MẪU BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Chia sẻ: titihaudau

Tài liệu tham khảo Mẫu số F02- 3aH (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

Nội dung Text: MẪU BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Mã chương:....................................................... Mẫu số F02- 3aH

(Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC
Đơn vị báo cáo:.................................................

ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
Mã đơn vị SDNS:.............................................


BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Quý:........... năm:.............
Đơn vị tính:............

Dự toán Dự toán giao Dự toán
Nhóm Dự toán đã rút Nộp khôi phục dự Dự Dự toán
được toán toán

Luỹ kế Luỹ kế
Loại Khoản mục năm trước trong năm sử dụng Trong Trong bị huỷ còn lại ở

kỳ từ đầu kỳ từ đầu
còn lại (Kể cả bổ trong năm
chi Kho bạc
năm năm
sung)

A B C 1 2 3=1+2 4 5 6 7 8 9=3-5+7-8
Xác nhận của Kho bạc Đơn vị sử dụng ngân sách

Ngày....tháng.....năm.....
Kế toán Kế toán trưởng

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)Cộng
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản