Marketing những trở ngại không thể giải quyết bằng tiền

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
77
lượt xem
19
download

Marketing những trở ngại không thể giải quyết bằng tiền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ cần thấu hiểu và tránh làm phiền người tiêu dùng, các nhà làm marketing hiện đại có thể giải quyết được nhiều khó khăn mà không cần tốn nhiều tiền

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Marketing những trở ngại không thể giải quyết bằng tiền

  1. Marketing nh ng tr ng i không th gi i quy t b ng ti n Ch c n th u hi u và tránh làm phi n ngư i tiêu dùng, các nhà làm marketing hi n i có th gi i quy t ư c nhi u khó khăn mà không c n t n nhi u ti n. Hàng ngày, ngư i tiêu dùng bu c ph i ghi nh n không bi t bao nhiêu thông i p qu ng cáo và marketing. Chúng kh p nơi, trên ư ng ph , t i nhà ga, sân bay cho n nh ng ch n riêng tu như phòng ng . Nhưng trên th c t , con ngư i ch có th t p trung vào m t vài i u quan tr ng. ti p c n ngư i tiêu dùng ngày nay, các nhà làm marketing c n thông hi u và tránh làm phi n h , n u không có th s b h t y chay.
  2. “Marketing qu y r i” n ch a nhi u mâu thu n G n m t th k qua, nh ng ngư i làm marketing ch d a vào m t hình th c qu ng cáo và marketing duy nh t, t m g i là Marketing Qu y r i. V i hình th c này, m i ho t ng qu ng cáo uc t ngang hành ng c a khách hàng, bu c h ph i chú ý n thông i p ư c ưa ra. Th nhưng trong tình hình hi n nay, nh ng ngư i làm Marketing Qu y r i thư ng ph i i m t v i nh ng v n sau:
  3. • S chú ý luôn có gi i h n: Con ngư i không th làm, xem hay ghi nh m i th . Càng có nhi u thông tin, h càng ch t l c và l a ch n ghi nh . • Con ngư i có gi i h n và ti n b c: Ngu n tài chính c a m i ngư i luôn có h n, h ch ch n mua nh ng s n ph m mà mình quan tâm. • Càng nhi u s n ph m cùng lo i ư c cung ng, càng có ít cơ h i: N u ai ó ã mua m t chai Coca-cola thì h s không mua Pepsi n a. Càng có nhi u s n ph m, càng có nhi u k thua hơn là ngư i th ng. • Bu c ph i u tư vào marketing và qu ng cáo nhi u hơn: Trong cu c chơi c a nh ng ngư i làm Marketing Qu y r i, u tư ít hơn i th c a mình ch c ch n s nh n l y th t b i. • Chi phí càng l n, hi u qu càng gi m. T nh ngv n trên, nhi u ngư i t h i ph i chăng Marketing Qu y r i ã n h i k t thúc? Không h n v y nhưng ch c ch n c n ph i có m t phương th c marketing m i thay i môi trư ng marketing. Chính nh ng ngư i làm marketing công nh n ra là phương th c truy n th ng không còn hi u qu như trư c. Và phương th c m i ư c tìm ra chính là Marketing ng tình. ó là m t khái ni m m i, m t cách suy nghĩ khác bi t so v i
  4. Marketing Qu y r i, d a trên nh ng thay i v qu ng cáo và d ch v ngày nay. Nh ng ngư i s d ng phương th c Marketing Qu y r i thư ng thu hút khách hàng ti m năng b ng cách c t t dòng suy nghĩ và qu y r i i s ng c a h , lôi kéo h mua s n ph m c a mình. Ví d i n hình là các phim qu ng cáo trên truy n hình luôn gây chú ý v i ngư i tiêu dùng b ng cách xu t hi n v i m t dày, nh t là trong nh ng chương trình thu hút khán gi . Trong khi ó, Marketing ng tình ho t ng d a trên s quan tâm c a khách hàng và t n d ng cơ h i do Marketing Qu y r i t o ra. Cơ s nào hình thành Marketing ng tình? S phong phú, a d ng c a hàng hóa và s thi u th i gian c a con ngư i. Khi hàng hóa ngày càng y, ngư i tiêu dùng không còn ph i l ng nghe nhi u mua ư c m t s n ph m. Nó ã ư c gi i thi u kh p nơi. i u h mu n là có ư c s n ph m phù h p mà không t n quá nhi u th i gian. Trong khi ngư i tiêu dùng s n sàng chi nhi u ti n ti t ki m th i gian thì nh ng ngư i làm Marketing ngư i làm Marketing Qu y r i l i c giành gi t l y nh ng kho ng th i gian quý báu ó c a h . Do ó, nó không th ư c coi là công c marketing i chúng n a, s thay th c a Marketing ng tình vào lúc này là x ng áng. B ng cách ch ti p c n nh ng ai s n sàng, Marketing ng tình m b o ngư i tiêu dùng s quan tâm hơn n thông i p ư c
  5. ưa ra. Nó cho phép ngư i làm marketing nói v mình m t cách i m tĩnh, áng tin và không lo b qu y r i b i thông i p qu ng cáo c a các i th . 3 ưu th c a marketing ng tình . Tính d ki n: m b o r ng m i ngư i s n sàng nghe nh ng gì b n nói. . Tính riêng tư: Nh ng thông i p ó dành riêng cho t ng cá nhân. . Tính thích ng: m b o vi c ti p th hư ng t i nh ng i u mà khách hàng ti m năng quan tâm. Trư c ây, vi c giao ti p v i t ng khách hàng ti m năng m t cách riêng tư là không th . Nhưng i u này không còn khó n a v i trình công ngh hi n nay. Tuy u t n chi phí g i i m t thông i p n hàng ch c nhóm i tư ng, nhưng k t qu 2 cách làm marketing là hoàn toàn khác nhau. Chi n d ch Marketing ng tình s bi n nh ng ngư i xa l thành b n h u, t b n h u thành khách hàng. M t ngư i làm Marketing ng tình s không ti p c n ngư i khác khi chưa bi t v h . Trư c tiên, h s tìm cách "h n hò ". N u m i vi c có chi u hư ng t t, h ti p t c h n cho n khi c hai có th trao i tho i mái nhu c u và
  6. mong mu n c a nhau r i m i i n "c u hôn". N u khách hàng t ch i các cu c h n, ngư i làm Marketing ng tình s xem xét l i cách th c ã làm, l i ích mà h em n cho khách hàng có phù h p hay không. Marketing ng tình còn cho phép ngư i làm marketing nói chuy n v i khách hàng ti m năng như m t ngư i b n. Cách giao ti p này hi u qu hơn so v i vi c ưa ra m t thông i p ng u nhiên m t nơi ng u nhiên và vào m t th i i m ng u nhiên như qu ng cáo truy n th ng. Trong Marketing Qu y r i, s n ph m m i s ư c bán thông qua qu ng cáo trên truy n hình và s m nh n ư c m t vài k t qu nào ó. Còn v i Marketing ng tình, khách hàng hi n t i s ư c t ng nh ng s n ph m m i nên òi h i ph i có s kiên nh n. Trư c h t ph i có m t n n t ng căn b n hình thành ni m tin, thu ư c s ng tình c a khách hàng r i sau ó m i g t hái k t qu . Tuy không thu ư c k t qu ngay nhưng Marketing ng tình hoàn toàn có th d báo và tính toán trư c. Càng g n bó v i Marketing ng tình bao nhiêu, nó càng ho t ng t t b y nhiêu. Ví d c th sau ây có th minh h a rõ v Marketing ng tình. thu n p nhi u thành viên m i cho khu tr i hè Camp Arowhon Canada, Kate Jones, ngư i ch u trách nhi m qu n lý tr i, ã áp d ng phương th c Marketing ng tình như sau: u tiên, cô qu ng cáo tr i hè trên các t p chí và các h i ch hè.
  7. Nhưng không gi ng như các i th , các qu ng cáo này không c công gi i thi u v Arowhon và Kate hi u r ng, ít cha m nào ch n tr i hè cho con mình d a trên qu ng cáo. M c tiêu c a cô là thông qua các qu ng cáo, n u khách hàng g i ns i n tho i mi n phí c a chương trình, h s nh n ư c m t cu n băng video hay s gi i thi u v tr i hè. Cu n băng video không ch gi i thi u v tr i hè mà còn nh m t ư cs ng tình có m t cu c g p tr c ti p. Sau khi xem qua cu n băng, các b c ph huynh h c sinh h u như u ng ý cho con cái h gia nh p tr i hè và h n g p tr c ti p v i nhân viên tr i. Và sau khi tr i qua kỳ ngh hè tuy t v i, nhi u tr i viên s mu n tham d nh ng kỳ nghì hè sau cùng ngư i thân hay b n cùng l p. V i Marketing ng tình, Arowhon ã bán d ch v c a mình t ng bư c m t v i hi u qu rõ ràng. M c tiêu c a m i bư c u là giành ư c s ng tình. Như v y, trư ng h p trên, Marketing Qu y r i ã ư c áp d ng trong bư c u nhưng là cung c p m t l i ích mi n phí và không ép bu c. c bi t, nó không gây phi n hà cho khách hàng ti m năng. Nó không c n s ng tình quá l n hay b t bu c khách hàng ph i mua hàng ngay t u nhưng l i m b o cung c p nh ng l i ích l n d n theo th i gian.
  8. Nh ng ví d và phân tích cho th y, marketing là công vi c òi h i kh năng th u hi u ngư i tiêu dùng, em n nh ng s n ph m và d ch v t t thông qua cách làm d ch u nh t d a trên s có i có l i gi a nhà cung c p và ngư i s d ng. Marketlng Qu y r i t ng ư c phát tri n, sáng t o và ã t o ra không ít giá tr . Nhưng th i th ã thay i. Ngư i làm marketing trong th i i ngày nay c n có tính linh ho t thay i theo, n m b t chính xác i u mà khách hàng mu n thông qua s ng tình c a các bên, t ó, nâng cao v th c a ngư i làm marketing là b c c u cho các s n ph m n v i khách hàng ti m năng các bên cùng có l i.
Đồng bộ tài khoản