Marketing khác với bán hàng

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
144
lượt xem
50
download

Marketing khác với bán hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bán hàng chỉ tập trung vào việc bán càng nhiều sản phẩm càng tốt nhưng Marketing được hiểu chính xác là bộ phận tạo ra khách hàng cho công ty. Nhưng bản chất của Marketing và việc bán hàng hiểu một cách đầy đủ là thế nào? Làm sao để phân biệt Marketing với bán hàng ? Bài viết này sẽ giúp bạn trả lời các câu hỏi này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Marketing khác với bán hàng

  1. Marketing khác v i bán hàng Khái ni m Marketing xu t hi n u nh ng năm 1900. Nó ư c hi u là m t khâu trong ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. Nhi u công ty s d ng Marketing giúp khâu s n xu t “t ng kh ” i s n ph m. H quan ni m Marketing chính là vi c bán hàng. ây là m t cách hi u r t sai l ch nhưng l i ang khá ph bi n trong ph m vi kinh doanh cũng như trong suy nghĩ c a nhi u ngư i. Th c t , Marketing và bán hàng h u như i l p v i nhau. Bán hàng ch t p trung vào vi c bán càng nhi u s n ph m càng t t nhưng Marketing ư c hi u chính xác là b ph n t o ra khách hàng cho công ty. Nhưng b n ch t c a Marketing và vi c bán hàng hi u m t cách y là th nào? Làm sao phân bi t Marketing v i bán hàng ? Bài vi t này s giúp b n tr l i các câu h i này. Quan i m kinh doanh t p trung vào bán hàng ây là quan i m cho r ng ngư i tiêu dùng b o th và do ó có s c ỳ hay thái ng n ng i, ch n ch trong vi c mua s m hàng
  2. hóa. Vì v y thành công, doanh nghi p c n t p trung m i ngu n l c và s c g ng vào vi c thúc y tiêu th và khuy n mãi, ph i t o ra các c a hàng hi n i, ph i hu n luy n ư c i ngũ nhân viên bán hàng bi t lôi kéo và thuy t ph c khách hàng nhanh chóng vư t qua tr ng i v tâm lý b ng b t c cách th c nào. y ư c nhi u hàng và thu ư c nhi u ti n t phía khách hàng là tiêu chu n ánh giá ch t lư ng và hi u qu công tác Quan i m kinh doanh theo cách th c marketing Quan i m này kh ng nh chìa khóa t ư c nh ng m c tiêu trong kinh doanh c a doanh nghi p ph i xác nh úng nh ng nhu c u và mong mu n c a th trư ng m c tiêu (khách hàng) t ó tìm m i cách m b o s th a mãn nhu c u và mong mu n ó b ng nh ng phương th c có ưu th hơn so v i i th c nh tranh. Có nghĩa là Marketing hư ng các nhà qu n tr doanh nghi p vào vi c tr l i hai câu h i : (1) li u th trư ng có c n h t-mua h t s s n ph m doanh nghi p t o ra? (2) Li u cái giá mà doanh nghi p nh bán, ngư i tiêu dùng có ti n mua hay kg? Kinh doanh theo cách th c Marketing t c là m b o cho ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p hư ng theo th trư ng, bi t l y th trư ng- nhu c u và ư c mu n c a khách hàng làm ch d a v ng ch c nh t cho m i quy t nh kinh doanh.
  3. So sánh quan i m bán hàng và quan i m Marketing Có th so sánh Marketing v i vi c bán hàng d a trên 4 tiêu chí sau: i m xu t phát, trung tâm chú ý, các bi n pháp th c hi n, và m c tiêu t t i c a m i hình th c. • M t là i m xu t phát: Trong khi xu t phát i m c a vi c bán hàng là t i nhà máy thì Marketing l i là th trư ng m c tiêu- l y nhu c u và mong mu n c a khách hàng làm xu t phát i m c a ho t ng kinh doanh. • Hai là trung tâm chú ý: tr ng tâm chú ý c a vi c bán hàng là s n xu t ra s n ph m theo ch ý c a nhà kinh doanh. Trái ngư c l i, Marketing t p trung hoàn toàn vào vi c tìm hi u nhu c u khách hàng. S tương ph n gi a bán hàng và Marketing ư c nêu rõ trong phát bi u c a Lester Wunderman, m t nhà Marketing n i ti ng: “B n t ng ca c a cu c Cách m ng Công nghi p là b n t ng ca c a nhà s n xu t, h nói r ng “ ây là cái do tôi làm ra, sao b n không vui lòng mua nó i?” Còn trong th i i thông tin hi n nay thì l i là ngư i mua hàng ang h i: “ ây là cái tôi mu n, sao b n không vui lòng s n xu t?” ”
  4. • Ba là các bi n pháp th c hi n: ho t ng Marketing òi h i s d ng t ng h p và ph i h p các bi n pháp (marketing h n h p) ch không ch các bi n pháp liên quan n khâu bán hàng. Các bi n pháp marketing h n h p bao g m marketing i ngo i-marketing v i khách hàng và marketing i n i. Marketing khách hàng t c là doanh nghi p ph i tìm các cách th c tìm ra nhu c u c a khách hàng và bi n nhu c u ó thành vi c mua hàng hóa c a doanh nghi p. Marketing i n i t c là doanh nghi p ph i làm t t các khâu như tuy n d ng, hu n luy n, quán tri t và ng viên t i m i b ph n, m i nhân viên c a doanh nghi p vì m t m c tiêu ho t ng chung là làm th a mãn nhu c u khách hàng t t hơn. t os thành công cho doanh nghi p, marketing i n i ph i i trư c marketing i ngo i. • B n là m c tiêu l i nhu n: ây là i m khác bi t l n nh t gi a marketing v i vi c bán hàng. M c tiêu c a bán hàng là tăng l i nhu n nh tăng lư ng bán s n ph m. Tuy nhiên, m c tiêu c a marketing mang t m vĩ mô, hư ng tăng l i nhu n b ng cách doanh nghi p ph i làm th a mãn t t hơn nhu c u c a khách hàng. Marketing là ph i t o ra giá tr b ng cách cung c p nh ng giaai pháp t t hơn, giúp gi m b t th i gian và s c l c cho vi c tìm mua hàng c a khách. Nh ó ưa n cho xã h i m t tiêu chu n s ng cao hơn.
Đồng bộ tài khoản