Mạch điện 1 ( ĐH kỹ thuật công nghệ TP.HCM ) - Bài tập chương 3

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
820
lượt xem
250
download

Mạch điện 1 ( ĐH kỹ thuật công nghệ TP.HCM ) - Bài tập chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 3.1: Cho mạch điện như hình 3.1. Tìm dòng điện qua tất cả các nhánh và công Hình 3.2 Bài 3.3: Cho mạch điện như hình 3.3a và 3.3b. Viết hệ phương trình để giải mạch điện theo phương pháp dòng mắt lưới (chỉ viết hệ phương trình, không cần giải).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mạch điện 1 ( ĐH kỹ thuật công nghệ TP.HCM ) - Bài tập chương 3

 1. Chöông III: Caùc phöông phaùp phaân tích maïch BAØI TAÄP CHÖÔNG III: CAÙC PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN TÍCH MAÏCH Baøi 3.1: Cho maïch ñieän nhö hình 3.1. Tìm doøng ñieän qua taát caû caùc nhaùnh vaø coâng suaát treân töøng phaàn töû – Kieåm chöùng laïi nguyeân lyù caân baèng coâng suaát trong maïch. Baøi 3.2: Cho maïch ñieän nhö hình 3.2. Söùc ñieän ñoäng cuûa nguoàn e(t)=100cos(8t)V. Tìm bieåu thöùc xaùc laäp ñieän aùp i(t) vaø ic(t). ic(t) i(t) 20 Ω I1 I2 12Ω 2Ω 6Ω 10Ω e(t) 0,00625F I0 I3 6A 15A 1,25H 12Ω Hình 3.2 Hình 3.1 Baøi 3.3: Cho maïch ñieän nhö hình 3.3a vaø 3.3b. Vieát heä phöông trình ñeå giaûi maïch ñieän theo phöông phaùp doøng maét löôùi (chæ vieát heä phöông trình, khoâng caàn giaûi). jωL1 I1 Z1 Z1 jωL1 I3 I1 I3 jωM jωL2 jωL2 jωM Z4 Z3 + + E1 I2 −E − I2 + + 1 E2 E2 − Z2 − Z2 Z3 Z5 Hình 3.3b Hình 3.3a Baøi 3.4: Tìm doøng ñieän trong caùc nhaùnh ôû maïch hình 3.4 duøng phöông phaùp theá nuùt. Baøi 3.5: Tính doøng trong caùc nhaùnh ôû maïch hình 3.5. Nghieäm laïi söï caân baèng coâng suaát taùc duïng, coâng suaát phaûn khaùng trong maïch. Cho E = 50∠0 0 (V) (hieäu duïng). I2 I 10Ω 1Ω 1Ω 2Ω I1 I3 I1 30Ω I5 I2 + I4 -j5 - 2Ω 2Ω E 4A j4Ω 16V 24V Hình 3.5 Hình 3.4 Baøi 3.6: Tính doøng trong caùc nhaùnh ôû maïch hình 3.6. Nghieäm laïi söï caân coâng suaát taùc duïng, coâng suaát phaûn khaùng trong maïch . Baøi 3.7: Tìm u1(t) ôû maïch hình 3.7 Trang 74
 2. Chöông III: Caùc phöông phaùp phaân tích maïch sin 2t(A) 3Ω -j8Ω 2Ω 1Ω . . I1 3Ω 0.5F I2 . + I3 1H 0.5H 50∠0 (V ) j5Ω 50∠0 (V ) 0 0 u1 4cos2t (Hieäu duïng) (Hieäu duïng) 2u1(A) - (A) Hình 3.6 Hình 3.7 Baøi 3.8: Tìm u(t) vaø i(t) ôû maïch hình 3.8. 0,5Ω 0,5H i + 1F 1Ω u 0,25H 0,5F - 5cos2t(A) 5cos2t(V) Hình 3.8 Baøi 3.9: Xaùc ñònh u(t) treân maïch hình 3.9. Baøi 3.10: Tìm giaù trò töùc thôøi cuûa ñieän aùp v trong maïch hình 3.10. 1/18F 3cos4t(V) +- 1 ux F + 1 36 H 3 2Ω + 2 1 u(t) + F - 36 + - V 2Ω 5 cos(6t − 45 0 ) ux 6Ω 1/6F - 2sin4t(A) (V ) - 3Ω 8cos4t(A) Hình 3.10 Hình 3.9 • Baøi 3.11: Xaùc ñònh coâng suaát cung caáp cho maïch do nguoàn Ε = 50∠0 0 V(hieäu duïng phöùc) vaø coâng suaát tieâu taùn treân caùc maïch ñieän trôû ôû hình 3.11. Baøi 3.12: Tìm coâng suaát cung caáp bôûi nguoàn vaø coâng suaát tieâu thuï treân caùc ñieän trôû ôû maïch hình 3.12 duøng phöông phaùp doøng maét löôùi. -j2Ω j5Ω 2Ω 5Ω -j5Ω 2Ω -j2Ω 3Ω + - 1Ω 5Ω + 3Ω j2Ω - 10∠0 0 (V ) E (hieäu duïng) -j2Ω Hình 3.12 Hình 3.11 Trang 75
 3. Chöông III: Caùc phöông phaùp phaân tích maïch • • Baøi 3.13: Xacù ñònh coâng suaát cung caáp bôûi töøng nguoàn Ε 1, Ε 2 ôû maïch hình 3.13. • • Cho bieát hieäu duïng phöùc Ε 1 = Ε 2 = 10 ∠ 900(V) Baøi 3.14: Tìm v(t) ôû maïch hình 3.14. + 10Ω 2Ω v(t) 5H j2Ω -j2Ω 5Ω 6cos2t(A) 1/4F - 2Ω 4Ω 6cos2t(A) 2Ω E2 + 8Ω - + - E1 1H 3H 4cos2t(A) Hình 3.13 Hình 3.14 12A Baøi 3.15: Tìm doøng treân caùc nhaùnh ôû maïch I5 ñieän hình 3.15 baèng: 0,25Ω a) Phöông phaùp theá nuùt. I3 I2 I6 0,125Ω b) Phöông phaùp doøng maét döôùi. I1 I4 2V 8A 1Ω 6V Hình 3.15 Baøi 3.16: Xaùc ñònh doøng treân caùc nhaùnh ôû maïch hình 3.16 duøng: a) Phöông phaùp theá nuùt. c) Phöông phaùp doøng maét döôùi. • • Baøi 3.17: ÔÛ maïch hình 3.17, tìm Ε 2 ñeå doøng qua trôû 4Ω baèng 0. Khi ñoù tính U ad, • U bd. i1 i2 a b + 2Ω 5Ω 4Ω - 4V 1Ω 1Ω 6V i8 -j2Ω i6 1Ω + + +- j2Ω - - i3 i5 29 E2 50∠0 0 (V ) i4 1Ω 1Ω 13 i7 d i4 Hình 3.17 Hình 3.16 Baøi 3.18: Tìm u(t) trong maïch hình 3.18 bieát e(t) = cos100t (V). Trang 76
 4. Chöông III: Caùc phöông phaùp phaân tích maïch Baøi 3.19: Trong maïch gheùp hoã caûm hình 3.19. Xaùc ñònh ñieän aùp rôi treân phaàn töû R=5Ω. Neáu ñaûo ngöôïc cöïc tính cuûa 1 cuoän daây trong hai cuoän gheùp hoã caûm, haõy xaùc ñònh laïi ñieän aùp naøy. Nhaän xeùt caùc keát quaû. 10Ω k=0,8 * * j5Ω 10Ω j10Ω + 3Ω 0,1 H * * + e(t) . 5Ω u(t) + U + 5Ω - - 0,2H 0,2H -j4Ω - 50∠00 (V ) - Hình 3.18 Hình 3.19 Baøi 3.20: Cho maïch nhö hình 3.20. Bieát heä soá gheùp hoã caûm k = 0,5. a) Xaùc ñònh trôû khaùng vaøo ZV cuûa maïch. b) Ñaûo cöïc tính moät trong hai cuoän daây. Tính laïi caâu a. Baøi 3.21: Xeùt maïch hình 3.21. Taàn soá laøm vieäc laø ω( rad/s). • • a) Cho U 2 = 1. Tính U 1(jω). • • b) Xaùc ñònh haøm truyeàn ñaït aùp Ku(jω) = U 2 / U 1. Tính vaø veõ caùc ñöôøng ñaëc tính bieân taàn Κu vaø ñaëc tính pha taàn Φ (ω) = arg(Ku). Xaùc ñònh taàn soá caét. Nhaän xeùt. c) Xaùc ñònh u2(t) khi u1(t) = 4 cost V. 1Ω 2H 2kΩ + . * * U2 + j2kΩ - 1F 1Ω 1F j2kΩ Zv . - U1 -j1kΩ -j1kΩ Hình 3.20 Hình 3.21 Baøi 3.22: Cho maïch ñieän nhö hình 3.22. Tìm sô ñoà thay theá Thevenin vaø xaùc ñònh doøng ñieän i treân ñieän trôû R= 4Ω Baøi 3.23: Cho maïch ñieän nhö hình 3.23. Tìm sô ñoà thay theá Thevenin vaø xaùc ñònh ñieän aùp v0 treân ñieän trôû R= 4Ω. a a 12Ω i 6Ω 2Ω V1/4(A) 4A 3Ω 4Ω 4Ω V0 12V 2Ω 2A V1 b b Hình 3.23 Hình 3.22 Baøi 3.24: Xaùc ñònh giaù trò cuûa R ñeå coâng suaát treân R ñaït cöïc ñaïi, tìm giaù trò coâng suaát ñoù? Trang 77
 5. Chöông III: Caùc phöông phaùp phaân tích maïch Bài 3.25: Cho mạch điện đã được phức hóa theo trị hiệu dụng như hình 3.25. Tìm Z để nó nhận được công suất cực đại. Tính Pmax đó. 1A -j3Ω 6Ω A v1 3Ω 3V 6i1(V) 12∠00 + 6Ω Z R 6Ω (V) − I I V1/2(A) 6Ω i1 B Hình 3.25 Hình 3.24 Baøi 3.26: Cho maïng moät cöûa treân hình 3.26. Tìm sô ñoà töông ñöông Theùvinin cho maïng moät cöûa a-b ñaõ cho? Ñaùp aùn : U = 6V, Rth = 2KΩ Baøi 3.27: Cho maïng moät cöûa treân hình 3.27. Tìm sô töông ñöông Theùvenin cho maïng moät cöûa a-b ñaõ cho? Ñaùp aùn : U = 48/7V, Rth = 15/7KΩ 2kΩ 3V a a 4kΩ 6V 2kΩ 6kΩ 6kΩ 1kΩ 2mA 2kΩ 2mA b b Hình 3.26 Hình 3.27 Baøi 3.28: Cho maïng moät cöûa treân hình 3.28. a) Tìm sô töông ñöông Theùvenin cho phaàn maïch beân traùi a-b? b) Vôùi keát quaû caâu a, xaùc ñònh giaù trò RL ñeå noù nhaän coâng suaát cöïc ñaïi? Xaùc ñònh coâng suaát max ñoù? Ñaùp aùn : a) U = 10V, Rth = 6KΩ Baøi 3.29: Cho mạch điện hình 3.29. a. Tìm sơ đồ tương đương Thevenin và sơ đồ Norton của mạng 1 cửa A-B. (1đ) b. Mắc giữa 2 cực A và B một điện trở R. Xác định giá trị của R để công suất truyền trên R là cực đại. Tính giá trị Pmax đó. (1đ) 3i A −+ a 6kΩ 3V 3kΩ 1Ω 6Ω R 10A RL i 4kΩ 2mA b Hình 3.28 B Hình 3.29 Trang 78
 6. Chöông III: Caùc phöông phaùp phaân tích maïch Baøi 3.30: Maïch ñieän hình 3.30 ñöôïc kích thích bôûi 1 nguoàn doøng DC laø J = 8A vaø 1 nguoàn aùp hình sin e(t) = 15 cos2t V. Xaùc ñònh i(t) ôû xaùc laäp vaø coâng suaát tieâu thuï trung bình treân ñieän trôû 3Ω 0,5Ω 3Ω 1H 0,25F i(t) + 0,25F - 2Ω J e(t) Hình 3.30 Baøi 3.31: Xaùc ñònh u(t) ôû xaùc laäp trong maïch hình 3.31. Cho bieát e(t) = 17sin10t + 14,14sin20t (V). Baøi 3.32: Duøng sô ñoà töông ñöông Theùvenin hoaëc Norton ñeå tính coâng suaát tieâu hao treân trôû khaùng (2+j4)Ω cuûa maïch hình 3.32. + + + - - a e(t) 3Ω j4Ω 5Ω -j5Ω 10Ω 12V 2Ω + + u(t) - 60∠ − 900 (V ) - 40Ω 100∠0 (V ) 0 (hieäu duïng) 40Ω 5000uF (hieäu duïng) 1H j4Ω 4H b - Hình 3.32 Hình 3.31 Baøi 3.33: Xaùc ñònh trôû khaùng Zt ôû maïch hình 3.33 ñeå coâng suaát truyeàn ñeán Zt cöïc ñaïi. Baøi 3.34: Duøng ñònh lyù Theùvenin tìm I ôû maïch hình 3.34,.Cho RL =7Ω j8Ω 5Ω a 4Ω * -+ i1 i 2i1(V) + * j4Ω - Zt j10Ω 6Ω RL 4Ω E 10A b Hình 3.33 Hình 3.34 • Baøi 3.35: Duøng ñònh lyù Theùvenin hoaëc Norton tìm tyû soá U /E ôû maïch hình 3.35a vaø hình 3.35b. Trang 79
 7. Chöông III: Caùc phöông phaùp phaân tích maïch R1 R2 a I + R1 + a UO - R2 aI αI + E - + R3 U0 - b I E - Hình 3.35a b Hình 3.35b Baøi 3.36: Cho maïch ñieän nhö hình 3.36, xaùc ñònh maïch töông ñöông Thevenin taïi hai ñaàu a-b vaø xaùc ñònh giaù trò ZX ñeå coâng suaát truyeàn ñeán noù ñaït cöïc ñaïi. A Ix -j4Ω 2Ix(A) 4Ω Zx j2Ω 2∠600(A) B Hình 3.36 Trang 80
 8. Chöông III: Caùc phöông phaùp phaân tích maïch ÑAÙP SOÁ VAØ HÖÔÙNG DAÃN CHÖÔNG III Baøi 3.4: I1=5A; I2=4A; I3=2A; I4=-7A; I5=6A. Baøi 3.5: I 2 = 4,47∠ − 630 43(A ); I1 = 4,47∠79 0 70(A ) I = 2,83∠8 013(A ) Pf = 140W; P3Ω = 60 W; P10 Ω = 80 W. Q f = −20(Var ); Q L = 80(Var ); Q C = −100(Var ) Baøi 3.6: I 1 = 6,8∠ − 55 0 73(A); I 2 = 1,59∠130 72(A); I 3 = 7,51∠ − 44 017(A) ∑P = ∑P ≈ 269( W ); ∑ Q f = ∑ Q thu ≈ 262( Var ) f thu Baøi 3.7: u1(t)=1cos(2t+14301)(V) Baøi 3.8: u(t ) = 2 5 cos( 2t + 630 43)( V) ; i( t ) = 6,3 cos( 2t + 18 0 43)( A ) Baøi 3.9: u(t ) = 5 2 cos(6t − 36 0 87)( V) Baøi 3.10: v( t ) = 9,6 cos( 4t − 53013)( V ) Baøi 3.11: Pf=354(W) P5Ω =8,92(W); P3Ω =76,3(W); P’5Ω =256,8(W); P2Ω =11,14(W) Baøi 3.12: Pf=37(W); P2Ω =27,82(W); P3Ω =6,75(W); P1Ω =2,25(W) Baøi 3.13: Pe1=11(W); : Pe2=9,33(W). Baøi 3.14: v(t)=10cos(2t+3609)(V) Baøi 3.15: a) vieát phöông trình theá nuùt, choïn ϕ4=0 Heä phöông trình nhö sau: ⎛1 1⎞ ⎛1⎞ ⎛1⎞ ⎟ = 12 − I 1 (1) ϕ1 ⎜ + ⎟ − ϕ2 ⎜ ⎟ − ϕ3 ⎜ ⎝ 0,125 0,25 ⎠ ⎝ 0,125 ⎠ ⎝ 0,25 ⎠ ⎛1⎞ ⎛1⎞ ⎟ = 8 − I3 (2) − ϕ1 ⎜ ⎟ + ϕ2 ⎜ ⎝ 0,125 ⎠ ⎝ 0,125 ⎠ ⎛1⎞ ⎛1 1⎞ + ⎟ = −12 + I 3 (3) − ϕ1 ⎜ ⎟ + ϕ3 ⎜ ⎝ 0,25 ⎠ ⎝ 0,25 1 ⎠ (1) 12ϕ1 − 8ϕ 2 − 4ϕ 3 = 12 − I 1 12A − 8ϕ1 + 8ϕ 2 = 8 − I 3 (2) I5 (3) − 4ϕ1 + 5ϕ 3 = −12 + I 3 0,25Ω Maët khaùc ta coù: I3 I2 I6 0,125Ω (4) ϕ1 = 6(V) I1 I4 2V (5) ϕ 2 − ϕ 3 = 2(V ) 8A 1Ω 6V Töø heä 5 phöông trình (1),(2),(3),(4) vaø (5) vôùi 5 aån soá ta tìm ñöôïc: ϕ1 = 6(V) ; ϕ 2 = 6(V) ; ϕ 3 = 4(V) − ϕ3 ϕ1 − ϕ 2 I1=4(A); I3=8(A); I 2 = = 0(A ) ; I 4 = = −4(A ) 0,125 1 Trang 81
 9. Chöông III: Caùc phöông phaùp phaân tích maïch ϕ 3 − ϕ1 = −8(A ) ; I 6 = I 5 + 12 = 4(A ) I5 = 0,25 b) Phöông phaùp doøng maét löôùi Choïn ba doøng maét löôùi nhö hình sau. Goïi uJ laø ñieän aùp hai ñaàu nguoàn doøng 8A. (0,125 + 0,25)I m1 − 0,125I m 2 − 3 + 2 = 0 (1) 0,25Ω 3V (2) 0,125I m 2 − 0,125I m1 − u J + 6 = 0 (3) 1I m 3 − 2 + u J = 0 (I) Maët khaùc ta coù: I6 I3 I2 0,125Ω (4) I m2 − I m3 = 8 I1 I4 8A 2 V (II ) 1Ω uJ 6V (III ) Töø 4 phöông trình (1),(2),(3) vaø (4) vôùi 4 aån soá ta coù nhö sau: Im1=4(A); Im2=4(A); Im3=-4(A) vaø uJ=6(V) Suy ra I1 =Im2=4(A); I2 = Im1 – Im2 = 0(A); I3 = Im1 –Im3=8(A); I4=Im3=-4(A); I6 = Im1 = 4(A); I5 =I6 – 12= -8(A). Baøi 3.16: i1=22(A); i2=-38(A); i3=-4(A); i4=-26(A); i5=-32(A); i6=20(A); i7=-58(A); i8=16(A). Baøi 3.17: E 2 = 26,26∠1130 20( V ) ; U ad = U bd = 18,57∠68 0 20 (i1 = 22(A)(V) Baøi 3.18: u=6cos100t (V) Baøi 3.19: U = 43,06∠ − 24 0 91(V) Neáu ñaûo ngöôïc cöïc tính moät cuoän: U = 19,15∠ − 112 01(V) Baøi 3.20: a) ZV = 2kΩ ; b) ZV = 2-j0,8 kΩ . Baøi 3.30: Duøng nguyeân lyù xeáp choàng cuûa maïch ñieän tuyeán tính. * Cho nguoàn doøng DC taùc ñoäng, trieät tieâu nguoàn aùp hình sin. ÔÛ xaùc laäp DC, phaàn töû ñieän caûm xem nhö bò ngaén maïch, phaàn töû ñieän dung xem I DC nhö hôû maïch. Töø hình 1 suy ra: 3Ω 2*3 1 J = 8A I DC = (−8) * * = −3,2(A) 2Ω 2+3 3 Coâng suaát tieâu thuï treân ñieän trôû 3Ω. PDC = 3 * I 2 = 30,72( W) Hình 1 DC * Cho nguoàn aùp hình sin taùc ñoäng, trieät tieâu nguoàn doøng DC (hôû maïch) Phöùc hoaù sô ñoà maïch ta ñöôïc hình 2. j1Ω I AC Duøng pheùp bieán ñoåi töông ñöông. j2Ω 3Ω j1(− j2) -j2Ω ( j1) //(− j2) = = j2(Ω) j1 − j2 (− j2)( 2 + j2) = 2 − j2(Ω) + 2Ω (− j2) //( 2 + j2) = -j2Ω - − j2 + 2 + j2 15∠0 (V ) 0 Hình 2 Trang 82
 10. Chöông III: Caùc phöông phaùp phaân tích maïch 15∠0 0 I AC = = 3∠0 0 (A ) 3 + j2 + 2 − j2 Suy ra iAC(t)=3cos(2t)(A) Coâng suaát tieâu thuï trung bình treân ñieän trôû 3Ω do thaønh phaàn hình sin laø: 2 ⎛3⎞ PAC = 3 * ⎜ ⎟ = 13,5( W) ⎝ 2⎠ Xeáp choàng keát quaû: i(t) = IDC + iAC(t) = -3,2 + 3 cos(2t) (A) P = PDC + PAC = 30,72 + 13,5 = 44,22(W) Baøi 3.31: u(t)= 2+3,4sin(10t-36087) +2,24sin(20t-10804) (A) Baøi 3.32: Tröôùc tieân xaùc ñònh sô ñoà töông ñöông Theùvenin nhìn töø 2 cöïc a vaø b. Tính U hm : 100∠0 0 − 60∠ − 90 0 100 + j60 I1 = = 3 + 4 j + 5 − j5 8 − 1j − (3 + j4)(100 + j60) Suy ra U hm = −(3 + j4)I 1 + 100∠0 0 = + 100∠0 0 8 − j1 = 101,54 – j72,3 (V) a a 3Ω j4Ω 5Ω I Zth -j5Ω + + + 2Ω - - - U hm 60∠ − 900 (V) U hm 100∠00 (V ) (hieäu duïng) (hieäu duïng) j4Ω b b Hình 1 Hình 2 Tính trôû khaùng theùvenin Zth: (3 + j4)(5 − j5) 35 + j5 Z th = = 4,23 + j1,15(Ω) = 3 + j4 + 5 − j5 8 − 1j Tính coâng suaát tieâu hao treân 2+j4 (Ω ) U hm 101,54 − j72,3 Töø hình 2 suy ra I = = 15,42∠ − 75 0 (A) = Z th + 2 + j4 4,23 + j1,158 + 2 + j4 P= 2*(15,42)2 = 475,6 (W) Baøi 3.33: Zt = 1,398-j2,73 Ω Baøi 3.34: Tìm maïch töông ñöông Theùvenin cho maïng moät cöûa hình 1. Tính U hm : 4Ω ϕ i1 4Ω -+ -+ ing i=0 i1 i1 2i1(V) 2i1(V) 4Ω 6Ω 4Ω 6Ω 10A 10A Hình 2 Hình 1 Trang 83
 11. Chöông III: Caùc phöông phaùp phaân tích maïch AÙp Duïng phöông phaùp theá ñænh treân hình 1. ϕ 4Ω 4Ω 2i ⎛1 1⎞ -+ (1) ϕ⎜ + ⎟ = 10 − 1 ing i1 ⎝4 6⎠ 6 2i1(V) Ta laïi coù: − ϕ − 2i1 + 6i1 = 0 (2) 6Ω Töø (1) vaø (2) suy ra i1 = 5(A) 40(V) Daãn ñeán Uhm = 6i1 = 30(V) Hình 3 10 * 4 Ta coù i1 = = 5(A ) suy ra U hm = 30(V) 4 + (−2 + 6) Tính Ing: Khi ngaén maïch ta ñöôïc hình 2. Duøng pheùp bieán ñoåi ta ñöôïc hình 3. ⎛ 1 1 1 ⎞ 40 + 2i1 (3) ϕ⎜ + + ⎟ = 7Ω ⎝4 6 4⎠ 4 i (4) ϕ = 6i 1 120 Töø (3) vaø (4) ta coù ϕ = 7Ω 7 30(V) 120 30 Suy ra i ng = (A) = 7*4 7 U Hình 4 Vaäy Z th = hm = 7(Ω) i ng Sô ñoà thay theá Theùvenin nhö hình 4: U 30 15 i = hm = = (A) 7+7 7+7 7 U0 R2 Baøi 3.35: a) Maïch hình 3.35a: = E R 2 + (1 − α)R 1 U − αR 2 R 3 b) Maïch hình 3.35b: 0 = R 1 [R 3 + (1 − α)R 2 ] E Baøi 3.36: Khi hôû maïch, tính Uhm: ϕ A1 ⎛1⎞ ϕ⎜ ⎟ = 2∠60 0 − 2I x (1) Ix - j4 Ω ⎝4⎠ 2Ix(A) (2) ϕ = 4.I x 4Ω 2∠600(A) (1) vaø (2) suy ra: 2∠60 0 8∠60 0 B1 Ix = (A); ϕ = (V) Hình 3.36 3 3 8∠60 0 2∠60 0 U hm = ϕ − 2I x (− j4) = − 2. 4∠ − 90 0 ϕ A1 3 3 Ix -j4Ω 8∠60 0 16∠ − 30 0 2Ix(A) U hm = = 3,3∠ − 173,79 0 (V) − 3 3 4Ω Ing 2∠600(A) B1 Hình 3.36 Trang 84
 12. Chöông III: Caùc phöông phaùp phaân tích maïch Khi ngaén maïch: 4 * (− j4) 2∠60 0 8∠60 0 I ng1 = = 2∠105 0 (A ) = 4 − j4 − j4 4 2∠ − 45 0 4 * (− j4) 2∠60 0 8∠ − 30 0 Ix = = 2∠15 0 (A ) = 4 − j4 4 2∠ − 45 4 0 I ng 2 = −2I x = 2 2∠195 0 (A ) I ng = I ng1 + I ng 2 = 2∠105 0 + 2 2∠195 0 = 3,16∠11,55 0 (A) U hm 3,3∠ − 173,79 0 Z th = = 1,04∠ − 185,34 0 (Ω) = I ng 3,16∠11,55 0 * Vaäy Z X = Z th = 1,04∠ + 185,34 0 (Ω) Trang 85
Đồng bộ tài khoản