MẪU BẢN TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Chia sẻ: longxanh39

Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm thông tư số 06/2011/TT-TTCP ngày 19 tháng 05 năm 2011 , BẢN TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” (Dùng cho cá nhân công tác trong ngành Thanh tra)

Nội dung Text: MẪU BẢN TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

  1. MẪU SỐ 2 Cơ quan, đơn vị: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT …………… NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày năm tháng BẢN TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” (Dùng cho cá nhân công tác trong ngành Thanh tra) I. Sơ lược bản thân: - Họ và tên: Nam, nữ: - Ngày, tháng, năm sinh: Dân tộc: - Quê quán: - Chức vụ: - Đơn vị công tác: - Nơi ở hiện nay: II. Quá trình công tác:
  2. Thời gian (từ tháng Chức vụ, đơn vị công tác Tổng số … …/… đến tháng tháng … năm …/…) (1) (2) (3) Tổng cộng III. Khen thưởng: (Ghi rõ hình thức, năm nào) IV. Kỷ luật: (Ghi rõ hình thức, năm nào) Xác nhận của thủ trưởng đơn vị Người khai ký tên (Ký, đóng dấu) (Ghi rõ họ tên)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản