Macro Lighting System

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
87
lượt xem
20
download

Macro Lighting System

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn muốn chụp macro bằng đèn flash? Chiếc đèn gắn sẵn trên máy không giúp gì được bạn trong trường hợp này vì với cự ly quá gần nó sẽ làm "cháy" ảnh của bạn. Tuy nhiên bạn có thể mua thêm đèn flash chuyên dùng cho macro như chiếc Cool Light của Nikon dùng cho các máy dCam. Với các máy dCam có thể gắn thêm đèn flash bên ngoài thì bạn đừng bao giờ dùng flash trực tiếp mà nên phả đèn vào một tấm phản xạ. Kỹ thuật chụp macro bằng flash NTL sẽ nói trong một bài...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Macro Lighting System

  1. Macro Lighting System B n mu n ch p macro b ng èn flash? Chi c èn g n s n trên máy không giúp gì ư c b n trong trư ng h p này vì v i c ly quá g n nó s làm "cháy" nh c a b n. Tuy nhiên b n có th mua thêm èn flash chuyên dùng cho macro như chi c Cool Light c a Nikon dùng cho các máy dCam. V i các máy dCam có th g n thêm èn flash bên ngoài thì b n ng bao gi dùng flash tr c ti p mà nên ph èn vào m t t m ph n x . K thu t ch p macro b ng flash NTL s nói trong m t bài khác k lư ng hơn. B n mu n dùng ánh sáng nhân t o? Không c n thi t ph i mua các thi t b chuyên d ng t ti n. B n hãy th m o nh này nhé: dùng m t chi c h p nh a m ng m u tr ng (như ki u h p ng th c ăn), t m u v t c n ch p vào trong ó, ph n n n b n có th lót gi y m u bên ngoài tuỳ theo ý thích. Trên nh h p nh a b n ch vi c dùng chi c èn bàn h c g n l i và như th b n xa có m t th ánh sáng t n tuy t v i ch p macro. C m ơn tác gi Karol Hawn ã cho chúng ta m t m o lý thú. Nhi p nh ôi khi có nh ng ý tư ng trùng nhau m t cách thú v . Cùng m t ch b n có vô s cách th hi n chúng. Ch p m t bông hoa b n có th hư ng t i m t m c ích c th như làm post card, nh minh
  2. ho , nh tư li u hay ơn gi n ch là làm m t cái phông cho màn hình máy tính ch ng h n. t ư c m c ích c a mình b n có các phương ti n sau th hi n: -B c c - Ánh sáng Như NTL ã nói trên là ánh sáng t n u n r t thích h p cho vi c ch p nh hoa macro. V n ch là ngoài t nhiên ánh sáng không có nhi u chi u khác nhau tôn v p c a bông hoa lên cũng như làm gi m nh ng bóng quá m nh không c n thi t. V y li u có gi i pháp nào không? Có y, r t nhi u n a là khác nhưng NTL xin giúp b n m t m o vô cùng th c t và làm. ó là dùng thêm nh ng t m ph n x ánh sáng t t o dùng trong khi du l ch. Trong b p c a b n h n có nhi u th gói th c ăn? B n hãy l y cho mình m t ít gi y nhôm nhé, vò nát nó i m t cách nh nhàng và u n r i cu n l i x p vào trong túi máy nh, b n ã có m t th ngh r t "PRO" r i y Khi b n mu n ch p nh hoa ngoài tr i và mu n có thêm ngu n sáng th hai thì b n ch vi c l y t m gi y nhôm này ra, b c nó ra ngoài m t t m bìa c ng hay m t quy n t p chí ch ng h n và l a chi u ánh sáng dùng nó như m t ngu n sáng t nhiên th 2. NTL xin m b o r ng nh ng t m nh hoa c a b n s khác. Th xem nhé và post nh lên cho m i ngư i cùng thư ng th c. Ch p nh hoa b n không nên ch p trong i u ki n ánh sáng chi u th ng tr c di n vào bông hoa vì như th s không p. Th còn ánh sáng ngư c chi u? A, câu h i này r t thú v ! S s ng ánh sáng ngư c chi u là con
  3. dao hai lư i. N u b n mu n l y dáng hình c a ch th thì lo i ánh sáng này s giúp b n r t nhi u, b n ch c n b t i t -1Ev n -2Ev là hi uq a s như ý mu n. Còn th hi n bông hoa p thì nó l i là tr ng i cho b n y tr khi ánh sáng này th t nh và b n tìm ư c m t góc b m máy thích h p. Trong ví d dư i ây nh hoa ư c ch p b ng ánh sáng ngư c cu i gi chi u, trong tr o và nh nhàng. B n có th th y rõ hi u qu th m m ư c t o nên do ánh sáng vi n. Trong t ng trư ng h p c th b n hãy th "bracketing" thêm và b t ánh sáng nhé tìm ra gi i pháp t i ưu cho t m nh c a mình.
  4. Canon PowerShot S400 Shooting Mode: Manual Photo Effect Mode:Off Tv( Shutter Speed ): 1/250 Av( Aperture Value ): 2.8 Metering Mode: Evaluative Exposure Compensation: -1/3 ISO Speed: 200 Focal Length: 7.4 mm Image Size: 1600x1200 Image Quality: Superfine White Balance: Cloudy AF Mode: Single AF AF Range Mode: Macro File Size: 962KB
  5. M t ví d khác v nh hoa v i ánh sáng ngư c chi u c a b n Nguy n Vi t ch p v i thông s : Tv 1/60 Av 4.0 Focal Length 21.0mm. n tư ng p trong t m nh này là ánh sáng ngư c hay úng hơn là ánh sáng ch ch làm r c lên m u tr ng c a nh ng cánh hoa và làm "trong" m u lá xanh. Trong trư ng h p này n u b n có th canh sáng ơn gi n b ng "spot" vào bông hoa làm tăng tương ph n cho toàn nh thì n tư ng s hay hơn nhi u l m.
Đồng bộ tài khoản