Mẫu bản cam kết

Chia sẻ: vitconxinhdep

Các biểu mẫu nhân sự hành chính liên quan việc đào tạo nhân viên - Biểu mẫu bản cam kết.

Nội dung Text: Mẫu bản cam kết

CỘNG HÒA XÃ HỘi CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------o0o-----------
SỐ: …..…/ ..…..- GG …………, ngày …… tháng …… năm ……BẢN CAM KẾT

Tôi tên là: …………………………..… - Chức vụ: …………………………
Hiện đang công tác tại bộ phận: ………………………… đơn vị: …………………..…
thuộc CPO Club.
Tôi xin cam kết sẽ tiếp tục làm việc tại …………………………………………………
………….…………………thuộc CPO Club trong thời gian ít nhất là ……. năm sau khi
được đơn vị cử tham gia khóa đào tạo ………………………………………… tại
………..………………… ………………………………..từ ngày …… tháng ….. năm
…….. đến ngày …… tháng ….. năm ……..
Tôi cam kết sẽ tham gia và hoàn thành khóa học với nỗ lực nhằm đạt chất lượng cao,
nghiêm túc chấp hành Nội quy và các Quy chế, quy định đối với Cán bộ nhân viên tham
gia đào tạo bên ngoài do CPO Club ban hành và không thực hiện bất cứ hành vi nào gây
tổn hại đến uy tín và tên tuổi của doanh nghiệp trong suốt thời gian tham gia khóa học.
Sau khi hoàn thành khóa học, tôi sẽ nghiêm túc thực hiện các quy định về đào tạo do
Gami Group ban hành, cụ thể:
1. Thực hiện bảng báo cáo thu hoạch sau khóa học và nộp về Giám đốc TT Đào
đạo và Giám đốc đơn vị hiện đang công tác
2. Nộp bản gốc về TT Đào tạo và bản copy có công chứng về Phòng NLHT của
đơn vị đang công tác một trong các giấy tờ sau: chứng chỉ, giấy xác nhận, kết
quả bài kiểm tra, phiếu nhận xét của giáo viên hoặc văn bản chứng nhận tham
gia và đạt kết quả trong khóa học khác (nếu có)
3. Nộp bản copy toàn bộ tài liệu khóa học về TT Đào tạo và về P.NLHT của đơn
vị hiện đang công tác.
4. Chịu trách nhiệm hướng dẫn và đào tạo lại cho các CBNV của Gami Group về
chương trình đã được học theo phân công của Giám đốc đơn vị và theo kế hoạch
đào tạo của TT Đào tạo.
Với các yêu cầu (1), (2) & (3) tôi cam kết hoàn thành chậm nhất là 01 tháng sau khi kết
thúc khóa học & nhận được một trong các loại giấy chứng nhận nói trên. Nếu không
thực hiện được các cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ chi phíBMĐT-06 1/2
và các khoản lương (phụ cấp nếu có) mà Trung tâm Đào tạo và Công ty đã tài trợ cho
tôi tham gia khóa học.
Cam kết này được lập thành 03 bản do Đơn vị quản lý lao động lưu 01 bản, TT Đào tạo
lưu 01 bản, người thực hiện cam kết giữ 01 bản, có giá trị ngang nhau để thực hiện.


Ngày …. tháng …… năm …….. Ngày …. tháng …… năm ……..
GIÁM ĐỐC BAN NLHT Người thực hiện cam kết
BMĐT-06 2/2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản