Mặt phẳng nghiêng

Chia sẻ: Trần Bá Trung1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
186
lượt xem
20
download

Mặt phẳng nghiêng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mặt phẳng nghiêng Tài liệu mang tính chất tham khảo, giúp ích cho các bạn tự học, ôn thi lý, với phương pháp giải hay, thú vị, rèn luyện kỹ năng giải đề, nâng cao vốn kiến thức cho các bạn trong các kỳ thi sắp tới. Tác giả hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mặt phẳng nghiêng

  1. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan MAËT PHAÚNG NGHIEÂNG - Duøng maët phaúng nghieâng coù theå keùo vaät leân vôùi löïc keùo nhoû hôn troïng löôïng cuûa vaät. -Maët phaúng caøng nghieâng ít, thì löïc ñeå keùo vaät treân maët phaúng ñoù caøng nhoû. Caâu 1: Haõy cho bieát thieát bò treân ñöôïc duøng vaøo vieäc gì ? Caâu 2: Caàu thang coù phaûi laø moät maët phaúng nghieâng khoâng? Em haõy quan saùt vaø ruùt nhaän xeùt khi ñi treân nhöõng caàu thang khaùc nhau, caàu thang naøo laøm cho em ít meät nhaát. Caâu 3: Choïn caâu ñuùng : A- Khi duøng maët phaúng nghieâng, coù theå keùo vaät leân vôùi moät löïc nhoû hôn troïng löôïng cuûa vaät. B- Khi duøng maët phaúng nghieâng, coù theå laøm ñoåi höôùng troïng löôïng cuûa vaät. C- Khi duøng maët phaúng nghieâng, coù theå ñoåi caû höôùng vaø ñoä lôùn cuûa troïng löôïng. D- Maët phaúng nghieâng caøng doác ñöùng thì löïc caàn ñeå keùo vaät caøng giaûm. Caâu 4: Coù hai taám vaùn, taám thöù nhaát coù chieàu daøi 4m, ñaàu keâ cao 1,5m. Taám thöù hai coù chieàu daøi 6m, ñaàu keâ cao 2m. Haõy veõ laïi hai taám vaùn treân theo tyû leä 1m ≈ 1cm vaø ruùt ra keát luaän duøng taám vaùn naøo ñeå laøm maët phaúng nghieâng thì coù lôïi veà löïc hôn. 47
  2. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan ÑOØN BAÅY Ñoøn baåy ñeàu coù : -Ñieåm töïa laø O. -Ñieåm taùc duïng cuûa löïc F1 laø O1 -Ñieåm taùc duïng cuûa löïc F2 laø O2 Neáu OO2 > OO1 thì F2 < F1 Caâu 1: Ñaây laø moät xaø beng duøng ñeå nhoå ñinh. Em haõy cho bieát ñieåm töïa naèm ôû ñaâu vaø ta phaûi taùc duïng moät löïc nhö theá naøo, ôû ñaâu ñeå nhoå ñinh leân ? Caâu 2: Baøn chaân ñang töïa vaøo baøn ñaïp ñeå ñaïp xe ñi. Ñieåm töïa naèm ôû ñaâu ? Caâu 3: Hình sau laø moät duïng cuï baám loã. Ngöôøi ta ñöa giaáy vaøo khe, sau ñoù aán thanh A ñeå dao ñi xuoáng taïo neân caùc loã treân giaáy. Em haõy chæ ra ñaâu laø ñieåm töïa ? Ñeå löïc aán xuoáng ñöôïc nheï nhaøng, em phaûi chuù yù ñieàu gì ? 50
  3. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Caâu 4: Hai ngöôøi mang hai vaät coù khoái löôïng nhö nhau. Hoûi ngöôøi naøo ít duøng söùc hôn ? Caâu 5: Moät ngöôøi duøng xe cuùt kít ñeå chuyeân chôû caùc vaät naëng. Em haõy giaûi thích nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa xe? Caâu 6: Ngöôøi ta goïi caùc ñoøn baåy sau ñaây laø ñoøn baåy loaïi 1. Em haõy nhaän xeùt chuùng coù chung moät ñaëc ñieåm naøo? Caâu 7: Ngöôøi ta goïi caùc ñoøn baåy sau ñaây laø ñoøn baåy loaïi 2. Em haõy nhaän xeùt chuùng coù chung ñaëc ñieåm naøo ? Caâu 8: : Ñeå naâng moät vaät, ta caàn duøng moät ñoøn baåy. Vaät ñaët taïi B, coøn löïc taùc duïng cuûa ngöôøi ñaët taïi A. Troïng löôïng cuûa vaät laø 36N, AB = 2,5 m. a) Haõy ñieàn vaøo caùc oâ coøn troáng trong baûng sau : 51
  4. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan OA (cm) 225 200 150 125 100 50 25 OB (cm) 25 125 150 Löïc taùc duïng 4 9 24 144 324 cuûa ngöôøi (N) b) Khi naøo thì löïc taùc duïng cuûa ngöôøi lôùn hôn troïng löôïng cuûa vaät ? Caâu 9: Haõy tìm nhöõng boä phaän trong cô theå con ngöôøi coù caùc ñoøn baåy loaïi 1, loaïi 2, loaïi 3 ? HÖÔÙNG DAÃN Caâu 1: Ñieåm töïa laø ñieåm tieáp xuùc cuûa xaø beng vôùi maët phaúng. Ñeå nhoå ñinh, ta caàn taùc duïng moät löïc leân ñaàu muùt cuûa caùn xaø beng. Caâu 2: Ñieåm töïa laø truïc quay cuûa baøn ñaïp. Caâu 3: Ñieåm töïa laø O. Ñeå toán ít löïc, phaûi aán moät löïc vuoâng goùc vôùi caàn vaøo ñieåm caøng xa ñieåm töïa caøng toát. Caâu 4: Ñieåm töïa laøvai. Neáu ñieåm ñaët cuûa tuùi naèm xa ñieåm töa hôn thì ñeå giöõ vaät, ta caàn moät löïc lôùn hôn. Vì vaäy ngöôøi thöù hai duøng nhieàu söùc hôn ngöôøi thöù nhaát. Caâu 5: Xe cuùt kít hoaït ñoäng döïa treân nguyeân taéc ñoøn baåy. Ñieåm töïa laø ñieåm tieáp xuùc cuûa baùnh xe vaø maët ñaát. Taùc duïng moät löïc naâng caøng xa ñieåm töïa thì coù theå naâng vaät vaø ñaåy xe ñi. Caâu 6: Ñoøn baåy loaïi 1 coù ñieåm töïa O naèm trong khoaûng giöõa hai löïc vaø ôû xa ñieåm taùc duïng A hôn. Caâu 7: Ñoøn baåy loaïi 2 coù ñieåm töïa O naèm ôû meùp ngoaøi cuûa ñoøn baåy. Caâu 8: a) Ñoä lôùn cuûa löïc tyû leä nghòch vôùi khoaûng caùch töø ñieåm ñaët cuûa löïc tôùi ñieåm töïa neân löïc naøo caøng xa ñieåm töïa bao nhieâu laàn thì caøng nhoû baáy nhieâu laàn. Neáu OA = 225cm thì OB = 25cm. OA = 9OB, vaäy löïc taùc duïng cuûa nhoû hôn troïng löôïng cuûa vaät 9 laàn, töùc laø 4N. OA (cm) 225 200 150 125 100 50 25 OB (cm) 25 50 100 125 150 200 225 Löïc taùc duïng 4 9 24 36 54 144 324 cuûa ngöôøi (N) b) Khi ñieåm töïa O naèm gaàn ñieåm taùc duïng A hôn thì löïc taùc duïng leân A caàn phaûi lôùn hôn troïng löôïng cuûa vaät. Ta goïi laø ñoøn baåy loaïi 3. Caâu 9: - Hoäp soï töïa treân coät soáng. Ñaây laø ñoøn baåy loaïi 1 vì ñieåm töïa naèm ôû giöõa cuûa hai ñieåm taùc duïng cuûa hai löïc ôû phía tröôùc vaø sau hoäp soï. - Khi ñi, ñieåm töïa ñaët treân muõi baøn chaân. Ñieåm töïa naèm ôû meùp ngoaøi neân ñaây laø ñoøn baåy loaïi 2. 52
  5. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan - Khi naâng vaät leân, ñieåm ñaët cuûa löïc keùo cô baép ñaët gaàn ñieåm töïa hôn troïng löôïng cuûa vaät. Vì vaäy, ta phaûi taùc duïng moät löïc lôùn hôn troïng löôïng cuûa vaät ñeå naâng vaät leân. Ñaây laø ñoøn baåy loaïi 3. “Neáu cho toâi moät ñieåm töïa, toâi seõ baåy caû Traùi Ñaát ”, caâu noùi ñoù theo truyeàn thuyeát cho laø cuûa AÙcsimeùt, nhaø cô hoïc thieân taøi thôøi coå ñaïi, ngöôøi ñaõ khaùm phaù ra caùc ñònh luaät veà ñoøn baåy. AÙcsimeùt cho raèng neáu duøng ñoøn baåy thì baát kyø vaät naëng naøo cuõng coù theå naâng leân ñöôïc baèng moät löïc duø cho beù nhoû ñi nöõa : chæ caàn ñaët löïc ñoù vaøo moät caùnh tay ñoøn raát daøi cuûa ñoøn baåy, coøn vaät naëng thì cho taùc duïng vaøo tay ñoøn ngaén. Töø ñoù oâng ñaõ nghó laø döïa vaøo caùnh tay ñoøn cöïc daøi thì vôùi löïc cuûa caùnh tay cuõng coù theå nhaác boång moät vaät naëng coù khoái löôïng baèng khoái löôïng Traùi Ñaát. Xem Traùi ñaát coù troïng löôïng 60 000 000 000 000 000 000 000 000 N, ñeå naâng Traùi ñaát leân 1cm, em haõy öôùc löôïng xem AÙcsimeùt caàn bao nhieâu thôøi gian ñeå thöïc hieän vieäc naøy” ? 53
  6. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Caâu 5: Moät hoïc sinh muoán naâng moät thuøng goã coù khoái löôïng 30kg töø maët ñaát leân ñoä cao 1m. a) Neáu duøng tay tröïc tieáp naâng vaät thì hoïc sinh ñoù duøng moät löïc toái thieåu laø bao nhieâu ? b) Neáu duøng moät taám vaùn ñeå laøm maët phaúng nghieâng cao 1m daøi 2m thì hoïc sinh ñoù chæ caàn duøng moät löïc nhoû nhaát baèng bao nhieâu ? Boû qua ma saùt ôû maët phaúng nghieâng. c) Neáu hoïc sinh naøy muoán chæ duøng moät löïc coù ñoä lôùn baèng 1/2 ñoä lôùn cuûa löïc ôû caâu b thì coù theå duøng taám vaùn daøi bao nhieâu ? Caâu 6: Ñeå ñöa moät vaät coù troïng löôïng 60N leân cao 1m, khi duøng caùc maët phaúng nghieâng khaùc nhau coù chieàu daøi laø l thì ñoä lôùn cuûa löïc keùo laø F cuõng thay ñoåi vaø coù giaù trò trong baûng sau : Chieàu daøi l (m) 1,5 2 2,5 3 Löïc keùo F (N) 40 30 24 20 a) Haõy nhaän xeùt veà moái quan heä giöõa F vaø l. b) Neáu duøng maët phaúng nghieâng coù chieàu daøi 4m thì löïc keùo laø bao nhieâu ? c) Neáu chæ duøng löïc keùo laø 10N thì phaûi choïn maët phaúng nghieâng coù chieàu daøi bao nhieâu ? HÖÔÙNG DAÃN Caâu 1: Ñoù laø moät maët phaúng nghieâng duøng ñeå ñöa haøng leân cao hoaëc ñöa haøng töø treân cao xuoáng, thöôøng duøng ôû caùc beán xe, ga taøu, saân bay… Caâu 2: Caàu thang laø moät maët phaúng nghieâng. Cuøng moät ñoä cao nhö nhau, caàu thang naøo caøng daøi thì ñi ít meät nhaát. Caâu 3: Caâu A ñuùng. Caâu 4: Sau khi veõ treân giaáy theo tyû leä töông öùng, ta choàng leân nhau ñeå so saùnh maët naøo nghieâng hôn, töø ñoù keát luaän maët phaúng thöù nhaát coù ñoä doác lôùn hôn. Maët phaúng (1) Maët phaúng (2) 48
  7. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Caâu 5: a) 300N; b) 150N; 4m Caâu 6 : a) Chieàu daøi taêng bao nhieâu laàn thì löïc keùo giaûm baáy nhieâu laàn. b) F = 15N c) l = 6m. Taïi moät soá nôi trong vuøng nuùi cao Andes, Chaâu Myõ, do khoâng theå taïo ra nhöõng ñöôøng voøng quanh theo söôøn nuùi nhö ñöôøng cuûa xe xe oâtoâ, vì vaäy ñeå taøu hoûa ñi leân caùc vuøng nuùi cao, ngöôøi ta ñaõ nghó ra moät phöông phaùp nhö sau : -Taøu hoaû ñi töø Ga1 ñeán Ga 2. Ñaàu maùy ôû phía phaûi. -Khi ñeán Ga 2, giöõ nguyeân chieàu ñoaøn taøu, ngöôøi ta laép ñaàu maùy sang phía traùi ñeå keùo taøu töø Ga 2 leân Ga 3. Cöù nhö theá, moãi laàn ñeán ga, ñaàu maùy laïi chuyeån töø ñaàu taøu sang cuoái taøu, ñoaøn taøu daàn daàn ñi leân nuùi cao. Duøng moät taám goã phaúng côõ 50 x 500 x 5 (mm), moät xe laên nhoû, moät thöôùc coù GHÑ 1mm, moät löïc keá, 3 quyeån saùch daøy coù chieàu daøy baèng nhau h (mm). Em haõy thöïc hieän thí nghieäm ñeå keùo xe laên nhoû tröôït ñeàu töø chaân ñeán ñænh taám goã ñöôïc ñaët nghieâng vôùi caùc ñoä cao laàn löôït laø h, 2h, 3h. Töø ñoù ruùt ra nhaän xeùt veà taùc duïng cuûa maët maët phaúng nghieâng. 49
Đồng bộ tài khoản