MẪU BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN TẠM ỨNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Chia sẻ: titihaudau

Tài liệu tham khảo Mẫu số F02- 3bH (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

Nội dung Text: MẪU BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN TẠM ỨNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Mã chương:....................................................... Mẫu số F02- 3bH

(Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC
Đơn vị báo cáo:.................................................

ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
Mã đơn vị SDNS:.............................................


BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH TẠM ỨNG
VÀ THANH TOÁN TẠM ỨNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Quý ....năm ....
Đơn vị tính:...............

Tạm ứng
Thanh toán
Loại Khoản Tạm ứng Rút tạm ứng tại KB
Nhóm Tạm
tạm ứng nộp trả
ứng
Còn lại
Lũy kế
Lũy kế từ Lũy kế từ
còn lại Trong
Trong kỳ Trong kỳ
mục NỘI DUNG cuối kỳ
từ đầu
kỳ
đầu năm đầu năm
đầu kỳ năm

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8=1+3-
5-7I- Tạm ứng khi chưa
giao dự toán

II- Tạm ứng khi chưa
đủ điều kiện thanh
toán

1- Kinh phí hoạt động

1.1- Kinh phí thường
xuyên

1.2- Kinh phí không
thường xuyên

2- Kinh phí theo đơn
đặt hàng của Nhà nước

3- Kinh phí dự án

4- Kinh phí đầu tư
XDCB
Xác nhận của Kho bạc Đơn vị sử dụng ngân sách

Ngày....tháng.....năm.....
Kế toán Kế toán trưởng

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản