Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

MẪU BẢN KÊ KHAI DANH SÁCH NHÂN SỰ VÀ BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN

Chia sẻ: | Ngày: pdf 1 p | 2

0
34
views

Mẫu số 6/KKNS Bản kê khai danh sách nhân sự và bằng cấp chuyên môn TÊN CƠ SỞ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN KÊ KHAI DANH SÁCH NHÂN SỰ VÀ BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN Cơ sở kinh doanh Phạm vi kinh doanh: STT Họ và tên Năm sinh Nam Nữ Địa chỉ thường trú Trình độ chuyên môn Năm tốt nghiệp Nơi cấp bằng Công việc được phân công …./ngày tháng năm Chủ cơ sở cam đoan khai đúng sự thật Ký ghi rõ họ tên ...

MẪU BẢN KÊ KHAI DANH SÁCH NHÂN SỰ VÀ BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN
Nội dung Text

  1. Mẫu số 6/KKNS Bản kê khai danh sách nhân sự và bằng cấp chuyên môn TÊN CƠ SỞ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN KÊ KHAI DANH SÁCH NHÂN SỰ VÀ BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN Cơ sở kinh doanh……………………………………….……..………………………………………. Họ tên chủ cơ sở……………………………………Số CCHND:……………………………………. Địa điểm kinh doanh:…………………………………………… ĐT:……………………………….. Phạm vi kinh doanh: Năm sinh Địa chỉ Trình độ Năm tốt Công việc STT Họ và tên Nam Nữ thường chuyên nghiệp được phân trú môn Nơi cấp bằng công …./ngày tháng năm Chủ cơ sở cam đoan khai đúng sự thật Ký ghi rõ họ tên

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản