MẪU BẢNG KÊ GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Chia sẻ: suatuoi_nguyenchat

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 06 năm 2011 BẢNG KÊ GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Dùng cho điểm giao dịch của KBNN/hoặc ngân hàng nhận ủy nhiệm thu)

Nội dung Text: MẪU BẢNG KÊ GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

KBNN .........….. ĐIỂM GIAO DỊCH SỐ Mẫu số: C1-06/NS
Không ghi
….....
vào khu vực
Theo TT số …../TT-
này
BTC ngày …/…/…
NGÂN HÀNG (Trường hợp ủy nhiệm
của BTC
thu) …

Số:
…………………


BẢNG KÊ GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Dùng cho điểm giao dịch của KBNN/hoặc ngân hàng nhận ủy nhiệm thu)


Nợ TK:
Ngày: ………./……/…………….
………………………………………
Mã quỹ:

………………………………………….
. Có TK:
………………………………………
Mã KBNN:

……………………………………….
Mã ĐBHC:
…………………………………….
Giấy nộp tiền Số tiền
STT Mã Mã
chương NDKT
Số Tên người
Ngày Ngày
(TM)
chứng nộp nộp
CT
từ thuế
Tổng số tiền ghi bằng chữ: ................................ ................................ ...................

................................ ................................ ................................ ..............................
Ngày … tháng … năm …
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
ĐIỂM GIAO DỊCH SỐ …

NGÂN HÀNG (Trường hợp ủy nhiệm
thu) ….


Kế toán
Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Thủ quỹ Kế toán
trưởng
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản