Mạch điện 1 ( ĐH kỹ thuật công nghệ TP.HCM ) - Bài tập chương 3

Chia sẻ: hoa_maudo

Bài 3.1: Cho mạch điện như hình 3.1. Tìm dòng điện qua tất cả các nhánh và công Hình 3.2 Bài 3.3: Cho mạch điện như hình 3.3a và 3.3b. Viết hệ phương trình để giải mạch điện theo phương pháp dòng mắt lưới (chỉ viết hệ phương trình, không cần giải).

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Mạch điện 1 ( ĐH kỹ thuật công nghệ TP.HCM ) - Bài tập chương 3

Chöông III: Caùc phöông phaùp phaân tích maïch

BAØI TAÄP CHÖÔNG III: CAÙC PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN TÍCH MAÏCH

Baøi 3.1: Cho maïch ñieän nhö hình 3.1. Tìm doøng ñieän qua taát caû caùc nhaùnh vaø coâng
suaát treân töøng phaàn töû – Kieåm chöùng laïi nguyeân lyù caân baèng coâng suaát trong maïch.
Baøi 3.2: Cho maïch ñieän nhö hình 3.2. Söùc ñieän ñoäng cuûa nguoàn e(t)=100cos(8t)V.
Tìm bieåu thöùc xaùc laäp ñieän aùp i(t) vaø ic(t).
ic(t)
i(t) 20 Ω
I1 I2

12Ω 2Ω
6Ω 10Ω
e(t) 0,00625F
I0 I3
6A 15A
1,25H
12Ω


Hình 3.2
Hình 3.1

Baøi 3.3: Cho maïch ñieän nhö hình 3.3a vaø 3.3b. Vieát heä phöông trình ñeå giaûi maïch
ñieän theo phöông phaùp doøng maét löôùi (chæ vieát heä phöông trình, khoâng caàn giaûi).
jωL1
I1 Z1 Z1
jωL1 I3
I1
I3


jωM jωL2
jωL2 jωM
Z4 Z3
+
+ E1 I2
−E
− I2 +
+ 1
E2 E2

Z2

Z2
Z3 Z5

Hình 3.3b
Hình 3.3a

Baøi 3.4: Tìm doøng ñieän trong caùc nhaùnh ôû maïch hình 3.4 duøng phöông phaùp theá nuùt.
Baøi 3.5: Tính doøng trong caùc nhaùnh ôû maïch hình 3.5. Nghieäm laïi söï caân baèng coâng
suaát taùc duïng, coâng suaát phaûn khaùng trong maïch. Cho E = 50∠0 0 (V) (hieäu duïng).

I2
I 10Ω
1Ω 1Ω

I1 I3
I1 30Ω
I5 I2 +
I4 -j5
-

2Ω E
4A j4Ω
16V
24V

Hình 3.5
Hình 3.4


Baøi 3.6: Tính doøng trong caùc nhaùnh ôû maïch hình 3.6. Nghieäm laïi söï caân coâng suaát
taùc duïng, coâng suaát phaûn khaùng trong maïch .
Baøi 3.7: Tìm u1(t) ôû maïch hình 3.7Trang 74
Chöông III: Caùc phöông phaùp phaân tích maïch
sin 2t(A)
3Ω -j8Ω


. .
I1 3Ω 0.5F
I2

+
I3 1H
0.5H
50∠0 (V ) j5Ω 50∠0 (V )
0 0
u1
4cos2t
(Hieäu duïng) (Hieäu duïng)
2u1(A)
-
(A)
Hình 3.6
Hình 3.7
Baøi 3.8: Tìm u(t) vaø i(t) ôû maïch hình 3.8.

0,5Ω 0,5H
i +
1F
1Ω u
0,25H
0,5F - 5cos2t(A)
5cos2t(V)


Hình 3.8

Baøi 3.9: Xaùc ñònh u(t) treân maïch hình 3.9.
Baøi 3.10: Tìm giaù trò töùc thôøi cuûa ñieän aùp v trong maïch hình 3.10.

1/18F 3cos4t(V)
+-
1 ux
F
+
1
36 H
3

+ 2 1
u(t) +
F
- 36
+
- V 2Ω
5 cos(6t − 45 0 )
ux 6Ω 1/6F
- 2sin4t(A)
(V )
- 3Ω 8cos4t(A)

Hình 3.10
Hình 3.9

Baøi 3.11: Xaùc ñònh coâng suaát cung caáp cho maïch do nguoàn Ε = 50∠0 0 V(hieäu duïng
phöùc) vaø coâng suaát tieâu taùn treân caùc maïch ñieän trôû ôû hình 3.11.
Baøi 3.12: Tìm coâng suaát cung caáp bôûi nguoàn vaø coâng suaát tieâu thuï treân caùc ñieän trôû
ôû maïch hình 3.12 duøng phöông phaùp doøng maét löôùi.
-j2Ω j5Ω


5Ω -j5Ω
2Ω -j2Ω 3Ω
+
- 1Ω

+ 3Ω j2Ω
- 10∠0 0 (V )
E (hieäu duïng)
-j2Ω
Hình 3.12
Hình 3.11Trang 75
Chöông III: Caùc phöông phaùp phaân tích maïch
• •
Baøi 3.13: Xacù ñònh coâng suaát cung caáp bôûi töøng nguoàn Ε 1, Ε 2 ôû maïch hình 3.13.
• •
Cho bieát hieäu duïng phöùc Ε 1 = Ε 2 = 10 ∠ 900(V)
Baøi 3.14: Tìm v(t) ôû maïch hình 3.14. +
10Ω

v(t) 5H
j2Ω -j2Ω

6cos2t(A)
1/4F
-


6cos2t(A)

E2 + 8Ω
-
+
-
E1 1H
3H
4cos2t(A)
Hình 3.13
Hình 3.14
12A
Baøi 3.15: Tìm doøng treân caùc nhaùnh ôû maïch
I5
ñieän hình 3.15 baèng: 0,25Ω
a) Phöông phaùp theá nuùt.
I3
I2 I6
0,125Ω
b) Phöông phaùp doøng maét döôùi.
I1 I4
2V
8A 1Ω
6V

Hình 3.15


Baøi 3.16: Xaùc ñònh doøng treân caùc nhaùnh ôû maïch hình 3.16 duøng:
a) Phöông phaùp theá nuùt.
c) Phöông phaùp doøng maét döôùi.


Baøi 3.17: ÔÛ maïch hình 3.17, tìm Ε 2 ñeå doøng qua trôû 4Ω baèng 0. Khi ñoù tính U ad,

U bd.

i1 i2
a b
+ 2Ω
5Ω 4Ω
- 4V
1Ω 1Ω
6V
i8 -j2Ω
i6

+
+
+- j2Ω
-
-
i3 i5
29 E2
50∠0 0 (V )
i4
1Ω 1Ω 13
i7 d
i4

Hình 3.17
Hình 3.16


Baøi 3.18: Tìm u(t) trong maïch hình 3.18 bieát e(t) = cos100t (V).Trang 76
Chöông III: Caùc phöông phaùp phaân tích maïch
Baøi 3.19: Trong maïch gheùp hoã caûm hình 3.19. Xaùc ñònh ñieän aùp rôi treân phaàn töû
R=5Ω. Neáu ñaûo ngöôïc cöïc tính cuûa 1 cuoän daây trong hai cuoän gheùp hoã caûm, haõy
xaùc ñònh laïi ñieän aùp naøy. Nhaän xeùt caùc keát quaû.

10Ω k=0,8 *
*
j5Ω
10Ω j10Ω
+

0,1 H *
* +
e(t) .

u(t) + U
+ 5Ω
-
- 0,2H 0,2H
-j4Ω
-
50∠00 (V ) -

Hình 3.18 Hình 3.19
Baøi 3.20: Cho maïch nhö hình 3.20. Bieát heä soá gheùp hoã caûm k = 0,5.
a) Xaùc ñònh trôû khaùng vaøo ZV cuûa maïch.
b) Ñaûo cöïc tính moät trong hai cuoän daây. Tính laïi caâu a.

Baøi 3.21: Xeùt maïch hình 3.21. Taàn soá laøm vieäc laø ω( rad/s).
• •
a) Cho U 2 = 1. Tính U 1(jω).
• •
b) Xaùc ñònh haøm truyeàn ñaït aùp Ku(jω) = U 2 / U 1. Tính vaø veõ caùc ñöôøng ñaëc
tính bieân taàn Κu vaø ñaëc tính pha taàn Φ (ω) = arg(Ku). Xaùc ñònh taàn soá caét.
Nhaän xeùt.
c) Xaùc ñònh u2(t) khi u1(t) = 4 cost V. 1Ω 2H
2kΩ
+
.
* *
U2
+
j2kΩ - 1F 1Ω
1F
j2kΩ
Zv . -
U1
-j1kΩ -j1kΩ

Hình 3.20 Hình 3.21
Baøi 3.22: Cho maïch ñieän nhö hình 3.22. Tìm sô ñoà thay theá Thevenin vaø xaùc ñònh
doøng ñieän i treân ñieän trôû R= 4Ω
Baøi 3.23: Cho maïch ñieän nhö hình 3.23. Tìm sô ñoà thay theá Thevenin vaø xaùc ñònh
ñieän aùp v0 treân ñieän trôû R= 4Ω.

a a
12Ω
i
6Ω 2Ω
V1/4(A)
4A
3Ω 4Ω 4Ω V0
12V

2A V1
b
b

Hình 3.23
Hình 3.22

Baøi 3.24: Xaùc ñònh giaù trò cuûa R ñeå coâng suaát treân R ñaït cöïc ñaïi, tìm giaù trò coâng
suaát ñoù?


Trang 77
Chöông III: Caùc phöông phaùp phaân tích maïch
Bài 3.25: Cho mạch điện đã được phức hóa theo trị hiệu dụng như hình 3.25. Tìm Z
để nó nhận được công suất cực đại. Tính Pmax đó.
1A
-j3Ω 6Ω
A
v1

3V
6i1(V) 12∠00 + 6Ω
Z
R
6Ω (V) − I
I
V1/2(A)

i1
B
Hình 3.25
Hình 3.24

Baøi 3.26: Cho maïng moät cöûa treân hình 3.26. Tìm sô ñoà töông ñöông Theùvinin cho
maïng moät cöûa a-b ñaõ cho?
Ñaùp aùn : U = 6V, Rth = 2KΩ
Baøi 3.27: Cho maïng moät cöûa treân hình 3.27. Tìm sô töông ñöông Theùvenin cho
maïng moät cöûa a-b ñaõ cho? Ñaùp aùn : U = 48/7V, Rth = 15/7KΩ
2kΩ 3V
a
a
4kΩ
6V
2kΩ
6kΩ
6kΩ
1kΩ 2mA
2kΩ
2mA
b
b
Hình 3.26 Hình 3.27

Baøi 3.28: Cho maïng moät cöûa treân hình 3.28.
a) Tìm sô töông ñöông Theùvenin cho phaàn maïch beân traùi a-b?
b) Vôùi keát quaû caâu a, xaùc ñònh giaù trò RL ñeå noù nhaän coâng suaát cöïc ñaïi? Xaùc
ñònh coâng suaát max ñoù?
Ñaùp aùn : a) U = 10V, Rth = 6KΩ

Baøi 3.29: Cho mạch điện hình 3.29.
a. Tìm sơ đồ tương đương Thevenin và sơ đồ Norton của mạng 1 cửa A-B.
(1đ)
b. Mắc giữa 2 cực A và B một điện trở R. Xác định giá trị của R để công suất
truyền trên R là cực đại. Tính giá trị Pmax đó. (1đ)
3i A
−+
a
6kΩ
3V
3kΩ 1Ω
6Ω R
10A
RL
i
4kΩ
2mA
b
Hình 3.28 B
Hình 3.29
Trang 78
Chöông III: Caùc phöông phaùp phaân tích maïch
Baøi 3.30: Maïch ñieän hình 3.30 ñöôïc kích thích bôûi 1 nguoàn doøng DC laø J = 8A vaø 1
nguoàn aùp hình sin e(t) = 15 cos2t V. Xaùc ñònh i(t) ôû xaùc laäp vaø coâng suaát tieâu thuï
trung bình treân ñieän trôû 3Ω

0,5Ω
3Ω 1H
0,25F
i(t)


+ 0,25F
- 2Ω
J
e(t)

Hình 3.30
Baøi 3.31: Xaùc ñònh u(t) ôû xaùc laäp trong maïch hình 3.31.
Cho bieát e(t) = 17sin10t + 14,14sin20t (V).
Baøi 3.32: Duøng sô ñoà töông ñöông Theùvenin hoaëc Norton ñeå tính coâng suaát tieâu
hao treân trôû khaùng (2+j4)Ω cuûa maïch hình 3.32.


+
+ +
- - a
e(t)
3Ω j4Ω 5Ω -j5Ω
10Ω
12V

+ +
u(t) - 60∠ − 900 (V ) -
40Ω
100∠0 (V )
0
(hieäu duïng)
40Ω 5000uF (hieäu duïng)
1H
j4Ω
4H
b
-
Hình 3.32
Hình 3.31


Baøi 3.33: Xaùc ñònh trôû khaùng Zt ôû maïch hình 3.33 ñeå coâng suaát truyeàn ñeán Zt cöïc
ñaïi.
Baøi 3.34: Duøng ñònh lyù Theùvenin tìm I ôû maïch hình 3.34,.Cho RL =7Ω
j8Ω
5Ω a

* -+
i1 i
2i1(V)
+ *
j4Ω
- Zt
j10Ω 6Ω RL

E
10A
b
Hình 3.33
Hình 3.34

Baøi 3.35: Duøng ñònh lyù Theùvenin hoaëc Norton tìm tyû soá U /E ôû maïch hình 3.35a vaø
hình 3.35b.Trang 79
Chöông III: Caùc phöông phaùp phaân tích maïch
R1 R2
a
I + R1
+ a
UO
- R2
aI αI
+
E - + R3 U0
-
b
I
E
-
Hình 3.35a b

Hình 3.35b


Baøi 3.36: Cho maïch ñieän nhö hình 3.36, xaùc ñònh maïch töông ñöông Thevenin taïi
hai ñaàu a-b vaø xaùc ñònh giaù trò ZX ñeå coâng suaát truyeàn ñeán noù ñaït cöïc ñaïi.

A
Ix -j4Ω 2Ix(A)
4Ω Zx
j2Ω
2∠600(A)
B

Hình 3.36
Trang 80
Chöông III: Caùc phöông phaùp phaân tích maïch

ÑAÙP SOÁ VAØ HÖÔÙNG DAÃN CHÖÔNG III
Baøi 3.4: I1=5A; I2=4A; I3=2A; I4=-7A; I5=6A.
Baøi 3.5: I 2 = 4,47∠ − 630 43(A ); I1 = 4,47∠79 0 70(A )
I = 2,83∠8 013(A )
Pf = 140W; P3Ω = 60 W; P10 Ω = 80 W.
Q f = −20(Var ); Q L = 80(Var ); Q C = −100(Var )
Baøi 3.6: I 1 = 6,8∠ − 55 0 73(A); I 2 = 1,59∠130 72(A); I 3 = 7,51∠ − 44 017(A)
∑P = ∑P ≈ 269( W ); ∑ Q f = ∑ Q thu ≈ 262( Var )
f thu

Baøi 3.7: u1(t)=1cos(2t+14301)(V)
Baøi 3.8: u(t ) = 2 5 cos( 2t + 630 43)( V) ; i( t ) = 6,3 cos( 2t + 18 0 43)( A )
Baøi 3.9: u(t ) = 5 2 cos(6t − 36 0 87)( V)
Baøi 3.10: v( t ) = 9,6 cos( 4t − 53013)( V )
Baøi 3.11: Pf=354(W)
P5Ω =8,92(W); P3Ω =76,3(W); P’5Ω =256,8(W); P2Ω =11,14(W)
Baøi 3.12: Pf=37(W); P2Ω =27,82(W); P3Ω =6,75(W); P1Ω =2,25(W)
Baøi 3.13: Pe1=11(W); : Pe2=9,33(W).
Baøi 3.14: v(t)=10cos(2t+3609)(V)
Baøi 3.15:
a) vieát phöông trình theá nuùt, choïn ϕ4=0
Heä phöông trình nhö sau:
⎛1 1⎞ ⎛1⎞ ⎛1⎞
⎟ = 12 − I 1 (1)
ϕ1 ⎜ + ⎟ − ϕ2 ⎜ ⎟ − ϕ3 ⎜
⎝ 0,125 0,25 ⎠ ⎝ 0,125 ⎠ ⎝ 0,25 ⎠
⎛1⎞ ⎛1⎞
⎟ = 8 − I3 (2)
− ϕ1 ⎜ ⎟ + ϕ2 ⎜
⎝ 0,125 ⎠ ⎝ 0,125 ⎠
⎛1⎞ ⎛1 1⎞
+ ⎟ = −12 + I 3 (3)
− ϕ1 ⎜ ⎟ + ϕ3 ⎜
⎝ 0,25 ⎠ ⎝ 0,25 1 ⎠

(1)
12ϕ1 − 8ϕ 2 − 4ϕ 3 = 12 − I 1
12A
− 8ϕ1 + 8ϕ 2 = 8 − I 3 (2)
I5
(3)
− 4ϕ1 + 5ϕ 3 = −12 + I 3 0,25Ω
Maët khaùc ta coù: I3
I2 I6
0,125Ω
(4)
ϕ1 = 6(V)
I1 I4
2V
(5)
ϕ 2 − ϕ 3 = 2(V )
8A 1Ω
6V
Töø heä 5 phöông trình (1),(2),(3),(4) vaø (5) vôùi 5
aån soá ta tìm ñöôïc:

ϕ1 = 6(V) ; ϕ 2 = 6(V) ; ϕ 3 = 4(V)
− ϕ3
ϕ1 − ϕ 2
I1=4(A); I3=8(A); I 2 = = 0(A ) ; I 4 = = −4(A )
0,125 1


Trang 81
Chöông III: Caùc phöông phaùp phaân tích maïch
ϕ 3 − ϕ1
= −8(A ) ; I 6 = I 5 + 12 = 4(A )
I5 =
0,25
b) Phöông phaùp doøng maét löôùi
Choïn ba doøng maét löôùi nhö hình sau. Goïi uJ laø ñieän aùp hai ñaàu nguoàn doøng 8A.
(0,125 + 0,25)I m1 − 0,125I m 2 − 3 + 2 = 0 (1) 0,25Ω 3V
(2)
0,125I m 2 − 0,125I m1 − u J + 6 = 0
(3)
1I m 3 − 2 + u J = 0 (I)
Maët khaùc ta coù: I6
I3
I2 0,125Ω
(4)
I m2 − I m3 = 8
I1 I4
8A 2 V
(II ) 1Ω
uJ
6V (III )


Töø 4 phöông trình (1),(2),(3) vaø (4) vôùi 4 aån soá ta coù nhö sau:
Im1=4(A); Im2=4(A); Im3=-4(A) vaø uJ=6(V)
Suy ra
I1 =Im2=4(A); I2 = Im1 – Im2 = 0(A); I3 = Im1 –Im3=8(A); I4=Im3=-4(A);
I6 = Im1 = 4(A); I5 =I6 – 12= -8(A).
Baøi 3.16:
i1=22(A); i2=-38(A); i3=-4(A); i4=-26(A); i5=-32(A); i6=20(A); i7=-58(A); i8=16(A).
Baøi 3.17: E 2 = 26,26∠1130 20( V ) ; U ad = U bd = 18,57∠68 0 20 (i1 = 22(A)(V)
Baøi 3.18: u=6cos100t (V)
Baøi 3.19: U = 43,06∠ − 24 0 91(V)
Neáu ñaûo ngöôïc cöïc tính moät cuoän: U = 19,15∠ − 112 01(V)
Baøi 3.20: a) ZV = 2kΩ ; b) ZV = 2-j0,8 kΩ .
Baøi 3.30: Duøng nguyeân lyù xeáp choàng cuûa maïch ñieän tuyeán tính.
* Cho nguoàn doøng DC taùc ñoäng, trieät tieâu nguoàn aùp hình sin.
ÔÛ xaùc laäp DC, phaàn töû ñieän caûm xem nhö bò ngaén maïch, phaàn töû ñieän dung xem
I DC
nhö hôû maïch.
Töø hình 1 suy ra: 3Ω
2*3 1 J = 8A
I DC = (−8) * * = −3,2(A) 2Ω
2+3 3
Coâng suaát tieâu thuï treân ñieän trôû 3Ω.
PDC = 3 * I 2 = 30,72( W) Hình 1
DC

* Cho nguoàn aùp hình sin taùc ñoäng, trieät tieâu nguoàn doøng DC (hôû maïch)
Phöùc hoaù sô ñoà maïch ta ñöôïc hình 2. j1Ω
I AC
Duøng pheùp bieán ñoåi töông ñöông. j2Ω

j1(− j2) -j2Ω
( j1) //(− j2) = = j2(Ω)
j1 − j2
(− j2)( 2 + j2)
= 2 − j2(Ω) +

(− j2) //( 2 + j2) = -j2Ω
-
− j2 + 2 + j2
15∠0 (V )
0Hình 2
Trang 82
Chöông III: Caùc phöông phaùp phaân tích maïch
15∠0 0
I AC = = 3∠0 0 (A )
3 + j2 + 2 − j2
Suy ra iAC(t)=3cos(2t)(A)
Coâng suaát tieâu thuï trung bình treân ñieän trôû 3Ω do thaønh phaàn hình sin laø:
2
⎛3⎞
PAC = 3 * ⎜ ⎟ = 13,5( W)
⎝ 2⎠
Xeáp choàng keát quaû:
i(t) = IDC + iAC(t) = -3,2 + 3 cos(2t) (A)
P = PDC + PAC = 30,72 + 13,5 = 44,22(W)
Baøi 3.31: u(t)= 2+3,4sin(10t-36087) +2,24sin(20t-10804) (A)
Baøi 3.32: Tröôùc tieân xaùc ñònh sô ñoà töông ñöông Theùvenin nhìn töø 2 cöïc a vaø b.
Tính U hm :
100∠0 0 − 60∠ − 90 0 100 + j60
I1 = =
3 + 4 j + 5 − j5 8 − 1j
− (3 + j4)(100 + j60)
Suy ra U hm = −(3 + j4)I 1 + 100∠0 0 = + 100∠0 0
8 − j1
= 101,54 – j72,3 (V)

a
a
3Ω j4Ω 5Ω
I
Zth
-j5Ω

+ + + 2Ω
- - -
U hm 60∠ − 900 (V)
U hm
100∠00 (V ) (hieäu duïng)
(hieäu duïng)
j4Ω
b b

Hình 1 Hình 2

Tính trôû khaùng theùvenin Zth:
(3 + j4)(5 − j5) 35 + j5
Z th = = 4,23 + j1,15(Ω)
=
3 + j4 + 5 − j5 8 − 1j
Tính coâng suaát tieâu hao treân 2+j4 (Ω )
U hm 101,54 − j72,3
Töø hình 2 suy ra I = = 15,42∠ − 75 0 (A)
=
Z th + 2 + j4 4,23 + j1,158 + 2 + j4
P= 2*(15,42)2 = 475,6 (W)
Baøi 3.33: Zt = 1,398-j2,73 Ω
Baøi 3.34: Tìm maïch töông ñöông Theùvenin cho maïng moät cöûa hình 1.
Tính U hm : 4Ω
ϕ i1 4Ω
-+
-+
ing
i=0 i1
i1 2i1(V)
2i1(V)

4Ω 6Ω
4Ω 6Ω
10A
10A


Hình 2
Hình 1
Trang 83
Chöông III: Caùc phöông phaùp phaân tích maïch
AÙp Duïng phöông phaùp theá ñænh treân hình 1.
ϕ 4Ω

2i
⎛1 1⎞ -+
(1)
ϕ⎜ + ⎟ = 10 − 1 ing
i1
⎝4 6⎠ 6 2i1(V)

Ta laïi coù: − ϕ − 2i1 + 6i1 = 0 (2)

Töø (1) vaø (2) suy ra i1 = 5(A) 40(V)
Daãn ñeán Uhm = 6i1 = 30(V)

Hình 3
10 * 4
Ta coù i1 = = 5(A ) suy ra U hm = 30(V)
4 + (−2 + 6)

Tính Ing: Khi ngaén maïch ta ñöôïc hình 2. Duøng pheùp bieán ñoåi ta ñöôïc hình 3.
⎛ 1 1 1 ⎞ 40 + 2i1
(3)
ϕ⎜ + + ⎟ = 7Ω
⎝4 6 4⎠ 4
i
(4)
ϕ = 6i 1
120
Töø (3) vaø (4) ta coù ϕ = 7Ω
7 30(V)
120 30
Suy ra i ng = (A)
=
7*4 7
U Hình 4
Vaäy Z th = hm = 7(Ω)
i ng
Sô ñoà thay theá Theùvenin nhö hình 4:
U 30 15
i = hm = = (A)
7+7 7+7 7

U0 R2
Baøi 3.35: a) Maïch hình 3.35a: =
E R 2 + (1 − α)R 1
U − αR 2 R 3
b) Maïch hình 3.35b: 0 =
R 1 [R 3 + (1 − α)R 2 ]
E
Baøi 3.36: Khi hôû maïch, tính Uhm:
ϕ A1
⎛1⎞
ϕ⎜ ⎟ = 2∠60 0 − 2I x (1) Ix - j4 Ω
⎝4⎠ 2Ix(A)
(2)
ϕ = 4.I x 4Ω
2∠600(A)
(1) vaø (2) suy ra:
2∠60 0 8∠60 0 B1
Ix = (A); ϕ = (V)
Hình 3.36
3 3
8∠60 0 2∠60 0
U hm = ϕ − 2I x (− j4) = − 2. 4∠ − 90 0 ϕ A1
3 3
Ix -j4Ω
8∠60 0 16∠ − 30 0 2Ix(A)
U hm = = 3,3∠ − 173,79 0 (V)

3 3 4Ω
Ing
2∠600(A)

B1

Hình 3.36

Trang 84
Chöông III: Caùc phöông phaùp phaân tích maïch
Khi ngaén maïch:

4 * (− j4) 2∠60 0 8∠60 0
I ng1 = = 2∠105 0 (A )
=
4 − j4 − j4 4 2∠ − 45 0


4 * (− j4) 2∠60 0 8∠ − 30 0
Ix = = 2∠15 0 (A )
=
4 − j4 4 2∠ − 45
4 0


I ng 2 = −2I x = 2 2∠195 0 (A )
I ng = I ng1 + I ng 2 = 2∠105 0 + 2 2∠195 0 = 3,16∠11,55 0 (A)

U hm 3,3∠ − 173,79 0
Z th = = 1,04∠ − 185,34 0 (Ω)
=
I ng 3,16∠11,55 0
*
Vaäy Z X = Z th = 1,04∠ + 185,34 0 (Ω)
Trang 85
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản