Mặt tròn xoay

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
87
lượt xem
7
download

Mặt tròn xoay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

?Các điểm M,M1,M2 lần lượt di chuyển quanh đường thẳng d tạo nên các đường tròn tương ứng nào Các điểm M,M1,M2 lần lượt di d chuyển quanh đường thẳng d tạo nêncác đường tròn tương O1 ứng tâm O,O1,O2 M1

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mặt tròn xoay

 1. CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP Nguyễn Thành Phương Soạn xong 20 tháng 10 năm 2009
 2. Kiểm tra bài cũ: Cho hình cầu ở hình vẽ sau: ?Cho biết vị trí của đường thẳng d trong hình như thế nào đối với các đường tròn d tương ứng tâm O1,O2,O3 O1 d vuông góc với các đường tròn tại các tâm tương ứng của nó O O2
 3. ?Các điểm M,M1,M2 lần lượt di chuyển quanh đường thẳng d tạo nên các đường tròn tương ứng nào d Các điểm M,M1,M2 lần lượt di chuyển quanh đường thẳng d O1 tạo nêncác đường tròn tương M1 ứng tâm O,O1,O2 O M Nhận xét: Mặt cầu là một trường hợp đơn O2 M2 giản của các mặt tròn xoay mà ta sẽ giới thiệu trong mục này
 4. Mặt cầu
 5. I.kh¸i niÖm vÒ mÆt trßn xoay (t1) 1.Khái niệm 1. Mét sè vËt thÓ cã h×nh d¹ng mÆt ngoμi lμ mÆt trßn xoay B×nh gèm Chi tiÕt m¸y Nãn Viªn ®¹n
 6. 2. MÆt trßn xoay ®−îc t¹o thμnh nh− thÕ nμo? - NhiÒu ®å gèm cã d¹ng trßn xoay, chóng ®−îc t¹o ra nhê cã bμn xoay vμ ®«i bμn tay khÐo lÐo cña 2.Hình minh họa ng−êi thî gèm.
 7. Câu hỏi : Cho tứ diện đều ABCD 1/Chaân ñöôøng cao haï töø A xuoáng maët ñaùy (BCD) truøng vôùi: Choïn keát quaû ñuùng : Heát giôø a)Troïng taâm cuûa ñaùy, b)Taâm cuûa daùy , c)Tröïc taâm cuûa ñaùy Ñuùng 2/ Ñöôøng cao cuûa töù dieän ñeàu coøn goïi laø: Choïn keát quaû ñuùng : Heát giôø a)Truïc ñöôøng troøn ñaùy, b)Trung ñoaïn, c)Khoaûng caùch giöõa hai maët beân Ñuùng
 8. 3.TRỤC ĐƯỜNG TRÒN Δ O o. P' (C ) M Trục đường tròn
 9. 3.Trục Hình 37 Δ Δ (C M ) (C M ) O O M M *)Trục đường tròn (O,R) là đường thẳng đi qua O và Vuông góc với mặt phẳng chứa đường tròn đó
 10. Cho điểm M và một đường thẳng ∆ có bao nhiêu đường tròn (CM) đi qua M nhận ∆ làm trục? Δ Δ (C M ) (C M ) O O M M Có duy nhất một đường tròn (CM).
 11. ⊥ Nêu cách xác định đường tròn (CM)? TL: Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M, (P) vuông góc ∆ ,O là giao điểm của (P) và Δ ,khi đó (CM) là đường tròn nằm trên (P) có tâm O và bán kính R = OM Δ (CM) R O M (P)
 12. Nếu M ∈ Δ , cho nhận xét về đường tròn (CM)? TL:Nếu M ∈ Δ thì đường tròn (CM) chỉ là điểm M. Δ (CM) M O M P
 13. 4. SỰ TẠO THÀNH MẶT TRÒN XOAY Δ (C) (CM) O M Trong không gian cho mp(P), chứa đường thẳng Δ và một đường (C). Khi quay mặt phẳng (P) quanh Δ thì đường (C) sẽ tạo nên một hình được gọi là mặt tròn xoay.
 14. 5.ĐỊNH NGHĨA -Trong không gian cho hình H và đường thẳng Δ Hình gồm tất cà các đường tròn (CM) với M thuộc H gọi là hình tròn xoay sinh bởi H khi quay quanh Δ ..Đường thẳng Δ gọi là trục của của hình tròn xoay đó Δ M Khi hình H là một đường thì hinh tròn xoay sinh bởi nó còn gọi là mặt tròn xoay
 15. Hình 38 Lọ hoa trên cho ta Mặt tròn xoay đó hình ảnh của một sinh bởi đường (L) mặt tròn xoay khi (L) quay quanh L đường thẳng Δ Δ
 16. - Quan s¸t h×nh vÏ d (C)
 17. - §−êng sinh vμ trôc cña mÆt trßn xoay: Đường sinh-trục (C) §−êng sinh Trôc
 18. HÌNH MINH HỌA Mặt cầu +Qua phần học trên các em đã biết được mặt tròn xoay được tạo thành như thế nào và các yếu tố tạo nên nó
 19. 6.Ví dụ Ví dụ 1:Nếu hình H là đường tròn có đường kính AB nằm trên đường thẳng Δ thì rõ ràng hình tròn xoay sinh bởi H khi quay quanh Δ là mặt cầu đường kính AB A Hình 39 *Nếu hình H là hình tròn có đường kính AB H nằm trên đường thẳng Δ thì rõ ràng hình tròn xoay sinh bởi O H khi quay quanh Δ là khối cầu đường kính AB B
 20. Ta xét trường hợp H là đường tròn nằm trong cùng một mặt phẳng với đường thẳng ∆ nhưng không cắt ∆ Hình tròn xoay sinh bởi đường tròn đó khi quay quanh ∆ được gọi là mặt xuyến Hình 40 Mặt xuyến
Đồng bộ tài khoản