Ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
351
lượt xem
70
download

Ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ

  1. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c3.ma_tran_noi_bo.doc MA TRAÄN ÑAÙNH GIAÙ CAÙC YEÁU TOÁ NOÄI BOÄ Coâng ty : Ñòa chæ : Ngaønh ngheà : saûn xuaát kinh doanh Tel : Fax : Email : Website : Thôøi gian phaân : tích 1. Laäp danh saùch caùc yeáu toá ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu ñoái vôùi caùc yeáu toá nhö ñaõ nhaän dieän, neâu roõ lyù do taïi sao caùc yeáu toá laø maïnh vaø yeáu theo baûng sau: Stt Yeáu toá noäi boä maïnh vaø Giaûi thích yeáu 2. Phaân loaïi taâm quan trong: 0.0 – 0.2 : khoâng quan troïng 0.2 – 0.4 : Ít quan troïng. 0.4 – 0.6 : Quan troïng 0.6 – 0.8 : Khaù quan troïng 0.8 – 1.0 : Raát quan troïng. Stt Yeáu toá noäi boä Taâm quan Giaûi thích troïng 3. Ñaùnh giaù möùc ñoä phaûn öùng cuûa coâng ty vôùi caùc yeáu toá: Vieäc phaân loaïi ñeå xaùc ñònh ñöôïc raèng: caùch thöùc maø caùc chieán löôïc cuûa coâng ty phaûn öùng vôùi caùc yeáu toá naøy quyeát ñònh cho söï thaønh coâng cuûa doanh nghieäp. 4 ñieåm laø ñieåm maïnh lôùn nnaát. 3 ñieåm laø ñieåm maïnh nhoû nhaát. 2 ñieåm laø ñieåm yeáu nhoû nhaát. 1 ñieåm laø ñieåm yeáu lôùn nhaát. Ngo Quang Thuat Page 1 of 2
  2. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c3.ma_tran_noi_bo.doc Stt Yeáu toá noäi boä Taâm quan Ñieåm troïng 4. Nhaân vaø coäng soá ñieåm. Stt Yeáu toá noäi boä Taâm quan Ñieåm Toång ñieåm troïng 1 Tinh thaàn cuûa nhaân vieân 2 Chaát löôïng saûn phaåm laø hoaøn haûo 3 Lôïi nhuaän bieân cao hôn möùc trung bình ngaønh 4 Voán luaân chuyeån ñang quaù cao 5 Khoâng coù cô caáu toå chöùc 6 Khoâng coù löïc löôïng nghieân cöùu vaø phaùt trieån Toång coäng 1 5. Keát luaän: 2.5 laø ñieåm trung bình. Phaân tích treân vaø döôùi 2.5 ñieåm Phaân tích caùc ñieåm phaûn öùng maïnh. Phaân tích caùc yeáu toá coù taàm quan trong nhöng phaûn öùng ít? Tröôøng hôïp caùc yeáu toá, möùc ñoä quan troïng, phaân loaïi coù cuøng yù nghia thì laäp theâm ma traän caïnh tranh. Ngo Quang Thuat Page 2 of 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản