Mainboard ESC Model C51PVGM

Chia sẻ: HỒ THANH BÌNH | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
61
lượt xem
9
download

Mainboard ESC Model C51PVGM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Mainboard ESC Model C51PVGM

 1. 5 4 3 2 1 D C51PVGM-M Page Index 01-COVER PAGE 02-BLOCK DIAGRAM D 03-CPU M2-1 HyperTransport REV:1.1 PCB:15-K57-011100 BOM:89-386-K57122 04-CPU M2-1 DDR2 05-CPU M2-3 Miscellany 06-CPU M2-4 Power and Ground 07-First Logic DDR2 DIMM 08-DDR2 Termination 09-C51PVG HT CPU 10-C51PVG HT MCP51G 11-C51PVG PCI-E 12-C51PVG DAC/VGA CONN C 13-C51PVG P/G C 14-MCP51G HT C51PVG 15-MCP51G PCI 16-MCP51G SATA/IDE/CONN 17-MCP51G AUDIO/USB/MISC 18-MCP51G GMII 19-MCP51G P/G 20-PCI-E*16 21-PCI 1&2 22-PCI-E*1&CNR 23-LPC SIO-ITE8716F/FDD B 24-LPT / COM / PS2 B 25-USB 26-PWR CONN. / FNT PNL 27-CPU VCORE 28-DC-DC 29-ALC888 30-ALC888 CONN. 31-RTL8100C Signature Date 32-1394 VT6308 Designer Eli Yang Layout A A Cherry/Huntion Elitegroup Computer Systems Check Tommy Title COVER PAGE Approval Size Document Number Rev B C51PVGM-M 1.1 Date: Thursday, October 05, 2006 Sheet 1 of 32 5 4 3 2 1
 2. 5 4 3 2 1 BLOCK DIAGRAM POWER D D SUPPLY VREG CONNECTOR SOCKET 940 128-BIT 200/266/333/400MHZ AM2 DDIMM1: DDR2 Socket 240P DDIMM2: DDR2 Socket 240P HT 16X16 1GHZ PCI EXPRESS PCI-E X16 NFORCE VGA CONN CRUSH 51 C PCI EXPRESS 468 BGA C PCI-E X1 HT 4X4 800 MHZ PCI 33MHZ PCI SLOT 1 AZAILIA ALC888 / ALC883 ATA 133 NFORCE 10/100-GIGA Lan PCI SLOT 2 PRIMARY IDE 8100C/8110SC MCP 51 508 BGA SECONDARY IDE X8 USB2 INTEGRATED SATA 1/2/3/4 X4 - SATA CONN B BACK PANEL CONN B USB2 PORTS 1-0 DOUBLE STACK FLOPPY CONN USB2 PORTS 3-2 X2/GBIT LAN PS2/KBRD CONN FRONT PANEL HDR SIO LPC BUS 33MHZ PARALLEL CONN IT8716F-L/BX USB2 PORTS 5-4 IEEE1394 / VT6308 TPM CONN USB2 PORTS 7-6 SERIAL CONN A 4MB FLASH A MII / Broadcom AC131 Elitegroup Computer Systems Title BLOCK DIAGRAM Size Document Number Rev B COVER PAGE 1.1 Date: Thursday, October 05, 2006 Sheet 2 of 32 5 4 3 2 1
 3. 8 7 6 5 4 3 2 1 CPUA HYPERTRANSPORT L0_CLKIN_H1 N6 AD5 L0_CLKOUT_H1 L0_CLKIN_H(1) L0_CLKOUT_H(1) L0_CLKOUT_H1 9 L0_CLKIN_L1 P6 AD4 L0_CLKOUT_L1 L0_CLKIN_L(1) L0_CLKOUT_L(1) L0_CLKOUT_L1 9 VLDT_B L0_CLKIN_H0 N3 AD1 L0_CLKOUT_H0 L0_CLKIN_H(0) L0_CLKOUT_H(0) L0_CLKOUT_H0 9 L0_CLKIN_L0 N2 AC1 L0_CLKOUT_L0 L0_CLKIN_L(0) L0_CLKOUT_L(0) L0_CLKOUT_L0 9 R151 51 L0_CTLIN_H1 V4 Y6 L0_CTLOUT_H1 L0_CTLIN_H(1) L0_CTLOUT_H(1) STP2 CPUE R152 51 L0_CTLIN_L1 V5 W6 L0_CTLOUT_L1 L0_CTLIN_L(1) L0_CTLOUT_L(1) STP1 L0_CTLIN_H0 U1 W2 L0_CTLOUT_H0 INTERNAL MISC E L0_CTLIN_H(0) L0_CTLOUT_H(0) L0_CTLOUT_H0 9 D L0_CTLIN_L0 V1 L0_CTLIN_L(0) L0_CTLOUT_L(0) W3 L0_CTLOUT_L0 L0_CTLOUT_L0 9 L25 L26 RSVD1 RSVD17 E20 B19 D L0_CADIN_H15 L0_CADOUT_H15 RSVD2 RSVD18 U6 L0_CADIN_H(15) L0_CADOUT_H(15) Y5 L31 RSVD3 L0_CADIN_L15 V6 Y4 L0_CADOUT_L15 L30 AL4 L0_CADIN_H14 L0_CADIN_L(15) L0_CADOUT_L(15) L0_CADOUT_H14 RSVD4 RSVD19 T4 L0_CADIN_H(14) L0_CADOUT_H(14) AB6 RSVD20 AK4 L0_CADIN_L14 T5 AA6 L0_CADOUT_L14 W26 AK3 L0_CADIN_H13 L0_CADIN_L(14) L0_CADOUT_L(14) L0_CADOUT_H13 RSVD5 RSVD21 R6 L0_CADIN_H(13) L0_CADOUT_H(13) AB5 W25 RSVD6 L0_CADIN_L13 T6 AB4 L0_CADOUT_L13 AE27 L0_CADIN_H12 L0_CADIN_L(13) L0_CADOUT_L(13) L0_CADOUT_H12 RSVD7 P4 L0_CADIN_H(12) L0_CADOUT_H(12) AD6 U24 RSVD8 RSVD22 F2 L0_CADIN_L12 P5 AC6 L0_CADOUT_L12 V24 F3 L0_CADIN_H11 L0_CADIN_L(12) L0_CADOUT_L(12) L0_CADOUT_H11 RSVD9 RSVD23 M4 L0_CADIN_H(11) L0_CADOUT_H(11) AF6 AE28 RSVD10 L0_CADIN_L11 M5 AE6 L0_CADOUT_L11 G4 L0_CADIN_H10 L0_CADIN_L(11) L0_CADOUT_L(11) L0_CADOUT_H10 RSVD24 L6 L0_CADIN_H(10) L0_CADOUT_H(10) AF5 Y31 RSVD11 RSVD25 G3 L0_CADIN_L10 M6 AF4 L0_CADOUT_L10 Y30 G5 L0_CADIN_H9 L0_CADIN_L(10) L0_CADOUT_L(10) L0_CADOUT_H9 RSVD12 RSVD26 K4 L0_CADIN_H(9) L0_CADOUT_H(9) AH6 AG31 RSVD13 L0_CADIN_L9 K5 AG6 L0_CADOUT_L9 V31 AD25 L0_CADIN_H8 L0_CADIN_L(9) L0_CADOUT_L(9) L0_CADOUT_H8 RSVD14 RSVD27 J6 L0_CADIN_H(8) L0_CADOUT_H(8) AH5 W31 RSVD15 RSVD28 AE24 L0_CADIN_L8 K6 AH4 L0_CADOUT_L8 AF31 AE25 L0_CADIN_L(8) L0_CADOUT_L(8) RSVD16 RSVD29 RSVD30 AJ18 L0_CADIN_H7 U3 Y1 L0_CADOUT_H7 AD18 AJ20 L0_CADIN_L7 L0_CADIN_H(7) L0_CADOUT_H(7) L0_CADOUT_L7 KEY1 RSVD31 U2 L0_CADIN_L(7) L0_CADOUT_L(7) W1 AD19 KEY2 RSVD32 C18 L0_CADIN_H6 R1 AA2 L0_CADOUT_H6 AE7 C20 L0_CADIN_L6 L0_CADIN_H(6) L0_CADOUT_H(6) L0_CADOUT_L6 KEY3 RSVD33 T1 L0_CADIN_L(6) L0_CADOUT_L(6) AA3 AE8 KEY4 RSVD34 G24 L0_CADIN_H5 R3 AB1 L0_CADOUT_H5 H3 G25 L0_CADIN_L5 L0_CADIN_H(5) L0_CADOUT_H(5) L0_CADOUT_L5 KEY5 RSVD35 R2 L0_CADIN_L(5) L0_CADOUT_L(5) AA1 H4 KEY6 RSVD36 H25 L0_CADIN_H4 N1 AC2 L0_CADOUT_H4 H20 V29 L0_CADIN_L4 L0_CADIN_H(4) L0_CADOUT_H(4) L0_CADOUT_L4 KEY7 RSVD37 P1 L0_CADIN_L(4) L0_CADOUT_L(4) AC3 H21 KEY8 RSVD38 W30 L0_CADIN_H3 L1 AE2 L0_CADOUT_H3 L0_CADIN_L3 L0_CADIN_H(3) L0_CADOUT_H(3) L0_CADOUT_L3 M1 L0_CADIN_L(3) L0_CADOUT_L(3) AE3 L0_CADIN_H2 L0_CADOUT_H2 Socket_M2 C L0_CADIN_L2 L3 L2 L0_CADIN_H(2) L0_CADOUT_H(2) AF1 AE1 L0_CADOUT_L2 C L0_CADIN_H1 L0_CADIN_L(2) L0_CADOUT_L(2) L0_CADOUT_H1 J1 L0_CADIN_H(1) L0_CADOUT_H(1) AG2 L0_CADIN_L1 K1 AG3 L0_CADOUT_L1 L0_CADIN_H0 L0_CADIN_L(1) L0_CADOUT_L(1) L0_CADOUT_H0 J3 L0_CADIN_H(0) L0_CADOUT_H(0) AH1 L0_CADIN_L0 J2 AG1 L0_CADOUT_L0 L0_CADIN_L(0) L0_CADOUT_L(0) L0_CLKIN_H1 L0_CLKIN_H1 9 L0_CLKIN_L1 L0_CLKIN_L1 9 L0_CLKIN_H0 L0_CLKIN_H0 9 L0_CLKIN_L0 L0_CLKIN_L0 9 L0_CTLIN_H0 B L0_CTLIN_L0 L0_CTLIN_H0 L0_CTLIN_L0 9 9 B L0_CADIN_L[0..15] L0_CADIN_L[0..15] 9 L0_CADIN_H[0..15] L0_CADIN_H[0..15] 9 L0_CADOUT_H[0..15] L0_CADOUT_H[0..15] 9 L0_CADOUT_L[0..15] L0_CADOUT_L[0..15] 9 A A Elitegroup Computer Systems Title C51PVGM-M Size Document Number Rev B CPU M2-1 HyperTransport 1.1 Date: Thursday, October 05, 2006 Sheet 3 of 32
 4. 8 7 6 5 4 3 2 1 CPUB CPUC MA0_CLK_H[2..0] MEMORY INTERFACE A MEMORY INTERFACE B MA0_CLK_H2 AG21 AE14 MA_DATA63 MB0_CLK_H2 AJ19 AH13 MB_DATA63 7,8 MA0_CLK_H[2..0] MA0_CLK_L2 MA0_CLK_H(2) MA_DATA(63) MA_DATA62 MB0_CLK_L2 MB0_CLK_H(2) MB_DATA(63) MB_DATA62 AG20 MA0_CLK_L(2) MA_DATA(62) AG14 AK19 MB0_CLK_L(2) MB_DATA(62) AL13 D 7,8 MA0_CLK_L[2..0] MA0_CLK_L[2..0] MA0_CLK_H1 MA0_CLK_L1 G19 H19 MA0_CLK_H(1) MA_DATA(61) AG16 AD17 MA_DATA61 MA_DATA60 MB0_CLK_H1 MB0_CLK_L1 A18 A19 MB0_CLK_H(1) MB_DATA(61) AL15 AJ15 MB_DATA61 MB_DATA60 D MA0_CS_L[1..0] MA0_CLK_H0 MA0_CLK_L(1) MA_DATA(60) MA_DATA59 MB0_CLK_H0 MB0_CLK_L(1) MB_DATA(60) MB_DATA59 7,8 MA0_CS_L[1..0] U27 MA0_CLK_H(0) MA_DATA(59) AD13 U31 MB0_CLK_H(0) MB_DATA(59) AF13 MA0_CLK_L0 U26 AE13 MA_DATA58 MB0_CLK_L0 U30 AG13 MB_DATA58 MA0_ODT0 MA0_CLK_L(0) MA_DATA(58) MA_DATA57 MB0_CLK_L(0) MB_DATA(58) MB_DATA57 7,8 MA0_ODT0 MA_DATA(57) AG15 MB_DATA(57) AL14 MA0_CS_L1 AC25 AE16 MA_DATA56 MB0_CS_L1 AE30 AK15 MB_DATA56 MA0_CS_L0 MA0_CS_L(1) MA_DATA(56) MA_DATA55 MB0_CS_L0 MB0_CS_L(1) MB_DATA(56) MB_DATA55 AA24 MA0_CS_L(0) MA_DATA(55) AG17 AC31 MB0_CS_L(0) MB_DATA(55) AL16 AE18 MA_DATA54 AL17 MB_DATA54 MA0_ODT0 MA_DATA(54) MA_DATA53 MB0_ODT0 MB_DATA(54) MB_DATA53 AC28 MA0_ODT(0) MA_DATA(53) AD21 AD29 MB0_ODT(0) MB_DATA(53) AK21 AG22 MA_DATA52 AL21 MB_DATA52 MA_DATA(52) MA_DATA51 MB_DATA(52) MB_DATA51 AE20 MA1_CLK_H(2) MA_DATA(51) AE17 AL19 MB1_CLK_H(2) MB_DATA(51) AH15 AE19 AF17 MA_DATA50 AL18 AJ16 MB_DATA50 MA1_CLK_L(2) MA_DATA(50) MA_DATA49 MB1_CLK_L(2) MB_DATA(50) MB_DATA49 G20 MA1_CLK_H(1) MA_DATA(49) AF21 C19 MB1_CLK_H(1) MB_DATA(49) AH19 G21 AE21 MA_DATA48 D19 AL20 MB_DATA48 MA_CAS_L MA1_CLK_L(1) MA_DATA(48) MA_DATA47 MB1_CLK_L(1) MB_DATA(48) MB_DATA47 7,8 MA_CAS_L V27 MA1_CLK_H(0) MA_DATA(47) AF23 W29 MB1_CLK_H(0) MB_DATA(47) AJ22 MA_WE_L W27 AE23 MA_DATA46 W28 AL22 MB_DATA46 7,8 MA_WE_L MA_RAS_L MA1_CLK_L(0) MA_DATA(46) MA_DATA45 MB1_CLK_L(0) MB_DATA(46) MB_DATA45 7,8 MA_RAS_L MA_DATA(45) AJ26 MB_DATA(45) AL24 AD27 AG26 MA_DATA44 AE29 AK25 MB_DATA44 MA_BANK[2..0] MA1_CS_L(1) MA_DATA(44) MA_DATA43 MB1_CS_L(1) MB_DATA(44) MB_DATA43 7,8 MA_BANK[2..0] AA25 MA1_CS_L(0) MA_DATA(43) AE22 AB31 MB1_CS_L(0) MB_DATA(43) AJ21 AG23 MA_DATA42 AH21 MB_DATA42 MA_DATA(42) MA_DATA41 MB_DATA(42) MB_DATA41 AC27 MA1_ODT(0) MA_DATA(41) AH25 AD31 MB1_ODT(0) MB_DATA(41) AH23 MA_CKE0 AF25 MA_DATA40 AJ24 MB_DATA40 7,8 MA_CKE0 MA_DATA(40) MA_DATA39 MB_DATA(40) MB_DATA39 MA_DATA(39) AJ28 MB_DATA(39) AL27 MA_ADD[15..0] MA_CAS_L AB25 AJ29 MA_DATA38 MB_CAS_L AC29 AK27 MB_DATA38 7,8 MA_ADD[15..0] MA_WE_L MA_CAS_L MA_DATA(38) MA_DATA37 MB_WE_L MB_CAS_L MB_DATA(38) MB_DATA37 AB27 MA_WE_L MA_DATA(37) AF29 AC30 MB_WE_L MB_DATA(37) AH31 MA_DQS_H[8..0] MA_RAS_L AA26 AE26 MA_DATA36 MB_RAS_L AB29 AG30 MB_DATA36 7 MA_DQS_H[8..0] MA_RAS_L MA_DATA(36) MA_DATA35 MB_RAS_L MB_DATA(36) MB_DATA35 MA_DATA(35) AJ27 MB_DATA(35) AL25 MA_DQS_L[8..0] MA_BANK2 N25 AH27 MA_DATA34 MB_BANK2 N31 AL26 MB_DATA34 7 MA_DQS_L[8..0] MA_BANK1 MA_BANK(2) MA_DATA(34) MA_DATA33 MB_BANK1 MB_BANK(2) MB_DATA(34) MB_DATA33 Y27 MA_BANK(1) MA_DATA(33) AG29 AA31 MB_BANK(1) MB_DATA(33) AJ30 MA_DM[8..0] MA_BANK0 MA_DATA32 MB_BANK0 MB_DATA32 C 7 MA_DM[8..0] AA27 MA_BANK(0) MA_DATA(32) AF27 E29 MA_DATA31 AA28 MB_BANK(0) MB_DATA(32) AJ31 E31 MB_DATA31 C MA_DATA[63..0] MA_DATA(31) MA_DATA30 MB_DATA(31) MB_DATA30 7 MA_DATA[63..0] L27 MA_CKE(1) MA_DATA(30) E28 M31 MB_CKE(1) MB_DATA(30) E30 MA_CKE0 M25 D27 MA_DATA29 MB_CKE0 M29 B27 MB_DATA29 MA_CHECK[7..0] MA_CKE(0) MA_DATA(29) MA_DATA28 MB_CKE(0) MB_DATA(29) MB_DATA28 7 MA_CHECK[7..0] MA_DATA(28) C27 MB_DATA(28) A27 MA_ADD15 M27 G26 MA_DATA27 MB_ADD15 N28 F29 MB_DATA27 MA_ADD14 MA_ADD(15) MA_DATA(27) MA_DATA26 MB_ADD14 MB_ADD(15) MB_DATA(27) MB_DATA26 N24 MA_ADD(14) MA_DATA(26) F27 N29 MB_ADD(14) MB_DATA(26) F31 MB0_CLK_H[2..0] MA_ADD13 AC26 C28 MA_DATA25 MB_ADD13 AE31 A29 MB_DATA25 7,8 MB0_CLK_H[2..0] MA_ADD12 MA_ADD(13) MA_DATA(25) MA_DATA24 MB_ADD12 MB_ADD(13) MB_DATA(25) MB_DATA24 N26 MA_ADD(12) MA_DATA(24) E27 N30 MB_ADD(12) MB_DATA(24) A28 MB0_CLK_L[2..0] MA_ADD11 P25 F25 MA_DATA23 MB_ADD11 P29 A25 MB_DATA23 7,8 MB0_CLK_L[2..0] MA_ADD10 MA_ADD(11) MA_DATA(23) MA_DATA22 MB_ADD10 MB_ADD(11) MB_DATA(23) MB_DATA22 Y25 MA_ADD(10) MA_DATA(22) E25 AA29 MB_ADD(10) MB_DATA(22) A24 MB0_CS_L[1..0] MA_ADD9 N27 E23 MA_DATA21 MB_ADD9 P31 C22 MB_DATA21 7,8 MB0_CS_L[1..0] MA_ADD8 MA_ADD(9) MA_DATA(21) MA_DATA20 MB_ADD8 MB_ADD(9) MB_DATA(21) MB_DATA20 R24 MA_ADD(8) MA_DATA(20) D23 R29 MB_ADD(8) MB_DATA(20) D21 MB0_ODT0 MA_ADD7 P27 E26 MA_DATA19 MB_ADD7 R28 A26 MB_DATA19 7,8 MB0_ODT0 MA_ADD6 MA_ADD(7) MA_DATA(19) MA_DATA18 MB_ADD6 MB_ADD(7) MB_DATA(19) MB_DATA18 R25 MA_ADD(6) MA_DATA(18) C26 R31 MB_ADD(6) MB_DATA(18) B25 MA_ADD5 R26 G23 MA_DATA17 MB_ADD5 R30 B23 MB_DATA17 MA_ADD4 MA_ADD(5) MA_DATA(17) MA_DATA16 MB_ADD4 MB_ADD(5) MB_DATA(17) MB_DATA16 R27 MA_ADD(4) MA_DATA(16) F23 T31 MB_ADD(4) MB_DATA(16) A22 MA_ADD3 T25 E22 MA_DATA15 MB_ADD3 T29 B21 MB_DATA15 MA_ADD2 MA_ADD(3) MA_DATA(15) MA_DATA14 MB_ADD2 MB_ADD(3) MB_DATA(15) MB_DATA14 U25 MA_ADD(2) MA_DATA(14) E21 U29 MB_ADD(2) MB_DATA(14) A20 MA_ADD1 T27 F17 MA_DATA13 MB_ADD1 U28 C16 MB_DATA13 MA_ADD0 MA_ADD(1) MA_DATA(13) MA_DATA12 MB_ADD0 MB_ADD(1) MB_DATA(13) MB_DATA12 W24 MA_ADD(0) MA_DATA(12) G17 AA30 MB_ADD(0) MB_DATA(12) D15 G22 MA_DATA11 C21 MB_DATA11 MA_DQS_H7 MA_DATA(11) MA_DATA10 MB_DQS_H7 MB_DATA(11) MB_DATA10 AD15 MA_DQS_H(7) MA_DATA(10) F21 AK13 MB_DQS_H(7) MB_DATA(10) A21 MB_CAS_L MA_DQS_L7 AE15 G18 MA_DATA9 MB_DQS_L7 AJ13 A17 MB_DATA9 7,8 MB_CAS_L MB_WE_L MA_DQS_H6 MA_DQS_L(7) MA_DATA(9) MA_DATA8 MB_DQS_H6 MB_DQS_L(7) MB_DATA(9) MB_DATA8 7,8 MB_WE_L AG18 MA_DQS_H(6) MA_DATA(8) E17 AK17 MB_DQS_H(6) MB_DATA(8) A16 MB_RAS_L MA_DQS_L6 AG19 G16 MA_DATA7 MB_DQS_L6 AJ17 B15 MB_DATA7 7,8 MB_RAS_L MA_DQS_H5 MA_DQS_L(6) MA_DATA(7) MA_DATA6 MB_DQS_H5 MB_DQS_L(6) MB_DATA(7) MB_DATA6 AG24 MA_DQS_H(5) MA_DATA(6) E15 AK23 MB_DQS_H(5) MB_DATA(6) A14 MB_BANK[2..0] MA_DQS_L5 AG25 G13 MA_DATA5 MB_DQS_L5 AL23 E13 MB_DATA5 7,8 MB_BANK[2..0] MA_DQS_H4 MA_DQS_L(5) MA_DATA(5) MA_DATA4 MB_DQS_H4 MB_DQS_L(5) MB_DATA(5) MB_DATA4 AG27 MA_DQS_H(4) MA_DATA(4) H13 AL28 MB_DQS_H(4) MB_DATA(4) F13 MA_DQS_L4 AG28 H17 MA_DATA3 MB_DQS_L4 AL29 C15 MB_DATA3 B 7,8 MB_CKE0 MB_CKE0 MA_DQS_H3 D29 MA_DQS_L(4) MA_DQS_H(3) MA_DATA(3) MA_DATA(2) E16 MA_DATA2 MB_DQS_H3 D31 MB_DQS_L(4) MB_DQS_H(3) MB_DATA(3) MB_DATA(2) A15 MB_DATA2 B MA_DQS_L3 C29 E14 MA_DATA1 MB_DQS_L3 C31 A13 MB_DATA1 MB_ADD[15..0] MA_DQS_H2 MA_DQS_L(3) MA_DATA(1) MA_DATA0 MB_DQS_H2 MB_DQS_L(3) MB_DATA(1) MB_DATA0 7,8 MB_ADD[15..0] C25 MA_DQS_H(2) MA_DATA(0) G14 C24 MB_DQS_H(2) MB_DATA(0) D13 MA_DQS_L2 D25 MB_DQS_L2 C23 MB_DQS_H[8..0] MA_DQS_H1 MA_DQS_L(2) MA_DQS_H8 MB_DQS_H1 MB_DQS_L(2) MB_DQS_H8 7 MB_DQS_H[8..0] E19 MA_DQS_H(1) MA_DQS_H(8) J28 D17 MB_DQS_H(1) MB_DQS_H(8) J31 MA_DQS_L1 F19 J27 MA_DQS_L8 MB_DQS_L1 C17 J30 MB_DQS_L8 MB_DQS_L[8..0] MA_DQS_H0 MA_DQS_L(1) MA_DQS_L(8) MB_DQS_H0 MB_DQS_L(1) MB_DQS_L(8) 7 MB_DQS_L[8..0] F15 MA_DQS_H(0) C14 MB_DQS_H(0) MA_DQS_L0 G15 J25 MA_DM8 MB_DQS_L0 C13 J29 MB_DM8 MB_DM[8..0] MA_DQS_L(0) MA_DM(8) MB_DQS_L(0) MB_DM(8) 7 MB_DM[8..0] MA_DM7 MA_CHECK7 MB_DM7 MB_CHECK7 AF15 MA_DM(7) MA_CHECK(7) K25 AJ14 MB_DM(7) MB_CHECK(7) K29 MB_DATA[63..0] MA_DM6 AF19 J26 MA_CHECK6 MB_DM6 AH17 K31 MB_CHECK6 7 MB_DATA[63..0] MA_DM5 MA_DM(6) MA_CHECK(6) MA_CHECK5 MB_DM5 MB_DM(6) MB_CHECK(6) MB_CHECK5 AJ25 MA_DM(5) MA_CHECK(5) G28 AJ23 MB_DM(5) MB_CHECK(5) G30 MB_CHECK[7..0] MA_DM4 AH29 G27 MA_CHECK4 MB_DM4 AK29 G29 MB_CHECK4 7 MB_CHECK[7..0] MA_DM3 MA_DM(4) MA_CHECK(4) MA_CHECK3 MB_DM3 MB_DM(4) MB_CHECK(4) MB_CHECK3 B29 MA_DM(3) MA_CHECK(3) L24 C30 MB_DM(3) MB_CHECK(3) L29 MA_DM2 E24 K27 MA_CHECK2 MB_DM2 A23 L28 MB_CHECK2 MA_DM1 MA_DM(2) MA_CHECK(2) MA_CHECK1 MB_DM1 MB_DM(2) MB_CHECK(2) MB_CHECK1 E18 MA_DM(1) MA_CHECK(1) H29 B17 MB_DM(1) MB_CHECK(1) H31 MA_DM0 H15 H27 MA_CHECK0 MB_DM0 B13 G31 MB_CHECK0 MA_DM(0) MA_CHECK(0) MB_DM(0) MB_CHECK(0) Socket_M2 Socket_M2 A A Elitegroup Computer Systems Title C51PVGM-M Size Document Number Rev B CPU M2-2 DDR2 1.1 Date: Thursday, October 05, 2006 Sheet 4 of 32
 5. 8 7 6 5 4 3 2 1 D +2.5V_VDDA for CPU PLL CPU_VID[4..0] CPU_VID[4..0] 27 D +12V VCC3 +2.5V_VDDA CPUD VREF25 R93 Width:50mil and Long:500mil V_DIMM D 10K 4 U7A L27 MISC V_DIMM 1 2 3 Q21 1 2 CPU_VDDA C10 + VDDA1 1 G 2N7002-S FB-120-08-L D10 C190 C194 C195 VDDA2 2 S - CLKIN_H A8 R131 R182 R184 AZ324M-AS 4.7u-16V-08 3300P .22u-25VY CLKIN_L CLKIN_H +2.5V_VDDA B8 11 CLKIN_L 300 300 300 CPU_ALL_PWROK C9 D2 CPU_VID5 CPU_VID5 TP2 +2.5V_VDDA@105mA 9 CPU_ALL_PWROK PWROK VID(5) CPU_LDTSTOP- D8 D1 CPU_VID4 9 CPU_LDTSTOP- LDTSTOP_L VID(4) CPU_HT_RESET- C7 C1 CPU_VID3 9 CPU_HT_RESET- RESET_L VID(3) 1 VID(2) E3 CPU_VID2 EC24 CPU_PRESENT_L AL3 E2 CPU_VID1 100u-16V-LF CPU_PRESENT_L VID(1) CPU_VID0 E1 2 VID(0) CPU_SIC AL6 AK7 -CPU_THERMTRIP SIC THERMTRIP_L PROCHOT_L AK6 SID PROCHOT_L AL7 CPU_TDI AL10 AK10 CPU_TDO STP6 TP13 CPU_TRST_L TDI TDO STP8 AJ10 TRST_L CPU_TCK AH10 STP7 CPU_TMS TCK TP12 AL9 TMS CPU_DBREQ_L CPU_DBRDY C TP5 A5 DBREQ_L DBRDY B6 TP8 C Move 74LV07 CPU_CORE_FB G2 AK11 CPU_VDDIO_FB_H STP9 27 CPU_CORE_FB VDD_FB_H VDDIO_FB_H CPU_CORE_FB* G1 AL11 CPU_VDDIO_FB_L TP14 27 CPU_CORE_FB* VDD_FB_L VDDIO_FB_L CPU_VTT_SENSE E12 F1 CPU_PSI_L TP3 VLDT_B TP15 VTT_SENSE PSI_L V_DIMM CPU_M_VREF F12 V8 CPU_HTREF1 R166 44.2-1 R191 39.2-1 CPU_M_ZN M_VREF HTREF1 CPU_HTREF0 R153 44.2-1 AH11 M_ZN HTREF0 V7 R193 39.2-1 CPU_M_ZP AJ11 M_ZP CPU_TEST25_H A10 C11 CPU_TEST29_H R197 CPU_TEST25_L TEST25_H TEST29_H CPU_TEST29_L B10 TEST25_L TEST29_L D11 R188 300 CPU_PLLTEST0 F10 80.6-1 R189 300 CPU_PLLTEST1 TEST19 differential pair E9 TEST18 AJ7 shorter than 1.5 inches. TEST13 F6 TEST9 CPU_BP3 D6 AK8 CPU_SC1 TP10 TP7 CPU_BP2 TEST17 TEST24 CPU_TEST23 TP6 E7 TEST16 TEST23 AH8 TP9 CPU_BP1 F8 AJ9 CPU_SSEN_A STP4 STP5 CPU_BP0 TEST15 TEST22 CPU_SCAN_EN R185 300 TP4 C5 TEST14 TEST21 AL8 CPU_SSEN_B AH9 AJ8 CPU_SC2 TP11 STP3 TEST12 TEST20 E5 TEST7 TEST28_H J10 AJ5 H9 V_DIMM TEST6 TEST28_L 23 CPU_THERMDC AG9 TEST5 TEST27 AK9 AG8 AK5 CPU_TEST26 R178 300 23 CPU_THERMDA TEST4 TEST26 AH7 G7 B AJ6 TEST3 TEST2 TEST10 TEST8 D4 B Socket_M2 C189 3900P CPU_CLK R179 CLKIN_H Del U10 9 CPU_CLK -CPU_CLK CLKIN_L 9 -CPU_CLK 169-1 C191 3900P 1.NB to R180,R181 trace length
 6. 8 7 6 5 4 3 2 1 CPUF CPUG CPUH +1.2V_HT VCC_CORE VCC_CORE VCC_CORE VDD1 VDD2 VDD3 A4 VDD1 VSS1 A3 L14 VDD1 VSS1 AK20 AA20 VDD1 VSS1 N17 A6 VDD2 VSS2 A7 L16 VDD2 VSS2 AK22 AA22 VDD2 VSS2 N19 AA8 A9 L18 AK24 AB13 N21 C206 VLDT_B VDD3 VSS3 VDD3 VSS3 VDD3 VSS3 CPUI AA10 VDD4 VSS4 A11 M2 VDD4 VSS4 AK26 AB15 VDD4 VSS4 N23 AA12 AA4 M3 AK28 AB17 P2 4.7u-16V-08 VDDIO VDD5 VSS5 VDD5 VSS5 VDD5 VSS5 VLDT_B AA14 VDD6 VSS6 AA5 M7 VDD6 VSS6 AK30 AB19 VDD6 VSS6 P3 AJ4 VLDT_A1 VLDT_B1 H6 AA16 VDD7 VSS7 AA7 M9 VDD7 VSS7 AL5 AB21 VDD7 VSS7 P8 AJ3 VLDT_A2 VLDT_B2 H5 AA18 VDD8 VSS8 AA9 M11 VDD8 VSS8 B4 AB23 VDD8 VSS8 P10 AJ2 VLDT_A3 VLDT_B3 H2 AB7 AA11 M13 B9 AC12 P12 DDR_VTT AJ1 H1 DDR_VTT VDD9 VSS9 VDD9 VSS9 VDD9 VSS9 VLDT_A4 VLDT_B4 D AB9 AB11 VDD10 VSS10 AA13 AA15 M15 M17 VDD10 VSS10 B11 B14 AC14 AC16 VDD10 VSS10 P14 P16 D12 AK12 D VDD11 VSS11 VDD11 VSS11 VDD11 VSS11 VTT1 VTT5 AC4 VDD12 VSS12 AA17 M19 VDD12 VSS12 B16 AC18 VDD12 VSS12 P18 C12 VTT2 VTT6 AJ12 AC5 VDD13 VSS13 AA19 N8 VDD13 VSS13 B18 AC20 VDD13 VSS13 P20 B12 VTT3 VTT7 AH12 AC8 AA21 N10 B20 AC22 P22 V_DIMM A12 AG12 VDD14 VSS14 VDD14 VSS14 VDD14 VSS14 VTT4 VTT8 AC10 VDD15 VSS15 AA23 N12 VDD15 VSS15 B22 AD11 VDD15 VSS15 R7 VTT9 AL12 AD2 VDD16 VSS16 AB2 N14 VDD16 VSS16 B24 AD23 VDD16 VSS16 R9 AB24 VDDIO1 AD3 VDD17 VSS17 AB3 N16 VDD17 VSS17 B26 AE12 VDD17 VSS17 R11 AB26 VDDIO2 VSS1 K24 AD7 VDD18 VSS18 AB8 N18 VDD18 VSS18 B28 AF11 VDD18 VSS18 R13 AB28 VDDIO3 VSS2 K26 AD9 VDD19 VSS19 AB10 P7 VDD19 VSS19 B30 L20 VDD19 VSS19 R15 AB30 VDDIO4 VSS3 K28 AE10 VDD20 VSS20 AB12 P9 VDD20 VSS20 C3 L22 VDD20 VSS20 R17 AC24 VDDIO5 VSS4 K30 AF7 VDD21 VSS21 AB14 P11 VDD21 VSS21 D14 M21 VDD21 VSS21 R19 AD26 VDDIO6 VSS5 L7 AF9 VDD22 VSS22 AB16 P13 VDD22 VSS22 D16 M23 VDD22 VSS22 R21 AD28 VDDIO7 VSS6 L9 AG4 VDD23 VSS23 AB18 P15 VDD23 VSS23 D18 N20 VDD23 VSS23 R23 AD30 VDDIO8 VSS7 L11 AG5 VDD24 VSS24 AB20 P17 VDD24 VSS24 D20 N22 VDD24 VSS24 T8 AF30 VDDIO9 VSS8 L13 AG7 VDD25 VSS25 AB22 P19 VDD25 VSS25 D22 P21 VDD25 VSS25 T10 M24 VDDIO10 VSS9 L15 AH2 VDD26 VSS26 AC7 R4 VDD26 VSS26 D24 P23 VDD26 VSS26 T12 M26 VDDIO11 VSS10 L17 VLDT_B AH3 VDD27 VSS27 AC9 R5 VDD27 VSS27 D26 R22 VDD27 VSS27 T14 M28 VDDIO12 VSS11 L19 B3 VDD28 VSS28 AC11 R8 VDD28 VSS28 D28 T23 VDD28 VSS28 T16 M30 VDDIO13 VSS12 L21 B5 AC13 R10 D30 U22 T18 P24 L23 VLDT_B VDD29 VSS29 VDD29 VSS29 VDD29 VSS29 VDDIO14 VSS13 B7 VDD30 VSS30 AC15 R12 VDD30 VSS30 E11 V23 VDD30 VSS30 T20 P26 VDDIO15 VSS14 M8 AMD C2 AC17 R14 F4 W22 T22 P28 M10 C166 C174 C173 VDD31 VSS31 VDD31 VSS31 VDD31 VSS31 VDDIO16 VSS15 C4 VDD32 VSS32 AC19 R16 VDD32 VSS32 F14 Y23 VDD32 VSS32 U4 P30 VDDIO17 VSS16 M12 C6 AC21 R18 F16 U5 T24 M14 4.7u-16V-08 .22u-25VY 180P VDD33 VSS33 VDD33 VSS33 VSS33 VDDIO18 VSS17 C8 VDD34 VSS34 AC23 R20 VDD34 VSS34 F18 VSS34 U7 T26 VDDIO19 VSS18 M16 D3 VDD35 VSS35 AD8 T2 VDD35 VSS35 F20 DHOLE1 DHOLE1 VSS35 U9 T28 VDDIO20 VSS19 M18 D5 VDD36 VSS36 AD10 T3 VDD36 VSS36 F22 DHOLE2 DHOLE2 VSS36 U11 T30 VDDIO21 VSS20 M20 D7 VDD37 VSS37 AD12 T7 VDD37 VSS37 F24 DHOLE3 DHOLE3 VSS37 U13 V25 VDDIO22 VSS21 M22 D9 VDD38 VSS38 AD14 T9 VDD38 VSS38 F26 DHOLE4 DHOLE4 VSS38 U15 V26 VDDIO23 VSS22 N4 C E4 E6 VDD39 VSS39 AD16 AD20 T11 T13 VDD39 VSS39 F28 F30 1 VSS39 U17 U19 V28 V30 VDDIO24 VSS23 N5 N7 C VDD40 VSS40 VDD40 VSS40 HOLE1 VSS40 VDDIO25 VSS24 E8 AD22 T15 G9 2 U21 Y24 N9 E10 VDD41 VDD42 VSS41 VSS42 AD24 T17 VDD41 VDD42 VSS41 VSS42 G11 3 HOLE2 HOLE3 VSS41 VSS42 U23 Y26 VDDIO26 VDDIO27 VSS25 VSS26 N11 Place near Socket M2 F5 VDD43 VSS43 AE4 T19 VDD43 VSS43 H8 4 HOLE4 VSS43 V2 Y28 VDDIO28 VSS27 N13 +1.2V_HT F7 VDD44 VSS44 AE5 T21 VDD44 VSS44 H10 MT1 MT1 VSS44 V3 Y29 VDDIO29 VSS28 N15 F9 VDD45 VSS45 AE9 U8 VDD45 VSS45 H12 MT2 MT2 VSS45 V10 F11 VDD46 VSS46 AE11 U10 VDD46 VSS46 H14 MT3 MT3 VSS46 V12 G6 AF2 U12 H16 MT4 V14 Socket_M2 VDD47 VSS47 VDD47 VSS47 MT4 VSS47 C184 C183 C185 C186 G8 VDD48 VSS48 AF3 U14 VDD48 VSS48 H18 MT5 MT5 VSS48 V16 G10 VDD49 VSS49 AF8 U16 VDD49 VSS49 H22 MT6 MT6 VSS49 V18 G12 AF10 U18 H24 MT7 V20 4.7u-16V-08 4.7u-16V-08 10P VDD50 VSS50 VDD50 VSS50 MT7 VSS50 .22u-25VY H7 VDD51 VSS51 AF12 U20 VDD51 VSS51 H26 MT8 MT8 VSS51 V22 H11 VDD52 VSS52 AF14 V9 VDD52 VSS52 H28 MT9 MT9 VSS52 W9 H23 VDD53 VSS53 AF16 V11 VDD53 VSS53 H30 MT10 MT10 VSS53 W11 +1.2V_HT J8 VDD54 VSS54 AF18 V13 VDD54 VSS54 J4 MT11 MT11 VSS54 W13 J12 VDD55 VSS55 AF20 V15 VDD55 VSS55 J5 MT12 MT12 VSS55 W15 2 2 J14 AF22 V17 J7 MT13 W17 C238 VDD56 VSS56 VDD56 VSS56 MT13 VSS56 C232 J16 VDD57 VSS57 AF24 V19 VDD57 VSS57 J9 MT14 MT14 VSS57 W19 .1u-16V-04 J18 AF26 V21 J11 MT15 W21 1U Decoupling between Socket M2 and DIMMs 1 1 VDD58 VSS58 VDD58 VSS58 MT15 VSS58 J20 VDD59 VSS59 AF28 W4 VDD59 VSS59 J13 MT16 MT16 VSS59 W23 J22 J24 VDD60 VSS60 AG10 AG11 W5 W8 VDD60 VSS60 J15 J17 MT17 MT18 MT17 VSS60 Y8 Y10 VCC_CORE Place as Close to Socket M2 as Possible VDD61 VSS61 VDD61 VSS61 MT18 VSS61 K7 AH14 W10 J19 MT19 Y12 K9 VDD62 VDD63 VSS62 VSS63 AH16 W12 VDD62 VDD63 VSS62 VSS63 J21 MT20 MT19 MT20 VSS62 VSS63 W7 ADD DDR_VTT K11 VDD64 VSS64 AH18 W14 VDD64 VSS64 J23 MT21 MT21 VSS64 Y20 K13 VDD65 VSS65 AH20 W16 VDD65 VSS65 K2 MT22 MT22 VSS65 Y22 K15 VDD66 VSS66 AH22 W18 VDD66 VSS66 K3 MT23 MT24 MT25 MT26 MT27 MT28 MT29 MT30 MT31 MT32 K17 AH24 W20 K8 C230 C237 C228 C235 C269 C207 C265 C212 VDD67 VSS67 VDD67 VSS67 K19 AH26 Y2 K10 B K21 VDD68 VDD69 VSS68 VSS69 AH28 Y3 VDD68 VDD69 VSS68 VSS69 K12 4.7u-16V-08 4.7u-16V-08 .22u-25VY 1000P 1000P 180P 180P B K23 AH30 Y7 K14 .22u-25VY MT23 MT24 MT25 MT26 MT27 MT28 MT29 MT30 MT31 MT32 VDD70 VSS70 VDD70 VSS70 Socket_M2 L4 VDD71 VSS71 AK2 Y9 VDD71 VSS71 K16 L5 VDD72 VSS72 AK14 Y11 VDD72 VSS72 K18 L8 VDD73 VSS73 AK16 Y13 VDD73 VSS73 K20 L10 AK18 Y15 K22 DDR_VTT VDD74 VSS74 VDD74 VSS74 L12 VDD75 VSS240 Y14 Y21 VDD75 VSS75 Y18 Y17 VDD150 VSS241 Y16 Y19 VDD151 Socket_M2 C215 C210 C224 C233 C208 C263 C262 C213 Socket_M2 4.7u-16V-08 4.7u-16V-08 .22u-25VY 1000P 1000P 180P 180P .22u-25VY V_DIMM Place Decoupling Capacitors on Bottom Side underneath Socket M2 C294 C325 C308 C309 VCC_CORE 4.7u-16V-08 .22u-25VY 4.7u-16V-08 .22u-25VY SC26 SC24 SC34 SC29 SC23 SC36 SC33 SC35 SC27 SC32 SC31 SC25 SC37 SC38 SC28 22u-6.3V-08-X 22u-6.3V-08-X 22u-6.3V-08-X 22u-6.3V-08-X 22u-6.3V-08-X 22u-6.3V-08-X 22u-6.3V-08-X 22u-6.3V-08-X 22u-6.3V-08-X 22u-6.3V-08-X 22u-6.3V-08-X 22u-6.3V-08-X 22u-6.3V-08-X 22u-6.3V-08-X 22u-6.3V-08-X A VCC_CORE V_DIMM A C124 C122 C123 SC22 SC30 SC46 SC44 SC43 SC41 SC40 SC42 SC47 SC39 SC45 Elitegroup Computer Systems .22u-25VY .22u-25VY 10P-X 22u-6.3V-08-X 4.7u-16V-08-X 4.7u-16V-08-X .22u-25VY-X 180P-X Title .22u-25VY .01u-X 22u-6.3V-08-X 4.7u-16V-08-X 4.7u-16V-08-X .01u-X C51PVGM-M Size Document Number Rev B CPU M2-4 Power and Ground 1.1 Date: Thursday, October 05, 2006 Sheet 6 of 32
 7. 8 7 V_DIMM 6 5 4 V_DIMM 3 2 1 197 189 187 184 178 172 194 191 181 175 170 197 189 187 184 178 172 194 191 181 175 170 69 67 64 59 53 78 75 72 62 56 51 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 65 66 79 82 85 69 67 64 59 53 78 75 72 62 56 51 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 65 66 79 82 85 2 5 8 2 5 8 DIMM1 DIMM2 VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VDDQ VDDQ VDDQ VDDQ VDDQ VDDQ VDDQ VDDQ VDDQ VDDQ VDDQ VDDQ VDDQ VDDQ VDDQ VDDQ VDDQ VDDQ VDDQ VDDQ VDDQ VDDQ VDD VDD VDD VDD VDD VDD VDD VDD VDD VDD VDD VDD VDD VDD VDD VDD VDD VDD VDD VDD VDD VDD VCC3 VCC3 238 VDDSPD 238 VDDSPD 3 MA_DATA0 3 MB_DATA0 MA_ADD0 DQ0 MA_DATA1 MB_ADD0 DQ0 MB_DATA1 188 A0 DQ1 4 188 A0 DQ1 4 MA_ADD1 183 9 MA_DATA2 MB_ADD1 183 9 MB_DATA2 A1 DQ2 A1 DQ2 D MA_ADD2 MA_ADD3 63 182 A2 DQ3 10 122 MA_DATA3 MA_DATA4 MB_ADD2 MB_ADD3 63 182 A2 DQ3 10 122 MB_DATA3 MB_DATA4 D MA_ADD4 A3 DQ4 MA_DATA5 MB_ADD4 A3 DQ4 MB_DATA5 61 A4 DQ5 123 61 A4 DQ5 123 MA_ADD5 60 128 MA_DATA6 MB_ADD5 60 128 MB_DATA6 MA_ADD6 A5 DQ6 MA_DATA7 MB_ADD6 A5 DQ6 MB_DATA7 180 A6 DQ7 129 180 A6 DQ7 129 MA_ADD7 58 12 MA_DATA8 MB_ADD7 58 12 MB_DATA8 MA_ADD8 A7 DQ8 MA_DATA9 MB_ADD8 A7 DQ8 MB_DATA9 179 A8 DQ9 13 179 A8 DQ9 13 MA_ADD9 177 21 MA_DATA10 MB_ADD9 177 21 MB_DATA10 MA_ADD10 A9 DQ10 MA_DATA11 MB_ADD10 A9 DQ10 MB_DATA11 70 A10 DQ11 22 70 A10 DQ11 22 MA_ADD11 57 131 MA_DATA12 MB_ADD11 57 131 MB_DATA12 MA_ADD12 A11 DQ12 MA_DATA13 MB_ADD12 A11 DQ12 MB_DATA13 176 A12 DQ13 132 176 A12 DQ13 132 MA_ADD13 196 140 MA_DATA14 MB_ADD13 196 140 MB_DATA14 MA_ADD14 A13 DQ14 MA_DATA15 MB_ADD14 A13 DQ14 MB_DATA15 174 A14 DQ15 141 174 A14 DQ15 141 MA_ADD15 173 24 MA_DATA16 MB_ADD15 173 24 MB_DATA16 A15 DQ16 MA_DATA17 A15 DQ16 MB_DATA17 DQ17 25 DQ17 25 MA_BANK0 71 30 MA_DATA18 MB_BANK0 71 30 MB_DATA18 MA_BANK1 190 BA0 DQ18 MA_DATA19 MB_BANK1 190 BA0 DQ18 MB_DATA19 BA1 DQ19 31 BA1 DQ19 31 MA_BANK2 54 143 MA_DATA20 MB_BANK2 54 143 MB_DATA20 BA2 DQ20 MA_DATA21 BA2 DQ20 MB_DATA21 DQ21 144 DQ21 144 MA_DM0 125 149 MA_DATA22 MB_DM0 125 149 MB_DATA22 MA_DM1 DM0 DQ22 MA_DATA23 MB_DM1 DM0 DQ22 MB_DATA23 134 DM1 DQ23 150 134 DM1 DQ23 150 MA_DM2 146 33 MA_DATA24 MB_DM2 146 33 MB_DATA24 MA_DM3 DM2 DQ24 MA_DATA25 MB_DM3 DM2 DQ24 MB_DATA25 155 DM3 DQ25 34 155 DM3 DQ25 34 MA_DM4 202 39 MA_DATA26 MB_DM4 202 39 MB_DATA26 MA_DM5 DM4 DQ26 MA_DATA27 MB_DM5 DM4 DQ26 MB_DATA27 211 DM5 DQ27 40 211 DM5 DQ27 40 MA_DM6 223 152 MA_DATA28 MB_DM6 223 152 MB_DATA28 MA_DM7 DM6 DQ28 MA_DATA29 MB_DM7 DM6 DQ28 MB_DATA29 232 DM7 DQ29 153 232 DM7 DQ29 153 MA_DM8 164 158 MA_DATA30 MB_DM8 164 158 MB_DATA30 DM8 DQ30 MA_DATA31 DM8 DQ30 MB_DATA31 DQ31 159 DQ31 159 C 126 135 NC(DQS9#) DQ32 80 81 MA_DATA32 MA_DATA33 126 135 NC(DQS9#) DQ32 80 81 MB_DATA32 MB_DATA33 C NC(DQS10#) DQ33 MA_DATA34 NC(DQS10#) DQ33 MB_DATA34 147 NC(DQS11#) DQ34 86 147 NC(DQS11#) DQ34 86 156 87 MA_DATA35 156 87 MB_DATA35 NC(DQS12#) DQ35 MA_DATA36 NC(DQS12#) DQ35 MB_DATA36 203 NC(DQS13#) DQ36 199 203 NC(DQS13#) DQ36 199 212 200 MA_DATA37 212 200 MB_DATA37 NC(DQS14#) DQ37 MA_DATA38 NC(DQS14#) DQ37 MB_DATA38 224 NC(DQS15#) DQ38 205 224 NC(DQS15#) DQ38 205 233 206 MA_DATA39 233 206 MB_DATA39 NC(DQS16#) DQ39 MA_DATA40 NC(DQS16#) DQ39 MB_DATA40 165 NC(DQS17#) DQ40 89 165 NC(DQS17#) DQ40 89 90 MA_DATA41 90 MB_DATA41 MA_DQS_H0 DQ41 MA_DATA42 MB_DQS_H0 DQ41 MB_DATA42 7 DQS0 DQ42 95 7 DQS0 DQ42 95 MA_DQS_H1 16 96 MA_DATA43 MB_DQS_H1 16 96 MB_DATA43 MA_DQS_H2 DQS1 DQ43 MA_DATA44 MB_DQS_H2 DQS1 DQ43 MB_DATA44 28 DQS2 DQ44 208 28 DQS2 DQ44 208 MA_DQS_H3 37 209 MA_DATA45 MB_DQS_H3 37 209 MB_DATA45 MA_DQS_H4 DQS3 DQ45 MA_DATA46 MB_DQS_H4 DQS3 DQ45 MB_DATA46 84 DQS4 DQ46 214 84 DQS4 DQ46 214 MA_DQS_H5 93 215 MA_DATA47 MB_DQS_H5 93 215 MB_DATA47 MA_DQS_H6 DQS5 DQ47 MA_DATA48 MB_DQS_H6 DQS5 DQ47 MB_DATA48 105 DQS6 DQ48 98 105 DQS6 DQ48 98 MA_DQS_H7 114 99 MA_DATA49 MB_DQS_H7 114 99 MB_DATA49 MA_DQS_H8 DQS7 DQ49 MA_DATA50 MB_DQS_H8 DQS7 DQ49 MB_DATA50 46 DQS8 DQ50 107 46 DQS8 DQ50 107 108 MA_DATA51 108 MB_DATA51 MA_DQS_L0 DQ51 MA_DATA52 MB_DQS_L0 DQ51 MB_DATA52 6 DQS0# DQ52 217 6 DQS0# DQ52 217 MA_DQS_L1 15 218 MA_DATA53 MB_DQS_L1 15 218 MB_DATA53 MA_DQS_L2 DQS1# DQ53 MA_DATA54 MB_DQS_L2 DQS1# DQ53 MB_DATA54 27 DQS2# DQ54 226 27 DQS2# DQ54 226 MA_DQS_L3 36 227 MA_DATA55 MB_DQS_L3 36 227 MB_DATA55 MA_DQS_L4 DQS3# DQ55 MA_DATA56 MB_DQS_L4 DQS3# DQ55 MB_DATA56 83 DQS4# DQ56 110 83 DQS4# DQ56 110 MA_DQS_L5 92 111 MA_DATA57 MB_DQS_L5 92 111 MB_DATA57 MA_DQS_L6 DQS5# DQ57 MA_DATA58 MB_DQS_L6 DQS5# DQ57 MB_DATA58 104 DQS6# DQ58 116 104 DQS6# DQ58 116 MA_DQS_L7 113 117 MA_DATA59 MB_DQS_L7 113 117 MB_DATA59 MA_DQS_L8 DQS7# DQ59 MA_DATA60 MB_DQS_L8 DQS7# DQ59 MB_DATA60 45 DQS8# DQ60 229 45 DQS8# DQ60 229 230 MA_DATA61 230 MB_DATA61 B MA_CHECK0 42 CB0 DQ61 DQ62 235 MA_DATA62 MB_CHECK0 42 CB0 DQ61 DQ62 235 MB_DATA62 B MA_CHECK1 43 236 MA_DATA63 MB_CHECK1 43 236 MB_DATA63 MA_CHECK2 CB1 DQ63 MB_CHECK2 CB1 DQ63 48 CB2 48 CB2 MA_CHECK3 49 120 SMB_MEM_SCL MB_CHECK3 49 120 SMB_MEM_SCL MA_CHECK4 CB3 SCL SMB_MEM_SDA MB_CHECK4 CB3 SCL SMB_MEM_SDA VCC3 161 CB4 SDA 119 161 CB4 SDA 119 MA_CHECK5 162 MB_CHECK5 162 MA_CHECK6 CB5 MB_CHECK6 CB5 167 CB6 SA0 239 167 CB6 SA0 239 MA_CHECK7 168 240 MB_CHECK7 168 240 CB7 SA1 CB7 SA1 SA2 101 SA2 101 MA_RAS_L 192 MB_RAS_L 192 MA_CAS_L RAS# MB_CAS_L RAS# 74 CAS# NC(TEST) 102 74 CAS# NC(TEST) 102 MA_WE_L 73 55 MB_WE_L 73 55 WE# NC(Err_Out#) WE# NC(Err_Out#) NC(Par_In) 68 NC(Par_In) 68 MA0_CS_L0 193 19 MB0_CS_L0 193 19 MA0_CS_L1 S0# NC MB0_CS_L1 S0# NC 76 S1# 76 S1# MA_CKE0 52 195 MA0_ODT0 MB_CKE0 52 195 MB0_ODT0 CKE0 ODT0 CKE0 ODT0 171 CKE1 ODT1 77 171 CKE1 ODT1 77 MA0_CLK_H0 185 18 MB0_CLK_H0 185 18 MA0_CLK_H1 CK0 RESET# MB0_CLK_H1 CK0 RESET# 137 CK1 137 CK1 MA0_CLK_H2 220 1 MEM_VREF MB0_CLK_H2 220 1 MEM_VREF MA0_CLK_L0 CK2 VREF MB0_CLK_L0 CK2 VREF 186 CK0# 186 CK0# MA0_CLK_L1 138 C340 MB0_CLK_L1 138 C345 MA0_CLK_L2 CK1# MB0_CLK_L2 CK1# 221 CK2# 221 CK2# .1u-16V .1u-16V VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS DDRII_DIMM_BLUE-LF V_DIMM VCC3 DDRII_DIMM_BLACK-LF 237 234 231 228 225 222 219 216 213 210 207 204 201 198 169 166 163 160 157 154 151 148 145 142 139 136 133 130 127 124 121 118 115 112 109 106 103 100 97 94 91 88 237 234 231 228 225 222 219 216 213 210 207 204 201 198 169 166 163 160 157 154 151 148 145 142 139 136 133 130 127 124 121 118 115 112 109 106 103 100 97 94 91 88 A C361 A MA0_CLK_H[2..0] SMB_MEM_SCL 4,8 MA0_CLK_H[2..0] MA0_CLK_L[2..0] 17 SMB_MEM_SCL .1u-16V SMB_MEM_SDA MB0_ODT0 4,8 4 MA0_CLK_L[2..0] MA_CHECK[7..0] MA_CHECK[7..0] 4,8 MA0_ODT0 MA0_ODT0 17 SMB_MEM_SDA 4,8 MB_ADD[15..0] MB_ADD[15..0] 4,8 4,8 MB0_ODT0 MB_CAS_L MB_CAS_L Elitegroup Computer Systems MA_DQS_H[8..0] MA_CKE0 MB_BANK[2..0] MB_WE_L 4 MA_DQS_H[8..0] MA_DQS_L[8..0] 4,8 MA_CKE0 MA_CAS_L 4,8 MB_BANK[2..0] MB_DM[8..0] 4,8 MB_WE_L MB0_CS_L[1..0] Title 4 MA_DQS_L[8..0] MA_DM[8..0] 4,8 MA_CAS_L MA_WE_L 4 MB_DM[8..0] MB_DQS_H[8..0] 4,8 MB0_CS_L[1..0] MB_CKE0 4 MA_DM[8..0] 4,8 MA_BANK[2..0] MA_BANK[2..0] 4,8 4,8 MA_WE_L MA_RAS_L MA_RAS_L 4 MB_DQS_H[8..0] 4 MB_DQS_L[8..0] MB_DQS_L[8..0] 4,8 MB_CKE0 4,8 MB0_CLK_H[2..0] MB0_CLK_H[2..0] C51PVGM-M MA_ADD[15..0] MA0_CS_L[1..0] MB_CHECK[7..0] MB0_CLK_L[2..0] Size Document Number Rev 4,8 MA_ADD[15..0] MA_DATA[63..0] 4,8 MA0_CS_L[1..0] MEM_VREF 4 MB_CHECK[7..0] MB_RAS_L 4,8 MB0_CLK_L[2..0] MB_DATA[63..0] A3 4 MA_DATA[63..0] 8 MEM_VREF 4,8 MB_RAS_L 4 MB_DATA[63..0] First Logic DDR2 DIMM 1.1 Date: Thursday, October 05, 2006 Sheet 7 of 32
 8. 8 7 6 5 4 3 2 1 RN42 DDR_VTT DDR_VTT 47-8P4R-04 2 1 MA0_CLK_H2 C1 1.5P-04 MA0_CLK_L2 MB_ADD14 2 1 MB0_CLK_H2 C15 1.5P-04 MB0_CLK_L2 MA_CKE0 4 3 MB_ADD15 4 3 MA_ADD15 6 5 MA0_CLK_H1 C2 1.5P-04 MA0_CLK_L1 MB_CKE0 6 5 MB0_CLK_H1 C16 1.5P-04 MB0_CLK_L1 MA_ADD14 8 7 8 7 MA0_CLK_H0 C14 1.5P-04 MA0_CLK_L0 MB0_CLK_H0 C17 1.5P-04 MB0_CLK_L0 RN41 RN25 47-8P4R-04 47-8P4R-04 MA_BANK2 2 1 MB_ADD11 2 1 MA_ADD12 4 3 MB_ADD9 4 3 D MA_ADD9 MA_ADD11 6 8 5 7 MB_ADD12 MB_BANK2 6 8 5 7 D RN40 MA0_CLK_H[2..0] RN24 MB0_CLK_H[2..0] 47-8P4R-04 4,7 MA0_CLK_H[2..0] 47-8P4R-04 4,7 MB0_CLK_H[2..0] MA_ADD5 8 7 MA0_CLK_L[2..0] MB_ADD5 2 1 MB0_CLK_L[2..0] MA_ADD6 4,7 MA0_CLK_L[2..0] MB_ADD6 4,7 MB0_CLK_L[2..0] 6 5 4 3 MA_ADD8 4 3 MB_ADD8 6 5 MA_ADD7 2 1 MB_ADD7 8 7 RN39 RN30 47-8P4R-04 47-8P4R-04 MA_ADD4 2 1 MB_ADD2 2 1 MA_ADD3 4 3 MB_ADD1 4 3 MA_ADD1 6 5 V_DIMM MB_ADD3 6 5 V_DIMM MA_ADD2 8 7 MB_ADD4 8 7 MA_ADD15 C295 22P-04 MB_ADD15 C327 22P-04 RN29 MA_ADD14 C287 22P-04 47-8P4R-04 MB_ADD14 C311 22P-04 MA_ADD[15..0] MA_ADD13 C302 22P-04 MB_ADD[15..0] MB_ADD13 C317 22P-04 4,7 MA_ADD[15..0] 4,7 MB_ADD[15..0] MA_ADD12 C293 22P-04 MB_ADD12 C326 22P-04 DDR_VTT MA_ADD11 C292 22P-04 DDR_VTT MB_ADD11 C332 22P-04 MB0_CS_L1 2 1 MA_ADD10 C307 22P-04 MA0_ODT0 2 1 MB_ADD10 C321 22P-04 MB_ADD13 4 3 MA_CAS_L 4 3 MB0_ODT0 MA_ADD9 C300 22P-04 4,7 MA_CAS_L MA_ADD13 MB_ADD9 C315 22P-04 6 5 6 5 C 4,7 MB_CAS_L MB_CAS_L 8 7 MA_ADD8 C291 22P-04 MA0_CS_L1 8 7 MB_ADD8 C331 22P-04 C RN26 RN36 47-8P4R-04 MA_ADD7 C299 22P-04 47-8P4R-04 MB_ADD7 C314 22P-04 MB_BANK0 2 1 MA_RAS_L 2 1 MB_ADD10 MA_ADD6 C298 22P-04 4,7 MA_RAS_L MA0_CS_L0 MB_ADD6 C313 22P-04 4 3 4 3 MB_BANK1 6 5 6 5 MB_ADD0 8 7 MA_ADD5 C290 22P-04 MA_WE_L 8 7 MB_ADD5 C330 22P-04 4,7 MA_WE_L RN28 MA_ADD4 C297 22P-04 RN37 MB_ADD4 C312 22P-04 47-8P4R-04 47-8P4R-04 MA_ADD3 C289 22P-04 MB_ADD3 C329 22P-04 MA_BANK[2..0] MB_BANK[2..0] 4,7 MA_BANK[2..0] MA_ADD2 C288 22P-04 4,7 MB_BANK[2..0] MB_ADD2 C328 22P-04 MA_ADD1 C296 22P-04 MB_ADD1 C310 22P-04 DDR_VTT DDR_VTT MA_ADD0 C333 22P-04 MB_ADD0 C322 22P-04 MA_ADD0 2 1 MB_WE_L 2 1 MA_BANK1 MA_CAS_L C303 22P-04 4,7 MB_WE_L MB0_CS_L0 MB_CAS_L C318 22P-04 4 3 4 3 MA_ADD10 6 5 MB_RAS_L 6 5 MA_BANK0 MA_WE_L C304 22P-04 4,7 MB_RAS_L MB_WE_L C323 22P-04 8 7 8 7 RN38 MA_RAS_L C305 22P-04 RN27 MB_RAS_L C319 22P-04 47-8P4R-04 47-8P4R-04 MA_BANK2 C301 22P-04 MB_BANK2 C316 22P-04 MA_BANK1 C335 22P-04 MB_BANK1 C334 22P-04 MA_BANK0 C306 22P-04 MB_BANK0 C320 22P-04 B B V_DIMM MA_CKE0 MB_CKE0 4,7 MA_CKE0 MA0_ODT0 4,7 MB_CKE0 MB0_ODT0 4,7 MA0_ODT0 4,7 MB0_ODT0 R290 C364 MA0_CS_L[1..0] MB0_CS_L[1..0] 4,7 MA0_CS_L[1..0] 4,7 MB0_CS_L[1..0] 60.4-1 .1u-16V-04 MEM_VREF R280 C358 C342 MEM_VREF 60.4-1 .1u-16V-04 1000P 7 MEM_VREF For EMI V_DIMM V_DIMM V_DIMM Spread Out on V_0.9V_VTT_SUS Pour DDR_VTT C425 C424 C423 C419 C346 C347 .1u-10V-04 .1u-10V-04 .1u-10V-04 .1u-10V-04 .1u-16V-04 .1u-16V-04 C349 C370 C367 C355 C375 C369 C371 C372 C357 C350 A .1u-16V-04 .1u-16V-04 .1u-16V-04 .1u-16V-04 .1u-16V-04 .1u-16V-04 .1u-16V-04 .1u-16V-04 .1u-16V-04 .1u-16V-04 A C373 C202 C353 C222 C368 C204 C356 C352 C374 C354 .1u-16V-04 .1u-16V-04 .1u-16V-04 .1u-16V-04 .1u-16V-04 .1u-16V-04 .1u-16V-04 .1u-16V-04 .1u-16V-04 .1u-16V-04 Elitegroup Computer Systems Title C51PVGM-M Size Document Number Rev A3 DDR2 Termination 1.1 Date: Thursday, October 05, 2006 Sheet 8 of 32
 9. 5 4 3 2 1 U11F BGA C51 L0_CADIN_H[15..0] L0_CADOUT_H[15..0] L0_CADIN_H[15..0] 3 3 L0_CADOUT_H[15..0] SEC 1 OF 6 L0_CADOUT_H0 Y23 HT_CPU_RXD0_P HT_CPU_TXD0_P C23 L0_CADIN_H0 D L0_CADOUT_H1 W24 L0_CADIN_H1 CPU_ALL_PWROK D HT_CPU_RXD1_P HT_CPU_TXD1_P D23 5 CPU_ALL_PWROK L0_CADOUT_H2 V24 HT_CPU_RXD2_P HT_CPU_TXD2_P E22 L0_CADIN_H2 CPU_LDTSTOP- L0_CADOUT_H3 L0_CADIN_H3 5 CPU_LDTSTOP- CPU_HT_RESET- U22 HT_CPU_RXD3_P HT_CPU_TXD3_P F23 5 CPU_HT_RESET- L0_CADOUT_H4 R24 HT_CPU_RXD4_P HT_CPU_TXD4_P H22 L0_CADIN_H4 L0_CADOUT_H5 P24 HT_CPU_RXD5_P HT_CPU_TXD5_P J21 L0_CADIN_H5 L0_CADOUT_H6 P22 HT_CPU_RXD6_P HT_CPU_TXD6_P K21 L0_CADIN_H6 L0_CADOUT_H7 N22 HT_CPU_RXD7_P HT_CPU_TXD7_P K23 L0_CADIN_H7 L0_CADOUT_H8 Y21 HT_CPU_RXD8_P HT_CPU_TXD8_P D21 L0_CADIN_H8 VCC2.5VNB V_DIMM L0_CADOUT_H9 V21 HT_CPU_RXD9_P HT_CPU_TXD9_P F19 L0_CADIN_H9 L0_CADOUT_H10 W21 HT_CPU_RXD10_P HT_CPU_TXD10_P F21 L0_CADIN_H10 VCC3_DUAL L0_CADOUT_H11 T21 HT_CPU_RXD11_P HT_CPU_TXD11_P G20 L0_CADIN_H11 L0_CADOUT_H12 R18 HT_CPU_RXD12_P HT_CPU_TXD12_P J19 L0_CADIN_H12 L0_CADOUT_H13 P16 HT_CPU_RXD13_P HT_CPU_TXD13_P L17 L0_CADIN_H13 1 L0_CADOUT_H14 N20 HT_CPU_RXD14_P HT_CPU_TXD14_P L20 L0_CADIN_H14 R177 R183 R190 R180 R175 R174 L0_CADOUT_H15 M17 HT_CPU_RXD15_P HT_CPU_TXD15_P L18 L0_CADIN_H15 C156 L0_CADIN_L0[15..0] 1K 1K 1K .1u-16V 300 300 300 14 2 L0_CADOUT_L[15..0] L0_CADIN_L[15..0] 3 U12A 3 L0_CADOUT_L[15..0] L0_CADOUT_L0 Y22 HT_CPU_RXD0_N HT_CPU_TXD0_N C24 L0_CADIN_L0 L0_CADOUT_L1 W23 HT_CPU_RXD1_N HT_CPU_TXD1_N D24 L0_CADIN_L1 HTCPU_PWRGD 1 2 CPU_ALL_PWROK L0_CADOUT_L2 V23 HT_CPU_RXD2_N HT_CPU_TXD2_N E23 L0_CADIN_L2 L0_CADOUT_L3 U21 HT_CPU_RXD3_N HT_CPU_TXD3_N F24 L0_CADIN_L3 L0_CADOUT_L4 R23 HT_CPU_RXD4_N HT_CPU_TXD4_N H23 L0_CADIN_L4 SN74LVC07ADR 7 L0_CADOUT_L5 P23 HT_CPU_RXD5_N HT_CPU_TXD5_N J22 L0_CADIN_L5 L0_CADOUT_L6 P21 HT_CPU_RXD6_N HT_CPU_TXD6_N K22 L0_CADIN_L6 U12B C C L0_CADOUT_L7 N21 HT_CPU_RXD7_N HT_CPU_TXD7_N K24 L0_CADIN_L7 L0_CADOUT_L8 Y20 HT_CPU_RXD8_N HT_CPU_TXD8_N D22 L0_CADIN_L8 -HTCPU_STOP 3 4 CPU_LDTSTOP- L0_CADOUT_L9 W20 HT_CPU_RXD9_N HT_CPU_TXD9_N E20 L0_CADIN_L9 L0_CADOUT_L10 W22 HT_CPU_RXD10_N HT_CPU_TXD10_N E21 L0_CADIN_L10 L0_CADOUT_L11 U20 HT_CPU_RXD11_N HT_CPU_TXD11_N G19 L0_CADIN_L11 SN74LVC07ADR L0_CADOUT_L12 R19 HT_CPU_RXD12_N HT_CPU_TXD12_N J18 L0_CADIN_L12 L0_CADOUT_L13 P17 HT_CPU_RXD13_N HT_CPU_TXD13_N K17 L0_CADIN_L13 U12C L0_CADOUT_L14 N19 HT_CPU_RXD14_N HT_CPU_TXD14_N K19 L0_CADIN_L14 L0_CADOUT_L15 N18 HT_CPU_RXD15_N HT_CPU_TXD15_N L19 L0_CADIN_L15 -HTCPU_RST 5 6 CPU_HT_RESET- L0_CLKOUT_H0 T23 HT_CPU_RX_CLK0_P HT_CPU_TX_CLK0_P G23 L0_CLKIN_H0 SN74LVC07ADR 3 L0_CLKOUT_H0 L0_CLKIN_H0 3 L0_CLKOUT_L0 T22 HT_CPU_RX_CLK0_N HT_CPU_TX_CLK0_N G24 L0_CLKIN_L0 3 L0_CLKOUT_L0 L0_CLKIN_L0 3 U12D L0_CLKOUT_H1 R21 HT_CPU_RX_CLK1_P HT_CPU_TX_CLK1_P G22 L0_CLKIN_H1 3 L0_CLKOUT_H1 L0_CLKIN_H1 3 L0_CLKOUT_L1 R20 HT_CPU_RX_CLK1_N HT_CPU_TX_CLK1_N G21 L0_CLKIN_L1 3 L0_CLKOUT_L1 L0_CLKIN_L1 3 9 8 U12 Near NB. L0_CTLOUT_H0 M23 HT_CPU_RXCTL_P HT_CPU_TXCTL_P L23 L0_CTLIN_H0 3 L0_CTLOUT_H0 L0_CTLIN_H0 3 L0_CTLOUT_L0 M22 HT_CPU_RXCTL_N HT_CPU_TXCTL_N L24 L0_CTLIN_L0 SN74LVC07ADR 3 L0_CTLOUT_L0 L0_CTLIN_L0 3 U12F CLKOUT_PRI_200MHZ_P B24 CPU_CLK -CPU_CLK CPU_CLK 5 CLKOUT_PRI_200MHZ_N B23 -CPU_CLK 5 13 12 B CLKOUT_SEC_200MHZ_P A22 B +1.2V_HT CLKOUT_SEC_200MHZ_N B21 SN74LVC07ADR SVCCHT1 SR1 150-1-X HTCPUCAL_1P2V W19 HT_CPU_CAL_1P2V -HTCPU_RST SR2 150-1-X HTCPUCAL_GND Y19 HT_CPU_CAL_GND HT_CPU_REQ* F18 SHT_CPU_REQ1 HT_CPU_STOP* G18 -HTCPU_STOP C HT_CPU_RESET* D20 -HTCPU_RST HT_CPU_PWRGD E19 HTCPU_PWRGD R527 B Q70 SFB2 4.7K-06 2N3904 1P2VPLL_PWR 1 2 1P2VPLL_FILT N16 +1.2V_PLLHTCPU VCC2.5VNB 11,12,13 1P2VPLL_PWR E FB-30-06-X L26 400MA 400MA SC19 T13 +1.2V_PLLHTMCP +2.5V_PLLHTCPU L16 2P5V_PLLHTCPU 1 2 AMD Recommend FB-30-06 1u-10V-X I105 C146 5VSB 1u-10V HTCPU_PWRGD R525 1K-06 -HTCPU_STOP C C PLACE ON BACK SIDE C432 4.7K-06 B Q68 1U-06 R529 2N3904 R528 B Q71 4.7K-06 2N3904 C E E R526 4.7K-06 B Q69 14,27 CPUVDD_EN A 2N3904 A E Elitegroup Computer Systems Title C51PVGM-M Size Document Number Rev B C51G HT CPU 1.1 Date: Thursday, October 05, 2006 Sheet 9 of 32 5 4 3 2 1
 10. 5 4 3 2 1 U11A BGA C51 HTMCP_UP[7..0] SEC 2 OF 6 HTMCP_DWN[7..0] 14 HTMCP_UP[7..0] HTMCP_DWN[7..0] 14 HTMCP_UP0 AD6 HT_MCP_RXD0_P HT_MCP_TXD0_P AC24 HTMCP_DWN0 HTMCP_UP1 AC7 HT_MCP_RXD1_P HT_MCP_TXD1_P AD23 HTMCP_DWN1 D HTMCP_UP2 HTMCP_DWN2 D AA8 HT_MCP_RXD2_P HT_MCP_TXD2_P AC22 HTMCP_UP3 AA9 HT_MCP_RXD3_P HT_MCP_TXD3_P AC20 HTMCP_DWN3 HTMCP_UP4 AD10 HT_MCP_RXD4_P HT_MCP_TXD4_P AB18 HTMCP_DWN4 HTMCP_UP5 AD11 HT_MCP_RXD5_P HT_MCP_TXD5_P AA17 HTMCP_DWN5 HTMCP_UP6 AC12 HT_MCP_RXD6_P HT_MCP_TXD6_P AB16 HTMCP_DWN6 HTMCP_UP7 AC13 HT_MCP_RXD7_P HT_MCP_TXD7_P AC16 HTMCP_DWN7 AA6 HT_MCP_RXD8_P HT_MCP_TXD8_P AB21 W7 HT_MCP_RXD9_P HT_MCP_TXD9_P AB20 Y8 HT_MCP_RXD10_P HT_MCP_TXD10_P AB19 V9 HT_MCP_RXD11_P HT_MCP_TXD11_P W18 Y10 HT_MCP_RXD12_P HT_MCP_TXD12_P W15 AA11 HT_MCP_RXD13_P HT_MCP_TXD13_P AA15 V11 HT_MCP_RXD14_P HT_MCP_TXD14_P Y14 W12 HT_MCP_RXD15_P HT_MCP_TXD15_P W13 -HTMCP_UP[7..0] -HTMCP_DWN[7..0] 14 -HTMCP_UP[7..0] -HTMCP_DWN[7..0] 14 -HTMCP_UP0 AC6 HT_MCP_RXD0_N HT_MCP_TXD0_N AC23 -HTMCP_DWN0 -HTMCP_UP1 AB7 HT_MCP_RXD1_N HT_MCP_TXD1_N AD22 -HTMCP_DWN1 -HTMCP_UP2 AB8 HT_MCP_RXD2_N HT_MCP_TXD2_N AC21 -HTMCP_DWN2 -HTMCP_UP3 AB9 HT_MCP_RXD3_N HT_MCP_TXD3_N AD20 -HTMCP_DWN3 -HTMCP_UP4 AC10 HT_MCP_RXD4_N HT_MCP_TXD4_N AC18 -HTMCP_DWN4 -HTMCP_UP5 AC11 HT_MCP_RXD5_N HT_MCP_TXD5_N AB17 -HTMCP_DWN5 -HTMCP_UP6 AB12 HT_MCP_RXD6_N HT_MCP_TXD6_N AB15 -HTMCP_DWN6 -HTMCP_UP7 AB13 HT_MCP_RXD7_N HT_MCP_TXD7_N AD16 -HTMCP_DWN7 C C Y6 HT_MCP_RXD8_N HT_MCP_TXD8_N AB22 Y7 HT_MCP_RXD9_N HT_MCP_TXD9_N AA20 AA7 HT_MCP_RXD10_N HT_MCP_TXD10_N AA19 W9 HT_MCP_RXD11_N HT_MCP_TXD11_N V17 W10 HT_MCP_RXD12_N HT_MCP_TXD12_N V15 Y12 HT_MCP_RXD13_N HT_MCP_TXD13_N Y15 W11 HT_MCP_RXD14_N HT_MCP_TXD14_N W14 V13 HT_MCP_RXD15_N HT_MCP_TXD15_N Y13 HTMCP_UPCLK0 AD9 HT_MCP_RX_CLK0_P HT_MCP_TX_CLK0_P AC19 HTMCP_DWNCLK0 14 HTMCP_UPCLK0 -HTMCP_UPCLK0 HTMCP_DWNCLK0 14 AC9 HT_MCP_RX_CLK0_N HT_MCP_TX_CLK0_N AD19 -HTMCP_DWNCLK0 14 -HTMCP_UPCLK0 -HTMCP_DWNCLK0 14 U10 HT_MCP_RX_CLK1_P HT_MCP_TX_CLK1_P Y17 T10 HT_MCP_RX_CLK1_N HT_MCP_TX_CLK1_N W17 HTMCP_UPCNTL AD14 HT_MCP_RXCTL_P HT_MCP_TXCTL_P AC15 HTMCP_DWNCNTL 14 HTMCP_UPCNTL -HTMCP_UPCNTL HTMCP_DWNCNTL 14 AC14 HT_MCP_RXCTL_N HT_MCP_TXCTL_N AD15 -HTMCP_DWNCNTL 14 -HTMCP_UPCNTL -HTMCP_DWNCNTL 14 HTMCP_REQ* AB5 HT_MCP_REQ* 14 HTMCP_REQ* HTMCP_STOP* 14 HTMCP_STOP* AA5 HT_MCP_STOP* HTMCP_RST* AC5 HT_MCP_RESET* 14 HTMCP_RST* B HTMCP_PWRGD AD5 HT_MCP_PWRGD CLKOUT_CTERM_GND B22 R127 2.37K-1 B 14 HTMCP_PWRGD SCLKIN_MCLKOUT_200MHZ_P A20 SMCH_RST1 SCLKIN_MCLKOUT_200MHZ_N B20 MCPOUT_25MHZ AC4 CLKIN_25MHZ 14 MCPOUT_25MHZ +1.2V_CORE MCPOUT_200MHZ Y5 CLKIN_200MHZ_P HT_MCP_CAL_1P2V AB23 HTMCPCAL_1P2V R194 150-1 14 MCPOUT_200MHZ -MCPOUT_200MHZ W5 CLKIN_200MHZ_N HT_MCP_CAL_GND AB24 HTMCPCAL_GND R192 150-1 14 -MCPOUT_200MHZ I164 A A Elitegroup Computer Systems Title C51PVGM-M Size Document Number Rev B C51G HT MCP51G 1.1 Date: Thursday, October 05, 2006 Sheet 10 of 32 5 4 3 2 1
 11. 5 4 3 2 1 U11B BGA PE0_P_IN[15..0] C51 PE0_P_OUT[15..0] 20 PE0_P_IN[15..0] PE0_P_OUT[15..0] 20 SEC 3 OF 6 PE0_P_IN0 J8 PE0_RX0_P PE0_TX0_P L1 PE0_P_OUT0 PE0_P_IN1 J6 PE0_RX1_P PE0_TX1_P L3 PE0_P_OUT1 PE0_P_IN2 K9 PE0_RX2_P PE0_TX2_P L4 PE0_P_OUT2 D PE0_P_IN3 PE0_P_OUT3 D L6 PE0_RX3_P PE0_TX3_P M4 PE0_P_IN4 L7 PE0_RX4_P PE0_TX4_P P1 PE0_P_OUT4 PE0_P_IN5 M9 PE0_RX5_P PE0_TX5_P R1 PE0_P_OUT5 PE0_P_IN6 N8 PE0_RX6_P PE0_TX6_P R3 PE0_P_OUT6 PE0_P_IN7 N6 PE0_RX7_P PE0_TX7_P R4 PE0_P_OUT7 PE0_P_IN8 R6 PE0_RX8_P PE0_TX8_P U4 PE0_P_OUT8 PE0_P_IN9 P3 PE0_RX9_P PE0_TX9_P V1 PE0_P_OUT9 PE0_P_IN10 R8 PE0_RX10_P PE0_TX10_P W1 PE0_P_OUT10 PE0_P_IN11 U6 PE0_RX11_P PE0_TX11_P W3 PE0_P_OUT11 PE0_P_IN12 T8 PE0_RX12_P PE0_TX12_P AA1 PE0_P_OUT12 PE0_P_IN13 U7 PE0_RX13_P PE0_TX13_P AB1 PE0_P_OUT13 PE0_P_IN14 V4 PE0_RX14_P PE0_TX14_P AC1 PE0_P_OUT14 PE0_P_IN15 Y3 PE0_RX15_P PE0_TX15_P AD2 PE0_P_OUT15 PE0_N_IN[15..0] PE0_N_OUT[15..0] 20 PE0_N_IN[15..0] PE0_N_OUT[15..0] 20 PE0_N_IN0 J7 PE0_RX0_N PE0_TX0_N L2 PE0_N_OUT0 PE0_N_IN1 J5 PE0_RX1_N PE0_TX1_N M2 PE0_N_OUT1 PE0_N_IN2 J9 PE0_RX2_N PE0_TX2_N M3 PE0_N_OUT2 PE0_N_IN3 L5 PE0_RX3_N PE0_TX3_N N3 PE0_N_OUT3 PE0_N_IN4 L8 PE0_RX4_N PE0_TX4_N P2 PE0_N_OUT4 PE0_N_IN5 M8 PE0_RX5_N PE0_TX5_N R2 PE0_N_OUT5 PE0_N_IN6 N7 PE0_RX6_N PE0_TX6_N T2 PE0_N_OUT6 PE0_N_IN7 N5 PE0_RX7_N PE0_TX7_N T3 PE0_N_OUT7 PE0_N_IN8 R5 PE0_RX8_N PE0_TX8_N U3 PE0_N_OUT8 C C PE0_N_IN9 P4 PE0_RX9_N PE0_TX9_N V2 PE0_N_OUT9 PE0_N_IN10 R7 PE0_RX10_N PE0_TX10_N W2 PE0_N_OUT10 PE0_N_IN11 U5 PE0_RX11_N PE0_TX11_N Y2 PE0_N_OUT11 PE0_N_IN12 T9 PE0_RX12_N PE0_TX12_N AA2 PE0_N_OUT12 PE0_N_IN13 U8 PE0_RX13_N PE0_TX13_N AB2 PE0_N_OUT13 PE0_N_IN14 V3 PE0_RX14_N PE0_TX14_N AC2 PE0_N_OUT14 PE0_N_IN15 AA3 PE0_RX15_N PE0_TX15_N AD3 PE0_N_OUT15 PE0_PRSNT* D1 PE0_PRSNT* PE0_REFCLK_P K1 PE0_REFCLK 20 PE0_PRSNT* PE0_REFCLK 20 PE0_REFCLK_N K2 PE0_REFCLK- PE0_REFCLK- 20 PE1_IN G6 PE1_RX_P PE1_TX_P G4 PE1_OUT 22 PE1_IN PE1_OUT 22 PE1_IN- H6 PE1_RX_N PE1_TX_N G5 PE1_OUT- 22 PE1_IN- PE1_OUT- 22 PE1_PRSNT* E2 PE1_PRSNT* PE1_REFCLK_P G2 PE1_REFCLK 22 PE1_PRSNT* PE1_REFCLK 22 PE1_REFCLK_N G3 PE1_REFCLK- PE1_REFCLK- 22 J4 PE2_RX_P PE2_TX_P H4 K3 PE2_RX_N PE2_TX_N J3 R165 10K E3 PE2_PRSNT* PE2_REFCLK_P H2 VCC3 PE2_REFCLK_N H3 B B D3 PE1_CLKREQ*/CLK PE_TSTCLK_P F1 E4 PE2_CLKREQ*/DATA PE_TSTCLK_N F2 R169 100-O connect to PE_PRSNT* AC3 PE_REFCLKIN_P AB3 PE_REFCLKIN_N PE_RESET* G1 PE_RESET* PE_RESET* 20,22 SFB1 1P2VPLL_PWR 1 2 T11 +1.2V_PLLPE PE_CTERM_GND D2 PE_COMP R149 2.37K-1 9,12,13 1P2VPLL_PWR FB-30-06-X 5000MA I103 SC18 SVCCPCIE1 .1u-10V-X Nvidia recommend PLACE ON BACK SIDE A A Elitegroup Computer Systems Title C51PVGM-M Size Document Number Rev B C51G PCI-E 1.1 Date: Thursday, October 05, 2006 Sheet 11 of 32 5 4 3 2 1
 12. 5 4 3 2 1 VCC5 VCC5 F1 2 1 C69 SMDC110-LF-O VCC5 VCC5 P 1u-10V D5 VGA1 1N4148-LF-O CONN-15P3R-FBL-LF N R23 R10 6 2.2K 2.2K DAC_RED L3 1 2 FB-30-06 VGA_RED 1 11 D D 7 DAC_GREEN L4 1 2 FB-30-06 VGA_GREEN 2 12 VGA_DATA R7 DDC_DATA 33 DDC_DATA 17 8 DAC_BLUE L5 1 2 FB-30-06 VGA_BLUE 3 13 VGA_HSYNC L6 1 2 0 HSYNC 9 4 14 VGA_VSYNC L7 1 2 0 VSYNC C48 10 1 1 1 5 15 VGA_CLK R11 VCC3 C9 C8 C7 1u-10V-O 33 R51 R55 R72 10P 10P 10P 2 2 2 3 3 3 150 150 150 R104 HSYNC1 16 17 BA1 BA2 BA3 0-O 1 1 1 1 BAV99-S C37 C11 C10 C6 R105 VSYNC1 BAV99-S BAV99-S 470P 22P 22P 470P 0-O 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 D2 BAT54C-LF Close to Connector With 600 mils 1 3 DDC_CLK 17 VCC5 2 U11C Close to Connector 2 BGA L8 C51 0-08 SEC 4 OF 6 C DAC_RED A5 DAC_RED IFPA_TXC_P C14 HSYNC1 C DAC_GREEN B6 DAC_GREEN IFPA_TXC_N B13 C261 14 1 DAC_BLUE A6 DAC_BLUE IFPA_TXD0_P A15 .01u-O DAC_HSYNC 10P 10P 10P PLACE NEAR C51G with in 600 mil B7 DAC_HSYNC IFPA_TXD1_P D15 1 DAC_VSYNC C7 DAC_VSYNC IFPA_TXD2_P A14 HSYNC R97 3 IFPA_TXD3_P F14 22 2 DAC_HSYNC C142 C141 C140 R122 R121 R120 I41 1 1 1 150 150 150 R125 IFPA_TXD0_N B15 U6A 7 DACRSET D8 DAC_RSET IFPA_TXD1_N C15 74ACT08MTC 124-1 C143 DACVREF D9 TSSOP14 DAC_VREF IFPA_TXD2_N B14 2 2 2 VCC3 C8 DAC_IDUMP IFPA_TXD3_N E14 .01u IFPB_TXC_P A10 L22 IFPB_TXC_N B10 U6B VSYNC1 1 2 74ACT08MTC FB-120-08-L IFPB_TXD4_P B11 TSSOP14 4000MA C150 C137 IFPB_TXD5_P E13 3P3V_DAC A9 +3.3V_DAC IFPB_TXD6_P D13 4 4.7u-16V-08 .1u IFPB_TXD7_P B12 VSYNC R98 6 22 5 DAC_VSYNC VCC2.5VNB VCCA_DAC1 IFPB_TXD4_N A11 I37 IFPB_TXD5_N F13 IFPB_TXD6_N C13 L20 1 2 2P5V_PLLGPU H13 +2.5V_PLLGPU IFPB_TXD7_N C12 FB-30-06 C147 B 400MA IFPAB_PROBE B IFPAB_VPROBE A16 C115 IFPAB_RSET F15 C126 .1u-16V-O 4.7u-16V-08 .1u C9 XTAL_IN B9 XTAL_OUT +2.5V_PLLIFP E16 VCC2.5VNB L21 +2.5V_PLLCORE H12 2P5V_PLLCORE 1 2 F12 NC1 - DDC_CLK FB-30-06 E11 NC2 - DDC_DATA C116 C127 400MA E17 NC3 - HPDET 4.7u-16V-08 F17 NC4 - EE_CLK .1u G17 NC5 - EE_DATA PKG_TEST D17 TEST_MODE_EN C17 TEST_MODE_EN R126 1K A 1P2VPLL_PWR R9 +1.2V_PLLGPU JTAG_TCK C18 A 9,11,13 1P2VPLL_PWR JTAG_TDI B19 P9 +1.2V_PLLCORE JTAG_TDO C19 B18 SC11 H16 +1.2V_PLLIFP JTAG_TMS JTAG_TRST* A19 Elitegroup Computer Systems .1u-X I85 Title C51PVGM-M Size Document Number Rev Custom C51G DAC / VGA CONN 1.1 Date: Thursday, October 05, 2006 Sheet 12 of 32 5 4 3 2 1
 13. 5 4 3 2 1 +1.2V_CORE U11D C51 GND BGA C51 DECOUPLING C51 SEC 6 OF 6 please place back side U11E L24 L25 GND GND +1.2V_CORE BGA C51 POWER C1 V19 FB-120-08-L FB-120-08-L-O AA21 GND GND T14 C51 4000MA 0805 FB 4000MA 0805 FB AA13 GND GND C20 +1.2V_CORE PLACE ON BACK SIDE +1.2V_CORE SEC 5 OF 6 U14 GND GND R17 CENTER OF C51 B5 +1.2V_CORE +1.2V_PEA A3 1P2VPEA_PWR H14 GND GND AB14 PLACE ON BACK SIDE SVCCQ1 C6 +1.2V_CORE +1.2V_PEA B3 C11 GND GND U12 MCPHT CORE BALLS D7 +1.2V_CORE +1.2V_PEA C4 SPCIEVDDQ1 AB4 GND GND G13 D GND GND SC20 C158 SC2 SC7 C154 D E8 +1.2V_CORE +1.2V_PEA D5 +1.2V_CORE AA4 Y16 E9 +1.2V_CORE +1.2V_PEA E6 J15 GND GND H21 E10 +1.2V_CORE +1.2V_PEA F7 E12 GND GND C22 1u-10V-X 1u-10V .1u-16V-X .1u-16V-X .1u-16V F10 +1.2V_CORE +1.2V_PEA F8 AB10 GND GND AB6 F11 +1.2V_CORE +1.2V_PEA F9 Y18 GND GND F22 G11 +1.2V_CORE L23 E18 GND GND L22 H11 +1.2V_CORE FB-120-08-L U18 GND GND R22 J11 +1.2V_CORE 4000MA 0805 FB E15 GND GND V22 J12 +1.2V_CORE Y11 GND GND AA22 J13 +1.2V_CORE +1.2V_PLL A2 1P2VPLL_PWR U19 GND GND A23 1P2VPLL_PWR 9,11,12 GND GND J14 +1.2V_CORE +1.2V_PLL B2 N17 AA23 +1.2V_HT +1.2V_PLL C2 F16 GND GND AA24 T15 +1.2V_HTMCP +1.2V_PLL C3 J17 GND GND L11 U13 +1.2V_HTMCP +1.2V_PLL D4 L13 GND GND M11 U11 +1.2V_HTMCP +1.2V_PLL E5 place L11,L12,L13 to back side B1 GND GND N11 Y9 +1.2V_HTMCP +1.2V_PLL F6 T17 GND GND P11 C129 SC14 SC17 SC13 SC16 AB11 +1.2V_HTMCP +1.2V_PLL G7 D11 GND GND M12 AA18 +1.2V_HTMCP +1.2V_PLL G8 T12 GND GND N12 10u-10V-08 1u-10V-X 1u-10V-X .1u-16V-X .1u-16V-X W16 +1.2V_HTMCP +1.2V_PLL G9 J16 GND GND P12 U16 +1.2V_HTMCP +1.2V_PLL H10 D19 GND GND M13 U15 +1.2V_HTMCP +1.2V_PLL J10 H19 GND GND N13 L21 GND GND P13 B4 +1.2V_PED M19 GND GND M14 +1.2V_HT C5 +1.2V_PED P19 GND GND N14 C C D6 +1.2V_PED VCC2.5VNB T19 GND GND P14 E7 +1.2V_PED L14 GND GND L12 1P2VPLL_PWR 9,11,12 1P2VPLL_PWR K16 +1.2V_HT +2.5V_CORE C16 C168 SC12 SC10 M16 +1.2V_HT +2.5V_CORE B16 R16 +1.2V_HT 10u-10V-08 M21 +1.2V_HT +2.5V_IFPA G15 1u-10V-X .1u-16V-X J20 +1.2V_HT +2.5V_IFPB H15 T16 +1.2V_HT U17 +1.2V_HT notice 2.3V < CORE < 2.7V C21 +1.2V_HT F3 PE_GND PE_GND K6 VCC3 H17 +1.2V_HT L9 PE_GND PE_GND M6 P8 PE_GND PE_GND P6 N9 PE_GND PE_GND T6 1P2VPEA_PWR D18 +3.3V K4 PE_GND PE_GND W6 C10 +3.3V N4 PE_GND PE_GND W8 C139 SC8 SC6 T4 PE_GND PE_GND H8 I101 W4 PE_GND PE_GND K8 10u-10V-08 1u-10V-X .1u-16V-X Y4 PE_GND PE_GND V6 U9 PE_GND PE_GND F4 H9 PE_GND PE_GND V8 VCC_CORE +1.2V_HT B I102 B BC59 .1u-04-16V VCC2.5VNB VCC3 BC60 .1u-04-16V EMI VCC5 VCC3 BC61 .1u-04-16V BC44 1P2VPLL_PWR C145 C144 C171 9,11,12 1P2VPLL_PWR BC62 .1u-04-16V C165 SC9 SC15 1u-10V .1u-16V 1u-10V 10u-10V-08 1u-10V-X .1u-16V-X .1u-16V-O +1.2V_CORE VCC5 VCC3 +1.2V_CORE BC48 1P2VPEA_PWR BC37 SC21 C162 SC4 C217 C157 SC3 SC5 .1u-16V-O .1u-16V-O 10u-10V-08 .1u-16V-X .1u-16V .1u-16V-X 10u-10V-08 1u-10V-X .1u-16V-X A A VCC5 VCC3 VCC3 BC32 Elitegroup Computer Systems Title .1u-16V-O C51PVGM-M Size Document Number Rev B C51G P/G 1.1 Date: Thursday, October 05, 2006 Sheet 13 of 32 5 4 3 2 1
 14. 5 4 3 2 1 U18G BGA-508 MCP51 HTMCP_DWN[7..0] SEC 1 OF 7 HTMCP_UP[7..0] 10 HTMCP_DWN[7..0] HTMCP_UP[7..0] 10 HTMCP_DWN0 K1 HT_MCP_RXD0_P HT_MCP_TXD0_P AA1 HTMCP_UP0 HTMCP_DWN1 L1 HT_MCP_RXD1_P HT_MCP_TXD1_P Y1 HTMCP_UP1 HTMCP_DWN2 M1 HT_MCP_RXD2_P HT_MCP_TXD2_P AA3 HTMCP_UP2 HTMCP_DWN3 N1 HT_MCP_RXD3_P HT_MCP_TXD3_P W5 HTMCP_UP3 HTMCP_DWN4 R1 HT_MCP_RXD4_P HT_MCP_TXD4_P U5 HTMCP_UP4 D HTMCP_DWN5 HTMCP_UP5 D T1 HT_MCP_RXD5_P HT_MCP_TXD5_P T5 HTMCP_DWN6 U1 HT_MCP_RXD6_P HT_MCP_TXD6_P R5 HTMCP_UP6 HTMCP_DWN7 V1 HT_MCP_RXD7_P HT_MCP_TXD7_P P5 HTMCP_UP7 -HTMCP_DWN[7..0] -HTMCP_UP[7..0] 10 -HTMCP_DWN[7..0] -HTMCP_UP[7..0] 10 -HTMCP_DWN0 K2 HT_MCP_RXD0_N HT_MCP_TXD0_N AA2 -HTMCP_UP0 -HTMCP_DWN1 L2 HT_MCP_RXD1_N HT_MCP_TXD1_N Y2 -HTMCP_UP1 -HTMCP_DWN2 M2 HT_MCP_RXD2_N HT_MCP_TXD2_N AA4 -HTMCP_UP2 -HTMCP_DWN3 N2 HT_MCP_RXD3_N HT_MCP_TXD3_N W6 -HTMCP_UP3 -HTMCP_DWN4 R2 HT_MCP_RXD4_N HT_MCP_TXD4_N U6 -HTMCP_UP4 -HTMCP_DWN5 T2 HT_MCP_RXD5_N HT_MCP_TXD5_N T6 -HTMCP_UP5 -HTMCP_DWN6 U2 HT_MCP_RXD6_N HT_MCP_TXD6_N R6 -HTMCP_UP6 -HTMCP_DWN7 V2 HT_MCP_RXD7_N HT_MCP_TXD7_N P6 -HTMCP_UP7 VCC3 VCC3 10 HTMCP_DWNCLK0 HTMCP_DWNCLK0 P1 HT_MCP_RX_CLK_P HT_MCP_TX_CLK_P V5 HTMCP_UPCLK0 -HTMCP_DWNCLK0 P2 -HTMCP_UPCLK0 HTMCP_UPCLK0 10 10 -HTMCP_DWNCLK0 HT_MCP_RX_CLK_N HT_MCP_TX_CLK_N V6 -HTMCP_UPCLK0 10 R228 R225 HTMCP_DWNCNTL W1 HT_MCP_RXCTL_P HT_MCP_TXCTL_P N5 HTMCP_UPCNTL 10 HTMCP_DWNCNTL HTMCP_UPCNTL 10 10 -HTMCP_DWNCNTL -HTMCP_DWNCNTL W2 HT_MCP_RXCTL_N HT_MCP_TXCTL_N N6 -HTMCP_UPCNTL VCC3 VCC3 VCC3 1.5K 1.5K -HTMCP_UPCNTL 10 HTMCP_REQ* AD1 HT_MCP_REQ* CLKOUT_200MHZ_P AC1 C 10 HTMCP_REQ* MCPOUT_200MHZ 10 C HTMCP_STOP* AA5 HT_MCP_STOP* CLKOUT_200MHZ_N AC2 R235 R224 R260 10 HTMCP_STOP* -MCPOUT_200MHZ 10 C324 210P-O 1 1.5K 1.5K 4.7K V_DIMM VCC3_DUAL R244 150-1 HTMCP_COMP_GND1 AB1 HT_MCP_COMP_GND1 CLKOUT_25MHZ Y5 R246 MCPOUT_25MHZ R242 49.9-1 HTMCP_COMP_GND2 22 MCPOUT_25MHZ 10 HTMCP_PWRGD AB2 HT_MCP_COMP_GND2 HT_MCP_PWRGD AD2 HTMCP_PWRGD 10 VCC3_DUAL HT_MCP_RST* AE1 HTMCP_RST* CPU_THERMTRIP* HTMCP_RST* 10 THERMTRIP*/GPIO J6 CPU_THERMTRIP* 5 R301 R256 CLK200MHZ_TERM_GND K6 TERMGND 300 U12E 1K HT_VLD F22 HT_VLD 28 HT_VLD CPU_VLD N26 CPU_VLD 27 CPU_VLD R292 0 11 10 M24 MEM_VLD R270 . 17,26,28 SLP_S5* HTVDD_EN F23 HTVDD_EN 562-1 28 HTVDD_EN CPUVDD_EN N25 9,27 CPUVDD_EN CPUVDD_EN SN74LVC07ADR VCC3 +1.5V JTAG_TCK H22 MCP51_TCK R282 JTAG_TDI H21 MCP51_TDI 10K R286 VCC3 JTAG_TDO H23 10K L31 M6 +1.5V_PLL_CPU_HT JTAG_TMS D26 MCP51_TMS R289 1 2 VOLTAGE = 3.3 V +3.3V_PLL_CPU_HT M5 +3.3V_PLL_CPU_HT JTAG_TRST* F25 MCP51_TRST* R285 10K FB-30-06 10K B C338 400MA MC4 BC39 C337 I58 B .1u-16V 10u-10V-08 .1u-16V 1u-10V SC75 .1u-16V-X A A Elitegroup Computer Systems Title C51PVGM-M Size Document Number Rev B MCP51G HT C51G 1.1 Date: Thursday, October 05, 2006 Sheet 14 of 32 5 4 3 2 1
 15. 5 4 3 2 1 U18A BGA-508 MCP51-508 AD[31..0] SEC 2 OF 7 21,31,32 AD[31..0] AD0 AF19 PCI_AD0 PCI_REQ0* AA22 PCI_REQ0* REQ-0 : PCI1 PCI_REQ0* 21 AD1 AB21 PCI_AD1 PCI_REQ1* AE22 PCI_REQ1* REQ-1 : PCI2 PCI_REQ1* 21 AD2 AC19 PCI_AD2 PCI_REQ2* AF21 1394REQ REQ-2 : 1394 D 1394REQ 21,32 D AD3 AA20 PCI_AD3 PCI_REQ3*/GPIO AF22 LANREQ REQ-3 : LAN LANREQ 21,31 AD4 AA19 PCI_AD4 PCI_REQ4*/GPIO AE23 PCI_REQ4* PCI_REQ4* 21 AD5 AF20 PCI_AD5 AD6 AE19 PCI_AD6 AD7 AE20 PCI_AD7 PCI_GNT0* AE21 PCI_GNT0* AD8 PCI_GNT1* PCI_GNT0* 21 AB20 PCI_AD8 PCI_GNT1* AC21 PCI_GNT1* 21 AD9 AB19 PCI_AD9 PCI_GNT2* AA21 1394GNT AD10 LANGNT 1394GNT 32 AA18 PCI_AD10 PCI_GNT3*/GPIO AB24 LANGNT 31 AD11 AB18 PCI_AD11 PCI_GNT4*/GPIO AB22 AD12 AE18 PCI_AD12 AD13 AF18 PCI_AD13 AD14 AC17 PCI_AD14 PCI_INTW* AE11 PCI_INTA PCI_INTA 21,32 AD15 AA17 PCI_AD15 PCI_INTX* AB11 PCI_INTB PCI_INTB 21 AD16 AB15 PCI_AD16 PCI_INTY* AC11 PCI_INTC PCI_INTC 21 AD17 AF15 PCI_AD17 PCI_INTZ* AA11 PCI_INTD PCI_INTD 21,31 AD18 AE15 PCI_AD18 AD19 AF14 PCI_AD19 AD20 AE14 PCI_AD20 PCI_CLK0 AE24 PCICLK0 R240 22 PCI_CLKSLOT1 AD21 PCICLK1 R231 22 PCI_CLKSLOT2 PCI_CLKSLOT1 21 AA14 PCI_AD21 PCI_CLK1 AF24 PCI_CLKSLOT2 21 AD22 AB14 PCI_AD22 PCI_CLK2 AD23 PCICLK2 R232 22 1394CLK AD23 PCICLK3 R236 22 LANCLK 1394CLK 22,32 AC13 PCI_AD23 PCI_CLK3 AF23 LANCLK 31 AD24 AB13 PCI_AD24 PCI_CLK4 AB23 PCICLK4 R230 22 AD25 AE13 PCI_AD25 AD26 AA12 PCI_AD26 PCI_CLKIN AC23 PCI_CLKIN C C C285 C282 C275 C283 C277 AD27 AF13 PCI_AD27 AD28 AB12 PCI_AD28 AD29 AF12 PCI_AD29 2 2 2 2 2 AD30 AE12 PCI_AD30 AD31 AF11 PCI_AD31 10P-O 10P-O 10P-O 10P-O 10P-O 1 1 1 1 1 C/BE-[3..0] 21,31,32 C/BE-[3..0] C/BE-0 AD19 PCI_CBE0* C/BE-1 AB17 PCI_CBE1* C/BE-2 AA15 PCI_CBE2* C/BE-3 AA13 PCI_CBE3* LPC_AD[3..0] LPC_AD[3..0] 22,23 FRAME- AC15 PCI_FRAME* LPC_AD0 K24 LPC_AD0 21,31,32 FRAME- IRDY- LPC_AD1 21,31,32 IRDY- AD15 PCI_IRDY* LPC_AD1 H26 VCC3 TRDY- AB16 PCI_TRDY* LPC_AD2 H25 LPC_AD2 21,31,32 TRDY- STOP- LPC_AD3 21,31,32 STOP- AE16 PCI_STOP* LPC_AD3 K22 DEVSEL- AA16 PCI_DEVSEL* 21,31,32 DEVSEL- PAR R281 21,31,32 PAR AE17 PCI_PAR PERR- AF16 PCI_PERR*/GPIO 8.2K 21,31,32 PERR- SERR- 21,31 SERR- AF17 PCI_SERR* PME- AD11 PCI_PME*/GPIO 21,31,32 PME- PCI_CLKRUN* AF25 PCI_CLKRUN*/GPIO LPC_FRAME* G25 LPC_FRAME* LPC_DRQ0* LPC_FRAME* 22,23 B LPC_DRQ0* K21 LPC_DRQ0* 23 B LPC_DRQ1*/LPC_CS* K23 LPC_DRQ1* LPC_SERIRQ L22 LPC_SERIRQ LPC_SERIRQ 22,23 LPC_PWRDWN*/GPIO H24 PCIRST_SLOT1* PCIRST0 AE25 PCI_RESET0* 21 PCIRST_SLOT1* R208 33 PCIRST_SLOT2* PCIRST1 AD24 PCI_RESET1* 21 PCIRST_SLOT2* R243 33 LPC_CLK0 LPCCLK_SIO LPC_CLK0 F26 LPCCLK_SIO 23 PCI_LANRST PCIRST2 AE26 PCI_RESET2* 22 R287 31 PCI_LANRST R241 33 PCIRST_IDE* PCIRST3 W22 PCI_RESET3* LPC_CLK1 G26 LPC_CLK1 LPCCLK_FLASH 16 PCIRST_IDE* R254 33 22 R283 LPCCLK_FLASH 23 IDE_RST1 LPCRST_FLASH* LPCRST L26 LPC_RESET* 23 LPCRST_FLASH* R264 33 I94 C286 C284 PCI_1394RST 32 PCI_1394RST R209 33 PCIRST_SIO* 22,23 PCIRST_SIO* 2 2 R245 33 10P-O 10P-O 1 1 VCC3 A A PCI_CLKRUN* R239 2 1 8.2K Elitegroup Computer Systems Title VCC3_DUAL C51PVGM-M Size Document Number Rev PME- R233 2 1 8.2K B MCP51G PCI 1.1 Date: Thursday, October 05, 2006 Sheet 15 of 32 5 4 3 2 1
 16. 5 4 3 2 1 U18B SATA1 BGA-508 IDE_PDD[15..0] IDE_PDD[15..0] 8 PLACE CAPS AT CONN MCP51 HOLE 1 SEC 3 OF 7 GND A1+ C416 .01u-04 SATA_A0_TX_P IDE_PDD0 PCIRST_IDE* IDE1 A+ 2 B20 SATA_A0_TX_P IDE_DATA_P0 F8 15 PCIRST_IDE* 3 A1- C411 .01u-04 SATA_A0_TX_N A20 SATA_A0_TX_N IDE_DATA_P1 D8 IDE_PDD1 1 2 A- IDE_PDD2 IDE_PDD7 IDE_PDD8 GND 4 IDE_DATA_P2 A9 3 4 5 B1+ C404 .01u-04 SATA_A0_RX_N A19 SATA_A0_RX_N IDE_DATA_P3 E9 IDE_PDD3 IDE_PDD6 5 6 IDE_PDD9 B- B1- C399 .01u-04 SATA_A0_RX_P IDE_PDD4 IDE_PDD5 IDE_PDD10 B+ 6 B19 SATA_A0_RX_P IDE_DATA_P4 A10 7 8 7 IDE_DATA_P5 E10 IDE_PDD5 IDE_PDD4 9 10 IDE_PDD11 D GND IDE_PDD6 IDE_PDD3 IDE_PDD12 D 9 HOLE IDE_DATA_P6 C10 11 12 SATA2 IDE_DATA_P7 E11 IDE_PDD7 IDE_PDD2 13 14 IDE_PDD13 8 CONN-SATA-B IDE_DATA_P8 F11 IDE_PDD8 IDE_PDD1 15 16 IDE_PDD14 HOLE IDE_PDD9 IDE_PDD0 IDE_PDD15 GND 1 IDE_DATA_P9 D10 17 18 2 A2+ C417 .01u-04 SATA_A1_TX_P B18 SATA_A1_TX_P IDE_DATA_P10 F10 IDE_PDD10 19 20 A+ A2- C412 .01u-04 SATA_A1_TX_N IDE_PDD11 IDE_DREQ_P A- 3 A18 SATA_A1_TX_N IDE_DATA_P11 B10 21 22 4 IDE_DATA_P12 F9 IDE_PDD12 IDE_IOW_P* 23 24 GND B2+ C405 .01u-04 SATA_A1_RX_N IDE_PDD13 IDE_IOR_P* B- 5 A17 SATA_A1_RX_N IDE_DATA_P13 B9 25 26 6 B2- C400 .01u-04 SATA_A1_RX_P B17 SATA_A1_RX_P IDE_DATA_P14 E8 IDE_PDD14 IDE_IORDY_P 27 28 B+ IDE_PDD15 IDE_DACK_P* GND 7 IDE_DATA_P15 A8 29 30 9 IDE_INTR_P 31 32 HOLE SATA3 IDE_ADDR_P0 IDE_ADDR_P1 CBLE_DET_P IDE_ADDR_P0 A6 33 34 CONN-SATA-B 8 IDE_ADDR_P1 D6 IDE_ADDR_P1 IDE_ADDR_P0 35 36 IDE_ADDR_P2 HOLE IDE_ADDR_P2 IDE_CS1_P* IDE_CS3_P* GND 1 IDE_ADDR_P2 B6 37 38 2 C418 .01u-04 SATA_B0_TX_P B15 SATA_B0_TX_P P_HDLED* 39 40 A+ C413 .01u-04 SATA_B0_TX_N IDE_CS1_P* A- 3 A15 SATA_B0_TX_N IDE_CS1_P* A5 4 IDE_CS3_P* B5 IDE_CS3_P* H20*2-LPBL-P20E-LF GND C406 .01u-04 SATA_B0_RX_N IDE_DACK_P* B- 5 A16 SATA_B0_RX_N IDE_DACK_P* B7 6 C401 .01u-04 SATA_B0_RX_P B16 SATA_B0_RX_P IDE_IOW_P* F7 IDE_IOW_P* B+ IDE_INTR_P GND 7 IDE_INTR_P E6 9 IDE_DREQ_P B8 IDE_DREQ_P SATA4 HOLE IDE_IOR_P* IDE_IOR_P* E7 2 1 8 CONN-SATA-B-O IDE_RDY_P A7 R355 IDE_IORDY_P0 HOLE CBLE_DET_P C GND 1 CABLE_DET_P/GPIO C6 C 2 C420 .01u-04 SATA_B1_TX_P B13 SATA_B1_TX_P IDE_SDD[15..0] IDE_SDD[15..0] A+ C414 .01u-04 SATA_B1_TX_N A- 3 A13 SATA_B1_TX_N GND 4 5 C407 .01u-04 SATA_B1_RX_N A14 SATA_B1_RX_N IDE_DATA_S0 E4 IDE_SDD0 PCIRST_IDE* IDE2 B- 15 PCIRST_IDE* 6 C402 .01u-04 SATA_B1_RX_P B14 SATA_B1_RX_P IDE_DATA_S1 D1 IDE_SDD1 1 2 B+ IDE_SDD2 IDE_SDD7 IDE_SDD8 GND 7 IDE_DATA_S2 D4 3 4 9 IDE_DATA_S3 C2 IDE_SDD3 IDE_SDD6 5 6 IDE_SDD9 HOLE IDE_SDD4 IDE_SDD5 IDE_SDD10 IDE_DATA_S4 B2 7 8 CONN-SATA-B-O IDE_DATA_S5 C3 IDE_SDD5 IDE_SDD4 9 10 IDE_SDD11 SATA_HDLED* C20 SATA_LED*/GPIO IDE_DATA_S6 A3 IDE_SDD6 IDE_SDD3 11 12 IDE_SDD12 IDE_DATA_S7 A4 IDE_SDD7 IDE_SDD2 13 14 IDE_SDD13 IDE_DATA_S8 B4 IDE_SDD8 IDE_SDD1 15 16 IDE_SDD14 IDE_DATA_S9 B3 IDE_SDD9 IDE_SDD0 17 18 IDE_SDD15 SR5 2 1 100-O D14 SATA_TSTCLK_P IDE_DATA_S10 A2 IDE_SDD10 19 20 C14 SATA_TSTCLK_N IDE_DATA_S11 B1 IDE_SDD11 IDE_DREQ_S 21 22 IDE_DATA_S12 C1 IDE_SDD12 IDE_IOW_S* 23 24 F13 SATA_TEST IDE_DATA_S13 D2 IDE_SDD13 IDE_IOR_S* 25 26 C360 IDE_DATA_S14 E3 IDE_SDD14 IDE_IORDY_S 27 28 .01u-O R298 SATA_TERMP F14 SATA_TERMP IDE_DATA_S15 E5 IDE_SDD15 IDE_DACK_S* 29 30 2.49K-1 SATA_TERMN E14 SATA_TERMN IDE_INTR_S 31 32 IDE_ADDR_S0 G4 IDE_ADDR_S0 IDE_ADDR_S1 33 34 CBLE_DET_S +1.5V IDE_ADDR_S1 G6 IDE_ADDR_S1 IDE_ADDR_S0 35 36 IDE_ADDR_S2 IDE_ADDR_S2 G2 IDE_ADDR_S2 IDE_CS1_S* 37 38 IDE_CS3_S* B L35 S_HDLED* 39 40 B 1 2 +1.5V_PLL_SP_VDD F18 +1.5V_PLL_SP_VDD IDE_CS1_S* G1 IDE_CS1_S* FB-30-06 VOLTAGE = 1.5 V IDE_CS3_S* G3 IDE_CS3_S* H20*2-LPB-P20E-LF 400MA IDE_DACK_S* F5 IDE_DACK_S* C391 MC5 C380 C384 IDE_IOW_S* E1 IDE_IOW_S* .1u-16V IDE_INTR_S F6 IDE_INTR_S 10u-10V-08 .1u-16V IDE_DREQ_S E2 IDE_DREQ_S .01u IDE_IOR_S* F2 2 1 IDE_IOR_S* IDE_RDY_S F1 R346 IDE_IORDY_S 0 CABLE_DET_S/GPIO G5 CBLE_DET_S +1.5V D25 VCC3 SATA_HDLED* N P VCC3 +3.3V_PLL_SP_SS 17 +3.3V_PLL_SP_SS 1N4148-LF L33 F19 +1.5V_PLL_SP_SS IDE_COMP_3P3 B11 IDE_COMP_3P3V 2 1 D24 1 2 D20 +3.3V_PLL_SP_SS IDE_COMP_GND A11 IDE_COMP_GND R296 121-1 HDD_LED* FB-30-06 VOLTAGE = 3.3 V P_HDLED* HDD_LED* 26 1 1 400MA I98 3 C381 C377 C363 C359 C276 S_HDLED* 2 .1u-16V R297 10u-10V-08 .1u-16V .01u .1u-16V 121-1 BAT54A-LF VCC3 VCC3 A 2 A R365 2 1 4.7K IDE_IORDY_P R316 2 1 4.7K IDE_IORDY_S Elitegroup Computer Systems R379 2 1 10K IDE_PDD7 R345 2 1 10K IDE_SDD7 R367 2 1 15K CBLE_DET_P R318 2 1 15K CBLE_DET_S Title R366 2 1 10K IDE_INTR_P R317 2 1 10K IDE_INTR_S R369 2 1 5.6K-1 IDE_DREQ_P R315 2 1 5.6K-1 IDE_DREQ_S C51PVGM-M Size Document Number Rev B MCP51G SATA / IDE / CONN1.1 Date: Thursday, October 05, 2006 Sheet 16 of 32 5 4 3 2 1
 17. 5 4 3 2 1 AC_RST* U18C 1 = *RGMII AC_RST* SPDIF0 FDD BGA-508 place close to mcp51 0 = MII MCP51 VCC3 SEC 4 OF 7 SPDIF0 VCC3_DUAL R22 AC97_CLK USB0_P AC26 USB_0 USB_1 RN19 1 2 15K-8P4R-12 (SIO CLK) AC_BITCLK USB_0 25 25 USB_1 22,29 AC_BITCLK U26 AC_BITCLK USB0_N AC25 USB_0- USB_0- 25 25 USB_1- USB_1- 3 4 1 = 24MHZ USB_0 5 6 0 = *14.318MHZ AC_SDOUT 25 USB_0 22,29 AC_SDOUT T25 AC_SDATA_OUT0/GPIO USB1_P AB26 USB_1 USB_1 25 25 USB_0- USB_0- 7 8 R248 R250 AC_SDIN_0 R26 AC_SDATA_IN0/GPIO USB1_N AB25 USB_1- * = DEFAULT 22 AC_SDIN_0 USB_1- 25 10K AC_SDIN_1 T24 AC_SDATA_IN1/GPIO 22,29 AC_SDIN_1 10K-O U21 AC_SDATA_IN2/GPIO USB2_P AA26 USB_2 USB_3 RN20 1 2 15K-8P4R-12 D R252 10K USB_2 25 25 USB_3 D USB2_N AA25 USB_2- USB_2- 25 25 USB_3- USB_3- 3 4 AC_RST* U25 AC_RESET* USB_2 5 6 22,29 AC_RST* AC_SYNC 25 USB_2 22,29 AC_SYNC R21 AC_SYNC/GPIO USB3_P Y26 USB_3 USB_3 25 25 USB_2- USB_2- 7 8 USB3_N Y25 USB_3- USB_3- 25 USB4_P W26 USB_4 USB_4 25 25 USB_5 USB_5 RN21 1 2 15K-8P4R-12 T26 SPDIF0/GPIO USB4_N W25 USB_4- USB_4- 25 25 USB_5- USB_5- 3 4 R220 2.2K-O USB_4 5 6 25 USB_4 VCC5 1 2 USB5_P V24 USB_5 USB_5 25 25 USB_4- USB_4- 7 8 R249 R253 USB5_N V23 USB_5- 10K 10K-O DDC_CLK USB_5- 25 12 DDC_CLK AE10 DDC_CLK0 DDC_DATA AF10 DDC_DATA0 USB6_P V26 USB_6 USB_7 RN22 1 2 15K-8P4R-12 12 DDC_DATA USB_6 25 25 USB_7 AA10 DDC_CLK1/GPIO USB6_N V25 USB_6- USB_6- 25 25 USB_7- USB_7- 3 4 AB10 DDC_DATA1/GPIO USB_6 5 6 25 USB_6 1 USB7_P T22 USB_7 USB_6- 7 8 R221 USB_7- USB_7 25 25 USB_6- AF9 HPLUG_DET0/GPIO USB7_N T23 USB_7- 25 100K D24 LCD_PANEL_PWR/GPIO 2 Nvidia recommend VCC3_DUAL C25 LCD_BKL_ON/GPIO C24 LCD_BKL_CTL/GPIO USB0~3 --> BACK CONNECTORS R272 10K-O R308 10K-O USB4~7 --> ON-BOARD HEADER 31 GPIO6 R271 10K-O R364 0-O J4 GPIO_1/SLAVE_READY4POWERDOWN 22 LPCPD- J3 GPIO_2/CPU_SLP* 28 GPIO4 GPIO4 R215 4.7K GPIO3 J5 GPIO_3/CPU_CLKRUN* VCC3_DUAL C R352 0-O GPIO4 AE2 GPIO_4/AGPSTP*/SUS_STAT* C 26 GPIO3 GPIO3 R273 4.7K For TF. K5 GPIO_5/SYS_SHUTDOWN* GPIO6 J2 GPIO_6/NFERR*/SYS_PERR* GPIO7 R274 10K-O GPIO7 J1 GPIO_7/FERR*/SYS_SERR* RING* R263 1 2 10K AC9 GPIO_8/CR_VID0 VCC3_DUAL R275 10K-O pull low if no use CPU_VID# AB9 GPIO_9/CR_VID1 AA9 GPIO_10/CR_VID2 USB_OC0*/GPIO Y24 SR4 1 2 10K R258 1 2 10K P24 GPIO_11/CPU_VID0 USB_OC1*/GPIO Y23 VCC3_DUAL VCC3 R255 1 2 10K P25 GPIO_12/CPU_VID1 USB_OC2*/GPIO U22 2 1 P22 GPIO_13/CPU_VID2 USB_OC3*/GPIO V22 +3.3V_VBAT APNOTE 4 3 P26 GPIO_14/CPU_VID3 VCC3_DUAL D23 6 5 R25 GPIO_15/CPU_VID4 USB_RBIAS_GND AD25 USB_RBIAS_GND SR3 1 2 732-1-X R257 4.7K . BAT54C-LF 8 7 P23 GPIO_16/CPU_VID5 VCC3_DUAL 1 SVCCRTC1 R277 2.7K 3 1 2 RN23 10K-8P4R-12 +3.3V_VBAT R276 2.7K VBAT1 2 R247 49.9-1 1 A20GATE/GPIO J22 A20GATE R328 A20GATE 23 INTRUDER* A24 R300 1 2 50K R92 10K 1K VCC3_DUAL R302 10K LID* B25 LID*/GPIO EXT_SMI*/GPIO M26 EXT_SMI R262 2.7K 1 1 B24 SLP_DEEP* RI*/GPIO M25 RING* R265 2.7K RING* 24 P 2 MC6 C336 E22 V3P3_DEEP SPKR E26 SPEAKER R266 2.7K 10u-10V-08 1u-10V R314 10K LLB* SIO_PWRON* SPEAKER 26 G22 LLB* PWRBTN* D23 SIO_PWRON* 23 2 2 CLR_CMOS A25 RTC_RST* SIO_PME*/GPIO M23 SIO_PME* R251 10K SIO_PME* 23 KBRDRSTIN*/GPIO J21 SIO_KBRST* 1 SIO_KBRST* 23 BT1 PE_WAKE* AC3 PE_WAKE* PE_WAKE* 20,22 N SOCK-CR2032-LF 2 SMB_MEM_SCL B 3 SMB_CLK0/GPIO H1 SMB_MEM_SCL 7 B SMB_DATA0/GPIO H2 SMB_MEM_SDA SMB_MEM_SDA 7 1 SMB_CLK1/GPIO M21 SMB_SCL H3*1 SMB_SDA SMB_SCL 20,22,23 +1.5V SMB_DATA1/GPIO L25 SMB_SDA 20,22,23 R261 SMB_ALERT*/GPIO M22 SMB_ALERT* 1K +3.3V_VBAT A23 +3.3V_VBAT +3.3V_VBAT 2 BUF_SIO_CLK J26 SIOCLK 1 2 BUF_SIO_CLK R268 22 BUF_SIO_CLK 23 B22 +1.5V_PLL_LEG SUS_CLK/GPIO N21 +3.3V_PLL_SP_SS A22 +3.3V_PLL_LEG THERM*/GPIO K25 CPU_THERM* 16 +3.3V_PLL_SP_SS CPU_THERM* 23 1 1 RSTBTN* F21 FP_RESET* FP_RESET* 26 C339 BC42 SLP_S5* C26 SLP_S5* 10P-O .1u-16V-O 2 2 SVCC33_CLK1 SLP_S3* SLP_S5* 14,26,28 SLP_S3* F24 SLP_S3* 23 PWRGD_SB B26 PWRGD_SB PWRGD N22 MCP51_PWRGD MCP51_PWRGD 23,26 VCC3 FANRPM/GPIO L21 FANCTL0/GPIO J25 SFB3 Y21 +1.5V_PLL_USB FANCTL1/GPIO K26 1 2 +3.3V_PLL_USB_CORE AD26 +3.3V_PLL_USB TEST_MODE_EN D25 SB_TEST 1 2 FB-30-06-X VOLTAGE = 3.3 V R291 1K 400MA I104 SC49 SC54 SC55 SC56 SC86 SC87 .1u-16V-X 10u-10V-08-X .1u-16V-X .01u-X .1u-X .01u-X A VCC3_DUAL A R304 1 2 >5VSB 10ms 15K PWRGD_SB Elitegroup Computer Systems 1 Title C378 2.2u-10VX C51PVGM-M 2 Size Document Number Rev Custom MCP51G AUDIO / USB / MISC 1.1 Date: Thursday, October 05, 2006 Sheet 17 of 32 5 4 3 2 1
 18. 5 4 3 2 1 U18D BGA-508 MCP51 SEC 5 OF 7 TXD0 AE7 RGMII_TD0/MII_TXD0 NC E19 D 31 TXD0 TXD1 D 31 TXD1 AF6 RGMII_TD1/MII_TXD1 NC D12 TXD2 AB6 RGMII_TD2/MII_TXD2 NC E12 31 TXD2 TXD3 31 TXD3 AA6 RGMII_TD3/MII_TXD3 NC E25 TXCLK AA7 RGMII_TXC/MII_TXCLK NC AE9 31 TXCLK TXCTL 31 TXCTL AB7 RGMII_TX_CTL/MII_TXEN VCC3_DUAL 31 RXD0 RXD0 AF7 RGMII_RD0/MII_RXD0 RXD1 AF8 RGMII_RD1/MII_RXD1 31 RXD1 RXD2 AD7 RGMII_RD2/MII_RXD2 31 RXD2 RXD3 AB8 RGMII_RD3/MII_RXD3 31 RXD3 R223 RXCLK AC7 RGMII_RXC/MII_RXCLK 31 RXCLK 1K-1-O RXCTL AE8 RGMII_RX_CTL/MII_RXDV 31 RXCTL MII_VREF pull down when not MII mode MII_VREF AF4 MII_VREF C279 MDC AF5 MII_MDC R227 31 MDC MDIO 31 MDIO AE6 MII_MDIO 1K-1 R222 RXER AD3 MII_RXER/GPIO .1u-16V-O VCC3_DUAL 1.5K-O 31 RXER COL 31 COL AC4 MII_COL R229 CRS AF2 MII_CRS XTALIN E21 XTALIN 4.7K 31 CRS XTALOUT C AE5 MII_PWRDWN/GPIO XTALOUT D22 C R219 10K AA8 MII_INTR/GPIO VCC3_DUAL 3 MDIO pull high when use MII mode 1 2 AC5 BUF_25MHZ 18P:24.5746 MhHz 1 1 STP_BUF25MHZ1 27P:24.5764 MhHz C351 Y4 C343 47P:24.5778 MhHz pull low when not MII mode 27P X-25M-30m20D 27P 2 2 RN17 8 7 RXD2 COL R218 10K R234 10K RXCLK 6 5 RXD0 CRS R211 10K R213 10K RXCTL 4 3 RXD1 RXER R214 10K R226 10K TXCLK 2 1 RXD3 10K-8P4R-12 +1.5V_DUAL VCC3_DUAL L29 AE4 +1.2V_PLL_MAC_DUAL XTALIN_RTC C22 XTALIN_RTC 1 2 +3.3V_PLL_MAC_DUAL AB5 +3.3V_PLL_MAC_DUAL XTALOUT_RTC B23 XTALOUT_RTC FB-30-06 VOLTAGE = 3.3 V 400MA I18 B C260 MC3 BC36 C264 Y5 1 2 B .1u-16V X-32.768K-20m12.5D 3 4 .1u-16V MC2 C274 C278 1 1 10u-10V-08 .01u .01u 10u-10V-08 .1u-16V C379 C362 18P 18P 2 2 A A Elitegroup Computer Systems Title C51PVGM-M Size Document Number Rev B MCP51G RGMII 1.1 Date: Thursday, October 05, 2006 Sheet 18 of 32 5 4 3 2 1
 19. 5 4 3 2 1 U18E U18F +1.2V_CORE BGA-508 MCP51 POWER VCC5 BGA-508 MCP51 GND MCP51 MCP51 SEC 6 OF 7 SEC 7 OF 7 U17 +1.2V +5V Y22 AF26 GND GND N16 U16 +1.2V +5V F12 SV5REF1 AF1 GND GND N15 U15 +1.2V VCC3 AD22 GND GND N14 U12 +1.2V AD20 GND GND N13 SVDDQ1 U11 +1.2V +3.3V AD21 D GND GND D AD18 N12 U10 +1.2V +3.3V AD17 AD16 GND GND N11 T17 +1.2V +3.3V AD13 AD14 GND GND N10 T10 +1.2V +3.3V AD9 AD12 GND GND M16 R17 +1.2V +3.3V C4 VCC33_MCP1 AD10 GND GND M15 R10 +1.2V +3.3V C12 AD8 GND GND M14 M17 +1.2V +3.3V C8 AD6 GND GND M13 M10 +1.2V AD4 GND GND M12 L17 +1.2V +3.3V_HT AD5 AC24 GND GND M11 L10 +1.2V AB3 GND GND M3 K17 +1.2V +3.3V_DUAL Y6 AA24 GND GND L24 K16 +1.2V +3.3V_DUAL T21 SC51 SC53 Y3 GND GND L16 K15 +1.2V +3.3V_DUAL P21 SV33SB1 W24 GND GND L15 K12 +1.2V +3.3V_DUAL G21 1u-10V-X 1u-10V-X V3 GND GND L14 K11 +1.2V U24 GND GND L13 K10 +1.2V VCC3_DUAL U14 GND GND L12 +3.3V_USB_DUAL W21 U13 GND GND L11 +3.3V_USB_DUAL V21 T16 GND GND K14 U3 +1.2V_HT T15 GND GND K13 R3 +1.2V_HT T14 GND GND K3 N3 +1.2V_HT +1.5V_SP_A F17 +1.5V T13 GND GND J24 L3 +1.2V_HT +1.5V_SP_A E17 T12 GND GND H3 +1.5V_DUAL W3 +1.2V_HT +1.5V_SP_A F16 SFB4 T11 GND GND G24 +1.5V_SP_A E16 +1.5V_SP_A 1 2 T3 GND GND F3 VOLTAGE = 1.5 V FB-600-08-PW-L-X C C R24 GND GND E24 AE3 +1.2V_DUAL 4000MA R16 GND GND D3 AF3 +1.2V_DUAL +1.5V_SP_D E15 SC83 SC72 R15 GND GND C23 +1.5V_SP_D F15 R14 GND GND C11 .1u-16V-X R13 GND GND C9 I27 SC85 SC58 SC74 SC84 SC80 SC79 SC82 R12 GND GND C7 R11 GND GND C5 .01u-16V-X-O 10u-10V-08-X-O .1u-16V-X-O P17 GND GND A26 .1u-16V-X-O 10u-10V-08-X .1u-16V-X-O 4.7u-16V-08-X 4.7u-16V-08-X P16 GND GND A1 1.5V_D 1.5V_D P15 GND GND H5 1.5V_D 1.5V_D P14 GND GND H6 P13 GND GND U4 P12 GND GND R4 TOPSIDE @ HT MCP51 DECOUPLING P11 GND GND N4 +1.2V_CORE VCC5 P10 GND GND L4 +1.2V_CORE VCC3 P3 GND GND W4 N24 GND GND L5 N17 GND GND L6 SC1 SC73 SC71 SC78 SC77 SC57 SC76 F20 SATA_GND SATA_GND C21 E18 SATA_GND SATA_GND C19 1u-10V-X 10u-10V-08-X .1u-16V-X-O .1u-16V-X-O 1u-10V-X 1u-10V-X D18 SATA_GND SATA_GND C17 SATA_GND SATA_GND .1u-16V-X-O D16 C15 B E20 SATA_GND SATA_GND C13 B C18 SATA_GND SATA_GND E13 C16 SATA_GND SATA_GND B12 B21 SATA_GND SATA_GND A12 A21 SATA_GND VCC3 +1.5V_DUAL VCC3_DUAL I30 TOPSIDE TOPSIDE BACKSIDE CAVITY SC52 SC50 C271 C272 SC60 SC65 SC59 SC67 .1u-16V-X-O .1u-16V-O 1u-10V-X .1u-16V-X-O .1u-16V-X 1u-10V 1u-10V-X .1u-16V-X-O +1.2V_CORE BACKSIDE CAVITY SC68 SC63 SC61 SC66 SC64 SC69 SC70 SC62 A A .1u-16V-X .1u-16V-X-O .1u-16V-X-O .1u-16V-X-O .1u-16V-X-O .1u-16V-X .1u-16V-X-O .1u-16V-X-O Elitegroup Computer Systems Title C51PVGM-M Size Document Number Rev B MCP51G P/G 1.1 Date: Thursday, October 05, 2006 Sheet 19 of 32 5 4 3 2 1
 20. 5 4 3 2 1 PCIEX16 VCC3 +12V CONN_R +12V VCC3 VCC3_DUAL B1 +12V PCI_EXPRESS_X16 PRSNT1* A1 B2 +12V +12V A2 B3 +12V +12V A3 VCC12_PE1 B4 GND GND A4 SMB_SCL B5 SMCLK TCK A5 17,22,23 SMB_SCL SMB_SDA B6 SMDAT TDI A6 D 17,22,23 SMB_SDA D B7 GND TDO A7 B8 +3.3V TMS A8 PCIE_RST1 B9 TRST* +3.3V A9 B10 +3.3V_AUX +3.3V A10 PE_WAKE* R91 B11 WAKE* PERST* A11 PE_RESET* PE0_P_OUT[15..0] 17,22 PE_WAKE* PE_RESET* 11,22 11 PE0_P_OUT[15..0] 1 2 B12 RSVD GND A12 PE0_REFCLK PE0_N_OUT[15..0] 10K PE0_REFCLK- PE0_REFCLK 11 11 PE0_N_OUT[15..0] B13 GND X1 CONNECTOR REFCLK+ A13 PE0_P_OUT0 C109 .1u-16V-04 PETP0 PE0_P_IN[15..0] PE0_REFCLK- 11 B14 PETP0 REFCLK- A14 PE0_P_IN[15..0] 11 PE0_N_OUT0 C112 .1u-16V-04 PETN0 B15 PETN0 GND A15 PE0_P_IN0 PE0_N_IN[15..0] 11 B16 GND PERP0 A16 PE0_N_IN[15..0] PE0_PRSNT* B17 PRSNT2* PERN0 A17 PE0_N_IN0 11 PE0_PRSNT* B18 GND GND A18 2 PE0_P_OUT1 C128 .1u-16V-04 PETP1 B19 PETP1 RSVD A19 R163 PE0_N_OUT1 C131 .1u-16V-04 PETN1 B20 PETN1 X4 CONNECTOR GND A20 10K B21 GND PERP1 A21 PE0_P_IN1 VCC3 B22 GND PERN1 A22 PE0_N_IN1 1 PE0_P_OUT2 C138 .1u-16V-04 PETP2 B23 PETP2 GND A23 PE0_N_OUT2 C149 .1u-16V-04 PETN2 B24 PETN2 GND A24 PE0_P_IN2 B25 B26 GND GND PERP2 PERN2 A25 A26 PE0_N_IN2 Place close to PCI EXPRESS connector as possible. PE0_P_OUT3 C160 .1u-16V-04 PETP3 B27 PETP3 GND A27 for 16X PE0_N_OUT3 C163 .1u-16V-04 PETN3 B28 PETN3 GND A28 +12V C C B29 GND PERP3 A29 PE0_P_IN3 B30 RSVD PERN3 A30 PE0_N_IN3 B31 PRSNT2* GND A31 1 B32 GND RSVD A32 EC13 BC9 PE0_P_OUT4 C167 .1u-16V-04 PETP4 B33 PETP4 RSVD A33 470u-16V-LF .1u-16V-04-O 2 PE0_N_OUT4 C170 .1u-16V-04 PETN4 B34 PETN4 X8 CONNECTOR GND A34 B35 GND PERP4 A35 PE0_P_IN4 B36 GND PERN4 A36 PE0_N_IN4 PE0_P_OUT5 C176 .1u-16V-04 PETP5 B37 PETP5 GND A37 for 16X PE0_N_OUT5 C179 .1u-16V-04 PETN5 B38 PETN5 GND A38 VCC3 B39 GND PERP5 A39 PE0_P_IN5 B40 GND PERN5 A40 PE0_N_IN5 PE0_P_OUT6 C181 .1u-16V-04 PETP6 B41 PETP6 GND A41 1 PE0_N_OUT6 C182 .1u-16V-04 PETN6 B42 PETN6 GND A42 B43 GND PERP6 A43 PE0_P_IN6 EC12 BC15 B44 GND PERN6 A44 PE0_N_IN6 1000u-6.3V-LF .1u-16V-04-O 2 PE0_P_OUT7 C187 .1u-16V-04 PETP7 B45 PETP7 GND A45 PE0_N_OUT7 C188 .1u-16V-04 PETN7 B46 PETN7 GND A46 B47 GND PERP7 A47 PE0_P_IN7 B48 PRSNT2* PERN7 A48 PE0_N_IN7 B49 GND GND A49 B PE0_P_OUT8 C192 .1u-16V-04 PETP8 B50 PETP8 RSVD A50 B PE0_N_OUT8 C193 .1u-16V-04 PETN8 B51 PETN8 X16 CONNECTOR GND A51 VCC3_DUALfor 16X B52 GND PERP8 A52 PE0_P_IN8 B53 GND PERN8 A53 PE0_N_IN8 PE0_P_OUT9 C196 .1u-16V-04 PETP9 B54 PETP9 GND A54 PE0_N_OUT9 C197 .1u-16V-04 PETN9 B55 PETN9 GND A55 1 B56 GND PERP9 A56 PE0_P_IN9 B57 GND PERN9 A57 PE0_N_IN9 EC15 BC17 PE0_P_OUT10 C203 .1u-16V-04 PETP10 B58 PETP10 GND A58 100u-16V-LF .1u-16V-04-O 2 PE0_N_OUT10 C205 .1u-16V-04 PETN10 B59 PETN10 GND A59 B60 GND PERP10 A60 PE0_P_IN10 B61 GND PERN10 A61 PE0_N_IN10 PE0_P_OUT11 C209 .1u-16V-04 PETP11 B62 PETP11 GND A62 PE0_N_OUT11 C211 .1u-16V-04 PETN11 B63 PETN11 GND A63 B64 GND PERP11 A64 PE0_P_IN11 B65 GND PERN11 A65 PE0_N_IN11 PE0_P_OUT12 C214 .1u-16V-04 PETP12 B66 PETP12 GND A66 PE0_N_OUT12 C216 .1u-16V-04 PETN12 B67 PETN12 GND A67 B68 GND PERP12 A68 PE0_P_IN12 B69 GND PERN12 A69 PE0_N_IN12 PE0_P_OUT13 C219 .1u-16V-04 PETP13 B70 PETP13 GND A70 PE0_N_OUT13 C221 .1u-16V-04 PETN13 B71 PETN13 GND A71 B72 GND PERP13 A72 PE0_P_IN13 B73 GND PERN13 A73 PE0_N_IN13 A PE0_P_OUT14 C225 .1u-16V-04 PETP14 B74 PETP14 GND A74 A PE0_N_OUT14 C229 .1u-16V-04 PETN14 B75 PETN14 GND A75 B76 A76 PE0_P_IN14 B77 GND GND PERP14 PERN14 A77 PE0_N_IN14 Elitegroup Computer Systems PE0_P_OUT15 C234 .1u-16V-04 PETP15 B78 PETP15 GND A78 PE0_N_OUT15 C236 .1u-16V-04 PETN15 B79 PETN15 GND A79 Title B80 A80 PE0_P_IN15 B81 GND PRSNT2* PERP15 PERN15 A81 PE0_N_IN15 C51PVGM-M B82 RSVD GND A82 Size Document Number Rev B I1 PCI-E*16 CONN 1.1 Date: Thursday, October 05, 2006 Sheet 20 of 32 5 4 3 2 1
Đồng bộ tài khoản