Mẫu 7: Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân

Chia sẻ: tru_mua

Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 36/2011/TT-NHNN ngày 12 tháng 12 năm 2011, Mẫu 7: Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân (áp dụng đối với đề nghị Huân chương, Huy chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc)

Nội dung Text: Mẫu 7: Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân

Mẫu 7: Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân (áp dụng đối với đề nghị Huân chương, Huy
chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc).
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ Độc lập - T ự do - Hạnh phúc
------- ---------------
Tỉnh (thành phố), ngày … tháng … năm …


TÓM T ẮT THÀNH TÍCH
Đề nghị tặng …..(ghi rõ danh hiệu thi đua hoặc hình thức đề nghị khen thưởng)
- Họ và tên: …
- Năm sinh: …. số CMND: ………
- Chức vụ, đơn vị công tác… (nếu là Lãnh đạo đơn vị ghi rõ mảng công việc được giao phụ
trách; là cán bộ, nhân viên ghi rõ nhiệm vụ được phân công).
Trên cơ sở Báo cáo thành tích chi tiết của cá nhân đề nghị khen thưởng, rút gọn lại làm nổi bật
những thành tích chủ yếu trên các mặt sau:
- Thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn;
- Sáng kiến, cải tiến, đề xuất hoặc áp dụng công nghệ mới vào hoạt động Ngân hàng;
- Thành tích trong các mặt công tác khác;
- Thống kê các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đã đạt được (trong khoảng thời gian
tương ứng hình thức đề nghị khen thưởng, ghi rõ số Quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định
khen thưởng).


Thủ trưởng đơn vị trình
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Ghi chú: Phương pháp lập báo cáo thành tích và báo cáo tóm tắt thành tích (theo mẫu số 3).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản