Mastering Panning - Chụp ảnh chủ đề chuyển động

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
108
lượt xem
44
download

Mastering Panning - Chụp ảnh chủ đề chuyển động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Panning là một kỹ thuật có thể tạo ra những kết quả rất tuyệt vời (nếu bạn có thể làm nó hoàn hảo... hoặc có một tí may mắn.) Nói như vậy, thật ra kỹ thuật này đòi hỏi người chụp phải thực tập rất nhiều để có thể chụp được một cách chính xác. Kỹ thuật cơ bản đằng sau panning là một thao tác lia máy ảnh theo cùng hướng di chuyển trong cùng thời gian với chủ đề. Kỹ thuật này cho ra bức ảnh có có chủ thể đang di chuyển sắc nét, rõ ràng trong khi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mastering Panning - Chụp ảnh chủ đề chuyển động

  1. Mastering Panning - Ch p nh ch chuy n ng
  2. Panning là m t k thu t có th t o ra nh ng k t qu r t tuy t v i (n u b n có th làm nó hoàn h o... ho c có m t tí may m n.) Nói như v y, th t ra k thu t này òi h i ngư i ch p ph i th c t p r t nhi u có th ch p ư c m t cách chính xác. K thu t cơ b n ng sau panning là m t thao tác lia máy nh theo cùng hư ng di chuy n trong cùng th i gian v i ch . K thu t này cho ra b c nh có có ch th ang di chuy n s c nét, rõ ràng trong khi ph n còn l i t o thành n n m . i u này òi h i ngư i ch p ph i c m nh n ư c v t chuy n ng cũng như t c c a nó. KT này c bi t h u d ng khi ch p b t kỳ i tư ng nào ang di chuy n nhanh qua ng kính, như là m t chi c xe ua, ch y v t nuôi, xe p,… vv Tôi ã nh n th y r ng, panning dư ng như làm vi c t t nh t v i i tư ng ang di chuy n trên m t qu o tương i th ng. Cho phép b n có th d oán ư c hư ng mà nó s chuy n t i. N u i tư ng di chuy n qua l i hai bên s là thách th c khi ch p và có th d n n c nh xáo tr n gây nên ch th m Th c hi n nó như th nào? • Ch n m t t c màn tr p ch m hơn bình thư ng. B t u b ng 1 / 30 th thêm v i m t vài v n t c khác ch m hơn c a màn tr p xung quanh v n t c 1/30. Tuỳ thu c vào ánh sáng và t c c a b n, có th s s d ng các tr s như 1/60 và 1/8 - Nhưng vi c ch p nh nh ng v n t c ch m hơn có th gây hình nh b run
  3. • Ch n m t v trí sao cho t m nhìn c a b n không bi che khu t b i b t kỳ v t gì. Cũng nên chú ý thêm ph n n n c a ch th . B n ph i bi t r ng t t c góc c nh hay màu s c c a n n s b m . Ph n n n có tông màu ơn hay ph ng có khuynh hư ng d th c hi n panning hơn. • Lia máy theo i tư ng m t cách trơn tru. h tr thêm cho máy nh c a b n, n u b n ang s d ng m t ng kính dài ho c c m th y run tay m t chút, b n có th s d ng chân v i m t u n i có th xoay quanh tr c • cho k t qu t t nh t có th b n nên tìm cho mình m t v trí sao cho b n và hương di chuy n c a ch th song song v i nhau ( i u này s giúp d l y nét hơn). • N u b n có m t camera t ng l y nét liên t c, thì hãy cho máy th c hi n công vi c l y nét dùm b n b ng cách nh n phân n a nút ch p ( i u này tùy thu c vào t c c a máy nh và kh năng l y nét c a nó có theo k p v i ch hay không) • N u máy nh c a b n không nhanh t ng l y b n s c n ph i t l y nét trư c t i i m mà b n s b m máy
  4. • Khi b n ã th nút b m ra (hãy làm nó càng nh nhàng càng t t gi m rung máy nh) và ti p t c lia máy theoch , ngay c khi b n ã nghe ti ng máy ch p. S di chuy n thân máy m t cách trơn tru s m b o các các v t m m n màng t u n cu i • N u b n có m t máy nh k thu t s lo i cũ ho c m t máy nh du l ch b n cũng có th ph i kh c ch nh ng v n liên quan n cách b m nút b p ch p ''v n này liên quan n vi c ch m tr ch p dù b n ã b m nút xong trư c ó. N u b n g p m t v n như v y, b n s c n ph i tìm hi u d oán th i i m ch p và ch c ch n s c n ph i ti p t c lia máy ti p t c sau khi b n ã th c xong vi c ch p nh S bi n i trên k thu t Panning Không có m t nguyên t c c th nào v i k thu t panning nên b n có th th nghi m v i vi c s d ng èn flash c a b n trong khi th c hi n có th t o ra hi u ng tương t này. KT panning này ch ho t ng t t n u ch g n ho c èn flash c a b n có m nh có tác ng n ch th - nhưng èn flash nó ch có th giúp n nh ch chính c a b n trong khi nó giúp ph n n n b m i. N u b n s d ng m t èn flash b n nên th nghi m nhi u cách sao cho cho vi c ch p t t nh t. Trong m t s trư ng h p, b n có th s c n ph i gi m l i s c m nh c a èn flash b ng m t n a ho c m t ph n ba. Panning và tính kiên nh n •N ub nl n u tiên th panning, b n nên ti p c n nó v i d a theo kinh nghi m. Nó có th mang l i r t nhi u ni m vui nhưng cũng có khi là s b c b i. N u b n ang m t s ki n c bi t, nơi b n có các i tư ng di
  5. chuy n t c (như m t cu c ua xe, vv) b n nên hòa h p hay th nhi u phong cách ch p c a b n. ng dùng m t k thu t cho t t c các l n, thay vì ch p m t s hình nh t c nhanh. V i cách này, b n s có nhi u cách ch p khác nhau thay vì ch có m t b sưu t p g m nh ng ki u m tương t . • N u b n mu n th c hành panning (nó c n ư c th c hành r t nhi u l n), tìm m t ng ra trong m t thành ph b n r n nhi u xe c và th c hành no trên chính tuy n giao thông ó. B ng cách ó b n s luôn có nhi u i tư ng th c hành • Hãy nh r ng, b n không nên mong i ch th chính c a b n s hoàn toàn s c và nét. K thu t này luôn có m i tương quan v m t ch s c nét so v i hình n n xóa m c a chính nó. Tuy nhiên m t vài nơi c a ch th có th b m nó góp ph n t o nên c m giác i tương ang chuy n ng.
Đồng bộ tài khoản