Mẫu bảng kê giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Chia sẻ: butanyc

Tài liệu tham khảo Mẫu số: C1- 06/NS Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của BTC Số :………………… bảng kê giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (Dùng cho điểm giao dịch của KBNN) Ngày: ........... /............/................ Mã quỹ:................................................................................. Mã KBNN : ........................................................................... Nợ TK: ............................................................................. Có TK: ............................................................................. Mã ĐBHC:........................................................................ Giấy nộp tiền STT Số chứng từ Ngày Tên người nộp Mã chương Mã ngành KT (K) Mã NDKT (TM) Số tiền Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ:...

Nội dung Text: Mẫu bảng kê giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

 

  1. Mẫu số: C1- 06/NS Không ghi vào Theo TT số 128/2008/TT-BTC KBNN…… ngày 24/12/2008 của BTC khu vực này ĐIỂM GIAO DỊCH SỐ…… Số :………………… BẢNG KÊ GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Dùng cho điểm giao dịch của KBNN) Ngày: ........... /............/................ Nợ TK: ............................................................................. Mã quỹ:................................................................................. Có TK: ............................................................................. Mã KBNN : ........................................................................... Mã ĐBHC:........................................................................ Giấy nộp tiền Mã Mã Mã STT Số chứng ngành KT NDKT Số tiền Ngày Tên người nộp chương từ (K) (TM) Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ: ..................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................. Ngày……. tháng …… năm …… ĐIỂM GIAO DỊCH KHO BẠC NHÀ NƯỚC Thủ quỹ Kế toán Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản