Mẫu bảng kê giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Chia sẻ: butanyc

Tài liệu tham khảo Mẫu số: C1- 06/NS Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của BTC Số :………………… bảng kê giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (Dùng cho điểm giao dịch của KBNN) Ngày: ........... /............/................ Mã quỹ:................................................................................. Mã KBNN : ........................................................................... Nợ TK: ............................................................................. Có TK: ............................................................................. Mã ĐBHC:........................................................................ Giấy nộp tiền STT Số chứng từ Ngày Tên người nộp Mã chương Mã ngành KT (K) Mã NDKT (TM) Số tiền Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ:...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản