MẪU BẢNG KÊ GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Chia sẻ: suatuoi_nguyenchat

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 06 năm 2011 BẢNG KÊ GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Dùng cho điểm giao dịch của KBNN/hoặc ngân hàng nhận ủy nhiệm thu)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản