Mạng ngoại vi và truy nhập P4

Chia sẻ: Khinh Kha Kha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
137
lượt xem
55
download

Mạng ngoại vi và truy nhập P4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truy nhập bằng quay số là kết nối thiết bị đầu cuối đến mạng thông qua một modem và mạng điện thoại công cộng .Truy nhập bằng quay số cũng như kết nối điện thoại , ngoại trừ hai đầu cuối là thiết bị máy tính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mạng ngoại vi và truy nhập P4

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: Các công ngh truy nh p CHƯƠNG 3 CÁC CÔNG NGH TRUY NH P 98
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: Các công ngh truy nh p 3.1 TRUY NH P B NG QUAY S Truy nh p b ng quay s là k t n i thi t b đ u cu i đ n m ng thông qua m t modem và m ng đi n tho i công c ng. Truy nh p b ng quay s cũng gi ng như k t n i máy đi n tho i, ngo i tr hai đ u cu i là các thi t b máy tính. Vì truy nh p b ng quay s s d ng các đư ng dây đi n tho i, nên ch t lư ng k t n i không th luôn luôn t t và t c đ d li u b gi i h n. T c đ d li u c a truy nh p b ng quay s ch đ t đ n 56 Kbps, nhưng v i công ngh m i hơn m t chút như ISDN thì có các t c đ cao hơn. Truy nh p b ng quay s không đòi h i thêm cơ s h t ng trên m ng đi n tho i, nó là s l a ch n thích h p cho nh ng khu v c nông thôn, khu v c xa mà nh ng nơi đó xây d ng m ng băng r ng không hi u qu vì yêu c u không cao cũng như m t đ s d ng th p. Truy nh p b ng quay s đòi h i th i gian đ thi t l p m t k t n i đi n tho i và th c thi công vi c b t tay trư c khi chuy n giao d li u. Khi th c hi n m t liên k t, n u cu c g i tính cư c theo k t n i, thì m i k t n i ph i ch u cư c phí. N u cu c g i tính cư c theo th i gian, thì th i gian k t n i là th i gian ph i ch u cư c phí. Hình 3.1:Truy nh p b ng quay s (modem tương t qua m ng đi n tho i IDN) Khi s d ng modem đ truy nh p, đi u c n quan tâm là t c đ và đ tin c y c a modem. ITU đã đ nh nghĩa các chu n và đ c tính c a modem như sau: V.21: Modem song công tương t , s d ng đi u ch audio phase shift keying 300 baud, có t c đ truy n d li u s 300 bps, chu n s d ng cho m ng đi n tho i k t n i liên l c hai chi u gi a hai modem tương t . V.22: Modem song công tương t , s d ng đi u ch PSK 600 baud, có t c đ truy n d li u s 1200 bps ho c 600 bps, chu n dùng cho m ng đi n tho i k t n i đi m – đi m dùng các m ch 2 dây: Truy n d n s đ ng b /b t đ ng b , truy n song công đôi dây k t n i gi a hai modem tương t có t c đ 1200 bps. V.22bis: Modem song công, s d ng đi u ch QAM 600 baud, có t c đ truy n d li u s 2400bps ho c 1200 bps, chu n s d ng cho m ng đi n tho i và k t n i đi m – đi m dùng các m ch 2 dây (xem như phiên b n c a V.22). V.23: Modem đơn công, s d ng đi u ch FSK 600/1200 baud, có t c đ 600/1200 bps. 99
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: Các công ngh truy nh p V.26bis: Modem t c đ 1.200/2.400 bps chu n dùng cho m ng đi n tho i. V.32: Các modem song công t c đ đ t đ n 9.600 bps, 2.400 baud (thay th cho 600 baud c a chu n V.22), s d ng cho m ng đi n tho i c a các m ch thuê riêng: Truy n d n s đ ng b /b t đ ng b , truy n song công trên đôi dây t c đ 9.600 bps, 4.800 bps. V.32bis: Modem song công t c đ đ t đ n 14,4 Kbps s d ng cho m ng đi n tho i c a các m ch thuê riêng n i đi m – đi m: Truy n d n s đ ng b /b t đ ng b , truy n song công trên đôi dây t c đ 14,4 Kbps, 12 Kbps, 9.600 bps, 7.200 bps, 4.800 bps. V.34: Modem song công t c đ đ t đ n 28,8 Kbps, truy n d n s đ ng b /b t đ ng b , song công hai dây (2/4 dây kênh thuê riêng), t c đ 28,8 Kbps. V.34+: Modem song công t c đ đ t đ n 33,6 Kbps s d ng cho m ng đi n tho i và các m ch đi n tho i đi m – đi m thuê riêng: Truy n d n s đ ng b /b t đ ng b , song công trên hai dây (2/4 dây kênh thuê riêng), t c đ 33,6 Kbps. V.90: C p modem tương t và s s d ng cho m ng đi n tho i công c ng (PSTN-Public Switched Telephone Network) t c đ đ t đ n 56 Kbps theo chi u xu ng và 33,6 Kbps theo chi u lên, đư c phát tri n trong th i gian t tháng 3 năm 1998 đ n tháng 2 năm 1999: Truy n d n s đ ng b /b t đ ng b , song công trên hai dây, t c đ 56 Kbps. V.90 s d ng đi u ch PCM (Pulse Code Modulation). 3.2 ISDN 3.2.1 Gi i thi u ISDN là m t m ng s đa d ch v , cung c p d ch v tho i và s li u chung trên m t đư ng dây thuê bao. ISDN d n đ n quá trình s hóa m ng lư i, cho phép các ngu n tín hi u: voice, data, text, graphic, music, video có th đư c truy n trên đôi dây đ ng hi n h u. Đi m n i b t c a ISDN bi u hi n qua vi c chu n hóa các d ch v thuê bao, các giao ti p user/network, và kh năng liên k t m ng. Các ng d ng c a ISDN g m có: fax nhóm 4, d ch v kh n c p (báo tr m, báo cháy, …), d ch v ghi s đi n, nư c, gas. Các thi t b cũ c a m ng PSTN v n dùng đư c v i ISDN qua m t b tương thích đ u cu i TA (Terminal Adapter). 3.2.2 Thi t b ISDN Các thi t b ISDN bao g m: các đ u cu i (terminals), b thích nghi đ u cu i (TA-Terminal Adapters), các thi t b k t cu i m ng, thi t b k t cu i đư ng dây, và thi t b k t cu i t ng đài. Các thi t b đ u cu i ISDN có hai lo i: các đ u cu i ISDN đ c bi t đư c coi là thi t b đ u cu i lo i 1 (TE1); các đ u cu i không ISDN như là DTE, trư c khi có các chu n ISDN đư c coi như là thi t b đ u cu i lo i 2 (TE2). Các TE1 k t n i đ n ISDN b ng cáp 4 dây, twisted-pair digital link. Các TE2 k t n i đ n ISDN thông qua TA. TA có th đ ng riêng m t mình ho c là board m ch n m trong TE2. N u TE2 không có TA thì nó đư c k t n i v i TA thông qua giao ti p l p v t lý chu n. Ví d bao g m EIA/TIA-232-C (trư c đó RS-232-C), V.24, và V.35. K t n i ti p theo TE1 và TE2 là thi t b k t cu i m ng lo i 1 (NT1) ho c thi t b k t cu i m ng lo i 2 (NT2). Các thi t b k t cu i m ng này k t n i đư ng dây thuê bao 4 dây thành m ch vòng thuê bao 2 dây. khu v c B c M , NT1 là thi t b CPE. H u h t các khu v c còn l i thì NT1 là ph n m ng đư c cung c p b i truy n d n. NT2 là thi t b khá ph c t p, thông thư ng n m trong các t ng đài PBX và th c hi n các ch c năng giao th c l p 2 và 3 cũng như ch c năng t p h p các d ch v . M t thi t b NT1/2 bao g m các ch c năng c a NT1 và NT2 cùng t n t i trong h th ng. 100
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: Các công ngh truy nh p 3.2.2.1 B tương thích đ u cu i TA (Terminal Adapter) TA là giao ti p cho thi t b đ u cu i truy n th ng đ n m ng ISDN. Thi t b này là m t trong nh ng đi u ki n trư c tiên đ có th truy nh p các d ch v ISDN t các máy tính cá nhân, máy ch , máy fax nhóm 3 và các thi t b trư c đây k t n i m ng đi n tho i tương t truy n th ng và m ng PBX. Đi m R Đi m R/T Thi t b đ u cu i B tương thích DSU truy n th ng Hình 3.2: C u hình k t n i b tương thích B tương thích đ u cu i đư c đ c trưng b i các c ng k t n i c a nó. Các c ng này có th đư c l a ch n tùy vào b tương thích s d ng. Các b tương thích đ u cu i thương m i s d ng các giao ti p tiêu chu n như là RS-232C, V.35, và X.21. Các giao ti p này cho phép k t n i h u h t thi t b đ u cu i truy n th ng. Sơ đ kh i t ng quát c a b tương thích đư c cho trong hình v sau đây: Màn hình Bàn phím C ng RS-232C (V24-100) C ng X.21 Giao ti p c ng Giao ti p CPU C ng V.35 ISDN Đư ng dây tương t Hình 3.3: Sơ đ kh i b tương thích đ u cu i Đ u n i 8 chân 3.2.2.2 Máy đi n tho i s (D-Tel) Đi m R Đi m T (S) Các đ u cu i D-Tel DSU truy n th ng Hình 3.4: C u hình k t n i D-Tel Ngoài d ch v truy n th ng, máy đi n tho i s còn cung c p nhi u ch c năng khác và cũng đư c xem như là m t đ u cu i đ truy nh p m t s d ch v ISDN. Trong máy đi n tho i s có trang b b tương thích đ u cu i đ có th k t n i các đ u cu i truy n th ng và máy tính đ n m ng ISDN. C u hình k t n i máy đi n tho i s như hình trên. 101
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: Các công ngh truy nh p Sơ đ kh i c a m t D-Tel như mô t trong hình sau: Màn hình Bàn phím C ng RS-232C (V24-100) C ng X.21 Giao ti p Giao ti p c ng CPU C ng V.35 ISDN Đư ng dây tương t Loa A/D Đ u n i 8 chân T h p Hình 3.5: Sơ đ kh i D-Tel Cũng như các b tương thích, D-tel có các c ng khác nhau đ k t n i các thi t b đ u cu i. Giao ti p BA cung c p cho các đ u cu i ngu n backup 420 mW thông qua DSU đ các đ u cu i này v n ho t đ ng liên t c khi có s c ngu n đi n lư i. 3.2.3 C u hình ISDN Trong ISDN có hai lo i kênh truy n, B và D. Các kênh B dùng truy n d li u (k c tho i), và kênh D dùng cho báo hi u, đi u khi n (cũng có th dùng cho truy n d li u). BRA (Basic Rate Access): cũng đư c g i là BRI (Basic Rate Interface), bao g m hai kênh B m i kênh 64 Kbps, và m t kênh D 16 Kbps. S k t h p ba kênh đư c g i là 2B+D. PRA (Primary Rate Access): cũng đư c g i là PRI (Primary Rate Interface), bao g m nhi u kênh B và m t kênh D, m i kênh 64 Kbps. S kênh B c a PRA tùy thu c vào qu c gia: B c M và Nh t B n là 23B+1D có t c đ bit là 1,544 Mbps (T1); Châu Âu và Úc là 30B+1D có t c đ bit là 2,048 Mbps (E1). ISDN băng r ng (BISDN-Broadband ISDN): là kh năng truy nh p th ba c a ISDN và nó có th đ m trách nhi u lo i d ch v khác nhau trong cùng th i đi m. Nó ch y u đư c dùng trong các m ng backbone và m ng ATM. S d ng k thu t mã hóa B8ZS (Bipolar with Eight-Zeros Substitution), d li u cu c g i đư c truy n trên các kênh B, kênh D s d ng cho báo hi u nh m thi t l p và qu n lý cu c g i. Khi m t cu c g i đư c thi t l p, có m t kênh d li u song công đ ng b 64 Kbps thi t l p gi a hai đ u cu i s d ng. Kênh D có th đư c s d ng đ g i và nh n các gói d li u theo giao th c X.25, và k t n i đ n m ng gói X.25. 102
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: Các công ngh truy nh p 3.2.4 Các đi m tham chi u ISDN đ c trưng m t s đi m tham chi u đ xác đ nh các giao ti p logic gi a các nhóm ch c năng, như là TA và NT1. Các đi m tham chi u ISDN bao g m: • R - Đi m tham chi u gi a thi t b không ISDN và TA. • S - Đi m tham chi u gi a các đ u cu i s d ng và NT2. • T - Đi m tham chi u gi a NT1 và NT2. • U- Đi m tham chi u gi a NT1 và thi t b k t cu i đư ng dây trong m ng truy n d n. Đi m tham chi u U ch đ c p đ n trong khu v c B c M , đó ch c năng NT1 không đư c cung c p b i m ng truy n d n. Hình 3.6: C u hình cơ b n và các đi m tham chi u 3.3 GIAO DI N V5 3.3.1 Mô hình truy nh p V5 Mô hình ki n trúc đ mô t V5 khác v i các mô hình khác dùng trong m ng truy nh p b i vì nó ch t p trung các khía c nh có liên quan đ n các giao di n V5 và không quan tâm đ n các chi ti t ch liên quan đ n các công ngh riêng. Mô hình cơ b n đư c trình bày trong hình sau: Ph n s Truy n d n rISDN M ng Host CPE feeder (tùy ch n) truy nh p Exchange (tùy ch n) LLDN Hình 3.7: Mô hình cơ b n truy nh p V5 C n phân bi t gi a m ng phân b đư ng dây n i h t LLDN (Local Line Distribution Network) kéo dài t host exchange trong m ng lõi t i CPE, và m ng truy nh p khi nó đư c đ nh nghĩa cho giao di n V5. S khác nhau ch LLDN còn bao g m các h th ng truy n d n feeder (FTS-Feeder Transmission System) và các ph n s đ u xa (rDS-remote Digital section) nào n u chúng có m t. 103
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: Các công ngh truy nh p M t FTS cho phép ph n đ u cu i (headend) c a m ng truy nh p đư c đ t cách xa t ng đài Host (host exchange) c a nó. FTS có th có d ng m t vòng SDH v i các b ghép-tách kênh đ t t i t ng đài trung tâm và t i ph n trung tâm c a m ng truy nh p. N u tr truy n d n ch p nh n đư c, FTS có th cho phép m t m ng truy nh p đư c b trí trong m t qu c gia ho c m t châu l c này và t ng đài host đ t t i m t qu c gia ho c châu l c khác. M ng truy nh p bao g m hai t ng. T ng th nh t đ m trách lưu lư ng gi a host exchange và các đ u xa. T ng th hai đ m trách các lưu tho i nh hơn gi a các đ u xa và các đích đ n cu i cùng. Nó cũng có th th c hi n toàn b quá trình truy n d n theo m t h th ng truy n d n quang ph c t p duy nh t. H th ng này có th đư c phép phân t p đ nh tuy n đ n các v trí đ u xa đ đ m b o đ an toàn và có th v n hành v i c ly r ng l n đ n các đi m cu i xa. 3.3.2 Ki n trúc d ch v trong giao di n V5 Có b n lo i d ch v đ c trưng chung có th đư c h tr t i m t c ng ngư i dùng liên quan đ n m t giao di n V5, nhưng ch có t i đa ba trong s đó có th đư c h tr cùng m t lúc. Lo i d ch v đ c trưng chung th nh t là d ch v theo yêu c u ho c dùng cho ISDN ho c dùng cho PSTN, trong đó k t n i s do host exchange thi t l p vào lúc kh i t o m i cu c g i. Ngoài d ch v theo yêu c u còn có hai lo i d ch v cho thuê. D ch v cho thuê khác v i d ch v theo yêu c u ch k t n i đư c t o ra theo c u hình c a m ng và không đư c thi t l p cho t ng cu c g i riêng l . Lo i d ch v cho thuê th nh t là d ch v cho thuê c đ nh. Nó đư c x lý qua m t m ng đư ng dây cho thuê tách bi t kh i host exchange. Các c ng ngư i dùng ch h tr các d ch v cho thuê c đ nh không ph thu c vào các giao di n V5, b i vì không có s liên quan đ n host exchange. Lo i d ch v cho thuê th hai là d ch v bán c đ nh, trong đó lưu lư ng đư c đ nh tuy n qua m t host exchange trên m t giao di n V5, nhưng k t n i do c u hình m ng thi t l p và không thi t l p cho m i cu c g i. Giao di n V5 ch cho phép các kênh B 64 Kbps đư c s d ng cho các d ch v bán c đ nh, b i vì các host exhange băng h p đư c thi t k đ k t n i các kênh 64 Kbps. Các c ng ngư i dùng liên quan đ n giao di n V5 và h tr các d ch v theo yêu c u đư c phân chia ra thành các c ng ngư i dùng PSTN ho c ISDN, b t ch p vi c các d ch v cho thuê nào đó đư c h tr t i c ng ngư i dùng này. Vi c phân chia này ch có ý nghĩa đ i v i các c ng ngư i dùng ISDN, b i vì m t c ng ch có phân lo i thành c ng PSTN n u nó h tr d ch v PSTN theo yêu c u, và nó không đ l i kênh kh d ng cho các d ch v cho thuê nào đó. Kênh D c a m t ngư i dùng ISDN thư ng xuyên đư c k t n i đ n host exchange qua giao di n V5, b i vì kênh D duy trì vi c đi u khi n cu c g i cho các d ch v theo yêu c u. M t giao di n V5.1 ch có th h tr ISDN t c đ cơ b n, b i vì nó không có đ dung lư ng cho ISDN t c đ sơ c p. M t giao di n V5.2 có th h tr c ISDN t c đ cơ b n và t c đ sơ c p. Mô hình ki n trúc cho các d ch v và các c ng đư c trình bày trong hình 3.8. Mô hình này b qua FTS có th có, b i vì FTS là trong su t và do v y không có nh hư ng gì t i các c ng và các d ch v . Gi a các c ng ISDN v i nhau có s phân bi t là có và không có rDS, do chúng có các giao di n khác nhau t i m ng truy nh p. B n ch t c a s ph i ghép t i các NT1 đ u xa cho ISDN không đư c đ c t đây. Giao di n ph i ghép t i m t thi t b đư ng dây cho thuê không đư c đ c t do nó cũng không đư c tiêu chu n hóa. T ng đài host h tr các d ch v theo yêu c u và các d ch v cho thuê bán c đ nh. M ng đư ng dây cho thuê h tr các d ch v cho thuê c đ nh. 104
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: Các công ngh truy nh p CPE AN V5 M ch đư ng dây + L1/3 Host PSTN Exch NI1+LT+chuy n ti p ISDN-BA/PRA khung LT+chuy n ti p ISDN-BA/PRA NT1 khung M ng M ch đư ng dây + đư ng dây Đư ng dây cho thuê cho thuê L1+ … . Hình 3.8: Ki n trúc d ch v 3.3.3 Giao di n V5.1 Đ i v i V5.1 ch có duy nh t m t đư ng truy n thông báo hi u S-ISDN (Signaling-ISDN) tương ng v i m t khe th i gian duy nh t. Khe th i gian này có th đư c các giao th c truy n thông khác ho c các lo i đư ng truy n thông ISDN khác dùng chung ho c không dùng chung. Có th có nhi u đư ng truy n thông P-ISDN (Packet-ISDN) và F-ISDN (Frame relay-ISDN) khác nhau s d ng t i đa ba khe th i gian. N u ch có m t khe th i gian đư c s d ng cho t t c các kênh truy n thông thì nó ph i là khe th i gian 16, b i vì giao th c đi u khi n đư c b trí t i đây. N u hai khe th i gian đư c s d ng cho các đư ng truy n thông, thì các khe này là các khe 15, 16. Giao th c đi u khi n ph i s d ng khe th i gian 16 và ít nh t có m t trong s các đư ng truy n thông hi n nhiên s ph i dùng khe th i gian 15 (xem hình 3.9). Ví d , có th có các đư ng truy n thông F-ISDN trên c hai khe th i gian. Tương t như v y, có th có các đư ng truy n thông P-ISDN trên c hai khe th i gian. Giao th c PSTN và đư ng truy n thông S-ISDN đ u có th s d ng m t trong hai khe 16 ho c 15. CONTROL PSTN S-ISDN F-ISDN P-ISDN A-TS16 B-TS15 Ví d 1 A-TS16 B-TS15 Ví d 2 Hình 3.9: Các trư ng h p gán c a V5.1 v i hai khe th i gian truy n thông N u ba khe th i gian đư c s d ng cho các đư ng truy n thông, thì các khe này là 16, 15, và 31 (xem hình 3.10). Giao th c đi u khi n v n ph i s d ng khe 16. Do giao th c PSTN ch có th s d ng m t khe th i gian duy nh t, cho nên cũng ph i có các đư ng truy n thông ISDN hi n di n n u ba khe th i gian đư c s d ng. Có th có các đư ng truy n thông F-ISDN, và P-ISDN 105
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: Các công ngh truy nh p trên b t kỳ khe th i gian nào. Giao th c PSTN và đư ng truy n thông S-ISDN đ u có th s d ng trong m t khe th i gian 16, 15, ho c 31. CONTROL PSTN S-ISDN F-ISDN P-ISDN A-TS16 B-TS15 Ví d 1 C-TS31 A-TS16 B-TS15 Ví d 2 C-TS31 Hình 3.10: Các trư ng h p gán c a V5.1 v i ba khe th i gian truy n thông 3.3.4 Giao di n V5.2 Ngoài s khác nhau v s lu ng k t n i 2048 Kbps, giao di n V5.2 còn khác giao di n V5.1 hai khía c nh chính. Th nh t, giao di n V5.2 h tr thêm các giao th c n i d ch (housekeeping), mà các giao th c này dùng chung m t khe th i gian như giao th c đi u khi n. Khía c nh quan tr ng th hai, giao di n V5.2 khác v i giao di n V5.1 là nó có thêm các khe th i gian d phòng ph đ nâng cao tính an toàn truy n thông (xem hình 3.11). Ngoài nh ng khác bi t quan tr ng này ra, V5.2 còn khác V5.1 ch có th có thêm nhi u hơn m t đư ng truy n thông S-ISDN, sao cho vi c đi u khi n cu c g i ISDN không b gi i h n m t khe th i gian V5 duy nh t. Đi u này c n thi t m r ng băng thông hơn m c bình thư ng đ cung c p cho vi c đi u khi n cu c g i khi có thêm các c ng ISDN đư c giao di n V5.2 h tr . Băng thông m r ng hơn m c bình thư ng khi có thêm các c ng PSTN thì không c n thi t, b i l báo hi u PSTN ít đòi h i hơn v băng thông. Các khe th i gian Link sơ c p Link th c p Các link khác 15 Tùy ch n Tùy ch n Tùy ch n 16 Các giao th c n i d ch B o v n i d ch Tùy ch n 31 Tùy ch n Tùy ch n Tùy ch n Hình 3.11: Các khe th i gian truy n thông V5.2 3.3.5 M t s đi m khác nhau gi a V5.1 và V5.2 • V5.1 ch dùng m t lu ng 2.048 Kbps, trong khi V5.2 có th có đ n 16 lu ng 2.048 Kbps trên m t giao di n. • V5.1 không có h tr ch c năng t p trung trong khi V5.2 v n đư c thi t k đ h tr ch c năng t p trung b ng cách s d ng m t giao th c chuyên d ng BCC (Bearer Channel Connection protocol). • V5.1 không h tr các c ng ngư i dùng PRA-ISDN trong khi V5.2 có h tr . 106
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: Các công ngh truy nh p • V5.1 không có khái ni m b o v kênh thông tin, trong khi ch c năng này đư c ch p nh n trong V5.2, khi mà giao di n V5.2 liên quan s d ng nhi u hơn m t lu ng 2048 Kbps. M t giao th c đ c trưng, xem như m t giao th c b o v đư c cung c p cho ch c năng này. • Giao th c đi u khi n c a V5.2 thì hơi khác v i giao th c đi u khi n c a V5.1. Giao di n V5.1 gi a AN và LE h tr các lo i truy nh p sau đây: • Truy nh p đi n tho i tương t . • Truy nh p cơ b n (BA) ISDN. • Các truy nh p s ho c tương t khác dùng k t n i bán c đ nh không c n tin t c báo hi u kênh riêng ngoài băng t n đi n tho i. Giao di n V5.2 gi a AN và LE h tr các lo i truy nh p sau dây: • Truy nh p đi n tho i tương t . • Truy nh p cơ b n (BA) ISDN. • Truy nh p t c đ sơ c p (PRA/PRI) ISDN. • Các truy nh p s ho c tương t khác dùng k t n i bán c đ nh không c n tin t c báo hi u kênh riêng ngoài băng t n đi n tho i. 3.3.6 Ch ng giao th c V5 Ch ng giao th c V5 đư c s d ng cho k t n i m ng truy nh p (AN-Access Network) đ n t ng đài n i h t (LE-Local Exchange). Nó đư c dùng cho các truy nh p sau đây: • Truy nh p đi n tho i tương t . • Truy nh p ISDN t c đ cơ b n. • Truy nh p ISDN t c đ sơ c p (V5.2). • Các truy nh p s và tương t khác đ i v i các k t n i bán c đ nh không c n tin t c báo hi u kênh riêng ngoài băng. 3.3.6.1 Nguyên lý cơ b n Hình 3.12: Nguyên lý V5 107
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: Các công ngh truy nh p Các giao di n V5 d a trên cơ s các giao di n G.703/G.704 có t c đ 2.048 Kbps (E1). V5.1 (ETS 300 324) là m t giao di n đơn 2.048 Kbps, trong khi V5.2 (ETS 300 347) có th g m m t ho c t i đa 16 lu ng 2.048 Kbps. Lưu ý r ng AN thông thư ng tham chi u k t cu i đư ng dây (LT-Line Termination) và LE như là k t cu i t ng đài (ET-Exchange Termination). Khe th i gian 0 (TS0) s d ng cho đ ng b khung, báo l i, và giám sát th c thi l i b ng th t c CRC (Cyclic redundancy Check). Trong trư ng h p c a các lu ng V5.2, TS0 còn s d ng đ giám sát tính đúng đ n k t n i v t lý lu ng 2.048 Kbps. Có đ n ba khe th i gian trong m i lu ng 2048 Kbps có th đư c ch đ nh là các called- communication channel (C- Channel). Các kênh C này truy n d n báo hi u PSTN, tin t c kênh D ISDN, tin t c đi u khi n, và trong trư ng h p c a V5.2 là giao th c k t n i kênh bearer (BCC-Bearer Channel Connection protocol) và giao th c b o v . T t c khe th i gian 64 Kbps không ph i là kênh C thì là kênh B c a PSTN ho c ISDN ho c có th là các kênh tương t ho c s thuê riêng. 3.3.6.2 C u trúc khung c a tín hi u 2M Đa khung Khung s Bits 1 đ n 8 c a TS 0 ph (SMF) 1 2 3 4 5 6 7 8 0 C1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 A Sa4 Sa5 Sa6 Sa7 Sa8 2 C2 0 0 1 1 0 1 1 I 3 0 1 A Sa4 Sa5 Sa6 Sa7 Sa8 4 C3 0 0 1 1 0 1 1 5 1 1 A Sa4 Sa5 Sa6 Sa7 Sa8 6 C4 0 0 1 1 0 1 1 7 0 1 A Sa4 Sa5 Sa6 Sa7 Sa8 8 C1 0 0 1 1 0 1 1 9 1 1 A Sa4 Sa5 Sa6 Sa7 Sa8 10 C2 0 0 1 1 0 1 1 II 11 1 1 A Sa4 Sa5 Sa6 Sa7 Sa8 12 C3 0 0 1 1 0 1 1 13 E 1 A Sa4 Sa5 Sa6 Sa7 Sa8 14 C4 0 0 1 1 0 1 1 15 E 1 A Sa4 Sa5 Sa6 Sa7 Sa8 E: Các bit ch th l i CRC-4 Sa4 đ n Sa8: Các bit d phòng, có th đư c dùng cho các m c đích DCN C1 đ n C4: Các bit CRC-4 A: Ch th c nh báo t xa Hình 3.13: C u trúc đa khung c a tín hi u 2M G.703/G.704 108
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: Các công ngh truy nh p 1 2 3 4 5 6 7 8 Sa4 Sa5 Sa6 Sa7 Sa8 Framing Sync. -- V5 -- Hình 3.14: TS0 c a tín hi u 2M G.703/G.704 trong V5.2 Bit Sa7 dùng đ đi u khi n lu ng ch khi nào giao di n s d ng là V5.2. Bit Sa4 dùng đ đ ng b và là m t tùy ch n ph thu c yêu c u cung c p. Trong truy nh p ISDN PRA s d ng Sa4 đ n Sa6 đ qu n lý lu ng. 3.3.6.3 Các giao th c V5 Các giao th c V5 và các giao th c đi n tho i khác đư c mô t trong hình bên dư i có liên h đ n mô hình OSI. Hình 3.15: Các giao th c V5 liên quan đ n mô hình OSI 109
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: Các công ngh truy nh p LAPV5-EF (Link Access Protocol V5-Envelope Function) Các l p ph c a LAPV5-EF trao đ i thông tin gi a AN và LE. Khuôn d ng c a khung như sau: 8 1 Otet C : 01111110 1 Trư ng đ a ch EF 2 3 Tin t c 4…n-3 Chu i ki m tra khung (FCS) n-2 n-1 C : 01111110 n C u trúc khung EF Trư ng đ a ch EF (Envelope Function): Trư ng đ a ch EF bao g m hai octet. Khuôn d ng c a trư ng đ a ch EF như sau: 3-8 2 1 Đ a ch EF 0 EA0 Đ a ch EF (ti p theo) EA1 Trư ng đ a ch EF Đ a ch EF (Envelope Function): Đ a ch EF là m t s 13 bit, v i ba bit c đ nh, bao g m các giá tr t 0 đ n 8191. EA (Extension Address): Bit đ u tiên c a trư ng EF là bit m r ng đ a ch . Bit th hai c a octet th nh t là bit C/R (Command/Response) c a khung ISDN, nhưng đây nó đư c cài đ t b ng 0 vì ch c năng c a nó do bit C/R c a l p con liên k t d li u bên trong th c hi n. Trư ng tin t c: Trư ng EI (Envelope Information) c a m t khung theo sau trư ng đ a ch EF và trư c trư ng FCS (Frame Check Sequence). Các n i dung c a trư ng EI ch a m t s nguyên các octet. S octet t i đa m c đ nh c a trư ng EI là 533 octet. S octet t i thi u c a trư ng EI là 3 octet. FCS (Frame Check Sequence): FCS đư c đ nh nghĩa trong ph n 2.1 c a chu n G.921. LAPV5-DL (LAPV5-DataLink) Các l p ph c a LAPV5-DL đ nh nghĩa trao đ i tin t c peer-to-peer gi a AN và LE. Các khung LAPV5-DL có th có ho c không có m t trư ng tin t c. Khuôn d ng c a các khung như sau: 110
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: Các công ngh truy nh p 87654321 Octet 87654321 Octet Đ a ch link 1 Đ a ch link 1 2 2 Đi u khi n 3 Đi u khi n 3 … … Tin t c N Khuôn d ng A Khuôn d ng B C u trúc l p ph LAPV5-DL Đ a ch link: Đ a ch V5 data link là m t s 13 bit các giá tr n m trong dãy t 0 đ n 8.175 s không s d ng đ xác đ nh m t th c th giao th c l p 3, b i vì dãy đó đư c s d ng đ xác đ nh các c ng ngư i dùng ISDN. Đi u khi n: Xác đ nh lo i khung trong đó ho c là m t l nh ho c là đáp ng. Trư ng đi u khi n ch a các s th t , đó có th dùng đư c. Tin t c: Là m t s nguyên các octet. S t i đa các octet trong trư ng tin t c là 260. V5-Link Control Giao th c V5 Link Control đư c g i đi b i AN ho c LE đ truy n đ t tin t c yêu c u cho s ph i h p c a các ch c năng đi u khi n lu ng trong m i lu ng 2.048 Kbps riêng bi t. Khuôn d ng c a giao th c V5 Link Control như sau: 8 7 1 Octet B ph n phân bi t giao th c 1 Đ a ch l p 3 2 Đ a ch l p 3 ( ti p theo) 3 0 Lo i b n tin 4 Các thành ph n tin t c khác .v.v. C u trúc giao th c đi u khi n lu ng B ph n phân bi t giao th c: Phân bi t gi a các b n tin tương ng v i m t trong các giao th c V5. Đ a ch l p 3: Xác đ nh th c th l p 3. Trong giao di n V5, mà nó phát ho c nh n b n tin ng d ng. Lo i b n tin: Xác đ nh ch c năng c a b n tin đư c g i đi ho c nh n v . Lo i b n tin có th là LINK CONTROL ho c LINK CONTROL ACK. 111
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: Các công ngh truy nh p Các thành ph n tin t c khác: Ch có IE c a giao th c đi u khi n lu ng m i có ch c năng đi u khi n lu ng. Khuôn d ng c a nó như sau: 8 7 1 Octet 00100001 1 Chi u dài c a ch c năng đi u khi n lu ng 2 1 Ch c năng đi u khi n lu ng 3 IE ch c năng đi u khi n lu ng V5-BCC (V5-Bearer Channel Connection) Giao th c V5-BCC cung c p các đi u ki n cho LE đ yêu c u AN thi t l p và gi i t a các k t n i gi a các c ng ngư i dùng AN đ c trưng và các khe th i gian giao di n V5 đ c trưng. Nó ch p nh n các kênh mang giao di n V5 đư c đ nh v trí hay không do các quá trình x lý đ c l p. Có thêm m t trình x lý n a ho t đ ng t i b t kỳ m i th i đi m đ đưa ra m t c ng ngư i dùng. Khuôn d ng giao th c V5-BCC như sau: 8 7 1 Octet Ph n t phân bi t giao th c 1 S tham chi u BCC 2 3 0 Lo i b n tin 4 Các thành ph n tin t c khác v.v. C u trúc giao th c l p 3 Ph n t phân bi t giao th c: Phân bi t gi a các b n tin tương ng v i m t trong các giao th c V5. S tham chi u BCC: Thành ph n tin t c s tham chi u BCC là đ c trưng giao th c BCC. Nó dùng đ đ nh v thành ph n tin t c đ a ch l p 3 trong c u trúc b n tin chung cũng như xác đ nh các giao th c trong l p 3. S tham chi u BCC xác đ nh ti n trình giao th c BCC. Trong giao di n V5, nó phát ho c nh n b n tin ng d ng. Giá tr s tham chi u BCC là m t giá tr ng u nhiên đư c t o ra b i th c th (AN ho c LE) t o ra ti n trình giao th c BCC m i. Đi u c n thi t là các giá tr không đư c l p l i trong các b n tin cho dù m t ti n trình giao th c khác đư c yêu c u (trong cùng m t hư ng), cho đ n khi ti n trình BCC cũ đư c hoàn thành và s tham chi u BCC b xóa. Thành ph n tin t c s tham chi u BCC là m t ph n c a mào đ u (header) b n tin s là ph n th hai c a m i b n tin (n m sau thành ph n tin t c phân bi t giao th c). Trong trư ng h p b t kỳ, m t ti n trình t o ra các ch th l i, s tham chi u BCC s không đư c s d ng l i cho đ n khi th i gian hi u l c đã trôi qua do các b n tin ch a cùng s tham chi u BCC đ n tr . Đ dài c a thành ph n tin t c s tham chi u BCC là 2 octet. Nó có khuôn d ng như sau: 112
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: Các công ngh truy nh p 8 7 1 Octet ID ngu n Giá tr s tham chi u BCC 1 0 0 Giá tr s tham chi u BCC 2 Thành ph n s tham chi u BCC ID ngu n: Trư ng 1 bit đ c trưng cho th c th (AN ho c LE) t o ra s tham chi u BCC. Mã hóa c a trư ng này b ng zero cho m t LE và m t AN t o ra ti n trình. Giá tr s tham chi u BCC: Trư ng 13 bit dùng cung c p mã nh phân đ xác đ nh ti n trình BCC. Lo i b n tin: Xác đ nh ch c năng c a b n tin đư c g i đi ho c nh n v . Có các lo i b n tin như sau: • ALLOCATION • ALLOCATION COMPLETE • ALLOCATION REJECT • DE-ALLOCATION • DE-ALLOCATION COMPLETE • DE-ALLOCATION REJECT • AUDIT • AUDIT COMPLETE • AN FAULT • AN FAULT ACKNOWLEDGE • PROTOCOL ERROR Các thành ph n tin t c khác: Các thành ph n tin t c đ c trưng cho BCC như sau: • Nh n d ng c ng ngư i dùng • Nh n d ng kênh c a c ng ISDN • Nh n d ng khe th i gian V5 • Ánh x đa khe • Nguyên nhân t ch i • Nguyên nhân l i giao th c • K t n i không thành công 113
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: Các công ngh truy nh p V5-PSTN Đ c trưng giao th c báo hi u và giao th c PSTN ghép l p trong giao di n V5 d a trên cơ s giao th c tác nhân gây kích thích (Stimulus) mà trong đó nó không đi u khi n ti n trình cu c g i trong AN, nhưng dĩ nhiên nó chuy n giao thông tin v tr ng thái đư ng dây thuê bao tương t trên giao di n V5. Giao th c V5 PSTN đư c s d ng k t h p v i th c th giao th c qu c gia trong LE. Th c th giao th c qu c gia trong LE đư c dùng cho các đư ng dây c a khách hàng mà chúng đư c n i tr c ti p đ n LE, nó cũng đư c dùng đ đi u khi n các cu c g i trên các đư ng dây thuê bao khách hàng khi chúng đư c k t n i thông qua giao di n V5. Trong các chu i th i gian t i h n, nó c n thi t đ tách các chu i báo hi u nào đó ( ví d , các chu i compelled) t th c th giao th c qu c gia đưa vào trong ph n AN c a th c th giao th c qu c gia. Giao th c V5 PSTN có m t ph n nh ch c năng mà nó có liên quan đ n vi c thi t l p đư ng thông, gi i t a đư ng thông trong giao di n V5, gi i pháp cho vi c xung đ t cu c g i trong giao di n V5, và đi u khi n các cu c g i m i trong các đi u ki n quá t i trong LE. Ph n l n giao th c V5 PSTN không làm rõ ràng các tín hi u đư ng dây , nhưng đơn gi n truy n d n trong su t gi a c ng ngư i dùng trong AN và th c th giao th c qu c gia trong LE. Khuôn d ng c a header đư c cho trong hình sau: 8 1 Octet Ph n t phân bi t giao th c 1 Đ a ch l p 3 1 2 Đ a ch l p 3 (các bit th p) 3 0 Lo i b n tin 4 Các thành ph n tin t c khác v.v. C u trúc header PSTN Ph n t phân bi t giao th c: Phân bi t gi a các b n tin tương ng v i m t trong các giao th c V5. Giá tr ph n t phân bi t giao th c c a PSTN là 01001000. Đ a ch l p 3: Đ a ch này xác đ nh th c th l p 3 trong giao di n V5 mà nó phát ho c nh n b n tin ng d ng. Lo i b n tin: Xác đ nh ch c năng c a b n tin s g i ho c nh n. Có các lo i b n tin trong PSTN như sau: • ESTABLISH • ESTABLISH ACK • SIGNAL • STATUS • STATUS ENQUIRY • DISCONNECT • DISCONNECT COMPLETE • PROTOCOL PARAMETER 114
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: Các công ngh truy nh p Các thành ph n tin t c khác: Đ i v i PSTN có các thành ph n tin t c như sau: Các thành ph n tin t c có m t octet: • Pulse-notification. • Line-information. • State. • Autonomous-signalling-sequence. • Sequence-response. Các thành ph n tin t c có kích thư c thay đ i: • Sequence-number. • Cadenced-ringing. • Pulsed-signal. • Steady-signal. • Digit-signal. • Recognization-time. • Enable-autonomous-acknowledge. • Disable-autonomous-acknowledge. • Cause. • Resource-unavailable. V5-Control C u trúc c a giao th c V5 Control cho trong hình sau đây: 8 7 1 Octet Ph n t phân bi t giao th c 1 Đ a ch l p 3 0 0 2 Đ a ch l p 3 (ti p theo) 1 3 0 Lo i b n tin 4 Các thành ph n tin t c khác v.v. C u trúc giao th c đi u khi n Ph n t phân bi t giao th c: Phân bi t gi a các b n tin tương ng v i m t trong các giao th c V5. Đ a ch l p 3: Xác đ nh th c th l p 3 trong giao di n V5.2 mà nó phát ho c nh n b n tin ng d ng. Lo i b n tin: 115
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: Các công ngh truy nh p Xác đ nh ch c năng c a b n tin s đư c g i ho c nh n. Có các lo i b n tin c a đi u khi n sau đây: • PORT CONTROL • PORT CONTROL ACK • COMMON CONTROL • COMMON CONTROL ACK Các thành ph n tin t c khác: Đ i v i đi u khi n có các thành ph n tin t c như sau: Các thành ph n tin t c có m t octet 9. Performance grading 10. Rejection cause Các thành ph n tin t c có kích thư c thay đ i • Control function element • Control function ID • Variant Interface ID V5-Protection Giao di n V5 đơn bao g m t i đa 16 lu ng 2.048 Kbps. Tùy thu c vào ki n trúc giao th c và c u trúc ghép kênh c a đư ng truy n thông, mà vi c v n chuy n tin t c có th liên k t v i m t vài lu ng 2.048 Kbps. S c c a đư ng truy n d n làm cho d ch v c a m t s l n thuê bao không th c hi n đư c. Đây th t s là m i quan tâm c a giao th c BCC, giao th c đi u khi n, và giao th c đi u khi n lu ng, đó các c ng ngư i dùng b nh hư ng b i m t s c có liên quan đ n đư ng truy n. Nh m tăng cư ng đ tin c y c a giao di n V5, m t qui trình b o v đư c xây d ng cho các k t n i chuy n m ch khi có s c x y ra. Các cơ ch b o v đư c s d ng đ b o v t t c các kênh C đang ch đ tích c c. Cơ ch b o v này cũng b o v c kênh C dùng đ truy n giao th c b o v (t b o v ). Ngoài ra, các c liên t c đư c giám sát trong t t c các kênh C v t lý (các kênh C ch đ tích c c và ch đ ch ) nh m b o v ch ng l i các s c mà chúng không đư c b o v b i các cơ ch b o v trong l p 1. N u có m t s c x y ra trong kênh C đang ch đ ch (standby) thì đơn v qu n tr m ng đư c thông báo và k t qu là chuy n m ch kênh C ch đ ch thành ch đ không ho t đ ng. 116
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 3: Các công ngh truy nh p C u trúc c a giao th c b o v đư c cho trong hình sau: 8 7 1 Octet Ph n t phân bi t giao th c 1 Đ a ch l p 3 0 0 2 Đ a ch l p 3 (ti p theo) 1 3 0 Lo i b n tin 4 Các thành ph n tin t c khác v.v. C u trúc giao th c b o v Ph n t phân bi t giao th c: Phân bi t gi a các b n tin tương ng v i m t trong các giao th c V5. Đ a ch l p 3: Xác đ nh th c th l p 3 trong giao di n V5.2 mà nó phát ho c nh n b n tin ng d ng. Lo i b n tin: Xác đ nh ch c năng c a b n tin s đư c g i ho c nh n. Có các lo i b n tin c a giao th c b o v sau đây: • SWITCH-OVER REQ • SWITCH-OVER COM • OS-SWITCH-OVER COM • SWITCH-OVER ACK • SWITCH-OVER REJECT • PROTOCOL ERROR • RESET SN COM • RESET SN ACK Các thành ph n tin t c khác: Đ i v i giao th c b o v có các thành ph n tin t c như sau: Các thành ph n tin t c có kích thư c thay đ i 3 Sequence number 4 Physical C-channel identification 5 Rejection cause 6 Protocol error cause 117

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản