Mẫu bảng cân đối tài khoản

Chia sẻ: nntrung88

Tham khảo tài liệu 'mẫu bảng cân đối tài khoản', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Mẫu bảng cân đối tài khoản

 

  1. Bộ, Sở : … Mẫu số: B01­H Đơn vị : … (Ban hành theo quy định số: 999 ­   TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài   chính) BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN Tháng :……………. Chương:...............Nguồn :..................... SỐ PHÁT SINH SỐ HIỆU TK TÊN TÀI KHOẢN SỐ DƯ ĐẦU KỲ SỐ DƯ CUỐI KỲ KỲ NÀY LŨY KẾ Nợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có A B 1 2 3 4 5 6 7 8
  2. 2 Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản