Mẫu bảng cân đối số phát sinh trên Excel

Chia sẻ: honeyoop

Tham khảo tài liệu 'mẫu bảng cân đối số phát sinh trên excel', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: Mẫu bảng cân đối số phát sinh trên Excel

BAÛNG CAÂN ÑOÁI SOÁ PHAÙT SINH
Thaùng 05 naêm 2002

Soá Soá dö ñaàu kyø Soá Phaùt sinh trong kyø Soá dö cuoái kyø
Teân Taøi Khoaûn
hieäu Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù
COÄNG 1,992,370,673 1,992,370,673 2,674,789,103 2,674,789,103 2,007,718,834 2,007,718,834
Tieàn maët* 111 32,859,000 311,015,000 333,375,000 10,499,000
Tieàn göûi Ngaân haøng (Coop) 112 26,615,778 144,935,115 169,007,540 2,543,353
Phaûi thu khaùch haøng 131 617,495,547 298,747,607 232,585,000 683,658,154
Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø* 133 9,571,865 9,571,865 0
Taïm öùng 141 3,200,000 4,100,000 3,200,000 4,100,000
Chi phí traû tröôùc 142 55,039,719 6,879,965 48,159,754
NVL 152 154,868,700 76,919,779 124,254,233 107,534,246
CP SXKD DD 154 21,465,732 195,632,378 176,542,915 40,555,195
Thaønh phaåm 155 95,735,432 176,542,915 181,756,415 90,521,932
Haøng göûi ñi baùn 157 421,778,765 181,756,415 155,426,980 448,108,200
TSCÑ 211 539,919,000 8,727,000 548,646,000
Khaáu hao TSCÑ 214 67,981,425 6,427,607 74,409,032
Kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn* 244 23,393,000 23,393,000 0
Vay ngaén haïn* 311 50,000,000 0 50,000,000
Phaûi traû ngöôøi baùn* 331 122,330,000 89,181,000 48,065,000 81,214,000
Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp* 333 9,571,865 9,791,205 219,340
Phaûi traû CNV 334 65,850,000 68,713,000 72,695,000 69,832,000
Vay daøi haïn 341 200,000,000 200,000,000
Nguoàn voán KD 411 1,338,576,333 1,338,576,333
Lôïi Nhuaän chöa PP 421 147,632,915 45,835,214 193,468,129
Doanh thu 511 318,803,000 318,803,000 0
Chieát khaáu haøng baùn 521 1,958,241 1,958,241 0
Haøng baùn bò traû laïi 531 57,000 57,000 0
Giaûm gia haøng baùn 532 4,815,759 4,815,759 0
Chi phí NVL TT 621 124,254,233 124,254,233 0
CP Nhaân coâng TT 622 22,916,145 22,916,145 0
Chi phí SXC 627 48,462,000 48,462,000 0
Giaù voán haøng baùn 632 155,369,980 155,369,980 0
CP baùn haøng 641 65,742,619 65,742,619 0
CP quaûn lyù DN 642 37,524,187 37,524,187 0
Thu nhaäp töø hoaït ñoäng TC 711 0
Thu nhaäp baát thuôøng 721 0
Chi phí töø hoaït ñoäng taøi chính* 11
8 7,500,000 7,500,000 0
Chi phí baát thöôøng 821
Soá Soá dö ñaàu kyø Soá Phaùt sinh trong kyø Soá dö cuoái kyø
Teân Taøi Khoaûn
hieäu Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù
COÄNG 1,992,370,673 1,992,370,673 2,674,789,103 2,674,789,103 2,007,718,834 2,007,718,834
Xaùc ñònh keát quaû KD 911 311,972,000 311,972,000
Thaønh phoá Hoà chí Minh, ngaøy 08 thaùng 6 naêm 2002
Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng GIAÙM ÑOÁC
Maãu soá B 01 - DN
Ban haønh theo QÑ soá 167/2000/QÑ -
Ngaøy 25 thaùng 10 naêm 2000 cuû
Boä tröôûng Boä Taøi Chính
BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
Taïi ngaøy 31 thaùng 5 naêm 2002TAØI SAÛN Maõ soá Soá ñaàu naêm

1 2 3
A. TAØI SAÛN LÖU ÑOÄNG VAØ ÑAÀU TÖ NGAÉN HAÏN
100 1,398,556,657
( 100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 )
I Tieàn 110 38,828,774
1. Tieàn maët taïi quyõ (goàm caû ngaân phieáu ) 111 38,340,578
2. Tieàn göûõi ngaân haøng 112 488,196
3. Tieàn ñang chuyeån 113
II Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 120 0
1. Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn 121
Ñaàu tö ngaén haïn khaùc 128
3. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn ( *) 129
III Caùc khoaûn phaûi thu 130 418,253,165
1. Phaûi thu cuûa khaùch haøng 131 418,253,165
2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132
3. Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 133
4. Phaûi thu noäi boä 134
_ Voán kinh doanh ôû caùc ñôn vò tröïc thuoäc 135
_ Phaûi thu noäi boä khaùc 136
5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 138
6. Döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khoù ñoøi ( *) 139
IV Haøng toàn kho 140 937,774,718
1. Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng 141
2. Nguyeân lieäu, vaät lieäu toàn kho 142 227,694,675
3. Coâng cuï , duïng cuï trong kho 143
4. Chi phí saûn xuaát, kinh doanh dôû dang 144 68,512,457
5. Thaønh phaåm toàn kho 145 126,448,962
6. Haøng hoaù toàn kho 146
7. Haøng göûi ñi baùn 147 515,118,624
8. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho (*) 149
V . Taøi saûn löu ñoäng khaùc 150 3,700,000
1. Taïm öùng 151 3,700,000
2. Chi phí traû tröôùc 152
3. Chi phí chôø keát chuyeån 153
4. Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù 154
5. Caùc khoaûn caàm coá, kyù cöôïc, kyù quyõ ngaén haïn
155
VI. Chi söï nghieäp 160 0
1. Chi söï nghieäp naêm tröôùc 161
2, Chi söï nghieäp naêm nay 162
B - TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH , ÑAÀU TÖ DAØI HAÏN
200 504075611
(200= 210 + 220 + 230 + 240 )
I Taøi saûn coá ñònh 210 504,075,611
1. Taøi saûn coá ñònh höõu hình 211 504,075,611
- Nguyeân giaù 212 539,919,000
- Giaù trò hao moøn luõy keá ( * ) 213 -35,843,389
2. Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính 214
- Nguyeân giaù 215
- Giaù trò hao moøn luõy keá ( *) 216
3. Taøi saûn coá ñònh voâ hình 217
- Nguyeân giaù 218
TAØI SAÛN Maõ soá Soá ñaàu naêm

1 2 3
- Giaù trò hao moøn luõy keá ( *) 219
II Caùc khoaûn ñaøu tö taøi chính daøi haïn 220 0
1. Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn 221
2. Goùp voán lieân doanh 222
3. Ñaàu tö daøi haïn khaùc 228
4. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö daøi haïn ( *) 229
III Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 230
IV Caùc khoaûn kyù quyõ , kyù cöôïc daøi haïn 240
TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN ( 250 = 100 + 200) 250 1,902,632,268

NGUOÀN VOÁN
A - NÔÏ PHAÛI TRAÛ ( 300 = 310 + 320+ 330) 300 526,393,796
I Nôï ngaén haïn 310 326,393,796
1. Vay ngaén haïn 311
2. Nôï daøi haïn ñeán haïn traû 312
3. Phaûi traû cho ngöôøi baùn 313 253,578,351
4. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 314
5. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 315
6. Phaûi traû coâng nhaân vieân 316 72,815,445
7. Phaûi traû cho caùc ñôn vò noäi boä 317
8. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc 318
II Nôï daøi haïn 320 200,000,000
1. Vay daøi haïn 321 200,000,000
2. Nôï daøi haïn 322
III Nôï khaùc 330 0
1. Chi phí phaûi traû 331
2. Taøi saûn thöøa chôø xöû lyù 332
3. Nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn 333
B - NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU ( 400 = 410 +420) 400 1,376,238,472
I Nguoàn voán , quyõ 410 1,376,238,472
1. Nguoàn voán kinh doanh 411 1,338,576,333
2. Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn 412
3. Cheânh leäch tyû giaù 413
4. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 414
5. Quyõ döï phoøng taøi chính 415
6. Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 416 37,662,139
7. Nguoàn voán ñaàu tö XDCB 417
II Nguoàn kinh phí, quyõ khaùc 420 0
1. Quyõ döï phoøng veà trôï caáp maát vieäc laøm 421
2. Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi 422
3. Quyõ quaûn lyù cuûa caáp treân 423
4. Nguoàn kinh phí söï nghieäp 424
- Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm tröôùc 425
- Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm nay 426
5. Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ 427
TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN ( 430 = 300 + 400) 430 1,902,632,268

Tp HCM, ngaøy 08 thaùng 6 naêm 2
Laäp bieåu Keá toaùn tröôûng GIAÙM ÑOÁC

0
Maãu soá B 01 - DN
Ban haønh theo QÑ soá 167/2000/QÑ - BTC
Ngaøy 25 thaùng 10 naêm 2000 cuûa
Boä tröôûng Boä Taøi Chính
BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
Taïi ngaøy 31 thaùng 5 naêm 2002
Ñôn vò tính: VNÑ


Soá cuoái kyø

4
1,459,072,834
13,042,353
10,499,000
2,543,353

0683,658,154
683,658,154

0
686,719,573

107,534,246

40,555,195
90,521,932

448,108,200

75,652,754
4,100,000
48,159,754


23,393,000
0474236968
474,236,968
474,236,968
548,646,000
-74,409,032
Soá cuoái kyø

4

0
1,933,309,802


401,265,340
201,265,340
50,000,000

81,214,000

219,340
69,832,000


200,000,000
200,000,000

01,532,044,462
1,532,044,462
1,338,576,333
193,468,129

0
1,933,309,802

Tp HCM, ngaøy 08 thaùng 6 naêm 2002
GIAÙM ÑOÁC
Maãu soá B 02 - DN
Ban haønh theo QÑ soá 167/2000/QÑ -BTC
Ngaøy 25 thaùng 10 naêm 2000 cuûa
Boä tröôûng Boä Taøi Chính

KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
Thaùng 5 naêm 2002
PHAÀN I - LAÕI , LOÃCHÆ TIEÂU Maõ soá Kyø naøy Kyø tröôùc
1 2 3 4
Toång doanh thu 01 318,803,000 305,216,488
Trong ñoù : Doanh thu haøng xuaát khaåu 02

Caùc khoaûn giaûm tröø ( 03 = 05 + 06 + 07) 03 6,831,000 6,513,422
+ Giaûm giaù haøng baùn 05 6,774,000 6,513,422
+ Haøng baùn bò traû laïi 06 57,000
+ Thueá tieâu thuï ñaëc bieät , thueá xuaát khaåu phaûi noäp
07

1. Doanh thu thuaàn ( 10 = 01 -03) 10 311,972,000 298,703,066
2. Giaù voán haøng baùn 11 155,369,980 150,118,237
3. Lôïi nhuaän goäp ( 20 = 10-11) 20 156,602,020 148,584,829
4. Chi phí baùn haøng 21 65,742,619 63,112,914
5. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 22 37,524,187 35,496,577
6. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 53,335,214 49,975,338
( 30 = 20 - (21 +22)) 30
7. Thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính 31
8. Chi phí hoaït ñoäng taøi chính 32 7,500,000 6,000,000
9. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng taøi chính -7,500,000
( 40 = 31-32 ) 40
10. Caùc khoaûn thu nhaäp baát thöôøng 41
11. Chi phí baát thöôøng 42
12. Lôïi nhuaän baát thöôøng ( 50 = 41-42) 50 0 0
13. Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá 45,835,214 49,975,338
( 60 = 30 + 40 + 50 ) 60
14. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp 70 14,667,268 15,992,108
15. Lôïi nhuaän sau thueá ( 80 = 60 - 70) 80 31,167,946 33,983,230

Tp HCM, ngaøy 08 thaùng 6 naêm 2002
Laäp bieåu Keá toaùn tröôûng GIAÙM ÑOÁC
oá B 02 - DN
Ñ soá 167/2000/QÑ -BTC
g 10 naêm 2000 cuûa
g Boä Taøi Chính

OANH


ÑVT: VNÑ
Luyõ keá töø
ñaàu naêm
5
1,474,490,000


29,764,173
27,118,947
2,645,226


1,444,725,827
724,755,433
719,970,394
300,165,126
188,837,139
230,968,129


37,500,000
-37,500,0000
193,468,129

61,909,801
131,558,328

08 thaùng 6 naêm 2002
ÙM ÑOÁC
BAÛNG CAÂN ÑOÁI SOÁ PHAÙT SINH
Thaùng 06 naêm 2002

Soá Soá dö ñaàu kyø Soá Phaùt sinh trong kyø Soá dö cuoái kyø
Teân Taøi Khoaûn
hieäu Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù
COÄNG 2,007,718,834 2,007,718,834 2,933,763,125 2,933,763,125 2,094,522,230 2,094,522,230
Tieàn maët* 111 10,499,000 347,825,000 329,283,000 29,041,000
Tieàn göûi Ngaân haøng (Coop) 112 2,543,353 199,489,269 157,968,092 44,064,530
Phaûi thu khaùch haøng 131 683,658,154 239,203,382 315,545,653 607,315,883
Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø* 133 0 18,373,569 18,144,716 228,853
Taïm öùng 141 4,100,000 3,500,000 4,100,000 3,500,000
Chi phí traû tröôùc 142 48,159,754 6,879,965 41,279,789
NVL 152 107,534,246 82,554,318 96,435,779 93,652,785
CP SXKD DD 154 40,555,195 177,813,924 182,337,516 36,031,603
Thaønh phaåm 155 90,521,932 182,337,516 165,967,162 106,892,286
Haøng göûi ñi baùn 157 448,108,200 165,967,162 151,882,102 462,193,260
TSCÑ 211 548,646,000 98,283,241 646,929,241
Khaáu hao TSCÑ 214 0 74,409,032 6,531,500 80,940,532
Kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn* 244 23,393,000 0 23,393,000
Vay ngaén haïn* 311 0 50,000,000 50,000,000
Phaûi traû ngöôøi baùn* 331 0 81,214,000 215,440,000 230,518,000 96,292,000
Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp* 333 0 219,340 18,144,716 18,144,716 219,340
Phaûi traû CNV 334 0 69,832,000 71,815,000 72,916,000 70,933,000
Vay daøi haïn 341 0 200,000,000 200,000,000
Nguoàn voán KD 411 0 1,338,576,333 1,338,576,333
Lôïi Nhuaän chöa PP 421 0 193,468,129 64,092,896 257,561,025
Doanh thu 511 0 0 335,791,000 335,791,000 0
Chieát khaáu haøng baùn 521 0 0 3,628,943 3,628,943 0
Haøng baùn bò traû laïi 531 0 0 1,143,000 1,143,000 0
Giaûm gia haøng baùn 532 0 0 3,306,057 3,306,057 0
Chi phí NVL TT 621 0 0 96,435,779 96,435,779 0
CP Nhaân coâng TT 622 0 0 22,916,145 22,916,145 0
Chi phí SXC 627 0 0 58,462,000 58,462,000 0
Giaù voán haøng baùn 632 0 0 150,739,102 150,739,102 0
CP baùn haøng 641 0 0 67,226,574 67,226,574 0
CP quaûn lyù DN 642 0 0 38,154,428 38,154,428 0
Thu nhaäp töø hoaït ñoäng TC 711 0 0 0 0
Thu nhaäp baát thuôøng 721 0 0 0 0
Chi phí töø hoaït ñoäng taøi chính* 811 0 0 7,500,000 7,500,000 0 0
Soá Soá dö ñaàu kyø Soá Phaùt sinh trong kyø Soá dö cuoái kyø
Teân Taøi Khoaûn
hieäu Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù
COÄNG 2,007,718,834 2,007,718,834 2,933,763,125 2,933,763,125 2,094,522,230 2,094,522,230
Chi phí baát thöôøng 821 0 0 0 0
Xaùc ñònh keát quaû KD 911 0 0 327,713,000 327,713,000 0
Thaønh phoá Hoà chí Minh, ngaøy 10 thaùng 7 naêm 2002
Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng GIAÙM ÑOÁC
Maãu soá B 01 - DN
Ban haønh theo QÑ soá 167/2000/QÑ - BTC
Ngaøy 25 thaùng 10 naêm 2000 cuûa
Boä tröôûng Boä Taøi Chính
BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
Taïi ngaøy 30 thaùng 6 naêm 2002
Ñôn vò tính: VNÑ


TAØI SAÛN Maõ soá Soá ñaàu naêm Soá cuoái kyø

1 2 3 4
A. TAØI SAÛN LÖU ÑOÄNG VAØ ÑAÀU TÖ NGAÉN HAÏN
100 1,398,556,657 1,447,373,649
( 100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 )

I Tieàn 110 38,828,774 73,105,530
1. Tieàn maët taïi quyõ (goàm caû ngaân phieáu )
111 38,340,578 29,041,000
2. Tieàn göûõi ngaân haøng 112 488,196 44,064,530
3. Tieàn ñang chuyeån 113
II Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn120 0 0
1. Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn 121
Ñaàu tö ngaén haïn khaùc 128
3. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn ( *)
129
III Caùc khoaûn phaûi thu 130 418,253,165 607,315,883
1. Phaûi thu cuûa khaùch haøng 131 418,253,165 607,315,883
2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132
3. Thueá GTGT ñöôïc chieát khaáu 133
4. Phaûi thu noäi boä 134
_ Voán kinh doanh ôû caùc ñôn vò tröïc135
thuoäc
_ Phaûi thu noäi boä khaùc 136
5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 138
6. Döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khoù ñoøi ( *)
139
IV Haøng toàn kho 140 937,774,718 698,769,934
1. Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng 141
2. Nguyeân lieäu, vaät lieäu toàn kho 142 227,694,675 93,652,785
3. Coâng cuï , duïng cuï trong kho 143
4. Chi phí saûn xuaát, kinh doanh dôû dang441 68,512,457 36,031,603
5. Thaønh phaåm toàn kho 145 126,448,962 106,892,286
6. Haøng hoaù toàn kho 146
7. Haøng göûi ñi baùn 147 515,118,624 462,193,260
8. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho 149 (*)
V . Taøi saûn löu ñoäng khaùc 150 3,700,000 68,182,302
1. Taïm öùng 151 3,700,000 3,500,000
2. Chi phí traû tröôùc 152 41,289,302
3. Chi phí chôø keát chuyeån 153
4. Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù 154
5. Caùc khoaûn caàm coá, kyù cöôïc, kyù quyõ ngaén haïn
155 23,393,000
VI. Chi söï nghieäp 160 0 0
1. Chi söï nghieäp naêm tröôùc 161
2, Chi söï nghieäp naêm nay 162
B - TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH , ÑAÀU TÖ DAØI HAÏN
200 504,075,611 565,988,709
(200= 210 + 220 + 230 + 240 )
I Taøi saûn coá ñònh 210 504,075,611 565,988,709
1. Taøi saûn coá ñònh höõu hình 211 504,075,611 565,988,709
- Nguyeân giaù 212 539,919,000 646,929,241
- Giaù trò hao moøn luõy keá ( * ) 213 -35,843,389 -80,940,532
2. Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính 214
- Nguyeân giaù 215
- Giaù trò hao moøn luõy keá ( *) 216
3. Taøi saûn coá ñònh voâ hình 217
- Nguyeân giaù 218
- Giaù trò hao moøn luõy keá ( *) 219
II Caùc khoaûn ñaøu tö taøi chính daøi haïn 220 0 0
1. Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn 221
2. Goùp voán lieân doanh 222
3. Ñaàu tö daøi haïn khaùc 228
4. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö daøi haïn ( *)
229
Maãu soá B 02 - DN
Ban haønh theo QÑ soá 167/2000/QÑ -BTC
Ngaøy 25 thaùng 10 naêm 2000 cuûa
Boä tröôûng Boä Taøi Chính

KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
Thaùng 6 naêm 2002CHÆ TIEÂU Maõ soá Kyø naøy Kyø tröôùc Luyõ keá töø
ñaàu naêm
1 2 3 4 5
Toång doanh thu 01 335,791,000 305,216,488 1,810,281,000
Trong ñoù : Doanh thu haøng xuaát khaåu 02 0
0
Caùc khoaûn giaûm tröø ( 03 = 05 + 06 + 07) 03 8,078,000 6,513,422 37,842,173
+ Giaûm giaù haøng baùn 05 6,935,000 6,513,422 34,053,947
+ Haøng baùn bò traû laïi 06 1,143,000 3,788,226
+ Thueá tieâu thuï ñaëc bieät , thueá xuaát khaåu phaûi noäp
07 0
0
1. Doanh thu thuaàn ( 10 = 01 -03) 10 327,713,000 298,703,066 1,772,438,827
2. Giaù voán haøng baùn 11 150,739,102 150,118,237 875,494,535
3. Lôïi nhuaän goäp ( 20 = 10-11) 20 176,973,898 148,584,829 896,944,292
4. Chi phí baùn haøng 21 67,226,574 63,112,914 367,391,700
5. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 22 38,154,428 35,496,577 226,991,567
6. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 71,592,896 49,975,338 302,561,025
( 30 = 20 - (21 +22)) 30
7. Thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính 31 0 0
8. Chi phí hoaït ñoäng taøi chính 32 7,500,000 6,000,000 45,000,000
9. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng taøi chính -7,500,000 -45,000,000
( 40 = 31-32 ) 40
10. Caùc khoaûn thu nhaäp baát thöôøng 41 0
11. Chi phí baát thöôøng 42 0
12. Lôïi nhuaän baát thöôøng ( 50 = 41-42) 50 0 0 0
13. Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá 64,092,896 49,975,338 257,561,025
( 60 = 30 + 40 + 50 ) 60
14. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp 70 20,509,727 15,992,108 82,419,528
15. Lôïi nhuaän sau thueá ( 80 = 60 - 70) 80 43,583,169 33,983,230 175,141,497

Tp HCM, ngaøy 10 thaùng 7 naêm 2002
Laäp bieåu Keá toaùn tröôûng GIAÙM ÑOÁC
BAÛNG CAÂN ÑOÁI SOÁ PHAÙT SINH
Thaùng 07 naêm 2002
Soá dö ñaàu kyø Soá Phaùt sinh trong kyø Soá dö cuoái kyø
Teân Taøi Khoaûn Soá hieäu
Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù
COÄNG 2,094,522,230 2,094,522,230 3,188,357,526 3,188,357,526 2,168,867,321 2,168,867,321
Tieàn maët* 111 29,041,000 489,406,000 498,481,000 19,966,000
Tieàn göûi Ngaân haøng (Coop) 112 44,064,530 186,702,035 187,000,000 43,766,565
Phaûi thu khaùch haøng 131 607,315,883 325,664,785 293,463,131 639,517,537
Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø* 133 228,853 16,238,798 16,467,651 0
Taïm öùng 141 3,500,000 2,900,000 3,500,000 2,900,000
Chi phí traû tröôùc 142 41,279,789 6,879,965 34,399,824
NVL 152 93,652,785 135,664,542 126,457,396 102,859,931
CP SXKD DD 154 36,031,603 231,900,176 185,761,432 82,170,347
Thaønh phaåm 155 106,892,286 185,761,432 231,997,564 60,656,154
Haøng göûi ñi baùn 157 462,193,260 231,997,564 181,882,102 512,308,722
TSCÑ 211 646,929,241 646,929,241
Khaáu hao TSCÑ 214 0 80,940,532 7,701,539 88,642,071
Kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn* 244 23,393,000 0 23,393,000
Vay ngaén haïn* 311 0 50,000,000 50,000,000
Phaûi traû ngöôøi baùn* 331 0 96,292,000 96,292,000
Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp* 333 0 219,340 18,655,570 18,655,570 219,340
Phaûi traû CNV 334 0 70,933,000 71,815,000 72,916,000 72,034,000
Vay daøi haïn 341 0 200,000,000 200,000,000
Nguoàn voán KD 411 0 1,338,576,333 1,338,576,333
Lôïi Nhuaän chöa PP 421 0 257,561,025 65,542,552 323,103,577
Doanh thu 511 0 0 380,194,000 380,194,000 0
Chieát khaáu haøng baùn 521 0 0 3,731,114 3,731,114 0
Haøng baùn bò traû laïi 531 0 0 1,161,000 1,161,000 0
Giaûm gia haøng baùn 532 0 0 10,395,886 10,395,886 0
Chi phí NVL TT 621 0 0 126,457,396 126,457,396 0
CP Nhaân coâng TT 622 0 0 28,517,632 28,517,632 0
Chi phí SXC 627 0 0 76,925,148 76,925,148 0
Giaù voán haøng baùn 632 0 0 180,721,102 180,721,102 0
CP baùn haøng 641 0 0 67,226,574 67,226,574 0
CP quaûn lyù DN 642 0 0 43,915,772 43,915,772 0
Thu nhaäp töø hoaït ñoäng TC 711 0 0 0 0
Thu nhaäp baát thuôøng 721 0 0 0 0
Soá dö ñaàu kyø Soá Phaùt sinh trong kyø Soá dö cuoái kyø
Teân Taøi Khoaûn Soá hieäu
Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù
Chi phí töø hoaït ñoäng taøi chính* 811 0 0 7,500,000 7,500,000 0 0
Chi phí baát thöôøng 821 0 0 0 0
Xaùc ñònh keát quaû KD 911 0 0 364,906,000 364,906,000 0
0
0
0

Thaønh phoá Hoà chí Minh, ngaøy 10 thaùng 8 naêm 2002
Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng GIAÙM ÑOÁC
Maãu soá B 01 - DN
Ban haønh theo QÑ soá 167/2000/QÑ - BTC
Ngaøy 25 thaùng 10 naêm 2000 cuûa
Boä tröôûng Boä Taøi Chính
BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
Taïi ngaøy 31 thaùng 7 naêm 2002
Ñôn vò tính: VNÑ


TAØI SAÛN Maõ soá Soá ñaàu naêm Soá cuoái kyø

1 2 3 4
A. TAØI SAÛN LÖU ÑOÄNG VAØ ÑAÀU TÖ NGAÉN HAÏN
100 1,398,556,657 1,518,545,080
( 100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 )

I Tieàn 110 38,828,774 63,732,565
1. Tieàn maët taïi quyõ (goàm caû ngaân phieáu ) 111 38,340,578 19,966,000
2. Tieàn göûõi ngaân haøng 112 488,196 43,766,565
3. Tieàn ñang chuyeån 113
II Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 120 0 0
1. Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn 121
Ñaàu tö ngaén haïn khaùc 128
3. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn ( *) 129
III Caùc khoaûn phaûi thu 130 418,253,165 639,517,537
1. Phaûi thu cuûa khaùch haøng 131 418,253,165 639,517,537
2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132
3. Thueá GTGT ñöôïc chieát khaáu 133
4. Phaûi thu noäi boä 134
_ Voán kinh doanh ôû caùc ñôn vò tröïc thuoäc 135
_ Phaûi thu noäi boä khaùc 136
5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 138
6. Döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khoù ñoøi ( *) 139
IV Haøng toàn kho 140 937,774,718 777,995,154
1. Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng 141
2. Nguyeân lieäu, vaät lieäu toàn kho 142 227,694,675 102,859,931
3. Coâng cuï , duïng cuï trong kho 143
4. Chi phí saûn xuaát, kinh doanh dôû dang 144 68,512,457 82,170,347
5. Thaønh phaåm toàn kho 145 126,448,962 60,656,154
6. Haøng hoaù toàn kho 146
7. Haøng göûi ñi baùn 147 515,118,624 532,308,722
8. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho (*) 149
V . Taøi saûn löu ñoäng khaùc 150 3,700,000 37,299,824
1. Taïm öùng 151 3,700,000 2,900,000
2. Chi phí traû tröôùc 152 34,399,824
3. Chi phí chôø keát chuyeån 153
4. Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù 154
5. Caùc khoaûn caàm coá, kyù cöôïc, kyù quyõ ngaén155
haïn
VI. Chi söï nghieäp 160 0 0
1. Chi söï nghieäp naêm tröôùc 161
2, Chi söï nghieäp naêm nay 162
B - TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH , ÑAÀU TÖ DAØI HAÏN
200 504,075,611 558,287,170
(200= 210 + 220 + 230 + 240 )
I Taøi saûn coá ñònh 210 504,075,611 558,287,170
1. Taøi saûn coá ñònh höõu hình 211 504,075,611 558,287,170
- Nguyeân giaù 212 539,919,000 646,929,241
- Giaù trò hao moøn luõy keá ( * ) 213 -35,843,389 -88,642,071
2. Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính 214
- Nguyeân giaù 215
- Giaù trò hao moøn luõy keá ( *) 216
3. Taøi saûn coá ñònh voâ hình 217
- Nguyeân giaù 218
TAØI SAÛN Maõ soá Soá ñaàu naêm Soá cuoái kyø

- Giaù trò hao moøn luõy keá ( *) 219
II Caùc khoaûn ñaøu tö taøi chính daøi haïn 220 0 0
1. Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn 221
2. Goùp voán lieân doanh 222
3. Ñaàu tö daøi haïn khaùc 228
4. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö daøi haïn ( *) 229
III Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 230
IV Caùc khoaûn kyù quyõ , kyù cöôïc daøi haïn 240
TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN ( 250 = 100 + 200) 250 1,902,632,268 2,080,005,910

NGUOÀN VOÁN
A - NÔÏ PHAÛI TRAÛ ( 300 = 310 + 320+ 330) 300 526,393,796 418,326,000
I Nôï ngaén haïn 310 326,393,796 218,326,000
1. Vay ngaén haïn 311 50,000,000
2. Nôï daøi haïn ñeán haïn traû 312
3. Phaûi traû cho ngöôøi baùn 313 253,578,351 96,292,000
4. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 314
5. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 315
6. Phaûi traû coâng nhaân vieân 316 72,815,445 72,034,000
7. Phaûi traû cho caùc ñôn vò noäi boä 317
8. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc 318
II Nôï daøi haïn 320 200,000,000 200,000,000
1. Vay daøi haïn 321 200,000,000 200,000,000
2. Nôï daøi haïn 322
III Nôï khaùc 330 0 0
1. Chi phí phaûi traû 331
2. Taøi saûn thöøa chôø xöû lyù 332
3. Nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn 333
B - NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU ( 400 = 410 +420) 400 1,376,238,472 1,661,679,910
I Nguoàn voán , quyõ 410 1,376,238,472 1,661,679,910
1. Nguoàn voán kinh doanh 411 1,338,576,333 1,338,576,333
2. Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn 412
3. Cheânh leäch tyû giaù 413
4. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 414
5. Quyõ döï phoøng taøi chính 415
6. Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 416 37,662,139 323,103,577
7. Nguoàn voán ñaàu tö XDCB 417
II Nguoàn kinh phí, quyõ khaùc 420 0 0
1. Quyõ döï phoøng veà trôï caáp maát vieäc laøm 421
2. Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi 422
3. Quyõ quaûn lyù cuûa caáp treân 423
4. Nguoàn kinh phí söï nghieäp 424
- Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm tröôùc 425
- Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm nay 426
5. Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ 427
TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN ( 430 = 300 + 400)430 1,902,632,268 2,080,005,910

Tp HCM, ngaøy 08 thaùng 8 naêm 2002
Laäp bieåu Keá toaùn tröôûng GIAÙM ÑOÁC
Maãu soá B 02 - DN
Ban haønh theo QÑ soá 167/2000/QÑ -BTC
Ngaøy 25 thaùng 10 naêm 2000 cuûa
Boä tröôûng Boä Taøi Chính

KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
Thaùng 7 naêm 2002CHÆ TIEÂU Maõ soá Kyø naøy Kyø tröôùc Luyõ keá töø
ñaàu naêm
1 2 3 4 5
Toång doanh thu 01 380,194,000 335,791,000 2,190,475,000
Trong ñoù : Doanh thu haøng xuaát khaåu 02 0
0
Caùc khoaûn giaûm tröø ( 03 = 05 + 06 + 07) 03 15,288,000 8,078,000 53,130,173
+ Giaûm giaù haøng baùn 05 14,127,000 6,935,000 48,180,947
+ Haøng baùn bò traû laïi 06 1,161,000 1,143,000 4,949,226
+ Thueá tieâu thuï ñaëc bieät , thueá xuaát khaåu phaûi noäp
07 0
0
1. Doanh thu thuaàn ( 10 = 01 -03) 10 364,906,000 327,713,000 2,137,344,827
2. Giaù voán haøng baùn 11 180,721,102 150,739,102 1,056,215,637
3. Lôïi nhuaän goäp ( 20 = 10-11) 20 184,184,898 176,973,898 1,081,129,190
4. Chi phí baùn haøng 21 67,226,574 67,226,574 434,618,274
5. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 22 43,915,772 38,154,428 270,907,339
6. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 73,042,552 71,592,896 375,603,577
( 30 = 20 - (21 +22)) 30 0
7. Thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính 31 0 0
8. Chi phí hoaït ñoäng taøi chính 32 7,500,000 7,500,000 52,500,000
9. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng taøi chính -7,500,000 -7,500,000 -52,500,000
( 40 = 31-32 ) 40 0
10. Caùc khoaûn thu nhaäp baát thöôøng 41 0
11. Chi phí baát thöôøng 42 0
12. Lôïi nhuaän baát thöôøng ( 50 = 41-42) 50 0 0 0
13. Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá 65,542,552 64,092,896 323,103,577
( 60 = 30 + 40 + 50 ) 60 0
14. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp 70 20,973,617 20,509,727 103,393,145
15. Lôïi nhuaän sau thueá ( 80 = 60 - 70) 80 44,568,935 43,583,169 219,710,432

Tp HCM, ngaøy 10 thaùng 8 naêm 2002
Laäp bieåu Keá toaùn tröôûng GIAÙM ÑOÁC
BAÛNG CAÂN ÑOÁI SOÁ PHAÙT SINH
Thaùng 08 naêm 2002

Soá dö ñaàu kyø Soá Phaùt sinh trong kyø Soá dö cuoái kyø
Teân Taøi Khoaûn Soá hieäu
Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù
COÄNG 2,168,867,321 2,168,867,321 3,114,849,242 3,114,849,242 2,258,875,790 2,258,875,790
Tieàn maët* 111 19,966,000 627,336,000 408,097,000 239,205,000
Tieàn göûi Ngaân haøng (Coop) 112 43,766,565 155,969,957 199,000,000 736,522
Phaûi thu khaùch haøng 131 639,517,537 160,906,550 315,557,000 484,867,087
Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø* 133 0 21,300,109 21,300,109 0
Taïm öùng 141 2,900,000 4,200,000 3,500,000 3,600,000
Chi phí traû tröôùc 142 34,399,824 6,879,965 27,519,860
NVL 152 102,859,931 105,326,884 97,265,149 110,921,665
CP SXKD DD 154 82,170,347 178,643,294 255,614,337 5,199,304
Thaønh phaåm 155 60,656,154 255,614,337 214,190,177 102,080,314
Haøng göûi ñi baùn 157 512,308,722 214,190,177 161,882,102 564,616,797
TSCÑ 211 646,929,241 646,929,241
Khaáu hao TSCÑ 214 0 88,642,071 7,701,539 96,343,610
Kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn* 244 23,393,000 73,200,000 23,393,000 73,200,000
Vay ngaén haïn* 311 0 50,000,000 50,000,000
Phaûi traû ngöôøi baùn* 331 0 96,292,000 96,292,000
Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp* 333 0 219,340 18,655,570 18,655,570 219,340
Phaûi traû CNV 334 0 72,034,000 71,815,000 72,916,000 73,135,000
Vay daøi haïn 341 0 200,000,000 200,000,000
Nguoàn voán KD 411 0 1,338,576,333 1,338,576,333
Lôïi Nhuaän chöa PP 421 0 323,103,577 81,205,930 404,309,507
Doanh thu 511 0 0 380,399,000 380,399,000 0
Chieát khaáu haøng baùn 521 0 0 4,396,237 4,396,237 0
Haøng baùn bò traû laïi 531 0 0 514,000 514,000 0
Giaûm gia haøng baùn 532 0 0 6,032,763 6,032,763 0
Chi phí NVL TT 621 0 0 97,265,149 97,265,149 0
CP Nhaân coâng TT 622 0 0 22,916,145 22,916,145 0
Chi phí SXC 627 0 0 58,462,000 58,462,000 0
Giaù voán haøng baùn 632 0 0 161,368,102 161,368,102 0
CP baùn haøng 641 0 0 72,116,854 72,116,854 0
CP quaûn lyù DN 642 0 0 47,265,114 47,265,114 0
Thu nhaäp töø hoaït ñoäng TC 711 0 0 0 0
Soá dö ñaàu kyø Soá Phaùt sinh trong kyø Soá dö cuoái kyø
Teân Taøi Khoaûn Soá hieäu
Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù
Thu nhaäp baát thuôøng 721 0 0 0 0
Chi phí töø hoaït ñoäng taøi chính* 811 0 0 7,500,000 7,500,000 0 0
Chi phí baát thöôøng 821 0 0 0 0
Xaùc ñònh keát quaû KD 911 0 0 369,456,000 369,456,000 0
Thaønh phoá Hoà chí Minh, ngaøy 10 thaùng 9 naêm 2002
Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng GIAÙM ÑOÁC
Maãu soá B 01 - DN
Ban haønh theo QÑ soá 167/2000/QÑ - BTC
Ngaøy 25 thaùng 10 naêm 2000 cuûa
Boä tröôûng Boä Taøi Chính
BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
Taïi ngaøy 30 thaùng 8 naêm 2002
Ñôn vò tính: VNÑ


TAØI SAÛN Maõ soá Soá ñaàu naêm Soá cuoái kyø

1 2 3 4
A. TAØI SAÛN LÖU ÑOÄNG VAØ ÑAÀU TÖ NGAÉN HAÏN
100 1,398,556,657 1,611,946,549
( 100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 )

I Tieàn 110 38,828,774 239,941,522
1. Tieàn maët taïi quyõ (goàm caû ngaân phieáu ) 111 38,340,578 239,205,000
2. Tieàn göûõi ngaân haøng 112 488,196 736,522
3. Tieàn ñang chuyeån 113
II Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 120 0 0
1. Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn 121
Ñaàu tö ngaén haïn khaùc 128
3. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn ( *) 129
III Caùc khoaûn phaûi thu 130 418,253,165 484,867,087
1. Phaûi thu cuûa khaùch haøng 131 418,253,165 484,867,087
2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132
3. Thueá GTGT ñöôïc chieát khaáu 133
4. Phaûi thu noäi boä 134
_ Voán kinh doanh ôû caùc ñôn vò tröïc thuoäc 135
_ Phaûi thu noäi boä khaùc 136
5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 138
6. Döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khoù ñoøi ( *) 139
IV Haøng toàn kho 140 937,774,718 782,818,080
1. Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng 141
2. Nguyeân lieäu, vaät lieäu toàn kho 142 227,694,675 110,921,665
3. Coâng cuï , duïng cuï trong kho 143
4. Chi phí saûn xuaát, kinh doanh dôû dang 144 68,512,457 5,199,304
5. Thaønh phaåm toàn kho 145 126,448,962 102,080,314
6. Haøng hoaù toàn kho 146
7. Haøng göûi ñi baùn 147 515,118,624 564,616,797
8. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho (*) 149
V . Taøi saûn löu ñoäng khaùc 150 3,700,000 104,319,860
1. Taïm öùng 151 3,700,000 3,600,000
2. Chi phí traû tröôùc 152 27,519,860
3. Chi phí chôø keát chuyeån 153
4. Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù 154
5. Caùc khoaûn caàm coá, kyù cöôïc, kyù quyõ ngaén haïn155 73,200,000
VI. Chi söï nghieäp 160 0 0
1. Chi söï nghieäp naêm tröôùc 161
2, Chi söï nghieäp naêm nay 162
B - TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH , ÑAÀU TÖ DAØI HAÏN
200 504075611 550585631
(200= 210 + 220 + 230 + 240 )
I Taøi saûn coá ñònh 210 504,075,611 550,585,631
1. Taøi saûn coá ñònh höõu hình 211 504,075,611 550,585,631
- Nguyeân giaù 212 539,919,000 646,929,241
- Giaù trò hao moøn luõy keá ( * ) 213 -35,843,389 -96,343,610
2. Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính 214
- Nguyeân giaù 215
- Giaù trò hao moøn luõy keá ( *) 216
3. Taøi saûn coá ñònh voâ hình 217
TAØI SAÛN Maõ soá Soá ñaàu naêm Soá cuoái kyø

- Nguyeân giaù 218
- Giaù trò hao moøn luõy keá ( *) 219
II Caùc khoaûn ñaøu tö taøi chính daøi haïn 220 0 0
1. Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn 221
2. Goùp voán lieân doanh 222
3. Ñaàu tö daøi haïn khaùc 228
4. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö daøi haïn ( *) 229
III Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 230
IV Caùc khoaûn kyù quyõ , kyù cöôïc daøi haïn 240
TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN ( 250 = 100 + 200) 250 1,902,632,268 2,162,532,180

NGUOÀN VOÁN
A - NÔÏ PHAÛI TRAÛ ( 300 = 310 + 320+ 330) 300 526,393,796 419,646,340
I Nôï ngaén haïn 310 326,393,796 219,646,340
1. Vay ngaén haïn 311 50,000,000
2. Nôï daøi haïn ñeán haïn traû 312
3. Phaûi traû cho ngöôøi baùn 313 253,578,351 96,292,000
4. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 314
5. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 315 219,340
6. Phaûi traû coâng nhaân vieân 316 72,815,445 73,135,000
7. Phaûi traû cho caùc ñôn vò noäi boä 317
8. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc 318
II Nôï daøi haïn 320 200,000,000 200,000,000
1. Vay daøi haïn 321 200,000,000 200,000,000
2. Nôï daøi haïn 322
III Nôï khaùc 330 0 0
1. Chi phí phaûi traû 331
2. Taøi saûn thöøa chôø xöû lyù 332
3. Nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn 333
B - NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU ( 400 = 410 +420)400 1,376,238,472 1,742,885,840
I Nguoàn voán , quyõ 410 1,376,238,472 1,742,885,840
1. Nguoàn voán kinh doanh 411 1,338,576,333 1,338,576,333
2. Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn 412
3. Cheânh leäch tyû giaù 413
4. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 414
5. Quyõ döï phoøng taøi chính 415
6. Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 416 37,662,139 404,309,507
7. Nguoàn voán ñaàu tö XDCB 417
II Nguoàn kinh phí, quyõ khaùc 420 0 0
1. Quyõ döï phoøng veà trôï caáp maát vieäc laøm 421
2. Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi 422
3. Quyõ quaûn lyù cuûa caáp treân 423
4. Nguoàn kinh phí söï nghieäp 424
- Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm tröôùc 425
- Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm nay 426
5. Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ 427
TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN ( 430 = 300 + 400) 430 1,902,632,268 2,162,532,180

Tp HCM, ngaøy 08 thaùng 9 naêm 2002
Laäp bieåu Keá toaùn tröôûng GIAÙM ÑOÁC
Maãu soá B 02 - DN
Ban haønh theo QÑ soá 167/2000/QÑ -BTC
Ngaøy 25 thaùng 10 naêm 2000 cuûa
Boä tröôûng Boä Taøi Chính

KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
Thaùng 8 naêm 2002CHÆ TIEÂU Maõ soá Kyø naøy Kyø tröôùc Luyõ keá töø
ñaàu naêm
1 2 3 4 5
Toång doanh thu 01 380,399,000 335,791,000 2,570,874,000
Trong ñoù : Doanh thu haøng xuaát khaåu 02 0
0
Caùc khoaûn giaûm tröø ( 03 = 05 + 06 + 07) 03 10,943,000 8,078,000 64,073,173
+ Giaûm giaù haøng baùn 05 10,429,000 6,935,000 58,609,947
+ Haøng baùn bò traû laïi 06 514,000 1,143,000 5,463,226
+ Thueá tieâu thuï ñaëc bieät , thueá xuaát khaåu phaûi noäp
07 0
0
1. Doanh thu thuaàn ( 10 = 01 -03) 10 369,456,000 327,713,000 2,506,800,827
2. Giaù voán haøng baùn 11 161,368,102 150,739,102 1,217,583,739
3. Lôïi nhuaän goäp ( 20 = 10-11) 20 208,087,898 176,973,898 1,289,217,088
4. Chi phí baùn haøng 21 72,116,854 67,226,574 506,735,128
5. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 22 47,265,114 38,154,428 318,172,453
6. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 88,705,930 71,592,896 464,309,507
( 30 = 20 - (21 +22)) 30 0
7. Thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính 31 0 0
8. Chi phí hoaït ñoäng taøi chính 32 7,500,000 7,500,000 60,000,000
9. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng taøi chính -7,500,000 -7,500,000 -60,000,000
( 40 = 31-32 ) 40 0
10. Caùc khoaûn thu nhaäp baát thöôøng 41 0
11. Chi phí baát thöôøng 42 0
12. Lôïi nhuaän baát thöôøng ( 50 = 41-42) 50 0 0 0
13. Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá 81,205,930 64,092,896 404,309,507
( 60 = 30 + 40 + 50 ) 60 0
14. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp 70 25,985,898 20,509,727 129,379,042
15. Lôïi nhuaän sau thueá ( 80 = 60 - 70) 80 55,220,032 43,583,169 274,930,465

Tp HCM, ngaøy 10 thaùng 9 naêm 2002
Laäp bieåu Keá toaùn tröôûng GIAÙM ÑOÁC
BAÛNG CAÂN ÑOÁI SOÁ PHAÙT SINH
Thaùng 09 naêm 2002

Soá dö ñaàu kyø Soá Phaùt sinh trong kyø Soá dö cuoái kyø
Teân Taøi Khoaûn Soá hieäu
Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù
COÄNG 2,258,875,790 2,258,875,790 3,069,396,440 3,069,396,440 2,271,817,838 2,271,817,838
Tieàn maët* 111 239,205,000 0 301,955,000 309,358,000 231,802,000
Tieàn göûi Ngaân haøng (Coop) 112 736,522 0 185,171,884 185,000,000 908,406
Phaûi thu khaùch haøng 131 484,867,087 0 174,007,108 259,780,453 399,093,742
Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø* 133 0 16,238,798 16,467,651 -228,853
Taïm öùng 141 3,600,000 0 3,500,000 4,600,000 2,500,000
Chi phí traû tröôùc 142 27,519,860 0 6,879,965 20,639,895
NVL 152 110,921,665 0 182,554,318 194,364,775 99,111,208
CP SXKD DD 154 5,199,304 0 267,847,886 255,614,337 17,432,853
Thaønh phaåm 155 102,080,314 0 255,614,337 245,967,162 111,727,489
Haøng göûi ñi baùn 157 564,616,797 0 245,967,162 141,882,102 668,701,857
TSCÑ 211 646,929,241 0 646,929,241
Khaáu hao TSCÑ 214 0 96,343,610 7,701,539 104,045,149
Kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn* 244 73,200,000 73,200,000
Vay ngaén haïn* 311 0 50,000,000 50,000,000
Phaûi traû ngöôøi baùn* 331 0 96,292,000 161,215,000 88,650,000 23,727,000
Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp* 333 0 219,340 18,655,570 18,655,570 219,340
Phaûi traû CNV 334 0 73,135,000 71,815,000 72,916,000 74,236,000
Vay daøi haïn 341 0 200,000,000 200,000,000
Nguoàn voán KD 411 0 1,338,576,333 1,338,576,333
Lôïi Nhuaän chöa PP 421 0 404,309,507 76,704,509 481,014,016
Doanh thu 511 0 0 335,791,000 335,791,000 0
Chieát khaáu haøng baùn 521 0 0 3,479,239 3,479,239 0
Haøng baùn bò traû laïi 531 0 0 452,000 452,000 0
Giaûm gia haøng baùn 532 0 0 9,730,761 9,730,761 0
Chi phí NVL TT 621 0 0 194,364,775 194,364,775 0
CP Nhaân coâng TT 622 0 0 21,750,663 21,750,663 0
Chi phí SXC 627 0 0 51,732,448 51,732,448 0
Giaù voán haøng baùn 632 0 0 141,430,102 141,430,102 0
CP baùn haøng 641 0 0 57,226,574 57,226,574 0
CP quaûn lyù DN 642 0 0 39,267,815 39,267,815 0
Thu nhaäp töø hoaït ñoäng TC 711 0 0 0 0
Thu nhaäp baát thuôøng 721 0 0 0 0
Chi phí töø hoaït ñoäng taøi chính* 811 0 0 7,500,000 7,500,000 0 0
Soá dö ñaàu kyø Soá Phaùt sinh trong kyø Soá dö cuoái kyø
Teân Taøi Khoaûn Soá hieäu
Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù
Chi phí baát thöôøng 821 0 0 0 0
Xaùc ñònh keát quaû KD 911 0 0 322,129,000 322,129,000 0
Thaønh phoá Hoà chí Minh, ngaøy 10 thaùng 10 naêm 2002
Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng GIAÙM ÑOÁC
Maãu soá B 01 - DN
Ban haønh theo QÑ soá 167/2000/QÑ - BTC
Ngaøy 25 thaùng 10 naêm 2000 cuûa
Boä tröôûng Boä Taøi Chính
BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
Taïi ngaøy 31 thaùng 9 naêm 2002TAØI SAÛN Maõ soá Soá ñaàu naêm

1 2 3
A. TAØI SAÛN LÖU ÑOÄNG VAØ ÑAÀU TÖ NGAÉN HAÏN
100 1,398,556,657
( 100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 )

I Tieàn 110 38,828,774
1. Tieàn maët taïi quyõ (goàm caû ngaân phieáu ) 111 38,340,578
2. Tieàn göûõi ngaân haøng 112 488,196
3. Tieàn ñang chuyeån 113
II Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 120 0
1. Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn 121
Ñaàu tö ngaén haïn khaùc 128
3. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn ( *) 129
III Caùc khoaûn phaûi thu 130 418,253,165
1. Phaûi thu cuûa khaùch haøng 131 418,253,165
2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132
3. Thueá GTGT ñöôïc chieát khaáu 133
4. Phaûi thu noäi boä 134
_ Voán kinh doanh ôû caùc ñôn vò tröïc thuoäc 135
_ Phaûi thu noäi boä khaùc 136
5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 138
6. Döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khoù ñoøi ( *) 139
IV Haøng toàn kho 140 937,774,718
1. Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng 141
2. Nguyeân lieäu, vaät lieäu toàn kho 142 227,694,675
3. Coâng cuï , duïng cuï trong kho 143
4. Chi phí saûn xuaát, kinh doanh dôû dang 144 68,512,457
5. Thaønh phaåm toàn kho 145 126,448,962
6. Haøng hoaù toàn kho 146
7. Haøng göûi ñi baùn 147 515,118,624
8. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho (*) 149
V . Taøi saûn löu ñoäng khaùc 150 3,700,000
1. Taïm öùng 151 3,700,000
2. Chi phí traû tröôùc 152
3. Chi phí chôø keát chuyeån 153
4. Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù 154
5. Caùc khoaûn caàm coá, kyù cöôïc, kyù quyõ ngaén haïn
155
VI. Chi söï nghieäp 160 0
1. Chi söï nghieäp naêm tröôùc 161
2, Chi söï nghieäp naêm nay 162
B - TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH , ÑAÀU TÖ DAØI HAÏN
200 504,075,611
(200= 210 + 220 + 230 + 240 )
I Taøi saûn coá ñònh 210 504,075,611
1. Taøi saûn coá ñònh höõu hình 211 504,075,611
- Nguyeân giaù 212 539,919,000
- Giaù trò hao moøn luõy keá ( * ) 213 -35,843,389
2. Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính 214
- Nguyeân giaù 215
- Giaù trò hao moøn luõy keá ( *) 216
3. Taøi saûn coá ñònh voâ hình 217
TAØI SAÛN Maõ soá Soá ñaàu naêm

- Nguyeân giaù 218
- Giaù trò hao moøn luõy keá ( *) 219
II Caùc khoaûn ñaøu tö taøi chính daøi haïn 220 0
1. Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn 221
2. Goùp voán lieân doanh 222
3. Ñaàu tö daøi haïn khaùc 228
4. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö daøi haïn ( *) 229
III Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 230
IV Caùc khoaûn kyù quyõ , kyù cöôïc daøi haïn 240
TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN ( 250 = 100 + 200) 250 1,902,632,268

NGUOÀN VOÁN
A - NÔÏ PHAÛI TRAÛ ( 300 = 310 + 320+ 330) 300 526,393,796
I Nôï ngaén haïn 310 326,393,796
1. Vay ngaén haïn 311
2. Nôï daøi haïn ñeán haïn traû 312
3. Phaûi traû cho ngöôøi baùn 313 253,578,351
4. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 314
5. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 315
6. Phaûi traû coâng nhaân vieân 316 72,815,445
7. Phaûi traû cho caùc ñôn vò noäi boä 317
8. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc 318
II Nôï daøi haïn 320 200,000,000
1. Vay daøi haïn 321 200,000,000
2. Nôï daøi haïn 322
III Nôï khaùc 330 0
1. Chi phí phaûi traû 331
2. Taøi saûn thöøa chôø xöû lyù 332
3. Nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn 333
B - NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU ( 400 = 410 +420) 400 1,376,238,472
I Nguoàn voán , quyõ 410 1,376,238,472
1. Nguoàn voán kinh doanh 411 1,338,576,333
2. Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn 412
3. Cheânh leäch tyû giaù 413
4. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 414
5. Quyõ döï phoøng taøi chính 415
6. Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 416 37,662,139
7. Nguoàn voán ñaàu tö XDCB 417
II Nguoàn kinh phí, quyõ khaùc 420 0
1. Quyõ döï phoøng veà trôï caáp maát vieäc laøm 421
2. Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi 422
3. Quyõ quaûn lyù cuûa caáp treân 423
4. Nguoàn kinh phí söï nghieäp 424
- Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm tröôùc 425
- Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm nay 426
5. Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ 427
TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN ( 430 = 300 + 400) 430 1,902,632,268

Tp HCM, ngaøy 08 thaùng 9 naêm 2002
Laäp bieåu Keá toaùn tröôûng GIAÙM ÑOÁC
Maãu soá B 01 - DN
h theo QÑ soá 167/2000/QÑ - BTC
25 thaùng 10 naêm 2000 cuûa
ä tröôûng Boä Taøi Chính
ÙN
Ñôn vò tính: VNÑ


Soá cuoái kyø

4
1,625,117,450


232,710,406
231,802,000
908,406

0399,093,742
399,093,742
896,973,407

99,111,208

17,432,853
111,727,489

668,701,857

96,339,895
2,500,000
20,639,895


73,200,000
0542,435,899
542,435,899
542,435,899
646,481,048
-104,045,149
Soá cuoái kyø0
2,167,553,349


347,963,000
147,963,000
50,000,000

23,727,000


74,236,000


200,000,000
200,000,000

01,819,590,349
1,819,590,349
1,338,576,333
481,014,016

0
2,167,553,349

, ngaøy 08 thaùng 9 naêm 2002
GIAÙM ÑOÁC
Maãu soá B 02 - DN
Ban haønh theo QÑ soá 167/2000/QÑ -BTC
Ngaøy 25 thaùng 10 naêm 2000 cuûa
Boä tröôûng Boä Taøi Chính

KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
Thaùng 9 naêm 2002
CHÆ TIEÂU Maõ soá Kyø naøy Kyø tröôùc Luyõ keá töø
ñaàu naêm
1 2 3 4 5
Toång doanh thu 01 335,791,000 380,399,000 2,951,273,000
Trong ñoù : Doanh thu haøng xuaát khaåu 02 0
0
Caùc khoaûn giaûm tröø ( 03 = 05 + 06 + 07) 03 13,662,000 10,943,000 75,016,173
+ Giaûm giaù haøng baùn 05 452,000 10,429,000 69,038,947
+ Haøng baùn bò traû laïi 06 13,210,000 514,000 5,977,226
+ Thueá tieâu thuï ñaëc bieät , thueá xuaát khaåu phaûi noäp
07 0
0
1. Doanh thu thuaàn ( 10 = 01 -03) 10 322,129,000 369,456,000 2,876,256,827
2. Giaù voán haøng baùn 11 141,430,102 161,368,102 1,378,951,841
3. Lôïi nhuaän goäp ( 20 = 10-11) 20 180,698,898 208,087,898 1,497,304,986
4. Chi phí baùn haøng 21 57,226,574 72,116,854 578,851,982
5. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 22 39,267,815 47,265,114 365,437,567
6. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 84,204,509 88,705,930 553,015,437
( 30 = 20 - (21 +22)) 30 0
7. Thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính 31 0
8. Chi phí hoaït ñoäng taøi chính 32 7,500,000 7,500,000 67,500,000
9. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng taøi chính -7,500,000 -7,500,000 -67,500,000
( 40 = 31-32 ) 40 0
10. Caùc khoaûn thu nhaäp baát thöôøng 41 0
11. Chi phí baát thöôøng 42 0
12. Lôïi nhuaän baát thöôøng ( 50 = 41-42) 50 0 0 0
13. Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá 76,704,509 81,205,930 485,515,437
( 60 = 30 + 40 + 50 ) 60 0
14. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp 70 25,985,898 155,364,940
15. Lôïi nhuaän sau thueá ( 80 = 60 - 70) 80 55,220,032 330,150,497

Tp HCM, ngaøy 10 thaùng 10 naêm 2002
Laäp bieåu Keá toaùn tröôûng GIAÙM ÑOÁC
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản