Mẫu bảng cân đối kế toán trên Excel

Chia sẻ: honeyoop

Đây là mẫu biểu mà các đơn vị chưa sử dụng các phần mềm kế toán có thể áp dụng

Nội dung Text: Mẫu bảng cân đối kế toán trên Excel

 

  1. Cty :………………. Maõ Soá Thueá :…………………. BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Naêm 200…….. TAØI SAÛN MAÕ SOÁ SOÁ ÑAÀU NAÊM 1 2 3 A. TAØI SAÛN LÖU ÑOÄNG VAØ ÑAÀU TÖ NGAÉN HAÏN 100 - I. Tieàn 110 - 1. Tieàn maët taïi quyõ (goàm caû ngaân phieáu) 111 2. Tieàn göûi ngaân haøng 112 3. Tieàn ñang chuyeån 113 II. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 120 - 1. Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn 121 2. Ñaàu tö ngaén haïn khaùc 128 3. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn (*) 129 III. Caùc khoaûn phaûi thu 130 - 1. Phaûi thu cuûa khaùch haøng 131 2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132 3. Thueá giaù trò gia taêng ñöôïc khaáu tröø 133 - 4. Phaûi thu noäi boä 134 - . Voán kinh doanh ôû caùc ñôn vò tröïc thuoäc 135 . Phaûi thu noäi boä khaùc 136 5. Phaûi thu theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng xaây döïng 137 6. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 138 6. Döï phoøng khoaûn phaûi thu khoù ñoøi (*) 139 IV. Haøng toàn kho 140 - 1. Haøng mua ñang ñi treân döôøng 141 2. Nguyeân lieäu, vaät lieäu toàn kho 142 3. Coâng cuï, duïng cuï trong kho 143 4. Chi phí saûn xuaát, kinh doanh dôû dang 144 5. Thaønh phaåm toàn kho 145 6. Haøng hoùa toàn kho 146 - 7. Haøng göûi ñi baùn 147 8. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho ( * ) 149 V. Taøi saûn löu ñoäng khaùc 150 - 1. Taïm öùng 151 2. Chi phí traû tröôùc 152 3. Chi phí chôø keát chuyeån 153 - 4. Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù 154 5. Caùc khoaûn caàm coá , kyù cöôïc, kyù quyõ ngaén haïn 155 VI. Chi söï nghieäp 160 - 1. Chi söï nghieäp naêm tröôùc 161 2. Chi söï nghieäp naêm nay 162 B. TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH, ÑAÀU TÖ DAØI HAÏN 200 - I. Taøi saûn coá ñònh 210 - 1. Taøi saûn coá ñònh höõu hình 211 - . Nguyeân giaù 212 - . Giaù trò hao moøn luõy keá (*) 213 2. Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính 214 - . Nguyeân giaù 215 . Giaù trò hao moøn luõy keá (*) 216 3. Taøi saûn coá ñònh voâ hình 217 - . Nguyeân giaù 218 . Giaù trò hao moøn luõy keá (*) 219 II. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 220 -
  2. 1. Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn 221 2. Goùp voán lieân doanh 222 3. Ñaàu tö daøi haïn khaùc 228 4. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö daøi haïn (*) 229 III. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 230 IV. Caùc khoaûn kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn 240 - V. Chi phí traû tröôùc daøi haïn 241 TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN 250 - SOÁ NGUOÀN VOÁN MAÕ SOÁ ÑAÀU NAÊM 1 2 3 A. NÔÏ PHAÛI TRAÛ 300 - I. Nôï ngaén haïn 310 - 1. Vay ngaén haïn 311 2. Nôï daøi haïn ñeán haïn traû 312 3. Phaûi traû cho ngöôøi baùn 313 4. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 314 5. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 315 - 6. Phaûi traû coâng nhaân vieân 316 7. Phaûi traû cho caùc ñôn vò noäi boä 317 8. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc 318 9. Phaûi traû theo tieán ñoä keá hoïach hôïp ñoàng xaây döïng 319 II. Nôï daøi haïn 320 - 1. Vay daøi haïn 321 2. Nôï daøi haïn khaùc 322 3. Traùi phieáu phaùt haønh 323 III. Nôï khaùc 330 - 1. Chi phí phaûi traû 331 2. Taøi saûn thöøa chôø xöû lyù 332 3. Nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn 333 - B. NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU 400 - I. Nguoàn voán, quyõ 410 - 1. Nguoàn voán kinh doanh 411 2. Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn 412 3. Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi 413 4. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 414 5. Quyõ döï phoøng taøi chính 415 6. Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 416 9. Nguoàn voán ñaàu tö XDCB 417 II. Nguoàn kinh phí , quyõ khaùc 420 - 1. Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi 422 2. Quyõ quaûn lyù cuûa caáp treân 423 - 3. Nguoàn kinh phí söï nghieäp 424 . Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm tröôùc 425 . Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm nay 426 3. Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ 427 TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN 430 CAÙC CHÆ TIEÂU NGOAØI BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN SOÁ CHÆ TIEÂU ÑAÀU NAÊM
  3. 1. Taøi saûn cho thueâ ngoaøi - 2. Vaät tö, haøng hoùa nhaän giöõ hoä, nhaän gia coâng - 3. Haøng hoùa nhaän giöõ hoä , nhaän gia coâng - 4. Nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù - 5. Ngoaïi teä caùc loïai - 6. Haïn möùc kinh phí coøn laïi 7. Nguoàn voán khaáu hao cô baûn hieän coù - Ghi chuù: Soá lieäu trong caùc chæ tieâu coù daáu (*) ñöôïc ghi baèng soá aâm döôùi hình thöùc ghi trong ngoaëc ñôn(). Laäp ngaøy thaùng naê KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG GIAÙM ÑOÁC
  4. Maãu soá B 01-DN CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Naêm 200…….. Ñôn vò tính: Ñoàng. SOÁ CUOÁI KYØ 4 - - - - - - - -
  5. - SOÁ CUOÁI KYØ 4 - - - - - - GOAØI BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN SOÁ CUOÁI KYØ
  6. - - - - - Laäp ngaøy thaùng naêm 200… GIAÙM ÑOÁC
  7. COÂNG TY :…………………………………………………………………………….. BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Naêm 200…. SOÁ SOÁ TAØI SAÛN MAÕ SOÁ ÑAÀU CUOÁI NGUOÀN VOÁN NAÊM KYØ 1 2 3 4 1 A. TAØI SAÛN LÖU ÑOÄNG VAØ ÑAÀU TÖ NGAÉN HAÏN 100 - - A. NÔÏ PHAÛI TRAÛ I. Tieàn 110 - I. Nôï ngaén haïn 1. Tieàn maët taïi quyõ (goàm caû ngaân phieáu) 111 1. Vay ngaén haïn 2. Tieàn göûi ngaân haøng 112 2. Nôï daøi haïn ñeán haïn traû 3. Tieàn ñang chuyeån 113 3. Phaûi traû cho ngöôøi baùn II. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 120 - 4. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 1. Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn 121 5. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 2. Ñaàu tö ngaén haïn khaùc 128 6. Phaûi traû coâng nhaân vieân 3. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn (*) 129 7. Phaûi traû cho caùc ñôn vò noäi boä III. Caùc khoaûn phaûi thu 130 - - 8. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc 1. Phaûi thu cuûa khaùch haøng 131 9. Phaûi traû theo tieán ñoä keá hoïach hôïp ñoàng xaây döïng 2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132 II. Nôï daøi haïn 3. Thueá giaù trò gia taêng ñöôïc khaáu tröø 133 - 1. Vay daøi haïn 4. Phaûi thu noäi boä 134 - 2. Nôï daøi haïn . Voán kinh doanh ôû caùc ñôn vò tröïc thuoäc 135 3 .Traùi phieáu phaùt haønh . Phaûi thu noäi boä khaùc 136 III. Nôï khaùc 5. Phaûi thu theo tieán ñoä keá hoaïch hôøp ñoàng xaây döïng 137 1. Chi phí phaûi traû 6. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 138 2. Taøi saûn thöøa chôø xöû lyù 7. Döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khoù ñoøi (*) 139 3. Nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn IV. Haøng toàn kho 140 - - B. NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU 1. Haøng mua ñang ñi treân döôøng 141 I. Nguoàn voán, quyõ 2. Nguyeân lieäu, vaät lieäu toàn kho 142 1. Nguoàn voán kinh doanh 3. Coâng cuï, duïng cuï trong kho 143 2. Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn 4. Chi phí saûn xuaát, kinh doanh dôû dang 144 3. Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi 5. Thaønh phaåm toàn kho 145 4. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 6. Haøng hoùa toàn kho 146 - 5. Quyõ döï phoøng taøi chính 7. Haøng göûi ñi baùn 147 6. Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 8. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho (*) 149 7. Nguoàn voán ñaàu tö XDCB V. Taøi saûn löu ñoäng khaùc 150 - - II. Nguoàn kinh phí , quyõ khaùc 1. Taïm öùng 151 1. Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi 2. Chi phí traû tröôùc 152 2. Quyõ quaûn lyù cuûa caáp treân 3. Chi phí chôø keát chuyeån 153 - 3. Nguoàn kinh phí söï nghieäp 4. Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù 154 . Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm tröôùc 5. Caùc khoaûn caàm coá , kyù cöôïc, kyù quyõ ngaén haïn 155 . Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm nay VI. Chi söï nghieäp 160 - 3. Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ 1. Chi söï nghieäp naêm tröôùc 161 2. Chi söï nghieäp naêm nay 162 B. TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH, ÑAÀU TÖ DAØI HAÏN 200 - -
  8. 1 2 3 4 1 I. Taøi saûn coá ñònh 210 - - 1. Taøi saûn coá ñònh höõu hình 211 - - . Nguyeân giaù 212 - . Giaù trò hao moøn luõy keá (*) 213 2. Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính 214 - . Nguyeân giaù 215 . Giaù trò hao moøn luõy keá (*) 216 3. Taøi saûn coá ñònh voâ hình 217 - . Nguyeân giaù 218 . Giaù trò hao moøn luõy keá (*) 219 II. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 220 - 1. Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn 221 2. Goùp voán lieân doanh 222 3. Ñaàu tö daøi haïn khaùc 228 4. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö daøi haïn (*) 229 III. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 230 IV. Caùc khoaûn kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn 240 - V. Chi phí traû tröôùc daøi haïn 241 TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN 250 - - TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN SOÁ SOÁ CHÆ TIEÂU ÑAÀU CUOÁI Ghi chuù: Soá lieäu trong caùc chæ tieâu coù daáu (*) ñöôïc ghi baèng NAÊM KYØ thöùc ghi trong ngoaëc ñôn(). 1. Taøi saûn cho thueâ ngoaøi - - 2. Vaät tö, haøng hoùa nhaän giöõ hoä, nhaän gia coâng - - 3. Haøng hoùa nhaän baùn hoä , nhaän kyù göûi - - 4. Nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù - - 5. Ngoaïi teä caùc loaïi - - 6. Haïn möùc kinh phí coøn laïi 7. Nguoàn voán khaáu hao cô baûn hieän coù - KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG
  9. Maãu soá B 01-DN N ÑOÁI KEÁ TOAÙN Naêm 200…. SOÁ SOÁ MAÕ SOÁ ÑAÀU CUOÁI NAÊM KYØ 2 3 4 300 - - 310 - - 311 312 313 314 315 - 316 317 318 319 - - 320 - - 321 322 323 330 331 332 333 - 400 - - 410 - - 411 412 413 414 415 416 417 420 - 422 423 - 424 425 426 427
  10. 2 3 4 430 - - Ghi chuù: Soá lieäu trong caùc chæ tieâu coù daáu (*) ñöôïc ghi baèng soá aâm döôùi hình Laäp ngaøy thaùng naêm 200….. GIAÙM ÑOÁC
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản