Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

MẪU BẢN KÊ KHAI VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ 2

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 1 trang

0
38
lượt xem
3
download

MẪU BẢN KÊ KHAI VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ 2 (2)…………… (Kèm theo văn bản số:…..ngày….tháng….năm…..) Mẫu VC11 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2010/TT-BCA ngày 12/6/2012

MẪU BẢN KÊ KHAI VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ 2
Nội dung Text

  1. (1) BẢN KÊ KHAI VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG Mẫu VC11 ban hành ………………….... CỤ HỖ TRỢ 2 (2)…………… kèm theo Thông tư số …………………….. (Kèm theo văn bản 34/2010/TT-BCA ngày số:…..ngày….tháng….năm…..) 12/6/2012 KÍCH CÁC CỠ LOẠI LOẠI VK, NƠI NƠI G I ẤY NÒNG, SỐ NGUỒN NHÃN GHI ĐÓNG SẢN VLN, TT HIỆU HIỆU NĂM GỐC CÓ CHÚ SỐ XUẤT CCHT SẢN LIÊN XUẤT QUAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ngày……..tháng…….năm……… ......., ngày……..tháng…….năm……… CÁN BỘ KÊ KHAI (Ký, ghi rõ họ tên) THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Chú ý: Khi đưa vào sử dụng phải quản lý theo chế độ tài liệu mật.

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản