m Ăn mòn; Mài mòn; x p L pm ng l c Ph gia C u trúc; Tính ch t bám dính Khu ch tán N n Giòn hóa hydro
 10. Yêu c u v l p m : - Bám ch c vào n n, không bong tróc - K t t a nh m n; yêu c u v x p (l n, nh ) - D o; c ng cao; dày theo yêu c u - Bóng, M , …. Quá trình k t t a T om m 2 giai o n Phát tri n m m T c c a t ng g/ ph thu c vào /k i n phân: T, I, phân c c, tp dung d ch, khu y tr n,….
 11. Dung d ch i n phân a) B n ch t c a ch t i n ly : Dung d ch mu i ơn: ion kim lo i là cation t do phân c c catôt bé → l p m thô, s n sùi, không ng u. Dung d ch mu i ph c: ion ph c phân c c catôt l n → phân b t t, l p m u hơn Ví d : - ph c CN− ; - ph c v i ion diphosphat, amoniac, floborat (BF4-).
 12. Dung d ch i n phân b) N ng : Càng l n càng làm gi m phân c c catôt → l p m càng thô. Nhưng khi quá loãng thì : -t c k t tinh th p → hi u su t th p - I gi i h n bé → l p m x u hình thành nhánh cây; ngoài ra d n i n th p làm m t nhi u năng lư ng. → N ng t i ưu
 13. Dung d ch i n phân c) Thành ph n Thư ng thêm các ph gia: -N n (ch t i n ly, n ng cao) : tăng d n i n, t ch c l p m t t, kh ng ch pH… -Ch t H BM (làm bóng, làm b ng, làm ư t …): Gelatin, Thiourê, 1,4-butildiol, d n xu t c a sulfonapten, natri laurylsulfat, …
 14. Chæ soá pH vaø taùc duïng cuûa dung dòch ñeäm: • - tăng quaù theá hydro treân ñieän cöïc • - pH giaûm thì hieäu suaát doøng catot giaûm • Ñeå ñaûm baûo chaát löôïng lôùp maï caàn oån ñònh pH cuûa dung dòch baèng caùch theâm vaøo dung dòch ñeäm. M t dòng : m t dòng nh hư ng nhi u n tính ch t l p m , t c m , các ph n ng các i n c c, hi u su t dòng, …
 15. C u t o tinh th càng nh m n → l p m càng t t Cách s p x p, nh hư ng các tinh th → bóng, t/c quang,…. Phân b dòng t t Tinh th nh m n : Vt om m >> Vphát tri nm m → Phân c c catod l n: KL k t t a th âm hơn nhi u so v i Ecb m c hoàn ch nh c a các tính th cũng tăng t phân c c catod l n: -m t dòng l n - ph c ch t (ph gia, ligand h u cơ ho c vô cơ) M t dòng cao : k t c u b m t r n ch c; c ng c a l p m tăng, tuy nhiên b m t không ng nh t. M t dòng th p : l p m không có c ng cao nhưng m n, ít gai hơn và chi u dày l p m gi m.
 16. Kh năng phân b c a l p m Mu n thu ư c l p m t t thì dày các v trí khác nhau ph i ng u. Th c t m : biên luôn dày hơn, ch l i dày hơn ch lõm. a) Tìm hi u Nguyên nhân nh hư ng n s phân b c a l p m lo i tr Hình h c: i v i các v t th ph c t p làm cho kho ng cách anôt và catôt không ng u. i n hóa: tác d ng phân c c, m t dòng. b) Các phương pháp c i thi n s phân b c a l p m : Dùng dung d ch mu i ph c Tăng kho ng cách gi a anod và catod Dùng anod có hình d ng gi ng v i catod Dùng v t c n gi a anod và catod cân b ng kho ng cách
 17. Sô löôïc veà gia coâng beà maët tröôùc khi maï: Phöông phaùp cô khí: maøi thoâ, maøi tinh, ñaùnh boùng, chaûi, phun caùt… Phöông phaùp hoùa hoïc hay ñieän hoùa: taåy daàu, môõ, taåy gæ, laøm boùng beà maët, röûa saïch…. + Taåy daàu, môõ: xaø phoøng hoaù baèng NaOH hoaëc KOH (RCOO)3C3H5 + 3NaOH -> 3RCOONa + C3H5(OH)3 daàu môõ tan tan + Taåy gæ: thöôøng duøng H2SO4 10% (deã bay hôi) hoaëc HCl 10% (deã gaây gioøn hydro) do : Fe + 2 HCl → FeCl2 + H2
 18. CAÙC THAO TAÙC CHUAÅN BÒ TRÖÔÙC MAÏ Chuaån bò beà maët Taåy daàu môõ Taåy gæ Taåy nheï Trung hoøa
 19. CHUAÅN BÒ BEÀ MAËT ÑAÙNH BOÙNG HOÙA HOÏC ÑAÙNH BOÙNG ÑIEÄN HOÙA GIA COÂNG CÔ HOÏC MAØI VAØ ÑAÙNH BOÙNG ÑAÙNH BOÙNG TÖÏ ÑOÄNG CHAÛI BAÈNG DAÂY ÑAI SOÙC BOÙNG VAØ QUAY BOÙNG PP. DAO ÑOÄNG TAÀN SOÁ CAO PHUN CAÙT
 20. MAØI & ÑAÙNH BOÙNG Heä thoáng: maùy quay hai ñaàu truïc coù gaén baùnh xe ñaùnh boùng. Toác ñoä quay baùnh xe thay ñoåi: tuøy theo loaïi kim loaïi. Baùnh xe ñaùnh boùng: vaûi, da, luïa. Haït maøi ñöôïc gaén leân baùnh xe ñaùnh boùng baèng moät lôùp keo thuûy tinh hay da traâu. Noàng ñoä keo phuï thuoäc vao töøng loaïi hat maøi. Kích thöôùc haït maøi quyeát ñònh hieäu quaû ñaùnh boùng. ñöôïc ñoä boùng cao phaûi ñaùnh boùng töø thoâ ñeán tinh. Thuoác ñaùnh boùng coù nhieàu loaïi: thuoác ñaùnh boùng xanh (cöùng - maï Croâm); thuoác ñaùnh boùng traéng (meàm - maï Nickel, Nhoâm); thuoác ñaùnh boùng ñoû (cöùng trung bình - ñoàng vaø caùc hôïp kim)
Đồng bộ tài khoản