MẪU BẢNG KÊ CHỨNG TỪ NỘP NGÂN SÁCH

Chia sẻ: suatuoi_nguyenchat

KHO BẠC NHÀ NƯỚC … KHO BẠC NHÀ NƯỚC ... Mẫu số: 04/BKCTNNS Theo TT số …../TTBTC ngày …/…/… của BTC BẢNG KÊ CHỨNG TỪ NỘP NGÂN SÁCH Liên số: ………. Lưu tại ………………. Từ ngày ……….. đến ngày …………….. ST T Chứng từ Tờ khai hải quan (1) Mã số Tên Kỳ Mã Tài CH Số tiề n ngườ thu địa khoả thu i nộp ế (2) bà n Nợ TM Sêr S Ngà Ngà S Ngà i ố y y ố y Mã loại hình XN K ế n hạch nộp toán thuế A Tài khoản thu NSNN:... Cộng tiểu mục … Cộng TK B Tài khoản tạm thu: ... Cộng tiểu mục … Cộng TK C Tài khoản...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản